All posts by admin

ใจอยู่ที่กระบี่ Jai Yoo Tee Grabee ([Your] Heart is in [Your] Sword)

From an album by แอ๊ด and อี๊ด โอภากุล (Add and Eed Opakul) [real names ยืนยง and ยิ่งยง โอภากุล Yeunyong and Yingyong Opakul]
Album: พฤษภา Preutsapa
(1992)
Support the artists! Buy Pruetsaspa HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The title “ใจอยู่ที่กระบี่” is a Chinese proverb: “[One’s] heart is in [one’s] sword,” meaning for the real warrior his heart and sword are as one. This song comes from an album by Add and Eed Opakul. Eed Opakul is of course Add’s twin brother. It sounds like Aed singing it, so one presumes he wrote it. However I can’t be sure, especially as the lyrics are more typical of an Eed Opakul song. Check out the( the Eed Opakul section of this website).

Karaoke version:

ถ้อยคำที่เธอพูดมา มิอาจนำพา
tôi kam têe ter pôot maa mí àat nam paa
The words that you say to me, I’m not going to pay attention to,
นำมายึดถือ เชื่อถือได้อีกต่อไป
nam maa yéut tĕu chêua tĕu dâai èek dtòr bpai
hold onto, or depend on anymore.
หารดูคงหมดหัวใจ ไม่เหลืออะไร
hăan doo kong mòt hŭa jai mâi lĕua a-rai
Assessing the situation, in the whole heart, there’s nothing left
เป็นจริงได้สักคำเดียว
bpen jing dâai sàk kam dieow
that’s true, not even one word.

* ถ้อยคำ ที่เธอมักเอ่ย
tôi kam têe ter mák òie
The words that you like to say
มันอาจจะเคย คุ้นเคยได้ยิน
man àat jà koie kún koie dâai yin
It may be I used to feel familiar hearing
ได้ฟังกันทั้งกะปี
dâai fang gan táng gà-bpee
them everywhere
แม้คำจะฟังเข้าที
máe kam jà fang kâo tee
[But] even if your words sound appropriate
แต่ใจเธอมี
dtàe jai ter mee
Your heart still has a
กระบี่ซ่อนไว้ข้างใน
grà-bèe sôn wái kâang nai
a sword hidden in it

เก็บไว้ที่ตรงนั้นแหละดี
gèp wái têe dtrong nán làe dee
You keep nicely stored right there
วางไว้ที่ตรงนั้น
waang wái têe dtrong nán
Placed right there
ในดวงใจของฉัน
nai duang jai kŏng chăn
In my heart,
ไม่เหลือเนื้อที่เชื่อคุณ
mâi lĕua néua têe chêua kun
there is no part left that believes you
คำที่คุณเอื้อนเอ่ยออกมา
kam têe kun êuan òie òk maa
The words that you come out with
มันก็แค่ วาจา บิดเบือน . . .
man gôr kâe waa-jaa bìt beuan . . .
It’s just distorted speech . . .

เหมือนโบราณย้ำเตือน
mĕuan boh-raan yám dteuan
It’s like the ancient warning:
ปากปราศัย ใจเชือดคอ
bpàak bpraa-săi jai chêuat kor
The mouth greets [you]; the heart slashes for the throat

ใครพูดจา มิอาจนำพา
krai pôot-jaa mí àat nam paa
Whoever says something, I probably won’t be able to pay attention,
นำมายึดถือ เชื่อถือได้อีกต่อไป
nam maa yéut tĕu chêua tĕu dâai èek dtòr bpai
hold onto, or trust it anymore
หารดูคงหมดหัวใจ ไม่เหลืออะไร
hăan doo kong mòt hŭa jai mâi lĕua a-rai
Assessing it, in the whole heart, there’s probably nothing left
เป็นจริงได้สักคำเดียว
bpen jing dâai sàk kam dieow
that’s true, not even one word

รักก็บอก ว่ารักก็บอก
rák gôr bòk wâa rák gôr bòk
If you love, just say it. I think, if you love then say it.
ไม่รัก ก็บอกไม่รัก
mâi rák gôr bòk mâi rák
If you don’t love, then say “[I] don’t love [you]”

ไม่จริง อย่าหลอกว่าจริง ต้องบอกไม่จริง
mâi jing yàa lòk wâa jing dtông bòk mâi jing
If it’s not true, don’t deceitfully say it is true. You must say it’s not
ไม่จริง ไม่จริง ไม่จริง….มันไม่จริง
mâi jing mâi jing mâi jing …. man mâi jing
You must say it’s not! It’s not true! Not true! Not true! . . .. It’s not true.

Solo :

เก็บไว้ที่ตรงนั้นแหละดี วางไว้ที่ตรงนั้น
gèp wái têe dtrong nán làe dee waang wái têe dtrong nán
You keep it nicely stored right there. Placed right there
ในดวงใจของฉันไม่เหลือเนื้อที่เชื่อคุณ คนที่มีหัวใจ อยู่ที่กระบี่
nai duang jai kŏng chăn mâi lĕua néua têe chêua kun kon têe mee hŭa jai yòo têe grà-bèe
In my heart, there is no part left that believes you. You person whose heart is one with your sword.*

* ถ้อยคำ ที่เธอมักเอ่ย
tôi kam têe ter mák òie
The words that you like to say
มันอาจจะเคย คุ้นเคยได้ยิน
man àat jà koie kún koie dâai yin
It may be I used to feel familiar hearing
ได้ฟังกันทั้งกะปี
dâai fang gan táng gà-bpee
them everywhere
แม้คำจะฟังเข้าที
máe kam jà fang kâo tee
[But] even if your words sound appropriate
แต่ใจเธอมี
dtàe jai ter mee
Your heart still has a
กระบี่ซ่อนไว้ข้างใน
grà-bèe sôn wái kâang nai
a sword hidden in it

มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่กระบี่
man yòo têe jai mâi châi grà-bèe
It’s in your heart, not the sword.
ไม่ใช่กระบี่ มันอยู่ที่ใจ
mâi châi grà-bèe man yòo têe jai
Not the sword. It’s in your heart.
มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่กระบี่
man yòo têe jai mâi châi grà-bèe
It’s in your heart, not the sword.
ไม่ใช่กระบี่ มัน อยู่ที่….ใจ
mâi châi grà-bèe man yòo têe …. jai
Not the sword. It’s in your . . . heart.

*From the Chinese proverb “ใจอยู่ที่กระบี่” “[One’s] heart is in [one’s] sword,” meaning for the real warrior his heart and sword are as one.

คนสร้างชาติ Kon Saang Chaat (Nation Builders)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao; Melody is an alteration of a Korean song (according to Wikipedia)
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders)(1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หาก ประชาชน เกียจคร้าน
If the people are lazy
จะอดอยาก ยากจน.
They will be destitute

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หากประชาชน โง่เขลา
If the citizens are foolish
ก็สิ้นชาติ
It will be the end of the nation

เกิด กันหนเดียว
We are all born here together just one time
บนแผ่นดินเดียว ร่วมฝัน
On one land, sharing a dream
อยู่ ร่วมเผ่าพันธุ์
Living together, joining the ethnic groups
เผ่าใคร เผ่ามัน เผ่าไทย.
Whoever’s tribe, that tribe, is a Thai tribe
หัวใจ เรารวม เข้าด้วย กัน
Our hearts combine altogether
ทุกข์สุข เรามี ร่วมฝ่า ฟัน
Happiness and sorrow, we’ll have; we share in the struggle
ความรักจริงใจ
Sincere love
อันผูกพัน เป็นชาติเดียว
bonded to be one nation

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หาก ประชาชน เกียจคร้าน
If the people are lazy
จะอดอยาก ยากจน.
They will be destitute

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หากประชาชน โง่เขลา
If the citizens are foolish
ก็สิ้นชาติ ไทย
It will be the end of the Thai nation

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หาก ประชาชน เกียจคร้าน
If the people are lazy
จะอดอยาก ยากจน.
They will be destitute

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หากประชาชน โง่เขลา
If the citizens are foolish
ก็สิ้นชาติ ไทย
It will be the end of the Thai nation

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หาก ประชาชน เกียจคร้าน
If the people are lazy
จะอดอยาก ยากจน.
They will be destitute

ชาติต้องการ คน ที่ซื่อสัตย์
The nation needs people who are honest
ชาติต้องการ คน เสียสละ
The nation needs people who sacrifice
หากประชาชน โง่เขลา
If the citizens are foolish
ก็สิ้นชาติ ไทย
It will be the end of the Thai nation

ใครฆ่าประชาชน Krai Ka Bprachachon (Who Kills the Citizens?)

From an album by แอ๊ด and อี๊ด โอภากุล (Add and Eed Opakul) [real names ยืนยง and ยิ่งยง โอภากุล Yeunyong and Yingyong Opakul]
Album: พฤษภา Preutsapa
(1992)
Support the artist! Buy Pruetsaspa HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This song is on the album “พฤษภา” “Preutsapa” or May, which refers to the Black May or Bloody May, which according to Wikipedia, is the “common name for the 17–20 May 1992 popular protest in Bangkok against the government of General Suchinda Kraprayoon and the military crackdown that followed. Up to 200,000 people demonstrated in central Bangkok at the height of the protests. The military crackdown resulted in 52 officially confirmed deaths, many disappearances, hundreds of injuries, and over 3,500 arrests. Many of those arrested are alleged to have been tortured.” Also check out a even better, later, and almost unknown song on the same theme: แสงทองส่องทาง Seng Tong Song Tang (Golden Light Lighting the Way).

เรา เป็นประชาชน
We are the citizens
รักประชา ธิปไตย
We love democracy
เข่นฆ่าเราทำไม
Why do you slaughter us?
ใครฆ่า ประชาชน
Who kills the citizens?

แม่ ที่ลูกไม่กลับบ้าน
Even that the children do not come home
แหละหลานๆ ที่อาได้หายไป
Even the grandchildren whose uncles disappear
ลูก ที่พ่อไปหนใด
The children whose fathers go wherever
จะมีใคร หยั่งรู้ถึงจิตใจ
Who will there be to give insights to their minds?
ฝน ที่หล่นเป็นตะกั่ว
The rain that falls is lead
คือความหวาดกลัว ของหัวใจใคร
It is terror of whose heart?
ฝัน ได้เท่ากับฝันร้าย
Dreams are as nightmares
ในการจากไป ของคนที่ตนรัก
in the departing of people who you love

เรา เป็นประชาชน
We are the citizens
รักประชา ธิปไตย
We love democracy
เข่นฆ่าเราทำไม
Why do you slaughter us?
ใครฆ่า ประชาชน
Who kills the citizens?

คืน นี้ดาวได้ร่วงหล่น
This night the stars drop [from the sky]
ไร้ร่างคน ที่ตนเคยหนุนตัก
Without the body of someone whose head you used to cradle in your lap
รัก ของใครต้องพลัดพราก
Some people’s love must be separated
จากกันไป ชั่วนิจนิรันดร
To be parted eternally
เธอเป็นผู้เสียสละ
He is a person who sacrifices
แต่ภาระ นั้นใครจะถ่ายถอน
But that duty, who will redeem it?
เสียง แม่กล่อมลูกน้อยนอน
The sound of a mother soothing a child to sleep
ขับบทกลอน พ่อเป็นวีระชน
Singing a verse: [your] father is heroic

เรา เป็นประชาชน
We are the citizens
รักประชา ธิปไตย
We love democracy
เข่นฆ่าเราทำไม
Why do you slaughter us?
ใครฆ่า ประชาชน
Who kills the citizens?

เรา เป็นประชาชน
We are the citizens
รักประชา ธิปไตย
We love democracy
เข่นฆ่าเราทำไม
Why do you slaughter us?
ใครฆ่า ประชาชน
Who kills the citizens?

พ่อ จ๋าพ่อจ๊ะพ่อจ๋า
Daddy? Daddy? Daddy?
พ่อหนู ไปอยู่ไหน
Where did my Daddy go?
อยู่ไหน เล่าแม่จ๋า
Where is he? Tell me Mommy?
เมื่อไร พ่อหนูจะกลับมา
When will my Daddy come back
ซื้อตุ๊กตา ซื้อขนม มาฝาก
Bringing the doll and the candy he bought for me?

คนไหนใครเล่าคลุ้มคลั่ง
Someone tell me, which are the crazy ones?
ไม่ยอมฟัง เสียงเพลง ประชาชน
[They] don’t want to listen to the songs of the people
สั่ง ก็คือเสียงปืนกล
[They] give the order and there is the sound of bullets
ใบไม้หล่น ถนนนั้นแดงฉาน
The leaves fall on the bloody road

วิญญาณแห่งเสรีชน
The spirits of free men
คือผู้คน ผู้ควรกล่าวขาน
are people, people who should be renowned
เกียรติประวัตินี้ยืนนาน
This honored history long endures
แห่งการสืบสาน ประชาธิปไตย
of democracy’s continuance

เรา เป็นประชาชน
We are the citizens
รักประชา ธิปไตย
We love democracy
เข่นฆ่าเราทำไม
Why do you slaughter us?
ใครฆ่า ประชาชน
Who kills the citizens?
[5X]

เดินขบวน Dern Kabuan (Walking in Procession)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: แจกกล้วย Handing Out Bananas (1995)

Support the artists and BUY a CD of THE ALBUM at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: “เดินขบวน” or “Dern Kabuan” means to walk in a procession, in this case, as in a protest march. You could also say translate it as marching [as in a protest]. A translation of the note under the official video on YouTube says: “Dern Kabuan.” It’s a song that must communicate that marching is just a part of campaigning for democracy of the people. Because poverty and distress will come out as “Dern Kabuan.”

การเดินเป็นอาการปกติ
Walking is a normal action
เหมือนดังการกินอยู่ การหลับการนอน
The same as making a living, same as sleeping.
การเดินไม่ทำใคร่เดือดร้อน
Walking doesn’t cause anyone distress
ใช้แรงขาตัวเองไปยังที่ที่ดีกว่า
Using the strength of your own legs, you go to a place that is better
การเดินเป็นอาการเบื้องต้น
Walking is a basic activity
มวลมนุษย์ทุกคน เกิดมาปรารถนา
Humankind, every one, is born desiring [things]
การเดินไม่เคยสร้างปัญหา
Walking never creates problems
ธรรมชาติให้มาเป็นสิ่งที่ภูมิใจ
Nature gives it to us; it’s something we can be proud of

เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
Walking in procession. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but it’s so hard to get by

การเดินเป็นอาการปกติ
Walking is a normal action
เหมือนดังการกินอยู่ การหลับการนอน
The same as making a living, same as sleeping.
การเดินไม่ทำใคร่เดือดร้อน
Walking doesn’t cause anyone distress
ใช้แรงขาตัวเองไปยังที่ที่ดีกว่า
Using the strength of your own legs, you go to a place that is better

การเมืองมันเป็นเรื่องปากท้อง
Politics is a matter of the mouth and the stomach [a matter of life]
เมื่อพ่อแม่พี่น้องอยู่กันตามยถา
When you get together with loved ones, your mother, father and siblings,
การเมืองมัวแต่เล่นแค่สภาฯ
you are obsessed with politics, playing like the Parliament
แล้วบ้านนอกคอกนาละคุณจะว่าไง
And about the “country bumpkins,” you’re going to criticize them?!

เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
Walking in procession. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but it’s so hard to get by

เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
Walking in procession. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but it’s so hard to get by

ไอ้ที ที่เดินไปหย่อนบัตรเลือกตั้ง
When its time to walk to drop in the ballot
เขาว่าความหวัง เป็นของคนไทย
They say “Hope belongs to the Thai people”
พอเดิน..ขบวนเขาว่าวุ่นวาย
As soon as one walks . . . in procession, they say “they’re making trouble”
มันน่าแปลกใจจริงนักการเมือง
They are really amazing, those politicians!

เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
March along. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but it’s so hard to get by
เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
March along. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but it’s so hard to get by
เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
March along. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but it’s so hard to get by
เดินขบวน ไม่ได้มากวนใจใครๆ
March along. We didn’t come to annoy anyone
เรามีสิทธิ์มีประชาธิปไตย
We have rights, we have democracy
เป็นคนไทยเหมือนกันแต่มันยากจน
We are Thais same as you, but its so hard to get by

ทูโอวันไนน์ นอนหลับสบายใต้ต้นกัญชา 2019 Non Lap Sabai Dtai Dton Ganja ([In] 2019 Sleeping Comfortably Under the Stem of Ganja

Word and music by ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanopai (aka เล็ก คาราบาว Lek Carabao)
This version posted on YouTube June 11, 2019. Also posted at Lek Carabao’s Facebook page Lek Carabao Solo.

Note: Both Add and Lek Carabao recently released songs apologizing for the song “Ganja” (from 1982). Notice the title is a play on the mistake made in the first song,  the last line of which has the marijuana addict in the end “นอนตายใต้ต้นกัญชา” which word for word means “lie down and die under a ganja plant” (just as the Drunken Uncle lays down and dies under an overpass in the last line of the first song of the first album). The title of this new song changes “ตาย” from that problematic line of the song 1982 “Ganja” to get หลับสบาย “Sleeping Comfortably under a Marajana Plant.”

เราเคยแต่งเพลงกัญชา
We once composed the song “Ganja”
มีเนื้อหาต่อต้านมัน
The jist of which: [We] opposed it
พอคืนวันผันไป
As days pass,
อะไรๆ มันก็เปลี่ยน
anything will change

มันกลายเป็นยา
It can be made into medicine
ใช้รักษาผู้คน
To treat people
ที่ทุกข์ทนกับโรคร้าย
Who have serious illnesses
ให้หายเจ็บหายป่วย
Relieving pain and suffering

เราเคยว่ามันอันตราย
We previously thought it was dangerous
ทำร้ายชีวิตคน
Harming the lives of people
ส่งผลให้นอนตาย
A thing that would cause people to “lay down and die”
ใต้ต้นของมัน
under its stem

* วันนี้เราจึงต้องพูดถึงมันกันใหม่
So today we all must talk about this again
และทำความเข้าใจ ในพืชชนิดนี้
And get to an understanding of this plant
วันนี้เราจึงต้องพูดถึงมันกันอีกที
Today we all should talk about this one more time
พูดถึงสิ่งดีๆ ที่มันมีให้ผู้คน
Talk about the very good things this can provide people

พูดถึงสิ่งดีๆ ที่มันมีให้ผู้คน
So today we all must talk about this again
พูดถึงสิ่งดีๆ ที่มันมีให้ผู้คน
Talk about the very good things this can provide people
พูดถึงสิ่งที่มันมี อยู่ในตัวมัน
Talk about the very good things it has in it
ทูโอวันไนน์ นอนหลับสบายใต้ต้น….กัญชา
[In] 2019 [we] sleep comfortably under the stem of ganja

พระยาพิชัยดาบหัก Praya Pichai Dap Hak (Praya Pichai Broken Sword)

Recorded live at the Exclusive Concert คนกับเม้าท์ “Kon Gap Mouth” (“Man and Harmonica”)

Note: This is an amazing live performance with an interesting guitar solo. พระยาพิชัยดาบหัก Praya Pichai Dap Hak along with Chao Praya Chakri were generals under King Taksin and considered his left- and right-hand men. After the fall of Ayuttya 1767, they all fought the Burmese and reunited Siam. When King Taksin was deposed, Chao Praya Chakri succeeded him, becoming the first king of the Chakri dynasty, and is today remembered as Rama I. Praya Pichai Dap Hak is remembered for choosing to die with his King, Taksin, rather than making a play for the throne himself. The story is that Praya Pichai Kap Hak asked to be executed along with King Taksin. Thus the references in the song to his being unwilling to serve two kings (it comes from a proverb). Praya Pichai (“Praya” is a title of nobility) got the name Praya Pichai Dap Hak, or Praya Pichai Broken Sword, by fighting with a sword in each hand until one was broken.

[The spoken words are something like: “He is a man from Pichai, who according to legend has a lot of ability in muay (Thai martial arts). He had the opportunity to meet up with Prince Dtak. In the end, he joins him in destiny.”]

ในวัยเยาว์ เขามีนามว่าจ้อย
In childhood, he had the name “Joy”
ชอบชกต่อย โลดโผนโจนทะยาน
[He] liked boxing and was action-packed, jumping and rushing
ชำนาญเชิงหมัดมวย ถึงช่วยรุมสามรุมหนึ่ง
Skillful with the technique of the Muay fist until he can fight three against one
ยังพากันล้มตึงเป็นที่ตะลึง อัศจรรย์ใจ
And yet brings them all down together, to be stunned and amazed
ที่ตะลึงอัศจรรย์ใจ
To be stunned and amazed

ได้เล่าเรียน อยู่วัดมหาธาตุ
Studies at Wat Mahathat
เป็นโอกาสได้ชุบชีวิตใหม่
It’s an opportunity to be immersed in a new life
กลายเป็นนายทองดี ผู้มากมีฝีมือวิชา
Becomes Mr. Tongdee, an expert in this branch of knowledge
จนเป็นที่เข้าตา พระยาตากจึงออกปากชวน
Until it is pleasing. Praya Dtak (Taksin) comes out and invites him
พระยาตากจึงออกปากชวน
Praya Dtak (Taksin) comes out and invites him

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Not willing to be a slave to two kings*
ไม่เอาเป็นบ่าวสองนาย
Not willing to be a servant to two masters
ขอตายตามสเด็จพระเจ้าตาก ด้วยความจงรักภัคดี
He wishes to die following His Majesty the King Dtak (Taksin) with love and loyalty
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai

นายทองดีเข้าตีข้าศึกศัตรู รบเคียงคู่เคียงข้างพระยาตาก
Mr. Tongdee attacks and kills the enemy, fighting close by the side of Praya Dtak (Taksin)
จากเหนือจดใต้รบไหนเข้าไปรบกัน
From the North to the South, fighting wherever, they enter combat together
จนเป็นที่โจษจันทร์ ขึ้นชั้น หลวงพิชัยอาสา
Until rumors of it spread to the moon, rising up when Pichai volunteers
ขึ้นชั้น หลวงพิชัยอาสา
Rising up when Pichai volunteers

ในตำนานป้องกันเมืองพิชัย
In legends protecting the city, Pichai
อาศัยช่วงทัพกรุงธน ทำศึกกัมพูชา
Living with some of the troops of Thon [Buri]
พม่าลอบมาตีไทย
Burma snuck in and attacked the Thais
ไพร่พลสองฝ่ายตะลุมบอน
Military forces on both sides wrestled
จนแผ่นดินสะท้อน ดาบหลวงพิชัยถึงหักกระเด็น
Until the land echoed with the sword of The Great Pichai until [it] broke and flung off
ดาบหลวงพิชัยหักกระเด็น
The sword of the Great Pichai broke and flung off

จึงเป็นพระยาพิชัย
And so he is Praya Pichai
พระยาพิชัยดาบหัก
Praya Pichai Dap Hak [Praya Pichai Broken Sword]
เป็นพระยาพิชัย
(จึงเป็นพระยาพิชัย)
(And so he is Praya Pichai)
พระยาพิชัยดาบหัก
(Praya Pichai Dap Hak [Praya Pichai Broken Sword])
เขาคือผู้จงรักภัคดีต่อพระเจ้ากรุงธน
He is someone faithful and loyal to the King of Thon City [Thon Buri]*
พระเจ้ากรุงธน
The King of Thon
พระเจ้ากรุงธน
The King of Thon
กรุงธนบุรี
Thon Buri

[A collaborative guitar solo]

เป็นพระยาพิชัย
He is Praya Pichai
พระยาพิชัยดาบหัก
Praya Pichai Dab Hak [Praya Pichai Broken Sword]
(เป็นพระยาพิชัย)
(He is Praya Pichai)
(พระยาพิชัยดาบหัก)
(Praya Pichai Dab Hak [Praya Pichai Broken Sword])
เขาคือผู้จงรักภัคดีต่อพระเจ้ากรุงธน
He is a person faithful and loyal to the King of Thon

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Not willing to be a slave to two princes
ไม่เอาเป็นบ่าวสองนาย
Not willing to be a servant to two masters
ขอตายตามสเด็จพระเจ้าตาก
He wishes to die following His Majesty King Dak (Taksin)
ด้วยความจงรักภัคดี
with love and loyalty
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Not willing to be a slave to two princes
ไม่เอาเป็นบ่าวสองนาย
Not willing to be a servant to two masters
ขอตายตามสเด็จพระเจ้าตาก
He wishes to die following His Majesty King Dak (Taksin)*
ด้วยความจงรักภัคดี
with love and loyalty
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Aren’t willing to be a slaves to two princes
ไม่เอาแล้วบ่าวสองนาย
Aren’t willing to be a servant to two masters
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai
ในความกตัญญู
With gratefulness

*He is loyal to King Taksin

องค์ดำ Ong Dam

By Carabao
Album: โฮะ Ho! (2009)

This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.

Note: Dam is a previous name of King Naresuan, who reigned from 1590 to 1605. “Ong” is a word used for the category of monks and kings. This song is about a legendary elephant battle that would have taken place in January 1593 between Siam’s Naresuan and Crown Prince Mingyi Swa of Burma. According to the Wikipedia entry for King Naresuan, under “The Elephant Battle,” it says Naresuan, seeing Mingyi Swa on an elephant under a tree, shouted, “My brother, why do you stay on your elephant under the shade of a tree? Why not come out and engage in single combat to be an honour to us? There will be no kings in future who will engage in single combat like us.” I guess, I translated that part of the song right!

อัดอั้นตันใจ ที่เห็นคนไทยถูกหยามหมิ่น
Frustrated to see Thai people viewed with contempt and dishonored
พม่ามายึดแผ่นดิน โดยมีบิดาให้ท้าย
(Burma comes and seizes the land, with a father backing),*
เพื่อชนชาติปฐพี เพื่อศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
for the people of the nationality of this soil for the honor of real men,
วันนี้สู้ทนขวนขวาย พิชัยสงครามให้ชำนาญ
today we fight, energetically, enduring suffering. The Art of War** brings about proficiency
ให้ชำนาญ
Brings proficiency

ลูกกษัตริย์ขัตติยา
The child of the king
ถูกพม่าคัดไปจำนำ แม้หัวอกต้องชอกช้ำ
is sent off to Burma as a pawn, even if the heart must be pained,
แต่จิตใจมั่นคงห้าวหาญ
the mind is firm and fearless,
เพื่อคอยลบคำว่าเมืองขึ้น (ลบคำว่าเมืองขึ้น)
in order to remove the word “colony,” (remove the word “colony”)
กลับคืนเมืองไทยตลอดกาล (กลับคืนเมืองไทย)
to again be the country of the Thais.***
ไม่วาดหวังปาฎิหาริย์
Not imagining a miracle,
แต่ต้องพลิกผันด้วยมือองค์ดำ กระทำยุทธหัตถี
the change must instead be made by the hand of Ong Dam performing elephant combat

องค์พระนเรศ ใครว่าวิเศษจากฟากฟ้า
Naresuan. Who people say is splendid from the heavens
ด้วยความมุ่งมั่นวิริยะ อุตสาหะกู้ชาติไทย
With determination and diligence, he persevered and saved the Thai nation
ผู้ยิ่งใหญ่เหนือสิบทิศ ผู้พิชิตศัตรูพ่าย
A great man over 10 directions. A conqueror of enemies.
ก่อวีรกรรมที่ชนชาวไทย เทิดทูนไว้ในดวงใจ
Building bravery that the Thai people esteem in their hearts
เทิดทูนพระองค์ดำ เทิดทูนพระองค์ดำ เทิดทูนพระองค์ดำ
Reverence to Ong Dam, reverence to Ong Dam, reverence to Ong Dam!

เจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไม เชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิด
Brother Prince, why is your elephant standing in the shade of a tree? Let’s have an elephant duel right now
ให้เป็นเกียรติยศ สืบกัลปาวสาน แห่งกษัตริย์ชนช้าง
So that the honor of the kings who battle the elephants continues forever,
เหมือนอย่างเราจะไม่มีแล้ว
like you’ll never see again!

จ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไม เชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิด
Brother Prince, why is your elephant standing in the shade of a tree? Let’s have an elephant duel right now
ให้เป็นเกียรติยศ สืบกัลปาวสาน แห่งกษัตริย์ชนช้าง
so that the honor of the kings who collide the elephants continues forever,
เหมือนอย่างเราจะไม่มีแล้ว
like nothing we’ve had before!

INSTRUMENTAL

เทิดทูนพระองค์ดำ เทิดทูนพระองค์ดำ เทิดทูนพระองค์ดำ
Reverence to Ong Dam, reverence to Ong Dam, reverence to Ong Dam!

เจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไม เชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิด
Brother Prince, why is your elephant standing in the shade of a tree? Let’s have an elephant duel right now,
ให้เป็นเกียรติยศ สืบกัลปาวสาน แห่งกษัตริย์ชนช้าง
so that the honor of the kings who battle the elephants continues forever,
เหมือนอย่างเราจะไม่มีแล้ว
like you’ll never see again!

จ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ทำไม เชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิด
Brother Prince, why is your elephant standing in the shade of a tree? Let’s have an elephant duel right now,
ให้เป็นเกียรติยศ สืบกัลปาวสาน แห่งกษัตริย์ชนช้าง
so that the honor of the kings who collide the elephants continues forever,
เหมือนอย่างเราจะไม่มีแล้ว
like you’ll never see again!

เทิดทูนพระองค์ดำ เทิดทูนพระองค์ดำ เทิดทูนพระองค์ดำ
Reverence to Ong Dam, reverence to Ong Dam, reverence to Ong Dam!

* Likely refers to Bayinnaung, King of Burma, who ordered his son Mingyi Swa to attack Ayutthaya.
** The treatise on war.
**I want to say “Thailand” but that would be anachronistic.

หลวงพ่อคูณ Luang Por Koon

By กัญญาณัฐ ปุญยวัฒนานนท์ Kanyanat Punyaiwattananon,พยัพ คำพันธุ์ Phayap Khamphan, and ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

Note: This song is about the famous monk Luang Por Koon, who has now passed away (in 2015) at the age of 91. This song is on the album, “People who Create the Nation,” so presumably he is one of those people. It seems that Add and other Carabao band were followers of Lung Por Koon, as were many Thai people. He was thought to have especially strong magical powers. The notes under the official video give a clue to interpretation. They say:”หลวงพ่อคูณ อย่ามัวรอโชคชะตา หรือ พึ่งพาพระเพียงอย่างเดียว ควรพึ่งความมานะและอุตสาหะของแต่ละคนด้วย” “Luang Por Kun. Don’t be wrapped up in waiting for fate or relying on a Buddha image only. It should also depend on the efforts and perseverance of each person.”

เมตตา มหา มงคล
Auspicious, great, kindness
แด่ สาธุชน ศิษย์ หลวงพ่อคูณ
But upright people, students of Luang Por Koon
หลั่งไหล กันมา ทำบุญ
All flow in to make merit.
พรหลวง พ่อคูณ
The blessing of Luang Por Koon:
ขอ ให้รวย ให้รวย
May you be rich, rich!
รับแจก วัตถุ มงคล
Accepting and giving out auspicious objects
แล้วประพรม น้ำมนต์
and sprinkling holy water
สาธุชน พระช่วย
His holiness helps upright people
เดินสาย ปลอดภัย ไปได้สวย
To walk on the path, safe, going along beautifully,
ค้าขาย ร่ำรวย
doing business, rich
ดังถูกหวย เบอร์ใหญ่
Like winning the lottery, a big number

เพี้ยง หลวงพ่อคูณ
Just this please, Luang Por Koon?
ช่วยคุ้ม ช่วยคุ้ม
Please protect us, please protect us!
อุ้มเอาไปแช่ น้ำมนต์
[They] grab and soak in the holy water

ลูกศิษย์ ลูกหา มากมี
There are many disciples/followers
ทั้งรัฐ-มนตรี ส.ส. ก็มากมาย
There are many government ministers, and members of the House of Representatives
ขอพร กันไม่ ขาดสาย
They all ask for blessings continually
หลวงพ่อบอก ไอ้นาย รุ่นกู ให้-มึง
Luang Por tells these young guys,
ทั้งนัก-มวย นักเลง นักเล่น
the kickboxers, gangsters, and players,
ดารา ดวงเด่น ศรัทธา จนน่า-ทึ่ง
the stars, lucky and prominent, confident to the point of amazing
หลวง-พ่อคูณ รุ่นกู ให้มึง
Luang Por Koon, he tells these young guys,
ก็แล้วแต่ พวกมึง
It’s [really] up to you guys
จะนึกถึง ชั่ว-ดี
to be thinking about good and evil
ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก
Good and evil is inside the skull
มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี
I come knock, bonk! bonk! Be sure to remember and not forget!
(ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก)
(Good and evil is inside the skull)
(มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี)
I come knock [them] bonk! bonk! Be sure to remember and not forget!
เข้ามา พวกรัฐ-มนตรี
Enter all you government ministers,
ส.ส. ตัวดี กู จะให้ พร
Members of the House, mischief makers,* I will give a blessing:
ไปนั่ง อยู่ใน ส-ภา
Go sit in Parliament
อย่าให้ เขาด่า จง พึง สัง-วร
I won’t have you speaking abusively. [You] must be aware!
แขวน พระ เป็นอุ-ทา-หรณ์
Hang a monk or Buddha [amulet around the neck] to be an model
ประชาชน เดือดร้อน
The citizens are distressed
เขา จึงเดิน ขบวน
And so they march [in protest]

ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก
Good and evil is in the skull
มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี
[I] come knock, bonk! bonk! Be sure to remember and not forget!]
(ชั่ว-ดี อยู่ใน กะโหลก)
Good and evil is in the skull)
(มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ ให้ดี)
([I] come knock, bonk! bonk! Be sure to remember and not forget!)
เข้ามา พวกรัฐ-มนตรี
Come in all you Government Ministers
ส.ส. ตัวดี กู จะให้ พร
House of Representatives, mischief makers, I will give you a blessing:
ไปนั่ง อยู่ใน ส-ภา
Go sit in Parliment
อย่าให้ เขาด่า จง พึง สัง-วร
I don’t want you speaking abusively, you should be aware
แขวน พระ เป็นอุ-ทา-หรณ์
Hang a Buddha (or monk) image around the neck to be a model
ประชาชน เดือดร้อน
The citizens are distressed
เขา จึงเดิน ขบวน
And so they march [in protest]

อนิจ-จัง วัฏสัง-ขารา [This is all one word: “อนิจจาวตสังขารา”
Isn’t it true that all bodies are impermanent?
ลาภยศ ศรัทธา ย่อมมี ผันผวน
Fortune, rank, faith/confidence are likely to fluctuation
การเมือง ย่อมมี ตีรวน
Politics tends to have fights breaking out
อย่ารวมหัว ตีตรวน แหกตา ประชาชน
Don’t put your heads together [in conspiracy], shackle, and hoodwink the people
หลวงพ่อ ท่านเบื่อ จะตาย
Luang Por, he’s so sick to death of it
สร้างรุ่น สุดท้าย
Creating a generation. In the end,
รุ่นแช่ น้ำมนต์
the generation soaking in holy water
ถ้าจะให้ขลัง มีประสิท-ธิผล
For a miracle that is effective,
ต้องเตะ ตูด ทีละคน
you must kick the butts of each person,
ไล่ เสนียด จัญ-ไร
expelling the evil

*ตัวดี can mean “the culprit” but it is often used in a joking way, like in English you might call your friends your “partners in crime.”

คนขายฝัน Kon Kaai Fun (Sellers of Dreams)

By Grammy Artists
Note: This song is from Thailand’s Intellectual Property Festival 2002. It is a song sung by many Grammy Artists, and I’m sorry that I don’t recognize the women, but the other stars participating are Add Carabao, Sek Loso, Bird Thongchai McIntyre, and Asanee & Wasan Chotikul.

กว่าจะรวมพลัง กว่าจะสร้างจะสรรค์ กว่าจะเป็นผลงานอย่างที่เห็น
Before one gathers the strength, before creating what one will create, before it becomes the works that you see
อาจจะดูเหมือนทำ ได้ไม่ยากไม่เย็น แต่ความจริงที่เป็น ไม่ง่ายเลย
Maybe it looks it’s done without difficulty, but in truth, it’s not easy at all

(*) เพราะศิลปะ มันสร้างกันด้วยใจ โปรดอย่าทำลายด้วยเทคโนโลยี
Because art is created with love, please don’t destroy it with technology
อยากให้ลองคิดดูข้อนี้ บ้างเป็นไร
We want you to think about this a moment
อย่าคิดแค่เพียงประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้คิดถึงหัวใจใคร
Don’t think only of your own interest and not consider the heart of anyone else
คุณอาจไม่รู้ ว่ากำลังทำลายเพื่อนไทยกันเอง
Maybe you don’t know that you are in the process of destroying your own Thai friends

(**) ฉันก็เป็นแค่คนร้องเพลง ที่บรรเลงเรื่องราวชีวิต ฉันก็เป็นแค่นักผลิต ที่จริงใจ
I am just a person who sings a song, who creates music, a story of life. I’m just a producer of something genuine.
ให้คิดเสียบ้างก่อนที่จะทำ ว่าความเจ็บช้ำมันอย่างไร เอาใจเขาใส่ในหัวใจตนบ้างก็ดี
Please think of what sort of hurt it will cause before you pirate, pleasing those who put something in your heart is good

โลกต้องการความรัก โลกต้องการรอยยิ้ม อิ่มกาย สุขใจพริ้ม สามัคคี
The world needs love. The world needs smiles. To be full, sweetly happy, and united
ทำดีเถิดเพื่อนเอ๋ย ทำดีจะได้ดี สัจธรรมข้อนี้ เรารู้กัน
Do good things, friends, “one good turn deserves another” is a saying of truth, we all know.

(*,**)

เราก็เป็นแค่คนขายฝัน… แรงผลักดันคือกำลังใจ
We are just Sellers of Dreams . . . the power of motivation is our spirit!

Add and Lek Carabao Write New Songs That Apologize for the Song “Ganja.” And My Own Theory about the Origins of the Song

The new songs

Interestingly both Add Carabao and Lek Carabao have recently come out with different songs apologizing for the classic Carabao song “Ganja,” which was a huge hit in 1982. The original song condemns marijuana use by telling a musically compelling but logically implausible story of an addict who becomes listless and eventually dies of his marijuana addiction. This has always struck people as odd, as marijuana is not a lethal drug.

If you have not heard the original song, you really should. It is very evocative, very “trippy.” Here it is with the translation. And interestingly there is also an English version in which the protagonist does not die but only “pass[es] out from sweet ganja.”

Now both Add and Lek apologize outright for [the Thai version of] this song. The Thai government has recently changed its policy and legalized medical marijuana. The apology songs were likely catalyzed by this change in government policy. Carabao songs often are public service announcements that support government policy. I have heard that Add can write this type of song in just a couple hours. Most of Add’s public service announcement-type songs, this one included, have a sam-cha tune and are unremarkable. So I am only translating it this one because it addresses an issue in a top-100 Carabao song. [EDIT: Add has now come out with a killer pro-Ganja song (I would almost call it a top-100 Carabao song, but I can’t decide which song to move out of the top-100), and he is campaigning hard to further legalize marijuana.]

Here is Add’s apology song มหัศจรรย์กัญชา Miraculous Ganja, posted May 13, 2019 (with translation):

มหัศจรรย์กัญชา เกิดมาเพิ่งรู้ความจริง
Miraculous ganja. It happens that [I/we] just recently know the truth
เมื่อก่อนรู้เพียงเป็นสิ่ง เสพติดและผิดกฎหมาย
Before [I/we] know only that is something addictive and illegal
ใครมีไว้ในครอบครอง เป็นต้องถูกจับทุกราย
Anyone who has it in their possession should be arrested
แต่บัดนี้โลกเปลี่ยนไป เราใช้กัญชารักษาโรคที่ร้ายแรง
But now the world changes. We use ganja to treat serious illnesses

มหัศจรรย์กัญชา ถึงเวลาต้องปฏิวัติ
Miraculous ganja! It’s time for a revolution
เพราะพืชนี้คือโอกาส ช่วยชนในชาติกู้ชีวิตแต่ไม่แพง
Because this plant is an opportunity to help people in the country to save lives, and it’s not expensive.
แถมยังได้ผลชะงัด มะเร็งที่หนักขั้นคีโมฉายแสง
And its very effective for cancer at the stage treated with chemo and radiation
ผู้ป่วยอ่อนล้าโรยแรง หันพึ่งกัญชายืดชีวาดังหายขาด
The patient who is weak and losing strength, turns around and rely on ganja to extend their life as if they’ve completely recovered

* มาปฎิวัติกัญชา เข้าใจใหม่หนานะประชาชนทั้งชาติ
Coming to a ganja revolution! A new understanding for all the people of the country
ผมเองก็เคยผิดพลาด ร้องเพลง “นอนตายใต้ต้นกัญชา”
I myself made a mistake singing, “Lying down and dying of ganja”
แต่วันนี้ตาสว่างแล้ว พี่เอยน้องแก้ว ผมกราบขอขมา
But I’ve been enlightened now. Brothers and sisters. I beg your forgiveness.
มหัศจรรย์กัญชา ชีวิตนี้หนายังมีกัญชา เป็นยาวิเศษ
Miraculous ganga. In this tough life, we still have excellent ganja

มหัศจรรย์กัญชา โลกใบนี้หนาเรามีกัญชา เป็นยาวิเศษ
Miraculous ganga. In this tough life, we still have excellent ganja

Here is Lek’s apology song “กัญชา 2562” (Ganja 2019), posted May 14, 2019, on Facebook (with translation). I actually like it better than Add’s:

อากาศมันเย็น เลยดีดไม่ค่อยออก พอสังเขปเนาะ แถมไอแพดก็รวนๆภาพไม่ตรงกับเสียงเท่าไหร่ ชื่อเพลง “กัญชา 2562”Lek Carabao Solo, Lekbaostore – เล็กบาวสโตร์ – และ LekCarabao DrinkingWater

Posted by Lek Carabao Solo on Monday, May 13, 2019

I once composed the song “Ganja”
The jist of which: I was opposed to it.
As days pass,
anything will change.

It can be made into medicine
to treat people
who have serious illnesses,
relieving pain and suffering

A thing we thought was dangerous
Has in these times become a medicine
Those who treat people
Give it out to free them from dangerous illnesses

So today we all must talk about this again
And get to an understanding of this plant
Today we all should talk about about this one more time
Talk about the very good things this can provide people

So today we all must talk about this again
And get to an understanding of this plant
Today we all should talk about about this one more time
Talk about the very good things this can provide people

Back in 2011, Add Carabao introduced the song “Ganja” at the Carabao New Year Expo by neutrally describing changing opinions on the topic and the fact that many other countries are legalizing marijuana.

“Ganja” might be considered the second song Add Carabao has apologized for in a year. He recently released “Che 2018,” in part to fix [an unspecified] mistake in his song “Che Yang Mai Dtai” (“Che’s Not Dead” or “Che Lives!”) from 1997.

A theory about the origins of the song “Ganja”

The very first Carabao song on the very first album was ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (“The Druken Uncle”) and it was a huge hit. Some people still claim it is the best Carabao song. However, it is an anomalous Carabao song in two ways: First, the tune was not original but borrowed/stolen directly from a the song “Anak” (“Child”) by Freddie Aguilar, a Filipino musician. And second, there is no moral to the story: it is just a nihilistic sad song about a guy who drinks himself to death and in the last line of the song, dies under a bridge. And the fans LOVED it.

I think that “Ganja” is simply an attempt to write an original song that has the same magic as “Lung Kee Mao” (“The Druken Uncle”). And the attempt succeeded. “Ganja” was the biggest hit and the only enduring hit from the second album. According to my theory, the reason the protagonist dies of his addition in the last line of the song “Ganja,” is because that was a formula that had already worked in the song “Kee Mao.” In addition, about 10% of the early Carabao songs were banned from the radio. An outright pro-drug song would almost certainly have been banned in that era.

For those who can read Thai, look at the parallels in the way these two songs end. It’s even stronger before translated to English because someone lays down and dies beneath something. The drunk lays down and dies beneath an overpass, while the ganja smoker lays down and dies beneath [the influence of?] the ganja plant:

ลุงขี้เมา
lung kêe mao
เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ
cháo wan nèung mee kon póp sòp
ขี้เมานอนตาย อยู่ที่ใต้สะพานลอย
kêe mao non dtaai yòo têe dtâi sà-paan loi

กัญชา
gan-chaa
ชั่วชีวิตคิดสั้นทำไม
chûa chee-wít kít sân tam-mai
เส้นทางสุดท้าย นอนตายใต้ต้นกัญชา
sên taang sùt táai non dtaai dtâi dtôn gan-chaa

Interestingly on the 25th anniversary of the band, Add wrote a sequel to ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (“The Druken Uncle”), which is is stunning. This song, ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle), manages to be uplifting while remaining true to the spirit of the first song.

The Carabao-Santana Jams in 2013 and 2016 – With video

Add Carabao has said that the band’s biggest influence is Santana. Carabao played with Santana two times: The first time did not go great. And the second time was transcendent, as you can see in the video below.

The story of the first Carabao Santana Jam: Carabao opened for Santana at a concert in Bangkok, on March 6, 2013. The Carabao fans were beside ourselves with anticipation hoping that the two bands might also play together that night, although nothing had been arranged beforehand. I later heard this story from two directions: from an interview I watched of Add Carabao talking about the experience, and from my own conversation with a sound engineer who facilitated that jam session. The sound engineer says that when Carabao started playing, he was standing next to Carlos Santana, who instantly reacted to it, jumping up and down and playing air guitar. He turned to the sound engineer and said, “Ask them if we can play together.” This is exactly what everyone had been hoping for, but Add was so intimidated by the enormity of it, he had to be urged to go on. As it turns out he was starstruck and could hardly say or sing anything on stage, which is really odd, as from my perspective he’s the bigger star. They played the Santana song “Exodus,” and Add had had just hours to learn that song. He failed. Although Add couldn’t sing much in that first Carabao-Santana jam session, he said he had fun, and the rest of the band did well. Then after a long jam finished, Carlos Santana shouted out “CaraBOO” (pronouncing the band’s name wrong as he tried to recognize them). The whole crowd shouted back “CaraBOW!” Also at that concert, Carabao performed the song “Santana Carabao” and presented Carlos Santana with a translation of that song (their own translation). The song summarizes the Carabao-Santana connection better than anything I can say. Years after that concert, I did a singable English translation of “Santana Carabao.” The next Carabao album that would come out, สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!), has a Santana sound, as if the band was still riding the high of that experience on stage.

The second Carabao-Santana Jam: On February 29, 2016, Carabao again opened for Santana in Bangkok. This time the two bands met at sound check the night before and made a plan. Carlos Santana suggested that this time they do Carabao songs, and so they all practiced two Carabao songs together. At this point, a different sound engineer leaked to fans that this would be “an out of body experience” (if I remember correctly.) You can judge for yourself. On the night of the concert, he first song sung, was “Wanipok.” The official video cuts off in the middle of Add’s guitar solo, so here is my favorite video of that song that night, apparently taken by a fan who is also singing along:

The second song they did is “Yaai Samang.” Here is the official video:

The whole thing was perfect.

Awesome English-language cover of “วณิพก” “Wanipok” by Michael P. Albert

Michael Albert, a friend of mine from work, did this awesome cover of “”วณิพก” “Wanipok” that even contains an Easter egg from another famous Carabao song (listen for it). Michael lives in the United States and is not Thai. Long ago, I introduced him to this song with the English translation. He loved it! I emailed him the words to google in Thai, and he started listening and studying all versions of the song “วณิพก” and the rest of the “คาราบาว” music. A week later, with no further input from me, he created a version of the song that you hear at this link. Various Farang fans of Carabao, including one Carabao sound engineer were blown away. The typical reaction was “Goosebumps . . .” I sent it to Carabao Foundation, who reposted it. Years later, Michael surprised me with a new version. It is even better than the first version. He intended it as a going-away present, as I leave my job of 30 years. This cover proves I have achieved my mission of, bridging the language barrier, and showing the Carabao music to the English-speaking world.

Message from Michael on my Facebook page: Okay, so Ann Norman will be leaving the place where I work in the near future and I kind of had said I was going to eventually record another version of this song that she’d translated/adapted as part of her project to bring the music of Aed Carabao and his band to the West..

So, I sat down earlier this afternoon (I guess 4 or 5 years after the first version) and did this. It is just a rough draft, but it was fun enough to do. This is essentially an improvised recording and my “Warts And All” principle applies.

The drums are courtesy of Garage Band. The three guitar parts are my ole Strat that Shari Reynolds Albert bought for me at the end of the 80s, and the Hondo 830 that I bought for her sometime back in the ’90s provides a serviceable bass. My trusty Sennheiser MD421 does its thing.

(Warning: I continue to be mostly deaf on my right side, so this was rough-mixed with speakers. The panning on headphones leaves much to be desired. This is best listened to on a car stereo where the flaws are absorbed by whatever makes things sound better in the car.)

Anyhow, [LINK TO THE SONG ON SOUND CLOUD]

More translations of Carabao songs can be found here [at Carabao in English]. Actual versions of Wanipok (and other songs) by Carabao are 1) much better than mine 2) available at a video/music site near you. You should go listen to them.

.mpa

Review of the Album “World Folk Zen” (Audiophile Remaster Edition)

World Folk Zen (เวิลด์ โฟล์คเซน) is a solo album by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, originally released in 1991, and now digitally remastered. It is HIGHLY RECOMMENDED. BUY the new Audiophile Remaster Edition HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

One of my favorite solo albums of ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, which first came out in 1991, has just been rereleased, digitally remastered. This is an album that lives up to the promise of its title: World Folk Zen

Yes, it is international, in sound, concept, and even in language. Yes, it is about saving the Earth. Yes, the music is rousing and addictive, with twangy guitars. Yes, it is Asian. The music is at turns funny, profound, inspiring, angry, . . . and, as Zen encourages, immediate.

By my count, three of the top-100 “Carabao” songs are on this album. They come in the middle of the album and are completely addictive.

Add Carabao rarely sings in English, but four of the songs on this album include a verse or at least a few lines in English. These lines are sung or spoken by Todd Tongdee (ทอดด์ ทองดี), a singer/songwriter born in America who lives and works in Thailand (up until the present). In each case, the English sections represent the rest of the song quite well. If all you understand is the little section in English, you will get the jist of the song. Although, in “Luang Paw Prajak” (“หลวงพ่อประจักษ์”), the English words are alarming because they are shouted out at the end of the song: “THE ONLY MONK IN THE HISTORY OF THAILAND EVER PUT IN PRISON . . . FOR TRYING TO SAVE THE . . . FOREST!”

All of these songs are raw and real. With the mix of Thai and English language and Western and Asian sensibilities, the earnestness, and the “go way out on a limb” approach, it could have failed, but it sure didn’t! The opening song “Yuenyong as Neil Young” (“ยืนยงอย่างเนลยัง”), is an announcement by Add Carabao that he wants to be like his idol Neil Young including the harmonica and the songs that mean something. That’s what is said in Thai, while an English verse says:

“I’ve been banging these songs since the age of 15
And I’m wandering along
If you might take them to heart
Give them words of your own
Make a brand new song”

The next song “Crazy” (“บ้า”), similarly throws caution to the wind, telling a ridiculous story from the perspective of someone in a mental hospital, who is shouting nonsensical advice to a woman outside the gate whose car has broken down. The refrain of the song is “I’m not a bad person. It’s just that my thinking is bad.” And the last line of the song, is “I may be crazy, but I’m not stupid!” At some point in the future, political correctness may turn on this song, but before that happens, like “Baby it’s Cold Outside,” it will have had a many-decades-long run as a fan favorite. Add said he got the idea for this song when he saw a mentally handicapped person was at his concert and he thought to himself, “I wonder how that person thinks?”

The next song “World” is perhaps the most famous of several Carabao “save the Earth” songs. There is an alarmingly high, sharp note near the beginning, almost a scream, then it settles into more of a lullaby. The English verses are not perfectly translated from the Thai, but they’re close enough. And a Thai song titled with the word “World” in English ought to be bilingual.

The next song “Rain, Land” “ฝนดิน” is also environmental, and in my opinion is way better than “World.” The tune is simple, folky, and completely addictive—-on a par with “This Land is Your Land.” Perhaps better. Although it’s all in Thai, you may not even notice any foreign language. It will just sweep you up.

The next two songs are equally good. “For Thailand” (“เพื่อเมืองไทย”) is more folky guitar that picks you up and makes you want go out and change the world for the better. . . or at least start cleaning the house. (I just read the The Thai Wikipedia article on this album which says the song began as a Coke commercial!) The song asks young people, in an open-ended way, “What will you do for Thailand?” The beauty of the song is is better appreciated if you know the concept of “Thainess” is often presented as a set of expectations that one must live up to. This song instead advises:

“Now the river of Thainess
goes however we go,
is as we are.
No exceptions ever
[If you] don’t try, of course, you won’t know.
It’s something deep from the thoughts in the heart.
If we have you teach, will you teach?
If [we] have you think, what will you think?
If we have you do, then what will you do?
Go ahead! Do it!”

The next song “The Arrow of Arjuna” (“ศรอรชุน”) is another simple song that is way better than a simple song should be: it’s a total earworm. I loved it before I could understand the words. And from the marching drumbeat, I got the main point even before I understand the words: it is an inspiring call to battle. According to Wikipedia, Arjuna is is a hero of an Indian epic, “an archer and a warrior accompanied by Lord Krishna” who “helped him destroy asuras (demons) who had been born in the form of humans on earth.” The translation of the refrain turns out to be:

“We are warriors. We are war. We fight injustice.
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

We come fight together, each different one come to fight together and make war. That has a purpose.
Even if we must live, or if we must die, and the bones burn away to nothing, the soul still lives”

Another interesting song is “Saeng Dao” (“แสงดาว”), which sounds a little more Asian, with a tune that meanders along in an unexpected way, taking such strange turns that it is almost impossible to sing along to. This song is another with a complicated story to tell, about a women named “Saeng Dao” (or Starlight) who seems to have been helping as a medic for communists in the jungle when she died.

This album uses the directness of folk music to tell compelling stories bigger than the boundaries of Thailand.

[BELOW ARE THE SONGS FROM WORLD FOLK ZEN ALREADY TRANSLATED AT CARABAO IN ENGLISH (the album also contains 3 songs that I haven’t yet translated)]

World Folk Zen (Aed Carabao solo album 1991):
ยืนยงอย่างเนลยัง Yuenyong Yang Neil Young (Yuenyong as Neil Young)
บ้า Ba (Crazy) ✰✰✰
World [NOT A translation; already half in English] ✰✰
ฝนดิน Fon Din (Rain, Land) ✰✰✰
เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand) ✰✰✰
ศรอรชุน Son Arachun (The Arrow of Arjuna) ✰✰
แสงดาว Saeng Dao NEW!!

แสงดาว Saeng Dao

Album: World Folk Zen
By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Googling it seems this is something that happened in the late 1950s. However, to confuse the issue, in the movie Young ‘Bao, set in the late 1970s, Young Add (the character) has a love interest named Saeng Dao with a similar story. I am guessing that the movie used alot of dramatic license. My apologies if this really happened to Add’s friend. The tune of this song is really challenging to sing. Can you do it?

แสงดาวสาวน้อย อยู่ ณ ดอยแสงดาว
săeng daao săao nói yòo ná doi săeng daao
The young woman Saeng Dao, at Saeng Dao mountain
ผิวพรรณขาวนวล อาบด้วยเลือดสีแดง
pĭw pan kăao nuan àap dûay lêuat sĕe daeng
Creamy white complexion bathed in red blood

เอ้อ…เอ้อ…เออ.
Er . . . Er . . . Er . . .

*แสงดาวสาวน้อย คอยดูแลคนป่วย
săeng daao săao nói koi doo lae kon bpùay
The young woman Saeng Dao, used to look after sick people
ใบหน้าสาวสวย มาสวมหมวกสีเขียว
bai nâa săao sŭay maa sŭam mùak sĕe kĭeow
The face of the beautiful woman comes to be wearing a green hat
เป็นนักศึกษา ปัญญาฉลาดเฉลียว
bpen nák sèuk-săa bpan-yaa chà-làat chà-lĭeow
She is a student, with briliant knowledge,
แบ่งให้โลกใบเดียว เท่าเทียมกันทุกคน
bàeng hâi lôhk bai dieow tâo tiam gan túk kon
sharing it out so this one world will have equality for everyone

คุมภารกิจ อุทิศตนต่องาน
kum paa-rá-gìt u-tít dton dtòr ngaan
Tending to her duties, dedicating herself to her work
แห่งฐานที่ มันภูพาน เป็นเหล่าทหารประชา
hàeng tăan têe man-poo-paan bpen lào tá-hăan bprà-chaa
at the base of Man Pu Pan to be in a citizen’s corps
บนแดนดินเดือด ด้วยเลือดและน้ำตา
bon daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
It is a region boiling with blood and tears
สมที่เธอเกิดมาเป็นวีรสตรี
sŏm têe ter gèrt maa bpen wee-ra-sa-dtree
It is appropriate that she becomes a heroine

*แสงดาวสาวน้อย คอยดูแลคนป่วย
săeng daao săao nói koi doo lae kon bpùay
The young woman Saeng Dao, used to look after sick people
ใบหน้าสาวสวย มาสวมหมวกสีเขียว
bai nâa săao sŭay maa sŭam mùak sĕe kĭeow
The face of the beautiful woman comes to be wearing a green hat
เป็นนักศึกษา ปัญญาฉลาดเฉลียว
bpen nák sèuk-săa bpan-yaa chà-làat chà-lĭeow
She is a student, [her] bright knowledge
แบ่งให้โลกใบเดียว เท่าเทียมกันทุกคน
bàeng hâi lôhk bai dieow tâo tiam gan túk kon
sharing it so that this one world will have equality for everyone

เธอไปทำหน้าที่ มีเมตตาคนป่วย
ter bpai tam nâa-têe mee mâyt-dtaa kon bpùay
She goes to do her duty, has compassion for sick people
มาตามเธอไปช่วย ไปป้อนน้ำป้อนยา
maa dtaam ter bpai chûay bpai bpôn nám bpôn yaa
Come follow her go help provide medicines
ชาวบ้านจับไข้ ให้เธอไปช่วยรักษา
chaao bâan jàp kâi hâi ter bpai chûay rák-săa
Villagers catch a fever, have her help to treat [it]
บ่มีใครคิดว่า เธอจะไม่หวนคืน
bòr mee krai kít wâa ter jà mâi hŭan keun
No one thinks that she won’t come back

แสงดาวสาวน้อย อยู่ ณ ดอยแสงดาว
săeng daao săao nói yòo ná doi săeng daao
The young woman Saeng Dao, at Saeng Dao mountain
ผิวพรรณขาวนวล อาบด้วยเลือดสีแดง
pĭw pan kăao nuan àap dûay lêuat sĕe daeng
Creamy white complexion bathed in red blood.
เพื่อชีวิตและสังคมเธอจึงได้จากโลกไป
pêua chee-wít láe săng-kom ter jeung dâai jàak lôhk bpai
For life and society she thus must leave this world
ในแดนดินเดือด ด้วยเลือดและน้ำตา
nai daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
In a land boiling with blood and tears
หนทางที่ผ่านมา ได้ชื่อว่าดอยแสงดาว
hŏn taang têe pàan maa dâai chêu wâa doi săeng daao
The way that she came got the name “Saeng Dao Mountain”

ENGLISH PART

เอ้อ…เอ้อ…เออ.
Er . . . Er . . . Er . . .

*แสงดาวสาวน้อย คอยดูแลคนป่วย
săeng daao săao nói koi doo lae kon bpùay
The young woman Saeng Dao, used to look after sick people
ใบหน้าสาวสวย มาสวมหมวกสีเขียว
bai nâa săao sŭay maa sŭam mùak sĕe kĭeow
The face of the beautiful woman comes to be wearing a green hat
เป็นนักศึกษา ปัญญาฉลาดเฉลียว
bpen nák sèuk-săa bpan-yaa chà-làat chà-lĭeow
She is a student, with briliant knowledge,
แบ่งให้โลกใบเดียว เท่าเทียมกันทุกคน
bàeng hâi lôhk bai dieow tâo tiam gan túk kon
sharing it out so this one world will have equality for everyone

แสงดาวสาวน้อย อยู่ ณ ดอยแสงดาว
săeng daao săao nói yòo ná doi săeng daao
The young woman Saeng Dao, at Saeng Dao mountain
ผิวพรรณขาวนวล อาบด้วยเลือดสีแดง
pĭw pan kăao nuan àap dûay lêuat sĕe daeng
Creamy white complexion bathed in red blood
เพื่อชีวิตและสังคมเธอจึงได้จากโลกไป
pêua chee-wít láe săng-kom ter jeung dâai jàak lôhk bpai
For life and society she thus must leave this world
ในแดนดินเดือด ด้วยเลือดและน้ำตา
nai daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
In a land boiling with blood and tears
หนทางที่ผ่านมา ได้ชื่อว่าดอยแสงดาว
hŏn taang têe pàan maa dâai chêu wâa doi săeng daao
The way that she came got the name “Saeng Dao Mountain”

ในแดนดินเดือก ด้วยเลือกและน้ำตา
nai daen din dèuat dûay lêuat láe nám dtaa
In a land boiling with blood and tears
หนทางที่ผ่านมา ได้ชื่อว่าดอยแสงดาว
hŏn taang têe pàan maa dâai chêu wâa doi săeng daao
The way that [she?] came got the name “Saeng Dao Mountain”

“ทะเลใจ” “Telay Jai” translated by Tom Vamvanij

Note: Another person wrote to me to say they also translate Carabao songs into English! Tom Vamvanij offers this excellent translation of “Telay Jai” (you can compare to mine), with some thoughtful advice for translating this and other songs. The song “Telay Jai” is available on the limited Gold Edition of Made in Thailand.”

“ทะเลใจ” “Sea of the Heart” by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao, translated by Tom Vamvanij

Though I am now past the age of aspirations
And the days of aimlessness,
I have learned to live only that my body and my heart
May be at peace with one another.

As I lived through my days of loneliness,
The body belonged to me, but to whom the heart?
Life was but a struggle in those cruel days
When the body and the heart were miles apart.

On any given night, the heart succumbs to the body,
But in times of terror, the body succumbs to the heart.
Amidst the glitters of modernity,
It’s easy to lose one’s path.

*On any given night, the heart takes flight,
Carried off by fancy to the edge of the earth,
Like a little bird by the wind
Only to fall eventually to the sea of the heart.

Each life strives to reach its goals
Yet can’t find the heart in its own body.
Suffering comes out of a delirious heart,
Pin it down and therein lies happiness.

*On any given night, the heart takes flight,
Carried off by fancy to the edge of the earth,
Like a little bird by the wind
Only to fall eventually to the sea of the heart.
(2X)

Though I am now past the age of aspirations
And the days of aimlessness,
I have learned to live only that my body and my heart
May be at peace forever.

Below is his translation advice, in response to some questions I had asked:

The song is not difficult to understand when one keeps in mind its main theme, which is present throughout. That is, the dichotomy between the body and the heart, or the visceral and the spiritual. (“Jai” here comprises the senses of not only “heart”, but also “mind,” “will,” “spirit,” and “soul.”) We see how the two are often at odds and struggle for supremacy over each other. The song’s lesson, offered up front and repeated at the end, is to stop this unhappy struggle and live in such a way that the body and the heart are in harmony.

Translating poetry is inherently difficult. The faithful ones aren’t pretty and the pretty ones aren’t faithful, it is said. In my translation, I tried to stay as faithful as I could while maintaining more or less idiomatic English. You’ll find the original meaning in each verse, though not necessarily in each word. Literal inexactness is a small price to pay to avoid rendering awkward in translation what sound so beautiful in the original.

Tom

ชีวิตบ้านนา Chewit Baan Na (Country Life)

By? or made famous by คำรณ สัมบุญณานนท์ Kamron Samboonnanon
รอยคำรณ Roi Kam Ron (1994)

Note: Below is a recent cover of the song by คาวบอย ตามรอยควาย Cowboy Dtamroykwai (Cowboy Following-in-the-Tracks-of-the-Buffalo), the best Add Carabao impersonator. Add Carabao’s version was also a cover of an old song made famous (or written?) by Kamron Samboonnanon, who was Thailand’s first Luuk Tong or Thai country music singer. I still need to run the lyrics by a checker, but you get the idea! Enjoy.

ชีวิตบ้านนา
Life way out in the country
อยู่ตามประสาป่าดอน
Living in the way of the highland forest
จับคันไถฝ่าลมแดดร้อน
Grab the plough handle and forge ahead through wind and hot sun
นอนฟูกฝางช่างมีสุขใจ
Sleep on a straw mattress. Whatever! I’m content.
ไม่ต้องกังวล
I don’t need to worry
น้ำมันรถยนต์จะขึ้นเท่าใด
However much the price of gasoline rises
ขี่ควายไปถึงไหนไหน
I can ride a buffalo wherever
ไกลแสนไกลไม่บ่นสักวัน
However far away, I don’t ever grumble
แรงควายไถ่นา
The power of the buffalo plows the fields
มันกินหญ้าไม่เปลืองน้ำมัน
It eats grass, doesn’t waste gasoline
ตายก็แกงแบ่งเนื้อกินกัน
If it dies we make a beef curry to eat together
คุณของมันก็มีมากหลาย
The benefits of it are many and various
ชีวิตบ้านนา
Life way out in the country
รักวาจาทั้งหญิงและชาย
Love the speech of both women and men
ซื่อจนเขาว่าโง่อย่างควาย
Honest to the point that they say [we] are as foolish as the buffalo
รู้จักอายเจียมใจเจียมตัว
Knowing shyness and modesty

ชีวิตบ้านนา
Life way out in the country
อยู่ตามประสาพวกเรา
According to our [own] manners
ห่างไกลแสงและสียั่วเย้า
Far from tantalizing lights and colors
รักพวกเราเหมือนดังครอบครัว
Loving the group of us like family
อับจนพึ่งกัน
Poor and depending on one another
หัวใจรักมันไม่เห็นแก่ตัว
My heart loves them? Not thinking only of oneself
ไม่เคยมีความเมามัว
Never had overindulgence/addiction
ตัวของตัวได้พึ่งตัวเรา
Mine and my own can depend on ourselves
ดงดอนบ้านนา
The forest highlands way out in the country
ไกลสุดตาข้ามีขวัญใจ
As far as the eye can see I have what I cherish
ซื่อเหมือนข้ามอบรักไว้ให้
Honest and straightforward as I also give the love I have
ชีวิตในบ้านนาป่าเขา
Life way out in the country forests and mountains
เย็นพักจากนา
In the afternoon, we take a break from the fields
หุ้งข้าวปลาไว้คอยท่าเรา
The rice and fish we’ve cooked awaits us
ข้าวแกงร้อนน้ำปลาสะเดา
Hot rice and curry, fish sauce, and sadao [a leafy vegetable]
พร้อมหน้าเจ้าลูกเมียเคลียคลอ
With my children and wife close at my side

ชีวิตบ้านนา
Life way out in the country
กลิ่นโคลนฟางและสาบควาย
The odor of mud, straw, and musty buffalo
ชั่วชีวิตตรากตรำเหนื่อยกาย
All one’s life persevering with a tired body
ขายข้าวมาเลี้ยงตัวไม่พอ
Sell the rice for not enough to take care of one’s self
แผ่นดินแห้งแล้ง
The land is dried out
ฟ้าฝนเหมือนแกล้ง
The sky and rain just tease you
คอยน้ำแห้งตอ
Gradually water dries to stubble
อดอยากมากมายมาพอ
One finally becomes destitute
ชีวิตหนอลำบากยากใจ
Life is hard, isn’t it? So difficult and bothersome
เจียมตัวทุกคน
Every person being humble
ยังไม่พ้นผู้คนเขาชัง
Still can’t get beyond the people who hate
คนหนอคนอกเขาเรามั่ง
We’re people, right? People? Can you have a little heart for us
ในท้องคลังเจ้ารู้บ้างไหม
In your city storehouses, can you understand?
ชีวิตบ้านนา
Lives way out in the country
หรือผู้ดีมั่งมีอย่างไร
or ladies and gentlemen, however wealthy,
เกิดมาแล้วก็ต้องดับไป
are born and then must be extinguished
ขอแต่ตายไปบนความดี
I only ask that I die away upon goodness.

The range of musical styles: Add Carabao can do anything

Rock, folk, protest anthems, disco, new wave, balads, country, blue grass, heavy metal . . . Add Carabao is a musical genius who can do any musical style and make it his own. He says he can’t do rap. But even there, he wrote the hook for a hip hop anthem that is completely addictive. About once a year, for about 35 years, he did both an official Carabao studio album (in keeping with the band’s brand, which is already pretty broad musically) and one solo album of his own, which was usually more experimental–an attempt to stretch himself. He says he purposefully challenges himself: if he sitting somewhere and an interesting song plays, he thinks, “I wonder if I can do one like that?” The answer seems to always be YES!

Below is a list of songs demonstrating Add Carabao’s huge musical range, beginning with the song that made Carabao instantly famous. This song, “Made in Thailand” also demonstrates the band’s signature style, which is a fusion of Northern Thai and Latin styles called “sam cha.” The next style I emphasize is “Santana” as that is the band’s biggest influence. (I have labeled musical styles as they sound to me.)

The very original, killer song that made Carabao famous (Sam Cha musical style):
เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand

Sam cha + Santana (Santana is the band’s biggest influence):
กีต้าร์คิงส์ Guitar King
ซานตาน่าคาราบาว Santana Carabao

Protest Song/Antham:
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Music of Freedom Siang Pleang Heng Saripaap

New Wave:
ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy)

Country:
ผีเสื้อนักสู้ (ก้าวไกลไปด้วยกัน) Pee Seua Nak Soo (Fighter Butterfly)

Honky Tonk Blues:
ฝาโลง Fa Long (Coffin Lid)

Rock and Roll:
วางดาบ Wang Dap (Set Down the Sword)

Hip hop/Rap (Add wrote the hook):
สุดขอบฟ้า Sud Kob Fah (The Horizon)

Slow Blues (written for him Teewa Sarachuta):
เวลาที่เหลือ Wayla Tee Leua (The Time Remaining)

Blue Grass:
อาจารย์เสก Ahjahn Sek (Teacher Sek)

Heavy Metal (written for the band Assist):
แค่คิดยังไม่เคย Kae Kit Yang Mai Koie (Only Thought About It, Still Haven’t Ever . . .)

Balad sung in the persona of a transgender person (he’s not transgender):
ดอกไม้สีชมพู Dok Mai See Champoo (Pink Flower)

Song about lost ideals (Big Chill):
น้ำตาเพื่อน ต.ค. Nam Dtaa Peuan Dtula (Tears of the October Friends)

A Hymn to Rice (sounds like an ancient Christian song):
รวงข้าวสีทอง Ruang Kao See Tong (Golden Ears of Rice)

Elton John piano:
อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear)

John Denver country:
รกกำเนิด Rok Gamnert (Original Placenta)

Jethro Tull (Lek Carabao co-wrote the melody) :
ลูกหิน Luuk Hin (Stone Child)

Jackson Browne:
ความจริง Kwam-jing (Truth)

Perfect airline commercial (it was an airline commercial):
รักคุณเท่าฟ้า (Rak Kun Tao Fah) Love You as Much as the Sky

Movie music (written for a blockbuster movie):
บางระจันวันเพ็ญ Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon)

Translating Bob Marley’s “Redemption Song” into Thai
ปลดแอก Blohd Aek “Remove the Yoke”

Spanish/Hispanic:
แม่สลอง Mae Salong

Singing in Spanish:
Che 2018

Singing in English:
Keep Joy

Everyone light candles and be unified:
โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love)

Everyone cry:
ตอบหนูที
Dap Nu Tee
Please Answer the Child

Feel better after a break up:
รักต้องสู้ Rak Dtong Soo (Love Must Struggle)

MUST SING ALONG . . . AND DANCE!
คนล่าฝัน Kon La Fun Dream Chaser

Really “ultra-Thai”
ศิลปินมาแล้ว Sinlabin Ma Laew (And Here Are the Artists!)

Duet in Thai and English (a valentine to the fans on the 30th anniversary of the band):
เพลงแบบไหน Pleang Baap Nai (What Kind of Song?); English title is “Harmony of Hearts”

Everything together. If you don’t like this, never mind. You were not meant to be a Carabao fan!
หนุ่มบาวสาวปาน Num Bao Sao Parn (Carabao Boy and Parn Girl)

ชนะภัย Chanapai

By คาราบาว Carabao
Album: สัจจะ ๑๐ ประการ satja sip bpragaan (Ten Truths) (1992)

Support the artists and buy the album HERE

Note: This song is named after Preecha Chanapai aka Lek Carabao, a band member of Carabao. At first I thought the reference to him was almost random, but now I’m wondering if it has to do with the meaning of his name (follow the footnotes below). This is a song about the Cruel May (พฤษภาทมิฬ Prutsapa Tamin) or Bloody May (May 17-20 1992) event, a popular uprising that ended badly with a military crackdown, 52 confirmed dead, many disappearances, and thousands arrested. Add Carabao famously wrote the very inward-looking song “Telay Jai” or Ocean Heart immediately after coming home from that protest. It came out that same year on an album titled พฤษภา “Prutsapa” or “May.” Bloody May is more vividly described in the song เว้นวรรค Wen-Wak (Some Space) and used as an argument for “some space” in order to “fix the constitution” in the midst of the unrest of 2006. In that song, he urges, “Democracy will gain strength. . . why must we buy it expensively?” It seems like the violence of this event had a strong impact on his views.

เป็นเพราะเราเชื่อใจเขาง่ายๆ
It’s because we trust them [too] easily
เป็นเพราะเราจิตใจมันซื่อๆ
Its because our minds are naively sincere
ประชาชนกี่คนที่โลกลือ
[About] how many people does the world broadcast,
ว่าคุณคือคุณค่า ประชาธิปไตย
that “You are of value.” Democracy

เหมือนสายลมผ่านไปในท้องทุ่ง
Like when the wind passes through an open field
เหมือนน้ำค้างย่ำรุ่งอุทาหรณ์
Like the morning dew, for example,
ว่าสัญญาสายัณห์ตะวันรอน
The promise of evening when the sun is setting
พอตื่นนอนก็ไร้เงาพากเจ้านาย
Or when we just wake up to the absence of our bosses’ shadow.

แล้วใครเล่าทุกข์ติดพัน
So tell me who is occupied with suffering?
แล้วใครหลับฝันเป็นจริง
And who dreams dreams that become reality
แล้วใครได้เป็นเจ้านายคุณหญิง
And who gets to be a boss or a Lady [a noble person]?
แล้วใครถูกทิ้ง ให้หลงลืมกันไป
And who has been tossed aside so as to be forgotten?
(ให้หลงลืมตลอดไป)
(So as to be forgotten forever)

ประชาชนโชคร้ายก็หาใช่
Unlucky citizens are like “NO!”
ที่บ้านเมืองวุ่นวายมันมีเรื่อง
That the country is tumultuous is a problem
เผด็จการผ่านมาจะครองเมือง
Dictators come along and govern the country
แล้วขุ่นเคืองเข่นฆ่าประชาชน
And harass and kill/slaughter the people

ตุลาการตีความไม่ตามผิด
Judges don’t judge the wrong way
เห็นชีวิตของใครสำคัญกว่า
Viewing the lives of some people as more important
อันสังคมเมืองไทยไร้น้ำยา
Thai society lacks that spicy sauce*
จริงมั้ยครับหัวหน้าชวน หลีกภัย
Isn’t that true, Leader Chuan Leekpai**

แล้วใครเล่าทุกข์ติดพัน
And tell me who is occupied with suffering
แล้วใครหลับฝันเป็นจริง
And who dreams dreams that become reality?
แล้วใครได้เป็นเจ้านายคุณหญิง
And who is a boss or a Lady
แล้วใครถูกทิ้ง ให้หลงลืมกันไป
And who has been tossed aside so as to be forgotten?
(ให้หลงลืมตลอดไป)
(So as to be forgotten forever)

แล้วใครเล่าทุกข์ติดพัน
So tell me who is occupied with suffering?
แล้วใครหลับฝันเป็นจริง
And who dreams dreams that become reality?
แล้วใครได้เป็นเจ้านายคุณหญิง
And who gets to be a boss or a Lady [a noble person]?
แล้วใครถูกทิ้ง ให้หลงลืมกันไป
And who has been tossed aside so as to be forgotten?

ถามคุณชวน หลีกภัยใครควรรับผิด
Ask Mr. Chuan Leekpai** who should take responsibility for their mistake
วีรชนเสียชีวิตเดือนพฤษภา
Heros died in the month of May
ถ้าตอบไม่ได้ให้ไปถามมือกีต้าร์
If [he] can’t answer, go ask the guitarist
เขานั้นชื่อปรีชา ชนะภัย
His name is Preecha Chanapai***
แล้วใครเล่าทุกข์ติดพัน
So tell me who is occupied with suffering?
แล้วใครหลับฝันเป็นจริง
And who dreams dreams that become reality?
แล้วใครได้เป็นเจ้านายคุณหญิง
And who gets to be a boss or a Lady [a noble person]?
แล้วใครถูกทิ้ง ให้หลงลืมกันไป
And who has been tossed aside so as to be forgotten?
(ให้หลงลืมตลอดไป)
(So as to be forgotten forever)

* น้ำยา (“naam yaa”) can mean either a liquid medicine or chili paste. To say that someone doesn’t have “น้ำยา” means that they are lacking a certain something that would make them effective. For a man having “naam yaa’ can also be a euphemism for sexual potency; lacking it would mean you are infertile. “mojo” or “gumption” might be a good translation. Here I used “that special spicy sauce.”
** According to Wikipedia, Chuan Leekpai was Thailand’s Prime Minister from 20 September 20, 1992 to May 19. 1995 and again from 9 November 1997 to 9 February 2001.
***I don’t know if this means that Preecha Chanapai (Lek Carabao) has special insight into this issue, or if “Preecha Chanapai” sort of sounds like “Chuan Leekpai” and so this is a way of saying “Ask any random person. We all know whose fault it is.” OR it could be a play on the meaning of their names! “Chuan Leekpai” sounds like “persuade to make room for danger” while “Preecha Chanapai” could mean “ability [to] win against danger”

นส. 3 ก. (Nor Sor Saam Gor) NS3K Document

by คาราบาว Carabao
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)

Support the artists! Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: The NS3K document is deed or land title. NSK corresponds to น.ส.ก. an abbreviation of หนังสือรับรองการทำประโยชน์ [Document Guaranteeing the Benefits Produced]. The “ก” letter, which has been officially translated “K” in the English name of the document, should really be “G,” and stands for “การทำประโยชน์” or “the benefits produced.” The “3” just distinguishes this particular land deed from other similar varieties of land deeds. But in this song, about a young girl or woman sold by her parents into prostitution, there is a pun such that the abbreviation is read as “Deed Giving Rights to 3 Benefits Produced.”

ท้องที่มีเธอยังหิว
Her stomach is still hungry
ผิวเนื้อนวลนางถึงเป็นที่พักกายของชายเปลี่ยว
Her skin and flesh is the residence of desolate men
น้องที่มีก็ยังรอ
The younger siblings she has still wait
รอเธอกลับมาหานมและเสื้อผ้า
Wait for her to come find the comfort of home and her things
ฝากจากดินแดนไทย
Brought from the land of the Thais
มุ่งคืนสู่เมืองเชียงตุง
Back to Kengtung city [Shan State, Myanmar]*

งานที่ทําก็จําใจ
The work that she does, she does unwillingly
ทอดเนื้อตัวไปใจเจ็บก็เพราะจน ตั้งแต่เกิด
She flaunts her flesh and hurts her heart because she has been poor since birth.
ฝันที่มีก็เพียงลม
The dreams she has are just breezes [amount to nothing]
ใครมาโถมทุ่มเทชีวิตร่วม
People come pounce/clamor to share her life
เหมือนดังส้วมสุขาเป็นสาธารณชน
It’s like a toilet that is for all the public

ฝันอันล่องลอย ไร้ซึ่งจุดหมาย
Her dreams drift aimlessly
บ้านก็อยู่ไกล ไร้ที่พึ่งพิง
Here home is far way. She is without a refuge
แสงตะวันรอน ลับลงติดดิน
The sunlight dips and disappears meeting the earth
เธอต้องขายกิน นส. 3 ก
To survive she must sell the NS3K title [or Rights to 3 Benefits Produced].

ท้องที่รอก็ยังหิว
The stomach that waits is still hungry
สิบนิ้วที่มี ไม่อาจจะทดแทนคุณกําเนิด
Her 10 fingers probably can’t repay the value of her birth [She can’t work to repay the gift of her birth]
สังคมเราก็เท่านั้น
That all there is to this society of ours
ถ้าจะโทษกันนั้นคงต้องแก้ต่างว่าเป็นลูกสาวใคร
If we blame each other, we must excuse [ourselves] by saying “Whose daughter is she?”
เธอไม่ใช่ลูกสาวคุณ
She’s not your daughter

ร้องไห้ไปกับความฝัน
Cry away with one’s dreams
มันไม่ใช่กรรมใช่เวรวรรคใดในชาติก่อน
It’s not bad fortune not any sin in a past life
ชาตินี้เป็นอุทาหรณ์
This life is an example/is one instance
สอนใจผู้คน น้องสาวเป็นไทยใหญ่
Be interested in people. This young sister is Thai Yai [Shan]
เธอดีทั้งหัวใจ ร่างกายและวิญญาณ
She is good — heart, body, and soul
ฝันอันล่องลอย ไร้ซึ่งจุดหมาย
Her dreams drift aimlessly
บ้านก็อยู่ไกลไร้ที่พึ่งพิง
Her home is far away. [She is] without a refuge
แสงตะวันรอนลับลงติดดิน
The sunlight dips and disappears meeting the earth
เธอต้องขายกิน นส. 3 ก
In order to live, she must sell the rights to three “Gs”

ก. ที่หนึ่งกิน
The first “G” is “gin” [“eating/consuming”]
ก.ที่สองเกียรติ
The second “G” is “giat” [“respect”]
ก.ที่สามกาม นส. 3 ก
The third “G” is “gaam” [“sexual desire”]
พ่อเอาไปขายแม่เอาไปคุ้ม
The father goes and sells, the mother grabs the worth
เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง
Her soft flesh, her good breasts, a famous prostitute
ฝันอันล่องลอย ไร้ซึ่งจุดหมาย
Her dreams drift aimlessly
บ้านก็อยู่ไกล ไร้ที่พึ่งพิง
Her home is far away. She is without a refuge
แสงตะวันรอนลับลงติดดิน
The sunlight dips and disappears meeting the earth
เธอต้องขายกิน นส. 3 ก
There are three things she must sell in order to survive

*It sounds like she has a care package from home that has arrived and her friends at the brothel are her new siblings.

ยูคา[ลิปตัส] (Yuka[lipdtat]) Euca[lyptus]

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka Add Carabao
Album: แจกกล้วย Jaek Gluay (Handing Out Bannanas) (1995)

Support the artists and BUY a CD of THE ALBUM at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: I translated this song because is sounds like Santana (which Add has said is his biggest musical influence). Turns out it is a song about a species of plant brought to Thailand from Australia, which apparently causing some trouble. Apparently this plant sucks up alot of water. The rest of the story you can get from the song.

ขอถามพวกเอ็งว่ามาจากไหน
May I ask you where do you come from?
(พวกฉันมาไกลจากออสเตรเลีย)
(We come from far away, Australia)
เดินทางมาไกลเอ็งคงอ่อนเพลีย
You’ve come so far, you must be tired
(หิวจนละเหี่ยหูตามันลาย)
(Hungry until we feel weak. Our eyes and ears [are showing us dizzy] patterns)*
ดินน้ำบ้านเอ็งอุดมดีไหม
The dirt and water of your home, is it bountiful?
(บ้านฉันเป็นทรายปลูกพีชลำบาก)
(My home is sandy. Planting peaches is difficult)
อาหารในดินคงหาได้ยาก
It may be hard to find food in the ground
(ก็ขึ้นได้แต่พวกฉันพวกเดียว)
(But we can rise up. It’s up to us and us alone)

ไปไงมาไงมาอยู่อีสาน
How did you wind up here in Isaan?
(มีคนเอาพันธุ์ของฉันมาปลูก)
(There were people who brought our species here to plant)
เขาคงปลูกเอ็งหวังได้กินลูก
They probably planted you hoping they could eat the fruit
(ฉันมีแต่รากหยั่งลึกลงดิน)
(I only have roots that penetrate deeply in to the earth)
แล้วเอ็งมีดีอะไรหนักหนา
And do you have anything seriously great?
(ก็ดีราคาป้อนโรงกระดาษ)
(Our price is quite good for supplying the paper factory)
อย่างนี้นี่เองข้าไม่ประหลาด
Oh, so it’s just like that. I’m not surprised
เมืองไทยเป็นชาติส่งเสริมยูคา
Thailand is a country promoting Eu-ca [lyptus]

ยูคายูคา.. ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. It’s used to make paper not to plant forest
ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. It’s used to make paper not to plant forest.

ปลูกทีเยอะเยอะเรียกสวนยูคา
They plant so much. It’s called a Euca planation
ไม่ใช่สวนป่าหรอกนะไอ้นาย
And not a forestry plantation either, Mister
เขาหลอกเราแล้วไอ้นาย
They’ve tricked us already, Mister

ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. Used to make paper, not to plant forest
ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus Used it to make paper, not to plant forest

ปลูกทีเยอะเยอะเรียกสวนยูคา
Plant so much! It’s called a Euca plantation
ไม่ใช่สวนป่าหรอกนะไอ้นาย
And not a forestry plantation either, Mister
ดินแตกระแหงน้ำท่าเหือดหาย
The earth is cracked, the water disappears
พื้นนากลับกลายเป็นทรายแห้งแห้ง
The fields go one again become dry sand
ลมฝนหมดฟ้ามาแต่ลมแล้ง
The breezes and rains are finished; what arrives is just dry dusty wind
ต้นไม้ใบแดงตอแห้งยืนตาย
The trees with red trunks dry out and die standing
เป็นความเลวร้ายของคนหัวหมอ
It is an evil of the wise experts
แจก สปก.รุกไปในป่า
They hand out the SBG certificates [which give rights to new land reform practices] and invade the forest
มันเป็นอุบายของคนบาปหนา
It’s the trick of a sinful person
แจกป่าสงวนปลูกสวนยูคา
Handing out the protected forest to plant a eucalyptus planation
มันเป็นอุบายของคนบาปหนา
It is the trick of a sinful person
แจกป่าสงวน..ปลูกสวนยูคา
Handing out the protected forest . . . to plant a eucalyptus plantation

ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. Used to make paper, not to plant forest
ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. Used to make paper, not to plant forest
ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. Used it to make paper, not to plant forest
ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. Used to make paper, not to plant forest
ยูคายูคา..ยูคาลิปตัส ใช้ทำกระดาษไม่ใช่ปลูกป่า
Euca, Euca . . . Eucalyptus. Used to make paper, not to plant forst

*ตาลาย or dtaa laai means literally “the eyes patterns” where “patterns” is a verb. At the end of the experience when you stand up too fast and the blood rushes from your head and then your vision comes back all spotty or with patterns, like dazed, that is “ตาลาย” or “dtaa laai.” So in this case, they are so hungry they are dizzy and seeing patterns.

นางสาวสยาม (Nang Sao Siam) Miss Siam

By คาราบาว Carabao
Album: สาวเบียร์ช้าง Sao Bia Change (Chang Beer Girl) (2001)

This album is RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD, where you can shop in English

Note: According to the notes under the official YouTube: “Nang Sao Siam (Miss Siam) is the name of the first civilian airplane of Thailand in 1932 owned by Captain Leuan Pongsohpon. Miss Siam made a flight welding friendly relations with China when Leuan Pongsohpon made the flight from Bangkok, passing Laos and Vietnam, ending in Shantou, China, (eastern coast of Guangdong) taking 5 days.” There is also a perfect, top-100 Carabao song about the experience of flying in a plane:”รักคุณเท่าฟ้า” (“Rak Kun Tao Fah“) or “Love You as Much as the Sky!” Near the end of this song, “Nongsao Siam,” listen for a lovely riff from “Rak Kun Tao Fah.”

นางสาวสยาม
Miss Siam
นางสาวสยาม
Miss Siam
เครื่องบินลำนี้ บินไกลบินไปถึงเมืองจีน
This airplane flew far, all the way to China
ดูช่างผกผินและท้าทาย
It seems so aloft and daring
บินสี่พันฟุต สูงสุดเสี่ยงความตาย
Flew 4,000 feet, so very high, risking death
แต่เขาไม่กลัวตาย
But he wasn’t afraid of dying
ลูกผู้ชาย คนรักฟ้าใจกล้า
This real man, a person who loved the sky, with a brave heart
เชื่อมความสัมพันธ์จีนและไทย
Welding a relationship between China and Thailand
ภารกิจทำให้ไทยได้ลือชื่อ
Accomplishing this duty made Thailand widely talked about
คนรักฟ้าต่างนับถือ เกียรติคุณท่านคือ ให้ไทยเราได้ก้าวไกล
All lovers of the sky respect him. That we honor you is because you made us Thais advance far

เลื่อน พงโสภณ
Leuan Pongsohpon
เปี่ยมล้นด้วยคุณูประการ
Brimming with virtuous contributions
เลื่อน พงโสภณ
Leuan Pongsohpon
เปี่ยมล้นประสบการณ์
So full of experience

เครื่องบินลำน้อย บินลอยไปไกลถึงเมืองจีน
A little plane, flew along so far reaching China
ดูช่างผกผินและท้าทาย
It seems so aloft and daring
สู้ลม สู้ฟ้า เด็ดเดี่ยวและเดียวดาย
Vying with the wind and the sky, resolute and all alone
แต่เขาไม่กลัวตาย
But he’s not afraid to die
เป็นเครื่องบินของคนไทยลำแรก
It was the first airplane owned by a Thai person
นางสาวสยามถึงจีนแผ่นดินใหญ่
Miss Siam reaches the Chinese mainland
2475 ด้วยบารมีองค์ ร.7
in 1932 with the baramee** of Rama the 7th [King Prajadhipok]
ความสำเร็จของคนไทย
A success of the Thai people
ใครเล่าจะลืมเลือนนักบินเลื่อนกระดูกเหล็ก
Tell me who will ever forget the pilot who glided the steel bones along?

เลื่อน พงโสภณ
Leuan Pongsohpon
เปี่ยมล้นด้วยคุณูประการ
Brimming with virtuous contributions
เลื่อน พงโสภณ
Leuan Pongsohpon
เปี่ยมล้นประสบการณ์
So full of experience
เป็นประวัติการณ์
A history-making
ตำนานการบินของไทย
legend of Thai aviation

[Riff from “รักคุณเท่าฟ้า” (“Rak Kun Tao Fah”) “Love You as Much as the Sky!”]

นางสาวสยาม
Miss Siam
นางสาวสยาม
Miss Siam

เลื่อน พงโสภณ
Leuan Pongsohpon
เปี่ยมล้นด้วยคุณูประการ
Brimming with virtuous contributions
เลื่อน พงโสภณ
Leuan Pongsohpon
เปี่ยมล้นประสบการณ์
So full of experience
เป็นประวัติการณ์
A history-making
ตำนานการบินของไทย
legend of Thai aviation

* “ดูช่าง” means “It seems so [very] . . .” “ผกผิ” is is a kind of flying. It is what a kite does when the wind catches it: it is a floating and an ability to stay afloat in the strong winds.
**”baramee” is like a magic aura that influences things and has to be earned through past good deeds. Often it can be translated as “moral authority” or “prestige” or “charisma.” If you have enough moral authority or prestige you can influence other people just by asking them to do something or by them knowing you want it done. But here the idea seems to be that King Prajadhipok’s magical accumulated merit gave good luck to the flight.

ดาวแห่งโดม [ปรีดี พนมยงค์] (Dao Haeng Dohm [Ppridi Panomyong]) Star of the Dome [Pridi Banomyong])

By คาราบาว Carabao
Album: สาวเบียร์ช้าง Sao Bia Change (Chang Beer Girl) (2001)

This album is RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD, where you can shop in English

Note: Pridi Banomyong led the revolution that changed Thailand from absolute monarchy to a constitutional monarchy in 1932, so he the founder of Thai democracy. He is also the founder of Thamassat University. The knickname of Thamassat University is โดม “Dome” and students are often called “ลูกแม่โดม” “Children of Mother Dome.” Pridi had to flee Thailand after false rumors spread that he had conspired to murder King Ananda, who was found shot in the head in his bedroom at the Grand Palace on June 1946. (Three men were executed for this supposed conspiracy, but they are now considered scapegoats.) Not mentioned in this song but notable, during World War II, when Thailand was cooperating with the Japanese, Pridi built an underground anti-Japanese resistance movement in Thailand called the Seri Thai, or Free Thai Movement. Pridi Banomyong died in 1983, before this song came out. Read more about him at Wikipedia.

ข้าวจากรวงร่วงกราว เมื่อดาวแห่งโดมลาลับไป
Rice from the ear of grain falls off clamorously, when the Star of the Dome says goodbye and leaves forever
ปฐพีสะอื้นร่ำไห้ ทะเลเอ่อนองด้วยน้ำตา
The land sobs and cries. The sea wells up with tears
วิหคนกเอยไร้รัง หัวใจเปี่ยมหวังยังแรงกล้า
The bird is without a nest. The heart brimming with hope is still fervent
กู้แผ่นดินให้ฟื้นคืนมา ประชาธิปไตยปวงชน
Save the country, restoring democracy for all the people!

ลมพายุพัดแรง กระหน่ำถ้อยคำมิหวังดี
The stormy winds blow strong, hammering words that are not well wishes
มนุษย์ไหนหนอช่างไร้ศักดิ์ศรี ว่าปรีดีฆ่าในหลวง
What [sort of] honorless people would say Pridi killed the king!
ทรชนคนถ่อย หลอกโลกด้วยถ้อยคำหลอกลวง
Despicable evildoers deceiving the world with fraudulent words
คนดีๆ ต้องน้ำตาร่วง คนเลวหัวเราะชอบใจ
Good people will shed tears, while bad people laugh with satisfaction

*เพราะว่าสัจธรรมเป็นอมตะ แต่มักนานนั้นจึงปรากฎ
Because truth is undying, but it’s likely to be a long time before it shows itself
เมื่อคนไทยเข้าใจว่าใครคด ความจริงงะงามงดทศทวี
When Thai people understand who is crooked, the reality is 10 times as beautiful

**เมื่อความดีทุกอย่างยังคงอยู่ ประชาชนย่อมรู้ว่าที่นี่
When all goodness lives on, the people will likely come to know that, HERE
มหาวีรบุรุษจะต้องมี เมื่อนั้นปรีดีจะกลับมา กลับมา
a great hero [there] must be. When that [happens], Pridi will return! return!

***ปรีดี ปรีดี ดาวแห่งโดมที่ดำรง
Pridi, Pridi Star of the dome that maintains
ปรีดี ปรีดี ปรีดี พนมยงค์
Pridi, Pridi, Pridi Banomyong
ปรีดี ปรีดี ปรีดี พนมยงค์
Pridi, Pridi, Pridi Banomyong

โลกมนุษย์จะงดงาม ถ้าผู้คนกล้าถามกับตัวเอง
The human world will be beautiful if people dare ask themselves
ว่าชั่วชีวิตที่โลดบรรเลง มีไหมเจ้ากล้าท้าอธรรม
Throughout life, do I ever dare challenge injustice?*
ปล่อยให้โลกช้ำหมองไหม้ เผชิญโชคไปยถากรรม
Let this bruised gloomy burned world meet its fortune and fate
แต่คนชื่อปรีดีกล้าทำ ให้จดจำขึ้นใจ
But the person named Pridi dared to do it. Remember this for sure!

(*, **, ***)

[THE ENDING WHERE ADD IS SHOUTING seems IMPOSSIBLE to TRANSLATE. It sounds like he is playing with syllables of Pridi’s name. Maybe like scat?]

*I did not translate “โลดบรรเลง” which my best guess was “to jump and make music.” An informant explains “Literally, โลดบรรเลง is not understandable. The author wants บรรเลง to rhyme with ตัวเอง of the previous line. That’s why I believe โลดบรรเลง refers to โลดแล่น. We often heard ชีวิตโลดแล่น…. which means the life goes on as it is.”

หรอย (Roi) Fun

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: วณิพก Wanipok (The Beggar) (1983)
The album Wanipok, appearing two years before the band became hugely famous, is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: When Add Carbao writes a song involving someone from a particular region of Thailand, he often uses words from that region’s dialect. And so, in this song about someone from the South of Thailand who has to migrate to the Middle East (perhaps Saudia Arabia) to find work, there are words from the southern dialect, including the title “หรอย” (roi), which means “fun” or “to one’s liking.” In the context of food, it means “delicious.” The overall story of the song: A young man from the south of Thailand went to study at a university in Bangkok with high hopes for a bright future. After he graduated he could not find a job in Thailand. Then he had to leave Thailand to get a job in the Middle East, which was disappointing for him.

มาฟังกันฮิต เพื่อนนิสิตนักศึกษา
Come listen to a hit [song], student friends
ผมมีปริญญาจบมหาวิทยาลัย
I have a degree from graduating university
รํ่าเรียนจนจบตั้งแต่ตะวันออกเฉียงใต้
I complete my study from Southeast Asia
มาทํางานรับใช้คนตะวันออกกลาง
Just to serve the people in the Middle East
ถึงมีปริญญายังยื้อแย่งแข่งขัน
Although I have a degree, I still have to compete with others
หางานทําทั้งวัน มาเป็นเวลาหลายปี
I look for work every day, for, what’s been, many years now
มนุษย์โลกนี้ช่างดิ้นรนขวนขวาย
Humans in this world are given to energetic struggle
มนุษย์โลกนี้ช่างดิ้นรนสนสายไม่มีเงินก็อดตาย
Humans in this world are given to struggle. Without money, they starve to death
ไม่มีเส้นก็อดงาน
Without connections they miss out on work

เขาเก็บภาษีมาสอนเป็นภาษา
They collect a tax [to build universities] and teach
จากเมืองใต้ขึ้นมา จากเมืองเหนือลงมา
[Students] come up from the South and down from the North [to Bangkok]
มาสร้างเป็นตึกหลังโตสูงใหญ่
[they] come and construct big huge tall buildings [the tax was used to construct tall buildings]
มีนํ้ามีไฟมีติดแอร์ให้เรียน
There is water, electricity, air conditioning so one can study
มาซื้อกระดาษพิมพ์เป็นใบปริญญา
They come buy a printed paper that is the degree
แจกจ่ายนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย
Distributed to students at all the universities
ร่ำเรียนจนจบมีแต่กระดาษหนึ่งใบ
Studying until they graduate, and only having one piece of paper
เล่าเรียนจนจบมีแต่กระดาษหนึ่งใบ
They study until they graduate, and only have one piece of paper*
ไม่มีงานเมืองไทยจําใจต้องจากจร
There isn’t work in Thailand, [they] are forced to depart [the country]

ไม่ยักกะหรอย ยักกะหรอย เอย…
This is no fun! This is no fun! . . . oh! . . .
มีปริญญาทําพรื้อ
I have a degree for what!
พอเรียนจบแล้วหรือบินปรื๋อไปเมืองไกล
When I graduated, I had to fly [swiftly] to a faraway country
มันคิดถึงแกงพุงปลา
I think of fish curry,
นํ้าซุบแมงดาผักสะตอ หนังลุงหนังจอ
Horseshoe crab soup, pak-sada [sato, a lima bean-looking vegetable], shadow puppet plays
โนราห์เมืองใต้
The Norah [dance], of Southern [Thailand].
ทั้งเพื่อนฝูงมากมาย อยู่หาดใหญ่ ปัตตานี
All of my large group of friends live in Hat Yai and Pattani
สงขลานครศรีไปทั่วแคว้นแดนใต้
Songkhla, Nakorn Si [Thammarat] all throughout the South
รอบตัวฉันนี้มีแต่ท้องเลทราย
All around me here, there are only golden deserts
รอบตัวฉันนี้มีแต่ท้องเลทราย
All around me here, there only golden deserts
มองไปทิศทางใด มีแต่ทราย
I look in any direction, there is only sand!
มีแต่ทราย ไม่ยักกะหรอย จังฮู้
There is only sand. This is no fun at all! *sigh*

แดดร้อนๆ นอนใต้ต้นตะบองเพชรตัว
The sun is so hot sleeping under a cactus
เป็นมันเป็นเม็ดมันเผ็ดดังโดนดีปลี
[sweat] glistens beaded on the body, burning [as if] Chilli Padi*
มองหาพื้นดินก็มีแต่หินกับทราย
Looking at the ground, there is only rocks and sand
มีแต่อูฐกับควายคือคนไทยถูกลวง
There are only camels and [Thai] buffalo [meaning “fools”]. It’s that Thai people have been deceived
คนมีปริญญายังไม่รู้ว่ามาทําพรื้อ
People have degrees, we still don’t know what we are doing here
คนอดมื้อกินมื้อจะมีความหวังอะไร
People who are going hungry, what hope do they have?
ฉันคิดถึงบ้านแค่ตัดยางก็พอกิน
I miss home. I could make a living by being a rubber tapper [employed as on a rubber plantation in the South of Thailand]
ฉันคิดถึงบ้านแค่ตัดยางก็พอกิน
I miss home. I could make a living as a rubber tabber.
มันอยากจะขี่เครื่องบินกลับปักษ์ใต้บ้านนา
I want to fly a plane back to my home in the South.

ให้มันหรอย ให้มันหรอย
I want to have fun! I want to be fun
ให้มันหรอย ให้มันหรอย เอ้ย…
I want to have fun! I want it to be fun, oh . . .
ให้มันหรอย ให้มันหรอย หรอยจังฮู้
I want it to have fun. Oh . . . so much fun!
ให้มันหรอย ให้มันหรอย เอ้ย….หรอยจังฮู้
I want it to have fun! I want it to have fun! Oh . . . so very much fun!

*In the era of October 14 and October 6 events (the 1970s), there was a famous poem excerpt that became important in the pro-democracy movement “ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวังจะเก็บอะไรไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว,” which translates, ‘I was young, innocent and curious. Therefore, I went through a university. I hoped to learn a lot from there. At the end they gave me only a piece of paper.’ The first verse of this song imitates that verse. Also check out the much more famous Carabao song “มหาลัย [มหาหลอก]” (“University [Great Big Rip-off]”), which sticks even closer to this theme.

Also check out the hit song ซาอุดร Sa-Udon from the album Amerigoy about someone who has to migrate for work.

ดอกไม้ธรรมศาสตร์ Dok Mai Thammasat (Flowers of Thammasat)

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ข้าวสีทอง: รำลึก 20 ปี 6 ตุลา Golden Ears of Rice: Commemorating the 20th Anniversary of October 6 [1976]
(1996)
This album is not currently available at eThaiCD

Note: This is a song commemorating the 20th Anniversary of October 6, 1976, when about 100 mostly student pro-democraccy protesters were massacred at Thammasat University, in downtown Bangkok, by Thai police, military, and right-wing vigilante groups (and their bodies were also descrated). Read more about the Thammasat University massacre at Wikipedia. For whatever reason (probably the same reason there is no large monument to the Thammasat University Massacre – even commemorations have been banned in recent years), I can’t find an official video of this song. If you google the title in Thai, you can find a nonofficial video. Note that this song is part of a whole album commemorating “October 6” (as it is euphemistically called). The event was so horrible and hard to process that it is referred to simply as “October 6” or “the events of October 6” similar to how American’s refer to “9/11” or “the events of 9/11.”

ดอก ไม้ดอกนี้
This flower
โตเติบที่ทุ่งธรรมศาสตร์
Grows up in the field of Thammasat
เมื่อครั้ง พวกทรราช
Once upon a time a group of tyrants
มันกราดปืนกล ใส่คนล้มตาย
Mowed down and killed people with machine guns
ดอกไม้ เลยต้องหายวาว
So the flowers must vanish in a flash
ไปตั้งรับ เขาลำเนาไพร
[They] go to establish the wood
รวมดอก รวมกิ่งก้านใบ
Combining flowers, branches and twigs
เป็นพุ่มไม้ใหญ่
To be a large bush
ออกดอกสีแดง
Which comes out with red flowers

ดอก ไม้ดอกนี้
This flowering plant
บานเต็มที่ เพื่อมวลประชา
Blooms to the fullest for the masses of citizens
ผ่านอุป-สรรคนาๆ
[They] cross many kinds of obstacles
คงเพราะปัญญา และเรี่ยวแรง
Probably because of knowledge and power
เปลี่ยน แปลงโลกย่อมเจ็บปวด
Transforming the world which is likely to be in pain
อันความรวดร้าว
Sorrow and suffering
ทำเราแข็งแกร่ง
makes us strong
บทเรียน มีราคาแพง
A lesson: There is a great price paid
ดอกไม้แมลง หวนความทรงจำ
The flowers, bees, and butterflies return us to these memories

รำลึก ถึงหกตุลา
Recall October 6 [1976]
หมุนเปลี่ยนเวียนมา แล้วยี่สิบปี
We have revolved and changed now 20 years.
รำลึก ถึงหกตุลา
Recall October 6
หมุนเปลี่ยนเวียนมา แล้วยี่สิบปี
We have revolved and changed now 20 years.
ก็ยังไม่มี อนุเสาวรีย์
And still don’t have a monument
แห่งการต่อสู้ กินน้องประชาชน
of the struggle that consumed [our] younger bothers and sisters, fellow citizens
ดอกไม้ อย่าได้เหี่ยวเฉา
Flowers, please don’t wither
สังคมน้ำเน่า เราไม่ยอมจำนน
Society is polluted. We aren’t willing to surrender
ดอกไม้ จงบานในใจคน
The flowers must bloom in the hearts of people
ที่ต่างดิ้นรน ต่อสู้กันต่อไป
who each fight and together struggle on
ดอกไม้ จงบานในใจคน
The flowers may bloom in the hearts of people
ที่ต่างดิ้นรน ต่อสู้กันต่อไป
who each fight and together struggle on.

ศิลปินมาแล้ว Sinlabin Ma Laew (And Here Are the Artists!)

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao (presumably)
Album: ข้าวสีทอง: รำลึก 20 ปี 6 ตุลา Golden Ears of Rice: Commemorating the 20th Anniversary of October 6 [1976]
(1996)
This album is not currently available at eThaiCD

Note: I’m not sure what America was doing to steal the art of the Thais but it could be that the artists were tempted to perform for the highest bidder, or were sold to the highest bidder? I used to watch spectacular performances of this type of music, out in the country 32 years ago, and was told the shows may have an ugly backstory in that some of the performers may be working under conditions of near slavery. Or it could just be about the loss of traditional culture under Western influences? See also “หลงวัฒน์” “Long Wat” (Obsessed with [Another] Culture. My interpretation of the song is only based on wild guesses, but the direct translation should be good. This Carabao song is unusual in that it is sung by a woman. Add Carabao doesn’t join in singing until the last verse.

[I didn’t translate the whole introduction, but it begins “Here Come the Artists” (the title of the song) and it seems like she is hyping up the audience. The lyrics below begin when the drums join in:]

ศิลปินได้ยินทั่วไป
sĭn-lá-bpin dâai yin tûa bpai
The artists that you hear everywhere you go
ตั้งขึ้นมารับใช้ชนชั้นยากจน
dtâng kêun maa ráp chái chon chán yâak jon
Are set up to to serve the poor class of people
ศิลปินของเราทุกคน ศิลปินของเราทุกคน
sĭn-lá-bpin kŏng rao túk kon sĭn-lá-bpin kŏng rao túk kon
[They are] artists belonging to every one of us. Artists belonging to every one of us
เกิดจากคนจนชาวไร่ชาวนา
gèrt jàak kon jon chaao râi chaao naa
Born from the poor, from farmers, from people who work the fields

ขอบอกพี่น้องประชา
kŏr bòk pêe nóng bprà-chaa
Please, I ask my brothers and sisters, fellow citizens
เดี๋ยวนี้อเมริกาเอาศิลป์มันมาหว่าน
dĭeow née a-may-rí-gaa ao sĭn man maa wàan
Right now American wants to take our artists and scatter them
ขอบอกให้รู้ทั่วกัน ขอบอกให้รู้ทั่วกัน
kŏr bòk hâi róo tûa gan kŏr bòk hâi róo tûa gan
Please let me tell you all so you know. Please let me tell you all so you know
อย่าไปหลงคำหวาน โดยเฉพาะกับเยาวชน
yàa bpai lŏng kam wăan doi chà-pór gàp yao-wá-chon
Don’t go falling for the sweet talk, especially you young people

* ศิลป์เรานี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง
sĭn rao née mâi mee bplìan bplaeng
This art of ours doesn’t change
ขอยืนอยู่ข้างพ่อแม่
kŏr yeun yòo kâang pôr mâe
Please stand alongside our mothers and fathers
ไม่เชือนแชเหินห่าง
mâi cheuan-chae hĕrn hàang
Don’t stray and become estranged
สิ่งไหนๆ จะมาขัดขวาง
sìng năi năi jà maa kàt kwăang
Whatever comes to get in the way
สิ่งไหนๆ จะมาขัดขวาง
sìng năi năi jà maa kàt kwăang
Whatever comes to get in the way
มันจะต้องล้มพังด้วยพลังมวลชน
man jà dtông lóm pang dûay pá-lang muan chon
We must bring it down with the strength of the people

** ขอยืนหยัดกัดฟันต่อไป
kŏr yeun yàt gàt fan dtòr bpai
Grit your teeth and be steadfast going forward
เพื่ออุดมการณ์ใหม่ศิลป์ไทยจะรุ่งเรือง
pêua u-dom gaan mài sĭn tai jà rûng reuang
So that a new ideology of Thai art will flourish
ปลดปล่อยไทยทุกทั่วมุมเมือง
bplòt bplòi tai túk tûa mum meuang
Releasing Thais in every corner of the country
ปลดปล่อยไทยทุกทั่วมุมเมือง
bplòt bplòi tai túk tûa mum meuang
Releasing Thais in every corner of the country
ศิลป์จะต้องลือเลื่องล้างศิลป์เก่าที่เลวทราม
sĭn jà dtông leu lêuang láang sĭn gào têe leo saam
[so their] art will spread, washing out the old art that was evil

*, **, *, **, ** [IN THIS LAST VERSE ADD CARABAO JOINS IN]

รวงข้าวสีทอง Ruang Kao See Tong (Golden Ears of Rice)

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao (presumably)
Album: ข้าวสีทอง: รำลึก 20 ปี 6 ตุลา Golden Ears of Rice: Commemorating the 20th Anniversary of October 6 [1976]
(1996)
This album is not currently available at eThaiCD

Note: I translated this in a hurry because it sounds Christmas-y. Turns out it is a hymn to rice! Merry Christmas everyone!

รวงข้าวสีทองส่องแสงสัจธรรม
The golden ears of rice illuminate Dharmic truth
รวงข้าวน้อมนำมวลชนอิ่มกาย
The ears of rice induces masses of people, their bodies full
น้ำพักน้ำแรงสำแดงพลังยิ่งใหญ่
[Their] labor exhibits great strength
เพื่อไทยเป็นไทย มิใช่ทาสใคร
So that Thais are Thais, not anyone’s slave.
เกี่ยวใจหนุ่มสาวด้วยรวงข้าวสีทอง
Hooking the hearts of young men and women with golden ears of rice

แผ่นดินของเราทุกค่ำเช้าเฝ้ามอง
Our land we look at every morning and evening
รวงข้าวสีทองเรืองรองตระการ
The golden ears of rice, brilliantly, gracefully
ด้วยหยาดเหงื่อไหลแรงใจบัลดาล
Inspires strength of heart, with drop of sweat flowing
ไร่นาหมู่บ้านหรือตามโรงงาน
[Whether in] farms, villages, or in the factories,
พวกเราทำงาน พวกเราทำงาน
we all work, we all work

รวงข้าวสีทองรับใช้ทั่วไทย
The golden ears of rice serve all of Thailand
ป่าดงพงไพรในนครหรือหมู่บ้าน
Jungle, forest, in the city or the village
ไร่นาภูสูงหรือตามสายธาร
Fields, tall mountains, or along the stream
เราต่างต้องการ รวงข้าวสีทอง
We each need the golden ears of rice
เราต่างอิ่มท้องจากรวงทองเฉิดฉาย
We each have full stomachs from the bright golden rice

รวงข้าวสีทองเพื่อนผองร่วมแรง
Golden ears of rice. All the friends joining strength to help out
มาเถิดมาแปลง เรี่ยวแรงสร้างสรรค์
Come on! Come transform. [Our] strength creates [something]
ใส่ไฟสุมฟางร่วมพลังแรงงาน
Light fire to a heap of straw, joining together the strength of our labor
ให้ธัญญาหาร…นี้เป็นของตน
Giving rice . . . this here is mine
เก็บเกี่ยวผลิตผล เพื่อคนทั้งผอง
Harvesting the produce for the all the people
เพราะรวงข้าวสีทองคือแรงผองเรา
Because the golden ears of rice are the strength of all of us

รวงข้าวสีทองเพื่อนผองร่วมแรง
Golden ears of rice. All the friends joining strength to help out
มาเถิดมาแปลง เรี่ยวแรงสร้างสรรค์
Come on! Come transform. [Our] strength creates [something]
ใส่ไฟสุมฟางร่วมพลังแรงงาน
Light fire to a heap of straw, joining together the strength of our labor
ให้ธัญญาหาร…นี้เป็นของตน
Giving rice . . . this here is mine
เก็บเกี่ยวผลิตผล เพื่อคนทั้งผอง
Harvesting the produce for all the people
เพราะรวงข้าวสีทองคือแรงผองเรา
Because the golden ears of rice are the strength of all of us
เพราะรวงข้าวสีทองคือแรงผองเรา
Because the golden ears of rice are the strength of all of us

วิหคพลัดถิ่น Weehok Plad Tin (A Bird Falls to the Ground)

Words by คำร้อง ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, ธนะ เสวิกุล Tana Sayweegun,สราวุธ เลิศปัญญานุช Sarawut Lertpanyanut
Melody by ยืนยง โอภากุล
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai (Thailand, Unite!)(2005)
Support the artist and BUY this album at eThaiCD.com.

Note: The fact that Add Carabao decends from recent Chinese immigrants to Thailand is important background for understanding his songs. By his own account it helps explain his sympathy for refugees. (“You can’t choose your birth.”) It also probably contributes to his broad outlook and humanitarian concerns. Just guessing based on stereotypes, his Chinese ethnicity may help explain his remarkable drive and work ethic (an average of 2 albums a year for 35 years; an average number of concerts exceeding 1 per day in recent years). Being a second-generation immigrant to Thailand may also help explain his patriotism and ultra-royalism, on display in this song and many others. This video is from the concert “Person with Harmonica” คอนเสิร์ต คนกับเม้าท์ and the pictures show a then-recent trip to China. His Chinese relatives invited him to go learn about his roots.

เมื่อแดนดินแม่กันดาร
When the motherland is arid and lacking
จิตวิญญาณของก๋งล่องลอย
grandfather’s spirit drifts along.
เก็บเสื่อหมอนของใช้นิดหน่อย
[He] gets [his] mat, pillow, and little things.
เจ้านกน้อยโผบินจากรัง
The Little Bird soars away from his nest.
ฝ่าคลื่นลมภูเขา ทะเล
Braves the gusts of wind, mountains, oceans.
ขึ้นสำเภาที่ใกล้จะพัง
Gets in a boat [a sampao or junk] that is nearly collapsing,
สร้างชีวิตใหม่โพ้นฟากฝั่ง
Creates a new life beyond the other shore
คือความหวังของจีนสยาม
It’s the hope of Chinese-Siamese.

เช้าจรดเย็น หนักเข็ญเท่าใด
From morning to evening, however much difficult suffering
ขอข้าวเพียงหนึ่งชาม
Just asking for one bowl.
ข้าวและน้ำที่กินทุกคำ
The rice and water that [one] has every night
จดจำสำนึกคุณ
Keeping in mind a sense of gratitude

หลากธรรมเนียมหลายที่มา
Overflowing with customs of many origins
กี่ภาษาเชื้อชาติใดๆ
However many languages, whatever national origins,
ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย
the firm bank is still the Thai land.
ย่อมเป็นไทย ผองไทยทั้งสิ้น
[They] will naturally become Thai, wholly, entirely Thai.

เกิดจากแดนแคว้นเมืองไกล
Born in a faraway land
หากวันใดไร้สิ้นชีวิน
On whatever day that I die
อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น
I would like to entrust the body of the bird that falls to the ground
ใต้แผ่นดิน บ้านเมืองเห่งนี้
Under the ground of this homeland.

SOLO

ทุกชีวิตทำมาหากิน
Every life finds a way to make a living
บนแผ่นดินสยาม
on the Siam land
ข้าวและน้ำที่กินทุกคำ
The rice and water that [one] eats and drinks each night
จดจำสำนึกคุณ
Remembering to be grateful

หลากธรรมเนียมหลายที่มา
Overflowing with customs of many origins
กี่ภาษาเชื้อชาติใด ๆ ฟากฝั่งฝายังผืนดินไทย
However many languages, whatever national origin, the stable bank is still the Thai land
ย่อมเป็นไทย ผองไทยทั้งสิ้น
They naturally become Thai, all of them Thais entirely
เกิดจากแดนแคว้นเมืองไกล
Born in a faraway land
หากวันใดไร้สิ้นชีวิน
On whatever day that I die
อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น
I would like to entrust the body of the bird that falls to the ground
ใต้แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวฯ
Under the ground of His Majesty the King.

จดจำสำนึกคุณ
I gratefully keep that in mind

เวร Wayn (Fate/Misfortune)

Lyrics by Yeunyong Opakul ยืนยง โอภากุล; Melody is from the song “Wrote a Song for Everyone” by John Fogerty
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This comes from the very first Carabao album, before the band was famous, and like at least one other song from that album, the tune is “borrowed” from an already famous song. The lyrics are original, and quite striking! The poem hinges on two concepts that don’t translate exactly into English. “เวรกรรม” “wayn-gaam” is a Buddhist concept and means a combination of fate and karma in the negative sense, which of course translates into misfortune comming from out of nowhere? “ความงมงาย” is credulity, ignorance, and blind belief. It has a very bad connotation. So is the last line “Praise blind belief” sarcastic? Or is it saying that we really have no choice but to try in the face of what may come?

เย็นลมโชยโบกโพยพัด
yen lom choi bòhk poi pát
The cold breeze gently blows
พลิ้วปลิวยอดไม้ใหญ่
plíw bpliw yôt máai yài
Fluttering the tops of tall tress
ย่อมโบกพัดสะบัดกิ่งไกว
yôm bòhk pát sà-bàt gìng gwai
It’s likely to wave and fling the branches
ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดา
yôm wàn wăi bpen tam-má-daa
[They] tend to shake as is natural
โลกกลมๆ ก็ใบนี้
lôhk glom glom gôr bai née
The round, round world, this very world
มีความหวังอยู่มากมาย
mee kwaam wăng yòo mâak maai
has a lot of hope
แต่เวรและกรรมคอยทําลาย
dtàe wayn láe gam koi tam laai
But misfortune and bad karma slowly demolishes
ให้ย่อท้อยอมจํานน
hâi yôr tór yom jam-non
So [one] is discouraged and surrenders

เขียนเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขียนเตือนความทรงจํา
kĭan playng kêun bòt nèung kĭan dteuan kwaam song jam
[I] write up a song, write a warning to remember
แด่เวรและแด่กรรม สุดดีความงมงาย
dàe wayn láe dàe gam sà-dù-dee kwaam ngom-ngaai
about fate and karma. Praise blind belief

ยามลมโชยโบกโบยพลิ้ว
yaam lom choi bòhk boi plíw
When the wind is blowing
บนหนทางของความจริง
bon hŏn taang kŏng kwaam jing
on the path of truth,
กระแสลมที่เคยหยุดนิ่ง
grà-săe lom têe koie yùt nîng
the wind current that used to be still
เพียงหยุดพักฤดูกาล
piang yùt pák réu-doo gaan
only takes a break for a season
เกิดเป็นคนก็ควรคิด
gèrt bpen kon gôr kuan kít
Being born a person, you should think,
คิดถึงธรรมชาติที่เป็นจริง
kít tĕung tam-má-châat têe bpen jing
think of nature that is real
โลกสมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่ง
lôhk sŏm-boon dûay sàp-pá-sìng
A perfectly whole world with everything
สัมผัสได้ด้วยกายตน
săm-pàt dâai dûay gaai dton
You can feel this with your own body [realize this on your own]

เขียนเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขียนเตือนความทรงจํา
kĭan playng kêun bòt nèung kĭan dteuan kwaam song jam
[I] write up one song, write a warning to remember
แด่เวรและแด่กรรม สุดดี*ความงมงาย
dàe wayn láe dàe gam sà-dù-dee kwaam ngom-ngaai
about fate and karma. Praise blind belief

เขียนเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขียนเตือนความทรงจํา
kĭan playng kêun bòt nèung kĭan dteuan kwaam song jam
[I] write up a song, write a warning to remember
แด่เวรและแด่กรรม สุดดีความงมงาย
dàe wayn láe dàe gam sà-dù-dee kwaam ngom-ngaai
about fate and karma. Praise blind belief

โลกหมุนไปใช่ความฝัน
lôhk mŭn bpai châi kwaam făn
The world revolves. It’s not a dream
ล้วนแปรผันไปบนแกน
lúan bprae păn bpai bon gaen
It all fluctuates on its axis
ธรรมชาติเมื่อยามแร้นแค้น
tam-má-châat mêua yaam ráen-káen
Nature during a time of destitution
ดั่งสอนคนให้พากเพียร
dàng sŏn kon hâi pâak-pian
is like it’s teaching people to persist
เชื่อคารมดั่งลมพัด
chêua kaa-rom dàng lom pát
Believe in the loud eloquence of the blowing wind
ที่ผ่านมาและผ่านไป
têe pàan maa láe pàan bpai
That passes in and passes by
จงทําตนดั่งต้นไม้
jong tam dton dàng dtôn máai
You should do like the tree
ที่เหยียดตรงและเติบโต
têe yìat dtrong láe dtèrp dtoh
that stretches forth, grows up and matures

เขียนเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขียนเตือนความทรงจํา
kĭan playng kêun bòt nèung kĭan dteuan kwaam song jam
[I] write up one song, write a warning to remember
แด่เวรและแด่กรรม สุดดีความงมงาย
dàe wayn láe dàe gam sà-dù-dee kwaam ngom-ngaai
about fate and karma. Praise blind belief

เขียนเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขียนเตือนความทรงจํา
kĭan playng kêun bòt nèung kĭan dteuan kwaam song jam
[I] write up one song, write a warning to remember
แด่เวรและแด่กรรม สุดดีความงมงาย
dàe wayn láe dàe gam sà-dù-dee kwaam ngom-ngaai
about fate and karma. Praise blind belief
เขียนเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขียนเตือนความทรงจํา
kĭan playng kêun bòt nèung kĭan dteuan kwaam song jam
[I] write up one song. [I] write a warning to remember
แด่เวรและแด่กรรม สวัสดีความงมงาย
dàe wayn láe dàe gam sà-wàt-dee kwaam ngom-ngaai
about fate and karma. Hello blind faith.

Was “ทะเลใจ” (“Telay Jai” or “Ocean Heart”) Inspired by “Heart of Gold”?

I have a theory that one of the most beloved Carabao songs, “ทะเลใจ” (“Telay Jai” or “Ocean Heart”) may have been, in part, inspired by an extremely fortuitous misunderstanding of the Neil Young song “Heart of Gold.” This is based on something Add Carabao says at 1:16 into this concert video. The concert is named after his then-recent song and album “วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา” (“If It Weren’t for Him/Her, Today There Wouldn’t Be Me”). Here he is introducing “Heart of Gold.” “ทะเลใจ” (“Telay Jai”) comes two songs later in the concert line-up. My English translation of his introduction is immediately below the video]:

I am able to have this day because I have a guitar and harmonica. And the first song in my life that I practiced with that pair of instruments was “Heart of Gold” by Neil Young, who is an artist I admire. One could say, “If There Wasn’t Him, Today There Wouldn’t Be Me” as well. I once wrote a song, “Yuenyong Imitates Neil Young.” [Yuenyoung is Add Carabao’s first name.] I’m still not shy. So I sing that I admire him. I once tried to contact him through Warner Music, to say “If there is an opportunity, I would like to meet Neil Young. I’d like talk with him. I’d like to ask him something, just one thing. I’d like to ask, ‘Heart of Gold,’ your meaning there, is it like a person is searching for the value of the heart? Or something like that?” That’s what I want to ask about. But, anyway, I’ll sing this song for you.

I watched this concert on DVD soon after it was released. This concert took place November 3, 2012, on a stage set up in front of P’Add’s house in Chiang Mai. Honestly, there was something wrong with P’Add’s voice that night, but the patter between the songs was very valuable for my translation project. As soon as I heard him say that he wanted to ask Neil Young if “searching for a heart of gold” meant searching for the value of the heart, I was astounded and immediately thought of “Telay Jai.” I felt I was the only person in the world who realized this important piece of Rock and Roll History: that Add Carabao had misinterpreted “Heart of Gold” perhaps helping inspire “Telay Jai.” When “Telay Jai” came just two songs later in the concert, I felt is was a confirmation that in Add’s mind there was a connection between the songs.

I finally did meet Add Carabao and forgot to ask him about my theory of a connection between “Heart of Gold” and “Telay Jai.” However, during this meeting he did ask me two different times if I understood “Telay Jai.” I said, “As well as anyone, I hope. It’s hard. I listened to you explain it in interviews.” He said, “It’s about Buddhism.” This song is definitely important to him.

สาธุชน Saatu Chon (Good, Honest, Upright People)

Album: อเมริกันอันธพาล America Antipaan (“Rascal Americans”) (1998)
By คาราบาว Carabao

This album is RECOMMENDED. You can BUY IT at eThaiCD where you can shop in English.

Note: This song came out immediately after the Asian Financial Crisis of 1997, and probably has something to do with that. It was a time of great difficultly as prices shot up, unemployment shot up, the stock market crashed, and people even committed suicide.

ฟ้าที่ขาดดาว ไม่อาจพราว รัศมีส่อง
fáa têe kàat daao mâi àat praao rát-sà-mĕe sòng
The sky lacking stars, won’t have sparkles of light shining through
ค่ำคืนไหน ฟ้าเศร้าหมอง คนหม่นหัวใจ
kâm keun năi fáa sâo mŏng kon mòn hŭa jai
On nights when the sky is sad and gloomy, people are melancholy
น้ำที่ขาดปลา ไม่นำพา ซึ่งชีวิตใหม่
nám têe kàat bplaa mâi nam paa sêung chee-wít mài
Water lacking fish, doesn’t bring that which is new life
โลกขาดรัก และห่วงใย ไร้ความหวัง
lôhk kàat rák láe hùang yai rái kwaam wăng
A world lacking love and concern, without hope

พื้นที่ขาดดิน มีแต่หิน มีแต่เม็ดทราย
péun têe kàat din mee dtàe hĭn mee dtàe mét saai
The ground that lacks dirt, and has only stones and sand
เหล่าแมกไม้ ไม่อาจยืน ให้ดอกผล
lào mâek máai mâi àat yeun hâi dòk pŏn
Bushes won’t last long enough to produce
โลกที่ขาดรัก สามัคคี ถึงคราวอับจน
lôhk têe kàat rák săa-mák-kee tĕung kraao àp jon
The world lacking love and unity arrives at times of poverty with no way out
ความวุ่นวาย ในฝูงชน คือแย่งชิง
kwaam wûn waai nai fŏong chon keu yâeng ching
Disorder. In the crowds, it’s looting.

มือจับกันไว้ อย่าให้ใคร มาคอยยุแหย่
meu jàp gan wái yàa hâi krai maa koi yú yàe
Join hands. Don’t let someone come and quietly agitate
สิ่งแน่แท้ มิตรภาพ จงยั่งยืน
sìng nâe táe mít-dtrà-pâap jong yâng-yeun
The thing that is certain and true: friendship must endure

ใจให้แก่กัน หนักเบานิด เราเสียสละ
jai hâi gàe gan nàk bao nít rao sĭa sà-là
With hearts for each other, through thick and thin, we sacrifice [for each other]
คือภาระแห่งพี่น้อง ในโลกนี้ (สาธุชน)
keu paa-rá hàeng pêe nóng nai lôhk née (săa-tú chon)
It’s the duty of brothers and sisters in this world (Good/honest/upright people)

มือจับกันไว้ อย่าให้ใคร มาคอยยุแหย่
meu jàp gan wái yàa hâi krai maa koi yú yàe
Join hands. Don’t have someone come and quietly agitate
สิ่งแน่แท้ มิตรภาพ จงยั่งยืน
sìng nâe táe mít-dtrà-pâap jong yâng-yeun
The thing that is certain and true: friendship must endure

ใจให้แก่กัน หนักเบานิด เราเสียสละ
jai hâi gàe gan nàk bao nít rao sĭa sà-là
With hearts for each other, through thick and thin, we sacrifice [for each other]
คือภาระแห่งพี่น้อง ในโลกนี้
keu paa-rá hàeng pêe nóng nai lôhk née
It’s the duty of brothers and sisters in this world

ฟ้าที่ขาดดาว ไม่อาจพราว รัศมีส่อง
fáa têe kàat daao mâi àat praao rát-sà-mĕe sòng
The sky without stars won’t have sparkles of light shining through
ค่ำคืนไหน ฟ้าน่ามอง คนหน้าใส
kâm keun năi fáa nâa mong kon nâa săi
Whatever night the sky is nice to look at, people have clear faces.
โลกมีแต่รัก สามัคคี และความห่วงใย
lôhk mee dtàe rák săa-mák-kee láe kwaam hùang yai
A world that has only love, unity, and concern
มีศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
mee sĭn tam nìeow nam jai săa-tú chon
There is morality inducing the hearts of upright people
ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
sĕen-lá-tam* nìeow nam jai săa-tú chon
Morality inducing the hearts of upright people
ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
sĕen-lá-tam nìeow nam jai săa-tú chon
Morality inducing the hearts of upright people
ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
sĕen-lá-tam nìeow nam jai săa-tú chon
Morality inducing the hearts of upright people

Additional Singable English Translations of Carabao Songs, by Nigel Hawkins

In February of 2018, Nigel Hawkins wrote to me to let me know that long ago, he had also translated many of the Carabao songs into rhyming singable English. (My singable English translations are HERE.) His translations are remarkable and have the same feel as the original, though not always the exact line-for-line meaning. He even changed the title of some of the songs. He explained:

“My main consideration was that the English lyrics should work well as good songs, even if this led me away sometimes from an exact translation. I tried to highlight the poetic quality of the lyrics and maintain the original rhyming structure where possible. The recordings are homemade and I’m not a good singer but it’s all about the lyrics really. I have included the texts on each page [under the YouTube].”

Here are the two translations that I like the most. They are translations of เดือนเพ็ญ (Duan Pen) and รักคุณเท่าฟ้า (Rak Kun Tao Fah) (and if you want to compare to the originals, type these titles into the search box on this site):

Full moon, consume this despair.
Let the beauty of your stare
(and) the gentle air
soothe my mind from longing for my home, my buffalo
the rice-fields and the lanes
from where I came
so long ago.

O wind, now filled with the insects’ song
that plays among the trees
help me please to send a call.
Convey to them the voice within my soul
that our relatedness
has not grown less
for me at all.

Full moon, may you and the wind conspire
to sustain the homestead fire where my kinfolk lie ‘n
sleep warm and brave.
Let the trust of those who wait be confirmed.
This absent son who strayed
to work and save
will soon return.

If I could fly, fly like a bird
How far away I would fly!
If I could float to the shores of the sky
Look down, down on the world.
Our Earth, this vast and shining ball
and we’re so small
it keeps us all.

The land, from above, is so green
The sea, from above, is so blue.
Would their glory be more if we knew
Why these are the colours seen?
Our Earth, this vast and shining ball
and we’re so small
it feeds us all.

Could all this beauty be but Nature’s ploy
to keep her guardians’ hearts sustained with joy?
Life in the water, on the land, in the air;
All entrusted to our care.

If you could fly, fly like a bird
as far as you wanted to go.
If you could float to the shores of the sky
would you tire of the planet below?
Our Earth, this vast and shining ball
and we’re so small
it supports us all.

Very few people have seen these translations!

Che 2018

Note: Che Guevera’s daughter Aleida Guevara recently invited Add Carabao to help her with the opening of the Thai version of the book “Remembering Che: My Life with Che Guevara” by Che’s first wife Aleida March. Add says he took the opportunity to compose a new song about Che Guevera that partially fixes the mistake of an earlier song he had written about him, but later regretted writing. (That earlier song is not translated here, because I didn’t like it either). I do not know what aspect of the earlier song Add regretted. I am not at all a fan Che Guevera, and am more interested in Add Carabao’s interest in Che Guevera, which he explains in a recent Facebook post. As background, before he was Add Carabao, an 18-year-old Add Opakul was at the mass uprising of October 14, 1973, which began a brief period of democracy in Thailand, and three years later, I believe 21-year-old Add was out of the country, in the Philippines, during the Thammasat University massacre of October 6, 1973, which marked the return of dictatorship to Thailand. In his Facebook post, P’Add recalls that Che Guevera was “a darling of us October 14 and October 6 people.” He also notes that he had a job with the Thai revolutionaries similar to Che’s first wife during Cuban revolution, in that (as a young person) he walked documents and information to the fighters the jungle. (This is not a secret and is depicted in the movie Young ‘Bao.) Check out the Wikipedia article to learn more about Che Guevera’s contested legacy.

Spanish version:

Thai Version:

ENGLISH TRANSLATION OF THE THAI VERSION:

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
Che lives! He lives on the tail end of a truck*
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
That’s just a silly joke. Everyone wants to learn the origin
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
A real man, a dark face. Black beard, hair long to the shoulder
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Named Che Guevara Guevera. Che Guevara
เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Che Guevara Guevera. Che Guevara

เป็นข้อพิสูจน์ว่ามวลมนุษย์ต่างตั้งกฎเกณฑ์กันเอง
Is proof that humankind can establish their own laws/regulations/standards
แล้วนำไปใช้ให้เกิดเป็นผล ควบคุมผู้คนให้เชื่อง ให้เชื่อ ให้ฟัง
And apply them to achieve results, controlling people to be docile, to believe, to listen
เชนั้นเป็นต้นแบบวีรชน ลุกขึ้นสู้ด้วยความหวัง
Che is a model for the hero, who rises up and fights with hope.
นำผู้ยากไร้โค่นขุมพลัง เขาคือแบบอย่างผู้กล้าที่โลกระบือ
Leading impoverished people to overthrow the power source. He is an example of a daring person who is world famous

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
Che lives. He lives on the tail end of a truck
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
That’s just a silly joke. Everyone wants to learn the origin
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
A real man, a dark face. Black beard, hair long to the shoulder
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Named Che Guevara Guevera. Che Guevara
เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Named Che Guevara Guevera. Che Guevara

เป็นที่ประจักษ์ ความตายนี้หนักและยิ่งใหญ่กว่าขุนเขา
It is evident [that] this death is heavy, and greater than the mountain.
โลกได้เรียนรู้ จารึกเรื่องราว วันคืนเก่าๆ ที่ชาวคิวบายังโจษขาน
The world has learned, inscribing the story of the old days, still renowned by Cuban people

เชคือผู้กล้า ผู้มีศรัทธา มุ่งมั่นในอุดมการณ์
He is a daring person, a person who has faith, absorbed in ideology
โลกคอมมิวนิสต์ โลกทุนสามานย์
The communist world, the evil capitalist world
คงไม่เบ่งบานถ้าขาดผู้กล้าหาญอย่างเช
Probably won’t blossom if lacking brave people like Che

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
Che lives! He lives on the tail end of a truck
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
That’s just a silly joke. Everyone wants to learn the origin
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
A real man, a dark face. Black beard, hair long to the shoulder
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Named Che Guevara Guevera. Che Guevara
เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Che Guevara Guevera. Che Guevara

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
Che lives! He lives on the tail end of a truck
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
That’s just a silly joke. Everyone wants to learn the origin
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
A real man, a dark face. Black beard, hair long to the shoulder
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
Named Che Guevara Guevera. Che Guevara
เช เกวารา นักรบเพื่อประชาชาติ ประชาชน
Che Guevara Guevera. Che Guevara a fighter for the nation, and the people

*As a bumper sticker, I presume.

หนุ่มลำมูล Num Lam Mun (Young Man of Mun Riverway)

By คมสันต์ ดวงสูงเนิน Khomsan Duangsungnoen and สุเทพ ถวัลย์วิวัฒนกุล Suthep Thawanwiwatthanakun
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)

This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song หนุ่มลำมูล Num Lam Mun (Young Man of Mun Riverway) has both a river and harvesting, making it work for both Loy Kratong and American Thanksgiving. For an even better, Thanksgiving harvest song, check out กลิ่นรวงทอง Glin Ruang Tong (The Scent of Golden Ears of Rice).

*ทิวไม้…เรียงรายริมนํ้าแม่มูล
tiw máai … riang raai rim náam mâe moon
A row of trees neatly arranged along the edge of the water of Mun River
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
kùn sĕe bpoon sĭang kaen jêuay jâew wâew maa
Turbid chalky color, the melodious sound of the kaen [bamboo mouth organ] drifting in continuously from afar.
สายนํ้า…คํ่าลงรินไหลเอื่อยช้า
săai náam … kâm long rin lăi èuay cháa
Night falls and the river flows slow and leisurely
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
bpen săn-yaa wâa lom năao tĕung kraao yâang yeuan
It’s a promise that it’s come time for the cold wind to visit

โรยควันไฟ…เป็นสายคลุมไม้ปลายนา
roi kwan fai … bpen săai klum máai bplaai naa
Dispersing smoke . . . is a cloud covering the woods at the edge of the field
เหลืองทาบทา…โค้งรวงรอเคียวเรียวเลือน
lĕuang tâap taa … kóhng ruang ror kieow rieow leuan
Yellow covers the tops of the bending paddy waiting for the tapering sickle to make it fade away
ลงโบก…แผ่วเบากล่าวซ้ำยํ้าเตือน
long bòhk … pàew bao glàao sám yám dteuan
Waving low . . . softly repeating the advisement
เรียกหนุ่มนาคืนเฮือน
rîak nùm naa keun heuan
Calling to the farm-guy to come home
ลับเคียวไว้เกี่ยวรวงนอน
láp kieow wái gìeow ruang non
[and] sharpen the scythe to cut and lay down the ears of rice

**โอ้ว่าหนาว…ยามนี้น้องนางเนื้อนิ่ม
ôh wâa năao … yaam née nóng naang néua nîm
Oh it’s cold . . . now the young women’s flesh is soft
แก้มเต็มอิ่ม…อาบนวลแม่มูลขุ่นโคลน
gâem dtem ìm … àap nuan mâe moon kùn klohn
Full cheeks . . . bathing creamy in the muddy Mun River
แม้งานน้องหนัก ก็ยังอบอุ่นอ่อนโยน
máe ngaan nóng nàk gôr yang òp ùn òn yohn
Even if the work of the young women is hard, they are still warm and gentle
สวยสดกันทั้งตําบล
sŭay sòt gan táng dtam-bon
Beautiful young ladies all over the county
ด้วยแรงแห่งงานบ้านนา
dûay raeng hàeng ngaan bâan naa
With the strength of house- and farm-work

กลับมาแล้ว มาแล้วอ้ายกลับมาแล้ว
glàp maa láew maa láew âai glàp maa láew
Return now, come now, I want you to come back now.
ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว ดังแว่ววอนเว้ามาแต่ไกล
sòng sĭang jêuay jâew dang wâew won wáo maa dtàe glai
Sending a cry sweet and unceasingly that can just barely be heard, imploring from afar.
คิดฮอดบ้าน คิดฮอดนวลนางที่จากไป
kít hôt bâan kít hôt nuan naang têe jàak bpai
Missing home, missing the creamy-skinned lady* who left
อ้ายไม่ขอลาไกลจะเคียงกาย ช่วยเฮ็ดไร่เฮ็ดนา
âai mâi kŏr laa glai jà kiang gaai chûay hét râi hét naa
Oh, don’t ask to go far off. You’ll stay by my side helping in the fields.

*ทิวไม้…เรียงรายริมนํ้าแม่มูล
tiw máai … riang raai rim náam mâe moon
A line of trees nicely arranged along the edge of the water of the Mun River
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
kùn sĕe bpoon sĭang kaen jêuay jâew wâew maa
Turbid chalky color, the sound of the kaen [bamboo mouth organ] drifts in, melodiously, unceasing from afar.
สายนํ้า…คํ่าลงรินไหลเอื่อยช้า
săai náam … kâm long rin lăi èuay cháa
Night falls and the river flows slow and leisurely
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
bpen săn-yaa wâa lom năao tĕung kraao yâang yeuan
It’s a promise that that it’s come time for the cold wind to visit

**โอ้ว่าหนาว…ยามนี้น้องนางเนื้อนิ่ม
ôh wâa năao … yaam née nóng naang néua nîm
Oh it’s cold . . . at this time, the young women’s flesh is soft
แก้มเต็มอิ่ม…อาบนวลแม่มูลขุ่นโคลน
gâem dtem ìm … àap nuan mâe moon kùn klohn
Full cheeks . . . bathing creamy in the muddy Mun River
แม้งานน้องหนัก ก็ยังอบอุ่นอ่อนโยน
máe ngaan nóng nàk gôr yang òp ùn òn yohn
Even if the young women’s work is hard, they are still warm and gentle
สวยสดกันทั้งตําบล
sŭay sòt gan táng dtam-bon
Fresh and beautiful, all over the county
ด้วยแรงแห่งงานบ้านนา
dûay raeng hàeng ngaan bâan naa
With the strength of house- and farm-work

บ่ไปไสศรีไพรเนื้อแพรของพี่
bòr bpai săi sĕe prai néua prae kŏng pêe
Don’t go anywhere. Glory of the forest, my essence of silk**
ข้าวกล้าคงดี…ปีนี้มีนํ้าทํานา
kâao glâa kong dee … bpee née mee náam tam naa
The rice seedlings should be good this year . . . this year we have water for farming,
สองมืออ้าย…หัวใจยังปรารถนา
sŏng meu âai … hŭa jai yang bpràat-tà-năa
[these] two hands,*** . . . a heart that still desires,
ด้วยศรัทธาจากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
with faith and confidence from the young farm guy of the low-lying Mun River

ด้วยศรัทธา…จากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
dûay sàt-taa jàak nùm naa lûm mâe náam moon
with faith and confidence from the young farm guy of the low-lying Mun River
ด้วยศรัทธา…จากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
dûay sàt-taa jàak nùm naa lûm mâe náam moon
with faith and confidence from the young farm guy of low-lying Mun River
ด้วยศรัทธา…จากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
dûay sàt-taa jàak nùm naa lûm mâe náam moon
with faith and confidence from the young farm guy of the low-lying Mun River

*The reason women (นาง) are always being called “creamy” (นวล) is it evokes the word for seagull (“นกนางนวล”) and just sounds nice. Thus if the adjective “นวล” is tacked on automatically to “นาง” for poetic effect, it many not really mean “creamy.” Maybe its like “lovey dovey” in English?
** “ไส” is another word for “ไหน.” And “ไพร” is another word for “ป่า.”
***The two hands usually refers to an ability to work. The “อ้าย” indicates they are male hands according to Londo dictionary (I am not familiar with this word).
****ด้วยศรัทธา means “faith/confidence” so I translated “faith and confidence” to get the full effect.

ค.ควาย ค.คน Kaw Kwai Kaw Kon (“K”-Buffalo, “K”-Person)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Explaining the title is a little difficult. The names of the letters in Thai include the standard example for that letter. Its as if, in English, we were to call our “Z” “Zee-Zebra” and our “B” “Bee-Ball.” Thai has duplicate letters making the same sound. There are several K’s, including K-Bottle, K-Buffalo, and K-Giant Bell. One additional kind of K, the old K-Person was phased out to simplify the language, and now “people” or “person” is spelled with the K-Buffalo, as if people have been demoted somewhat. They no longer have their own special letter, but have to share with the buffalo. This song is about the dignity of an ordinary working-class person.

*ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน
I never thought, I never dreamed [of things]
ไม่เคยสนใจ จะสนไปทำไม
I was never interested. And why would I be interested?
เกิดมาแล้วต้องทำงาน
I was born so I must work
อย่างที่ตั้งใจ ตั้งใว้ในหัวใจ
As I’ve determined to do, resolved in my heart

เกิดบนดิน โตบนดิน
I was born on the land, I grew up on the land
ไม่ใช่บนฟ้า เหมือนคนธรรมดา
Not on the sky. I’m like a regular person
อยู่ติดดิน ตีนติดดิน
I’m stuck on the ground. Feet stuck to the ground
ติดกับปัญหา ค่ายา ค่าอยู่ ค่ากิน
Stuck with problems: the cost of medicine, the rent, the cost of eating

ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน
I never thought, I never dreamed [of things]
ไม่เคยสนใจ จะสนไปทำไม
I was never interested. And why would I be interested?
เกิดมาแล้วต้องทำงาน
I was born so I must work
อย่างที่ตั้งใจ ตั้งใว้ในหัวใจ
As I’ve determined to do, resolved in my heart

ไม่โดดเด่น ไม่โด่งดัง
Not prominent, not famous
ไม่อยู่ค้ำฟ้า กล้าได้กล้าเสีย
Not immortal. I dare to take risks
ไม่ชอบเห่า ไม่ชอบเลีย
I don’t like to bark [at people below me], I don’t like to lick [the people above me]
ไม่หน้าตัวเมีย ค.คน ส้นตีนติดดิน
I’m not a bullshitter.* [I’m a] “K – Person”** with my heals on the ground.

เราไม่ถูกทุกอย่าง ไม่ผิดทุกอย่าง
I’m not right in every way, I’m not wrong in every way
ทำไปแก้ไป ยังมีคนที่เหนือกว่า
Just going along fixing things as I go. There are still people who are higher
ยังมีคนที่เหนือกว่า ไม่ออกหน้าออกตา อยู่ถมเถไป
There are still people superior to me. [I?] don’t flaunt it openly but [I?] have more than enough***

คุณผู้ชาย คุณผู้หญิง
Ladies and Gentlemen
ผมพูดจริง ๆ แบบลูกผู้ชาย
I speak the truth, like a real man
แหกปากร้องเพลงมันก็ยังง่าย
Blurting out a song, it’s still easy.
ไม่หนักเหมือนควาย ไถนา ทำนา
Not difficult like a buffalo plowing a field

[REPEAT ALL VERSES ABOVE 1X THEN CONTINUE)

คุณผู้หญิง คุณผู้ชาย
Ladies, Gentleman
คนมีความหมาย ที่ความอดทน
People are defined by their endurance
ที่ตัวดำ ๆ ทำงานอดทน
by their dark bodies working tirelessly
เขาก็คือคน เดินบนความจริง
They are also people walking upon truth

คุณผู้หญิง คุณผู้ชาย
Ladies, Gentleman
คนมีความหมาย ใช่ความร่ำรวย
People have meaning, not wealth
นิสัยดี ๆ ไม่หล่อไม่หล่อย
Well mannered, not handsome, not beautiful
พ่อแม่ไม่รวย แต่ขอให้รักกันจริง
[Their] mother and father not rich. But want to love each other truly

คุณผู้หญิง คุณผู้ชาย
Ladies, Gentleman
คนมีความหมาย ที่ความอดทน
People are defined by their endurance
ที่ตัวดำ ๆ ทำงานอดทน
by their dark bodies working tirelessly
เขาก็คือคน เดินบนความจริง
They are also people walking upon truth

*Literaly “หน้าตัวเมีย” is “the face of a bitch” but it means a cowardly liar, a bullshitter. It’s an insult used among men.
** ค.คน is pronounced “Kaw Kon” and is the Letter “K” with the example “Kon” meaning “Person.” But the official example for this kind of “K” is “Kwai” meaning “Buffalo.” And there used to be another, different “K” pronounced “Kaw Kon” that used the example “Kon” meaning “person,” but this kind of K is now obsolete; it was dropped from the alphabet because it was a duplicate sound. “Person” is now spelled with the same letter as “Buffalo.” So “Kaw Kon,” spelled with this type of K, is a little joke. See the longer explanation at the top of the page.
***The pronoun is missing so I have to guess it’s “I” who has more than enough and not the people who are superior.

กลิ่นรวงทอง Glin Ruang Tong (The Scent of Golden Ears of Rice)

By จิตร ภูมิศักดิ์ Chit Poomisak
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The Thai Wikipedia article for the Carabao album  ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton says this song was written by จิตร ภูมิศักดิ์ Chit Poomisak. Chit Poomisak (1930-1966), sometimes called the “Che of Thailand,” wrote many poems including the striking lyrics of the protest song แสงดาวแห่งศรัทธา “Starlight of Confidence” or “Starlight of Faith.” Google it!

ท่ามกลาง เปลวแดด
tâam glaang bpleo dàet
In the middle of the burning sunshine
แผดเผา ดั่งไฟ
pàet păo dàng fai
Blazing down like a fire
กลาง ผืนดิน นาไร่
glaang pĕun din naa-râi
In the middle of the land, a field
ขอบฟ้า กว้างไกล สุดตา
kòp fáa gwâang glai sùt dtaa
A panoramic horizon at the end of sight
ใครหนอ สู้ทน ทำงาน กลางนา
krai nŏr sôo ton tam ngaan glaang naa
Who is it struggling to work in the middle of the field?
ไล่ควาย ด้วยดุ่ม กุมไถ ฟันฝ่า
lâi kwaai dûay dùm gum tăi fan fàa
Moving the buffalo along, preoccupied, grasping the plow and pushing on through
คราดนา ล้า เมื่อย ระบม
krâat naa láa mêuay rá-bom
Harrowing the fields, achy, bruised, and exhausted.

รุ่งจน จวบค่ำ
rûng jon jùap kâm
From morning until night
ตรากตรำ เหงื่อนอง
dtràak dtram ngèua nong
Onerous work, covered with sweat
แปลง ผืนดิน งามผ่อง
bplaeng pĕun din ngaam pòng
Changing the land to be bright and beautiful
เป็นทุ่ง รวงทอง น่าชม
bpen tûng ruang tong nâa chom
A field of lovely golden ears of rice
ยามหนาว คงยืน ฝืนสู้ แรงลม
yaam năao kong yeun fĕun sôo raeng lom
In the cold periods, [they] may stand and fight against the strong wind
เก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าว
gèp gìeow gìeow kâao
Grab the scythe and scythe the rice
มัด ฟ่อนกลม
mát fôn glom
bind it into round bundles
ระดม แรงนวด สุดใจ
rá-dom raeng nûat sùt jai
Gather the strength to thresh with all your heart

..จากแรง เป็นรวง
.. jàak raeng bpen ruang
From that strength, [it] becomes ears of rice
เหลืองงาม จนขาว ผ่อง
lĕuang ngaam jon kăao pòng
Beautiful yellow until bright white
เกิดจากทุ่ง รวง ทอง
gèrt jàak tûng ruang tong
Born from the fields of golden rice
เกิดจากสอง มือใคร
gèrt jàak sŏng meu krai
Arising from the two hands of who?

รสข้าว หอมกรุ่น
rót kâao hŏm grùn
Flavorful rice, fragrant
หอมเอย ละมุนละไม
hŏm oie lá-mun lá-mai
Oh the scent is soft and gentle
หอมเอย หอม ในน้ำ ใจ
hŏm oie hŏm nai nám jai
The scent, oh the scent of kindness
ของหมู่ ชาว นา
kŏng mòo chaao naa
of the group of farmers

หยาดเหงื่อ รินหยด
yàat ngèua rin yòt
Drops of sweat flow
รดลง พื้นดิน
rót long péun din
down and sprinkle the ground
จน ผิวเกรียมโชยกลิ่น
jon pĭw griam choi glìn
Until an odor wafts from their sunburnt skin
ทำกิน อยู่กลาง ท้อง นา
tam gin yòo glaang tóng naa
Working to put food on the table,* in the center of a golden field
บ่ท้อ บ่ถอย สู้ทน เรื่อยมา
bòr tór bòr tŏi sôo ton rêuay maa
Not retreating or giving up, pushing patiently on until now
พอเพียงวันหนึ่ง ชีวิต ชาวนา
por piang wan nèung chee-wít chaao naa
[Having] enough to live on for a farmer
ลืมตา และหาย ใจ
leum dtaa láe hăai jai
[They] open their eyes and [just] breathe.*

..จากแรง เป็นรวง
.. jàak raeng bpen ruang
From that strength, [it] becomes ears of rice
เหลืองงาม จนขาว ผ่อง
lĕuang ngaam jon kăao pòng
Beautiful yellow until bright white
เกิดจากทุ่ง รวง ทอง
gèrt jàak tûng ruang tong
Born from the fields of golden rice
เกิดจากสอง มือใคร
gèrt jàak sŏng meu krai
Arising from the two hands of who?

รสข้าว หอมกรุ่น
rót kâao hŏm grùn
Flavorful rice, fragrant
หอมเอย ละมุนละไม
hŏm oie lá-mun lá-mai
Oh the scent is soft and gentle
หอมเอย หอม ในน้ำ ใจ
hŏm oie hŏm nai nám jai
The scent, oh the scent of kindness
ของหมู่ ชาว นา
kŏng mòo chaao naa
of the group of farmers

หยาดเหงื่อ รินหยด
yàat ngèua rin yòt
Drops of sweat flow
รดลง พื้นดิน
rót long péun din
down and sprinkle the ground
จน ผิวเกรียมโชยกลิ่น
jon pĭw griam choi glìn
Until an odor wafts from their sunburnt skin
ทำกิน อยู่กลาง ท้อง นา
tam gin yòo glaang tóng naa
Working to put food on the table,** in the center of a golden field
บ่ท้อ บ่ถอย สู้ทน เรื่อยมา
bòr tór bòr tŏi sôo ton rêuay maa
Not retreating or giving up, pushing patiently on until now
พอเพียงวันหนึ่ง ชีวิต ชาวนา
por piang wan nèung chee-wít chaao naa
[Having] enough to live on for a farmer,
ลืมตา และหาย ใจ
leum dtaa láe hăai jai
[they] open their eyes and [just] breathe*.

*ลืมตาและหายใจ” “leum dtaa láe hăai jai” meaning literally “to open the eyes and breathe,” is an idiom meaning things are getting better financially.
**Working to eat, but the closest English language saying would be “Working to put food on the table.” Note, there is no “table” in the original Thai lyrics.

คนนิรนาม Kon Niranaam (Nameless People)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เขา มาจากที่ใด
kăo maa jàak têe dai
Wherever they come from
ไร้ คนสนใจ ไม่ มีใครถาม
rái kon sŏn jai mâi mee krai tăam
nobody cares. No one asks
แต่ เช้า เหงื่อนองท่วมหน้า
dtàe cháo ngèua nong tûam nâa
In the early morning sweat floods the face
โลม ไล้กายา อ่อนล้าโรยแรง
lohm lái gaa-yaa òn-láa roi raeng
Embracing the body, exhausted and losing strength
อีสาน บ้านเขามันแล้ง
ee-săan bâan kăo man láeng
Isaan, their arid homeland
ดิน แตกระแหง
din dtàek rá-hăeng
The ground is cracked
ผู้คน กระสานซ่านเซ็น
pôo kon grà-săan sâan sen
People breakup and scatter

เขา ผู้พเนจร
kăo pôo pá-nay-jon
They are wanderers
ไม่มีมุ้งหมอน พักผ่อนกายา
mâi mee múng mŏn pák pòn gaa-yaa
With no mosquito net or pillow [belongings] to rest their bodies
สืบเท้า เดิน ก้าวย่ำมา
sèup táo dern gâao yâm maa
Take a big step forward and walk on towards
จุด หมายข้างหน้า มุ่งหางานทำ
jùt-măai kâang nâa mûng hăa ngaan tam
The destination is ahead. Looking for work to do
แดนกรุง ผู้คนล้นหลาม
daen grung pôo kon lón lăam
The city is overwhelmed with people
กลาย เป็นคำถาม
glaai bpen kam tăam
And now the question becomes:
ที่ไหน จะมีงานทำ
têe năi jà mee ngaan tam
Where will there be work?
อุบล อุดร หนองคาย
u-bon u-don nŏng kaai
Ubon, Udon, Nong Kai,
กาฬสินธุ์ สุรินทร์และศรีสะเกษ
gaa-lá-sĭn sù-rin láe sĕe-sà-gàyt
Kalasin, Surin, and Sisaket [These are cities/provinces in Northeast Thailand]
สุด เขต สุดแคว้น แดนที่ราบสูง
sùt kàyt sùt kwáen daen têe râap sŏong
To the border of the region, to the edge of lands, to the ends of the high plateau
สู่ กรุง มุ่งมาด้วยความลำเค็ญ
sòo grung mûng maa dûay kwaam lam-ken
Towards the city they have struggled, with hardship
ได้รู้ได้เห็น ได้ เป็น
dâai róo dâai hĕn dâai bpen
They know, they see, they have become
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
Nameless people

งาน หนัก งาน เหนื่อย
ngaan nàk ngaan nèuay
Hard work, tiring work
งาน นาน
ngaan naan
Working long hours
ไม่เป็นคน เกียจคร้าน
mâi bpen kon gìat kráan
These aren’t lazy people
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งาน เหล็ก งาน หิน
ngaan lèk ngaan hĭn
Steel work, stone work
งาน ทราย งาน ปูน งานไม้
ngaan saai ngaan bpoon ngaan máai
Working with sand, working with mortar, working with wood
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
ใครจะจ้างพวกเขา
krai jà jâang pûak kăo
Who would hire them?
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
The nameless people

งาน หนัก งาน เหนื่อย
ngaan nàk ngaan nèuay
Hard work, tiring work
งาน นาน
ngaan naan
Working long hours
ไม่เป็นคน เกียจคร้าน
mâi bpen kon gìat kráan
These aren’t lazy people
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งาน เหล็ก งาน หิน
ngaan lèk ngaan hĭn
Steel work, stone work
งาน ทราย งาน ปูน งานไม้
ngaan saai ngaan bpoon ngaan máai
Working with sand, working with mortar, working with wood
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
ใครจะจ้างพวกเขา
krai jà jâang pûak kăo
Who would hire them?
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
The nameless people

[LONG MUSICAL INTERLUDE]

อุ บล อุดร หนองคาย
u-bon u-don nŏng kaai
Ubon, Udon, Nong Kai,
กาฬสินธุ์ สุรินทร์และศรีสะเกษ
gaa-lá-sĭn sù-rin láe sĕe-sà-gàyt
Kalasin, Surin, and Sisaket
สุด เขต สุดแคว้น แดนที่ราบสูง
sùt kàyt sùt kwáen daen têe râap sŏong
To the border of the region, to the edge of lands, to the ends of the high plateau
สู่ กรุง มุ่งมาด้วยความลำเค็ญ
sòo grung mûng maa dûay kwaam lam-ken
Towards the city they have struggled, with hardship
ได้รู้ได้เห็น ได้ เป็น
dâai róo dâai hĕn dâai bpen
They know, they realize, they have become
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
nameless people

หนอยแหน่ะ Noi-Nae! (How Dare You!)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunken Uncle) (1981)
This album is the first Carabao album; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

NOTE: According the Thai discussion board Pantip, this word “หนอยแหน่ะ” “Noi-Nae!” is some sort of interjection (like “Hey!”) that is shouted when someone is provoked and they plan to get even. The example given was two cartoon fighters with one shouting “Noi-nae!” when he is hit. Apparently, there is no exact equivalent, but “HEY!” and “How dare You!” or “Just you wait!” are close. This song on the first album Kee Mao, stands on its own, but also sounds like a warmup for two much bigger hits that would appear within four years: มหาลัย [มหาหลอก] Mahalai [Maha Lok] (University [Great Big Rip-off]) on Made in Thailand and ซาอุดร Sa-Udon on Amerigoy.

ดั้นด้นมาจากบ้านป่าแดนกันดาร
dân dôn maa jàak bâan bpàa daen gan-daan
I made my way from way out in the country*
มุ่งเมืองหลวงโอฬารด้วยความหวังเต็มหัวใจ
mûng meuang lŭang oh-laan dûay kwaam wăng dtem hŭa jai
I’m heading for the grand/enormous capital city with a heart full of hope
เป็นนักเรียนฉันหมั่นเพียรการศึกษา
bpen nák rian chăn màn pian gaan sèuk-săa
I’m a student, diligent in studying.
มีวิชาจากบ้านป่าแดนไกล
mee wí-chaa jàak bâan bpàa daen glai
I have a set of skills from far out in the countryside
มาสอบแข่งขันเป็นนิสิต นักศึกษา
maa sòp kàeng kăn bpen ní-sìt nák sèuk-săa
I’ve come to test to be a university student [compete for a spot at a university].
เอาใบปริญญาออกไปหางานทํา
ao bai bpà-rin-yaa òk bpai hăa ngaan tam
I will take my degree and go out to find work.

นักเรียนบ้านนอกที่บ่งบอกด้วยภาษา
nák rian bâan nôk têe bòng bòk dûay paa-săa
Students from the countryside are pointed out by [their] language
สรรพสําเนียงหน้าตากริยาตลกดี
sàp săm-niang nâa dtàak rí yaa dtà-lòk dee
accent, and manners, which are funny
มีความรู้เท่าที่ครูสั่งสอน
mee kwaam róo tâo têe kroo sàng sŏn
I have as much knowledge as the teacher teaches [me]
ไม่เคยรู้ซอกซอนเพราะข่าวสารไม่ค่อยดี
mâi koie róo sôk son prór kàao săan mâi kôi dee
I never know [how] to get in because my information isn’t that good.
มาสอบแข่งขันเป็นนิสิต นักศึกษา
maa sòp kàeng kăn bpen ní-sìt nák sèuk-săa
I come take an examination to be a university student.
จะเอาใบปริญญาออกไปหางานทํา
jà ao bai bpà-rin-yaa òk bpai hăa ngaan tam
I will take my degree and go out to find work.

หนอยแน่ะ หนอยแน่ะ หนอยแน่ะ
nŏi-nâe nŏi-nâe nŏi-nâe
Hey! How dare they! How dare they!
หนอยแน่ะ มันเป็นยังไง
nŏi-nâe man bpen yang ngai
How dare they! Why is it
สอบกะเขาทีไรไม่เคยได้สักกะปี หนอยแน่ะ
sòp gà kăo tee rai mâi koie dâai sàk gà bpee nŏi-nâe
wherever they have an examination, I can’t get in even once! How dare they!
หนังสือหนังหาทุกตําราฉันก็อ่าน
năng-sĕu năng hăa túk dtam-raa chăn gôr àan
Books, textbooks, reading all that I can find.
แบบฝึกหัดการบ้านฉันก็ทํากันทั้งกะปี หนอยแน่ะ
bàep fèuk hàt gaan bâan chăn gôr tam gan táng gà bpee nŏi-nâe
My exercises and homework I also do all year. How dare they!

มาพบความจริงของการศึกษา
maa póp kwaam jing kŏng gaan sèuk-săa
I’ve discovered the truth of study
เหมือนดังเกมกีฬาชิงด้อยชิงดี
mĕuan dang gaym gee-laa ching dôi ching dee
It’s like a sports competition: some do poorly, some do well
ฉันแพ้ปัญญาแต่หนังหนาเหมือนควาย
chăn páe bpan-yaa dtàe năng năa mĕuan kwaai
I fail in the area of knowledge, but my skin is thick like a buffalo
ขายความรู้ไม่ได้ ขายแรงกายให้มันรวย
kăai kwaam róo mâi dâai kăai raeng gaai hâi man ruay
[If] I can’t sell my knowledge, I[’l]l sell my labor to get rich
จะเก็บตําราเอาไปฝังลงดิน
jà gèp dtam-raa ao bpai făng long din
I will gather my textbooks and go bury them in the ground
ฉันจะขี่เครื่องบินไปซาอุดิอาราเบีย…หนอยแน่ะ
chăn jà kèe krêuang bin bpai saa-u-dì aa-raa-bia … หนอยแน่ะ
I will fly off in a plane to Saudi Arabia** . . . Just you wait!

*บ้านป่า and ที่กันดาร both mean the same thing, “way out in the country, far from civilization”
**He will fly off to work in Saudi Arabai where many Thais at that time emigrated to find work. See also ราชาเงินผ่อน “Rachaa Ngern Pon” (King of Credit), which says “Thailand isn’t the Middle East/ When [I] see a friend go there [to work], I am frightened!”

The movie “ทองปาน” (“Tong Bpan”) (1977) may provide some context for the Carabao songs about poverty in Thailand

This very old Thai movie from 1977 has English subtitles, and happens to be set in the small town I lived in, not many years later, in 1984 and 1985. It was in these years that Carabao albums Made in Thailand and Amerigoy came out, and the band suddenly shot to superstardom. Many of the early Carabao songs, for instance ถึกควายทุย Tuk Kwai Tuey (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns), บวชหน้าไฟ Buat Na Fai (Ordainment Before the Pyre), วณิพก Wanipok (The Beggar), จับกัง Jap-gang (The Coolie), ตุ๊กตา ‎Dtuk Dtaa (Doll), นางงามตู้กระจก ‎Naang Ngaam Dtôo Grajok (Glass Cabinet Beauty Queen), มาลัย Malai, and ซาอุดร Sa-Udon describe the lives of people trapped in poverty and barely getting by. Carabao’s first album came out in 1981 and this movie was made in 1977 and is set in 1976. It is worth watching if you want to understand the context that the early Carabao songs have in mind when they talk about poverty and people’s struggle to survive. For example, in one scene, a naked toddler catches a frog and runs to his mother so she can cook it and they will have something to eat. The job of the main character in this movie is guarding a chicken coop at night. I remember back then, the poorest people really did get hired to guard richer people’s houses for about 50 cents a day. Nga Caravan makes a cameo appearance in this movie. Nga Caravan was Add Carabao’s idol. (I should add that the situation I saw in Chaing Khan in 1984 and 1985, had much improved from what you see in this movie. For instance, health care was available and there was no feeling that one was living on the fringes of civilization, like is represented in this movie.)

Buy the Music

ethcd
A Note about Buying the Music

I have been asked where is the best place to start in getting into Carabao. You can start anywhere. Almost any random album is addictive. If I were you, I would buy the latest album that came out and work backwards. The band has gotten better over time. My sons relate best to the most recent albums. But if you like music from the 80s or 90s, buy from that decade.

Made in Thailand was the breakout album that sold 4 million copies thirty years ago. One might want to own that album, but if so, you probably want to buy the “Gold Edition,” which includes both the original version and a version rerecorded with modern recording technology. Money from Made in Thailand was used to build what was for many years the best recording studio in Thailand. Thus, later albums sound even better than original Made in Thailand. Or buy the various giant greatest hits collections available on mp3 for practically nothing. However, you lose some sound quality (not to mention the cover art and, sometimes, lyrics with guitar cords) if you buy a disc of 50 mp3s rather than the corresponding albums. Almost all CDs from Thailand will play on American CD players.

When buying concert DVDs, be aware of the zone problem. Thai DVDs will not play on most US DVD players but they will play on computers. American fans must watch the concert on a computer hooked to a good sound system. Again, the best place to start is the most recent concert DVD: Rock Never Dies, Kwai Ever Dance, which takes place on Aed Carabao’s property outside his house in Sataheep. The next-best concert is the band’s thirty-year anniversary extravaganza Velodrome Returns at the Velodrome Stadium. Going back a little farther, check out Diary of Carabao, a several day concert out in the country with the fans camped out in tents.

I have had almost no success finding the music on iTunes. Actually, I can find it, but I can’t buy it with a US credit card. English speakers in other countries may be able to do it. I am able to buy songs by the younger Thai groups like Thaitanium and Bodyslam on iTunes, including their songs featuring Aed Carabao.

For now, eThaiCD.com is where I buy all my Thai music and videos. Their website is in English and you can write to them in English with any question. The music is inexpensive and there is free shipping. Type “Carabao” into their search box and go!

NOTE: I am not associated with eThaiCD.com other than having traded links with them and being a very happy customer!

 

Add Carabao Explains How to Compose a Song

…..อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าจะหยุดแต่งเพลงสักพัก แต่พอเอาเข้าจริงๆมันเหมือนเรากดดันตัวเอง พอชงกาแฟเสร็จหยิบ”กีตาร์อี๊ด”(บ่ใช่”อีต้าร์อี้”เด้อ แซวอี้เล่นครับ 5555) ขึ้นมาเกาเล่น บอกตามตรงครับว่ากีตาร์ตัวนี้มันหมานจริงๆครับ จับขึ้นมาทีไรโน๊ตเพราะๆจะต้องโผล่มาให้เห็นทุกทีไป วันนี้ก็อีกละเด้ออ้าย มาอีกแล้ว C Em Am F G….. เอางี้ละกัน ผมอยากสนุกกับเพื่อนๆ วันนี้ผมอยากมาชวนท่านเเต่งเพลงกันนะครับ ผมจะเริ่มให้ก่อน 1 ท่อน เอาไสตล์แบบเพลงฟังสบายๆแบบเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ก็มักจะเเต่งเเบบนี้ คือจะมีทั้งหมด 4 ท่อน ประกอบด้วย V1 V2 Hook V3 Verse 1,2เท่ากับเป็นท่อนปรกติที่ 1 ,2 Hook ก็จะเป็นท่อนแยกที่คอยเน้นให้เพลงมีอร รสมากยิ่งขึ้น Verse 3 คือท่อนสรุปให้เพลงมีความลุ่มลึกกิน ใจ มาเริ่มกันเลยนะครับ ผมว่าเราแต่งให้มันเป็นเพลงรักละกัน แต่เปิดภาพกว้างๆไว้ ยังไม่ต้องคิดมากว่ามันจะเป็นไปอย่างไร แต่งไปๆ เดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าจะเลี้ยวไปไหน จะเด่นเรื่องใด ผมเองก็ใช้วิธีแบบนี้บ่อยๆครับเวลาแต่งเพลง คือปล่อยฟรีไปก่อน เดี๋ยวเพลงมันจะช่วยเราแต่งเอง เริ่มกันเลยนะครับ แต่งV2 เสร็จแล้วพิมพ์มานะครับ ของใครใช้ได้ผมจะเอามาเติมให้เอง ขอเป็นเอกสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาละกันว่าใครเข้าท่า ใครยังต้องฝึกฝนนะครับ เริ่มเลยครับพี่น้อง V1 ยามแสงทองลับลา หมู่นกกาบินหารวงรัง วิหคยังบินถึงฝั่ง แต่ฉันยังหาฝั่งไม่เจอ ใครสักคนช่วยบอก ใครคนนั้นเฝ้าฝัน.เป็นเธอ เมื่อคืนก็ยังละเมอ เมื่อตื่นมีแต่ความว่างเปล่า

Posted by Add Carabao on Friday, November 24, 2017

Note: The message translated below is Add Carabao’s, posted on Facebook 8 months ago with the video above. He is inviting his Facebook friends to write a song with him. The song is now done, and is already posted with the English translation here at Carabao in English. However, this original post is interesting because P’Add explains HOW to write a song. After giving out the cords they will use, he writes:

. . . เอางี้ละกัน ผมอยากสนุกกับเพื่อนๆ วันนี้ผมอยากมาชวนท่านเเต่งเพลงกันนะครับ ผมจะเริ่มให้ก่อน 1 ท่อน เอาไสตล์แบบเพลงฟังสบายๆแบบเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ก็มักจะเเต่งเเบบนี้ คือจะมีทั้งหมด 4 ท่อน ประกอบด้วย
V1
V2
Hook
V3

. . . Lets do it like this. I want to have fun with friends today. I want to invite/persuade you all to compose a song together with me. I will start the first verse. I want [it in] the style of an easy listening song, like Thai pop or country. I often compose like this. There will be four verses altogether, consisting of:
V1
V2
Hook
V3

Verse 1,2เท่ากับเป็นท่อนปรกติที่ 1 ,2
Hook ก็จะเป็นท่อนแยกที่คอยเน้นให้เพลงมีอรรสมากยิ่งขึ้น
Verse 3 คือท่อนสรุปให้เพลงมีความลุ่มลึกกินใจ

Verses 1 and 2 are the regular verses.
The Hook is where [we] deviate from what [we] already stressed, so the song has greatly increasing style/flavor.
Verse 3 is verse that puts it all together so the song has depth/impresses [OR is profound/moving].

มาเริ่มกันเลยนะครับ ผมว่าเราแต่งให้มันเป็นเพลงรักละกัน แต่เปิดภาพกว้างๆไว้ ยังไม่ต้องคิดมากว่ามันจะเป็นไปอย่างไร แต่งไปๆ เดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าจะเลี้ยวไปไหน จะเด่นเรื่องใด ผมเองก็ใช้วิธีแบบนี้บ่อยๆครับเวลาแต่งเพลง คือปล่อยฟรีไปก่อน เดี๋ยวเพลงมันจะช่วยเราแต่งเอง เริ่มกันเลยนะครับ แต่งV2 เสร็จแล้วพิมพ์มานะครับ ของใครใช้ได้ผมจะเอามาเติมให้เอง ขอเป็นเอกสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาละกันว่าใครเข้าท่า ใครยังต้องฝึกฝนนะครับ เริ่มเลยครับพี่น้อง

Ok, let’s start. I think we should compose a love song. But really open the picture wide first. You don’t need to think too much yet about how it’s going to happen. Compose away. In a minute, it will tell you itself where it will turn. It will be great whatever the story. I myself use this method frequently when I’m composing songs. Let it go freely first. In a minute, the song will help us write itself. So begin! Compose verse 2. When you’re done, type it to me. Whosever’s I use, I will add [something] to it myself. Let me have the privilege of choosing and judging who meets [the standard] and who still needs practice. So begin, brothers and sisters!

V1 ยามแสงทองลับลา หมู่นกกาบินหารวงรัง
วิหคยังบินถึงฝั่ง แต่ฉันยังหาฝั่งไม่เจอ
ใครสักคนช่วยบอก ใครคนนั้นเฝ้าฝัน.เป็นเธอ
เมื่อคืนก็ยังละเมอ เมื่อตื่นมีแต่ความว่างเปล่า

Verse 1: When the golden rays leave from sight, a flock of crows flies to their nests
A bird flies off to the shore, but I still can’t find mine
Can someone please tell [her] that person is dreaming of her?
Last night I was lost in my thoughts. When I wake I have only emptiness.

Go SEE HOW THIS EXPERIMENT TURNED OUT!

The Interview “แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ (Add Carabao Answers the Criticism ‘[You] Work for Money!’)” NOW IN ENGLISH

แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ Add Carabao answers the criticism “[You] work for money!” Posted on YouTube by Workpoint News ข่าวเวิร์คพอยท์ on February 9, 2018.

If you are new to Carabao in English, please go check out the music. If you are a long-time fan, you may be interested in this interview. I’m trying something new. It looks like it is associated with the music contest TV show ‘Bao Young Blood, in which bands compete covering Carabao songs. Add Carabao is wearing a “Bao Young Blood, Season 4” t-shirt. The following translation should be about 95% correct:

Teaser:

Add: [pointing and imitating what people say about him] “You are Add Carabao! You must always be Add Carabao for your whole life! I looked and it seems you are a darling of the poor people. You must be poor!” I never thought I needed to be poor my whole life. I was born into [this world] and I also want to be rich same as everyone.

The main interview:

Interviewer: Before, people have said P’Add writes songs . . . I’ll speak frankly, ok, . . . according to the criticism, whoever hires you, you write for them. And that breaks with the spirit of the Songs for Life.

Add: One second. I have to distinguish something first: I’m a composer, OK. I’m like people in society every day. I have to make a living. They hire me to write political songs for this party and for that party. I compose for both sides, whether it’s the party of Khun Taksin, or the party of Khun Kuan, I write for them all. Khun Bunhan . . . I write for them all. If you hire me to write a song about soccer, I write about soccer. If you hire me to advertise a product, I compose [the song]. I’ve been doing this forever. Songs for Coke, I’ve always done them. Songs for Pepsi, I also do. It’s an ordinary story. I don’t know where I’m wrong [here]. Because, as for me, I didn’t do it for any sort of ideology. I did it for a living.

Interviewer: Yes.

Add: If someone says I did it for ideology, they’re lying. Everyone with a profession of whatever kind does it to make a living. But they come at me like this. It’s only, do you have value/merit or not? I say: the profession that I do, I do it for a living, but I maintain morality [in the process].

Interviewer: Yes.

Add: I wasn’t deceitful. I didn’t rip anyone off. But society goes and criticizes, accusing me of that very thing. Every day now I’m abused with these sorts of words by everyone. Sometimes they come on my [facebook] page to say all kinds of abusive things. They do it carelessly. And they say, “You’ve forgotten your ideology.” And I just laugh. [Laughs]

Interviewer: But you, P’Add, never announced that you’re some sort of innocent/pure person all the time, right?

Add: As for myself, I have both good and bad. I am a person who has both good and bad. But I try to do good so that it’s more [of the good]. I try to do good and never do evil. I never did evil. Things that I did in the past, are like hunting animals, I used to fist fight, have a bad mouth, and use abusive language about [other people’s] parents. I had a hot heart [was all riled up inside], but I’ve quit all that. Because I’ve turned my face towards Dharmic Truth, for 3 or 4 years now.

Interviewer: Yes. So you have many images: a musician, a businessman, and songwriter. How would you most like to be remembered these days? Which of these images?

Add: [You] don’t need to remember [me]. In the end, I must die, and I will be done. [You] won’t need to remember anything [about me].

Interviewer: And do you want to toss away some things? [Some] songs?

Add: Every day now I abase myself, I lower myself until there is nothing left. Those who speak abusively about me, I thank them. And why then come remember me? No, [people] don’t need to remember me. I won’t have anything at all.

[There is a pause then he laughs] If I speak like this, maybe it’s confusing, and [people] don’t understand. But if [you] study Dharmic Truth somewhat [you] will understand. Because us people are born into [the world], and must die, and be completely gone. Fame is a totally phony thing. [People] don’t need to remember anything [about me] at all. [Laughs]

Interviewer: It’s difficult, isn’t it? The . . .

Add: It’s that if I think, I still have this body, this ego right here, [I’ll] try to lift it up high so that people will remember me as a hero, like a hero in the past [raises fist like in triumph]. I will be heavy; it will be a burden/responsibility. But if I don’t need for them to remember anything [about me] at all, I can live/be in whatever way. If something is heavy [gestures grabbing something], then set it down! Then we can be happy. Life can be lived day to day. Wake up today and go find happiness, and each day after that.

Interviewer: As you’ve said, “Times change.” When [people] talk about you, I ask along the road, people remember you, P’Add, for many different things. Some people remember you since you were a songwriter [and say] these days Carabao has changed to be a business.

Add: To be Carabao Dang [the energy drink] going international. And here we get into the rule of the “Three Principals” . . .

Interviewer: Yes.

Add: Everything that arises and is established, goes away. It is a suffering [you can’t argue with?]. It is soulless/nonself.

Interviewer: Yes.

Add: But people will naturally want to grab and hold onto “You are Add Carabao!” [Pointing his finger and imitating what others say:] “You are Add Carabao and you must always be Add Carabao for your whole life! I looked and it seems you are a darling of the poor people. You must be poor!” I never thought I needed to be poor my whole life. I was born into [this world] and I also want to be rich same as everyone. That I do music is because I want to be rich. Working as an architect, the monthly salary was 3,030 baht [$90.00]. I had to get out and find money, not stopping till I have it. I wanted to have land of my own, my own car, build a house. It was this that brought me to play music.

Interviewer: The things that you said, how important they are! [These] beliefs right here. I am happy today that you’ve said these things, that you also want to be rich like people ordinarily do. Which, truthfully, isn’t wrong in any way.

Add: It’s not wrong. And the reason I had to come do Carabao Dang was because of P’ Tian [เสถียร เศรษฐสิทธิ์ owner of Dtawan Dtang German Beer Hall and microbrewery], a beloved friend. And one day P’Tian asked me, “If people are all going to be counterfeiting/illegally copying your CDs like this, what will you do?” I answered, “I’ll just do concerts continuously.” He answered, “Oh, playing concerts. That’s old. You get old, and you’ll have to quit. And you don’t know what business to do. So I’ll help you do it.” When he tried to persuade me, I said, I’m not able to do business. I don’t have any money. So P’Tian guaranteed [vouched for?] me and so I could get a loan from the bank. He went and guaranteed [vouched for?] me. [He] did every kind of thing in order that I can have [what I have] today. P’Tian is a good friend. But before I [get to] have good friends, friends to the death, I have to be a good person first, right? I have to do [things] such that they see I’m a good person, am a person that, at least, I can partner with. [I’ve] charitably assisted many groups in society that come asking [for help], and that’s how it happened that he knew I was a good person, a good person to partner with. In this way is how I had to conduct myself as a good person first.

Interviewer: Yes.

Add: But you are good on THAT side! We people aren’t good on every side. You must play music so it’s good. You must have a character that is good. You must have a character that is kind, sacrificing, generous and also be a person who is loyal and honest in speaking.

ขุนน้ำใจไทย Kun Nam Jai Thai (Feeding the Kindness of Thais)

CONGRATULATIONS to Thailand and the International Community on the Rescue of the 13 Wild Boars Soccer Team and Coach, who all Came OUT from the Cave Alive!!! HAPPY TEARS!!

by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Posted by Add Carabao to Facebook, July 2, 2018

Note:This song was written right after the boys in the cave were first found. Add Carabao said, speaking as a parent, it was like the boys were dead and came back to life. The Mountain the cave is in looks like the profile of a sleeping woman and there is a legend to explain that.

ขุนน้ำนางนอน
Khun Nam, Sleeping Woman [of the Mountain]
เจ้าไม่อาจซ่อนความดี
You may not hide goodness
ไม่อาจซ่อนสามัคคี
You may not hide the unity
ที่คนไทยมีต่อกัน
That Thais have towards each other
จากเหนือจรดใต้
From the North to the South
หลายชีวิตทุ่มเทบากบั่น
Many lives exerting themselves, trying hard
สิบสามชีวิตติดในถ้ำนั้น
13 lives are stuck in that cave
ยิ่งกว่าเดิมพันมันกว่าฟุตบอล
There’s more at stake than football

ขุนน้ำนางนอน ก่อนนี้มีใครบ้างรู้
Khun Nam, Sleeping Woman. Before this some people know [it]
แม่สายนั้นไกลสุดกู่ จู่ ๆ ชื่อเสียงกระฉ่อน
Mae Sai, it’s so far away. Suddenly it’s famous far and wide
สิบสามหมูป่าทีมอคาเดมี่ละอ่อน
The 13 Wild Boars at the Academy are young and weak
จงเป็นตำนาน เป็นอุทาหรณ์
They should be a legend, an example
สอนใจคนไทยมิให้ประมาท
Teaching Thais not to underestimate [people]

เที่ยวถ้ำเที่ยวป่า หน้าน้ำหลากมากอันตราย
Taking a trip into a jungle, into a cave, ahead of a flood, is very dangerous
ขุนน้ำนางนอนมิใช่นิยาย
Khun Nam, Sleeping Woman isn’t a fairy tale
แต่เป็นเรื่องจริงเป็นความผิดพลาด
But a real story, a mistake
บนโลกใบนี้ไม่เคยมีเรื่องเหนือธรรมชาติ
On this Earth there are no supernatural stories
มีแต่พลังของคนทั้งชาติ
There is only the strength of people of the entire nation
ทุ่มเทบทบาทช่วยเหลือเกื้อกัน
Devoted to roles in assisting, helping each other

เที่ยวถ้ำเที่ยวป่า หน้าน้ำหลากมากอันตราย
Taking a trip into a jungle, into a cave, ahead of a flood, is very dangerous
ขุนน้ำนางนอนมิใช่นิยาย
Khun Nam, Sleeping Woman isn’t a fairy tale
แต่เป็นเรื่องจริงเป็นความผิดพลาด
But a real story, a mistake
บนโลกใบนี้ไม่เคยมีเรื่องเหนือธรรมชาติ
On this Earth, there are no supernatural stories
มีแต่พลังของคนทั้งชาติ
There is only the strength of people of the entire nation
ทุ่มเทบทบาทช่วยเหลือเกื้อกัน
Devoted to roles in assisting, helping each other

ตั้งแต่องค์ราชันย์ รัฐบาล ข้าราชการ
From the royalty, the government, government officers and employees
ทหาร ตำรวจ และประชาชน
Soldiers, police, and the citizens.
ขุนน้ำใจไทย
Feeding the kindness of Thais [LAST LINE IS A PUN with Khun Nam]

มีกันและกัน Me Gan Lae Gan (We Have Each Other)

Note: Posted to Facebook by Add Carabao, June 23, 2018 at his Facebook page @BuffalosfollowThamma

Note: If I’m reading his posts right, he was procrastinating from his work, when he stopped and composed this song to take a break. And the song may be partially inspired by the fact that, around that time, he and his motorcycle buddies were getting together to go out to make merit (going out to a village to officially give donations of things or money, as is the Thai Buddhist tradition).

….เอาเป็นว่าให้ฟังไกด์ไปเลยตามคำเรียกร้อง เพราะพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่ ไปทำบุญกับชาวสองล้อที่ลพบุรี ซื้อเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนสัตยาไส ชัยบาดาน ของท่านอาจารย์อาจอง ชุมสาย ที่สองปีที่เเล้วซื้อรถไถ่ให้คันหนึ่ง คนทำดีสังคมสมควรสนับสนุน เป็นที่มาที่พวกเราชาวสองล้อจะไม่ค่อยพลาดในเรื่องเเบบนี้ แบ่งปันความรักให้กับเด็ก เยาวชน คือความรักที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้อง

Posted by Add Carabao on Saturday, June 23, 2018

มีกันและกัน นั่นคือความรักอันยิ่งใหญ่
Having each other, that is a great love.
ประคองกันไป นั้นคือภาระที่ต้องทำ
Supporting each other along. That’s a responsibility we must do
ยังจำว่าแรกที่คุณเจอกันได้ไหม
Can you remember the first time we met?
ตื่นตาตื่นใจ ยังกับโลกนี่มีเพียงสองเรา
Startled as if the world has only the two of us

โอ้ โอ้ ความรัก ข้าวใหม่
Oh oh . . . love. The rice is new*
โอ้ โอ้ ความรัก ปลามัน
Oh oh . . . Love. The fish is enjoyable*

นานวันเป็นปีหลายปีผ่านไปไม่เหมือนเก่า
After a long time, many days and years have passed, it’s not like before
ทั้งตัวคุณตัวเขาร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
Both you and the other person have faded and changed with the passage of time
วันคืนใกล้ชิด ตื้นลึกหนาบาง รู้หมด
Days and nights being so close, “shallow, deep, thick and thin,”** knowing everything about the other
ความรักมันหด ความสุขมันหายมลายจาง
Love shrinks. Happiness disappears, is destroyed, fades out

นี่ไงเมื่อมุมมองเปลี่ยน
This is when the viewpoint changes
นั่นไงรักจึง งทลาย
That’s why love collapses

จงมองความรักของคนใกล้ตัวเสียใหม่
You should look again at the love of the people close to you
สิ่งที่เปลี่ยนไป อาจเป็นตัวคุณไม่ใช่เขา
The thing that has changed might be yourself and not them
กอดกันรักกัน คุยกันให้เหมือนวันเก่าๆ
Embrace each other, love each other, have a chat so it’s like the old days
รักของคนเรา มันคือหน้าที่ของทุกคน
The love of us people is the duty of each person
รักของทุกคน คือคนมีกันและกัน
The love of each person, it’s having each other

ผูกพันมั่นคง
Securely connected [having each other’s hearts]

นานวันเป็นปีหลายปีผ่านไปไม่เหมือนเก่า
After a long time, many days and years have passed, it’s not like before
ทั้งตัวคุณตัวเขาร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
Both you and the other person have faded and changed with the passage of time
วันคืนใกล้ชิด ตื้นลึกหนาบาง รู้หมด
Days and nights being so close, “shallow, deep, thick and thin,”** knowing everything about the other
ความรักมันหด ความสุขมันหายมลายจาง
Love shrinks. Happiness disappears, is destroyed, fades

นี่ไงเมื่อมุมมองเปลี่ยน
This is when the viewpoint changes
นั่นไงรักจึง งทลาย
That’s why love collapses

จงมองความรักของคนใกล้ตัวเสียใหม่
You should look again at the love of the people close to you
สิ่งที่เปลี่ยนไป อาจเป็นตัวคุณไม่ใช่เขา
The thing that has changed might be yourself and not them
กอดกันรักกัน คุยกันให้เหมือนวันเก่าๆ
Embrace each other, love each other, have a chat so it’s like the old days
รักของคนเรา มันคือหน้าที่ของทุกคน
The love of us people is the duty of each person
รักของทุกคน คือคนมีกันและกัน
The love of each person, it’s having each other

ผูกพันมั่นคง
Securely connected [having each other’s hearts]
มีกันและกัน
[We] have each other

[Last 2 lines repeat several times.]

*”ข้าวใหม่ปลามัน” (kow mai, bplaa man), is a saying that exactly translates “New rice, enjoyable fish” with the overall meaning that  what is new is good AND particularly for the period when a husband and wife have just gotten married it is said, “kow mai, bplaa man.”
**The phrase, “ตื้นลึกหนาบาง” (deun, luek naa baang) means “shallow, deep, thick and thin,” and it means to know everything about another person. But the line here also states that explicitly ending with “รู้หมด” “Knowing everything”

เพลงของกู เวอร์ชั่น 3 Playng Kong Gu Version 3 (My Song, Version 3)

Posted to Facebook by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao aka ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul on November 15, 2017.

In the translated Interview “แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ (Add Carabao Answers the Criticism ‘[You] Work for Money!’)” which I posted last week, the Interviewer say, “As, you’ve said, “Times change.” That’s what this song is about in part. Also check out an earlier version of “เพลงของกู” “My Song,” written two days before this one. You will have to turn up the volume on the video itself. It seems to be on “mute.”

“เพลงของกู เวอร์ชั่น 3” มีความลงตัวมากกว่าสองเวอร์ชั่นแรกครับ อยากให้ลองฟังกันดูแล้วคอมเมนต์กันมานะครับ

Posted by Add Carabao on Wednesday, November 15, 2017

เพลงเพื่อชีวิต เกิดขึ้นและยังอยู่
playng pêua chee-wít gèrt kêun láe yang yòo
Songs for Life arose and still exist
เป็นบานประตู เป็นคำนิยาม
bpen baan bprà-dtoo bpen kam ní-yaam
They are a door, they are defining
สิบสี่ ตุลา 2516
sìp sèe dtù-laa sŏng hâa nèung hòk
October 14, 1973*
วันวิปโยค โลกนี้ต้องจดจำ
wan wíp-bpà-yôhk lôhk née dtông jòt jam
A tragic day this world must remember

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู
dtàe playng née bpen playng kŏng goo
But this song here, is MY song
เขียนมาจากรู้
kĭan maa jàak róo
Written from what I know
รู้จากพระธรรม
róo jàak prá tam
Know from Buddha’s teachings
รู้จากใจที่กระจ่าง
róo jàak jai têe grà-jàang
Know from a heart that is brightened/clear

เพลงเพื่อชีวิต ลิขิตร่วมต่อสู้
playng pêua chee-wít lí-kìt rûam dtòr sôo
Songs for Life, written to join the struggle
กลางป่ากลางภู พลป่ามีปืน
glaang bpàa glaang poo pon bpàa mee bpeun
In the middle of the jungle, in the middle of the mountains. The troops in the jungle have guns
ลาแล้วห้องเรียน เฮาร่วมกันปลดปล่อย**
laa láew hông rian hao rûam gan bplòt bplòi
Saying goodbye to the classroom. We let it all go
หลายพันหลายร้อย อายุไม่ยืน
lăai pan lăai rói aa-yú mâi yeun
Many hundreds and thousands, not a very long time.

อุดมการณ์ นำเราไปไกล
u-dom gaan nam rao bpai glai
[Our] ideology lead us far
แล้วก็แพ้พ่าย คล้ายหลับฝันตื่น
láew gôr páe pâai kláai làp făn dtèun
Then we were defeated. It was like waking up from a dream,
หวนกลับคืน ฝันตื่น สู่ความเป็นจริง
hŭan glàp keun făn dtèun sòo kwaam bpen jing
turning back to reality

เพลงของกู เรื่องของกู
playng kŏng goo rêuang kŏng goo
MY song. MY story.
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
playng kŏng goo man mâi nâe mâi nîng
The song of me. It doesn’t stay still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเหตุประใจ
sàp-pá-sìng bplìan bplaeng bpen bpai dtaam hàyt bprà jai
Everything changes according to the factors
สรรพสิ่งเปลี่ยนไป บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
sàp-pá-sìng bplìan bpai bòt playng gôr mâi mĕuan derm
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

เพลงเพื่อชีวิต อุทิศแตะผู้คน
playng pêua chee-wít u-tít dtàe pôo kon
The Song for Life dedicated to those people
ที่ยังดิ้นรน ทั่วแผ่นดินไทย
têe yang dîn ron tûa pàen din tai
Who still fight throughout the country of Thailand
คลายความหมองเศร้า ห่มหนาวให้หัวใจ
klaai kwaam mŏng sâo hòm năao hâi hŭa jai
Relieving sadness, a blanket for the heart
เท่านี้ที่ทำได้ เท่านั้นที่ฉันรู้
tâo née têe tam dâai tâo nán têe chăn róo
Just this, which is all I can do. Just that, which is what I know

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู้
dtàe playng née bpen playng kŏng gôo
But this song here is my song
ตัวกุของกู เพลงกูของกู
dtua gù kŏng goo playng goo kŏng goo
My body is mine. My songs are mine
เพื่อชีวิตอิสรภาพ
pêua chee-wít ìt-sà-rà-pâap
For a life of independence [not under anybody else]

เพลงของกู เรื่องของกู
playng kŏng goo rêuang kŏng goo
My song. My story
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
playng kŏng goo man mâi nâe mâi nîng
My story. It doesn’t say still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเหตุประใจ
sàp-pá-sìng bplìan bplaeng bpen bpai dtaam hàyt bprà jai
Everything changes according to the factors
สรรพสิ่งเปลี่ยนไป บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
sàp-pá-sìng bplìan bpai bòt playng gôr mâi mĕuan derm
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

[Last part is in Pali and is religious, about Buddhism]:

Wa ya taama sangkara
Aba ma tay na sambpa tay ta

เพลงของกู
My Song

* October 14, 1973 is a popular uprising in Thailand that drove out the ruling miltary dictatorship of Thanom Kittikachorn lead to a brief 3 years of democracy. The day is often called just “14 ตุลา” (Oct. 14) or “วันมหาวิปโยค” (Day of Great Tragedy) because of the fighting and lose of life.
**He used the Isaan word “เฮา” (hao) rather than the standard Thai word “เรา” (rao) for “we.”

The Rhyming Scheme of a “กลอน”-Style Thai Poem or Song: A Fun Illustration

Many of the Add Carabao and Eed Opakul song lyrics are in fact a glon กลอน, which is the most common style of Thai poem. Once you learn the glon rhyming scheme, you will find it everywhere in popular Thai songs. Thanks to Luke Bruder Bauer, for alerting me to this pattern.

Quickly,
1) The last word of the first line rhymes with the middle of the second line.
2) The ends of the second and third lines rhyme with each other, and with the middle of the fourth line
3) The last word of the last line rhymes with the ends of the second and third lines OF THE NEXT VERSE.

So for instance, in that ultra-catchy motorcycle song “เพื่อชีวิตติดล้อ” (“For Life on Two Wheels”), that Add Carabao wrote and sings with Sek Loso, I’ve highlighted the rhymes in the lyrics below this video:

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
yàak leum rêuang raao têe bpùat ráao jai
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
bpàt bpào tíng bpai … bon taang hai-way
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
maa tèrt pêe nóng pêuan póng haa-lây
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ . . . ใช่
tĕung rot jà tây mâi tây mâi châi rêuang săm-kan . . . châi

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
mee făn mee wăng mee hŏn taang sà-mĕr
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
ruam pon pêuan gler tĕung năi tĕung gan
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
mee kâe wan née láe mâi dtông care wan nán
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
tĕung ná-rók … sà-wăn yang mee gler láe gan jà sŏn man tam-mai

จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
jòk née dàe pêuan láe mít-dtrà-pâap
ที่ซาบซึ้งมานาน*แต่ไม่เคยอธิบาย
têe sâap-séung maa naan* dtàe mâi koie a-tí-baai
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
mâi sĭa châat gèrt láew lâ mít sà-hăai
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
têe mee pêuan dee dee yàang naai têe mee lao raeng raeng yóm jai făn ráai gôr glaai bpen dee … dee

ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
cháang bpàa yòo bpàa haa lây yòo tà-nŏn
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao

*only a near rhyme [vowel sound the same]

In addition it’s good to have words next to each other rhyme or match in some way, if possible, especially at the early part of the line. So for instance, in the second and third syllables of the last verse (I don’t see it in the other verses):

ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao

And the last verse has this going on with both similar vowel sounds and alteration:

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
âo … sŏng lór por piang kâe née gôr piang por
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
sŏng lór por piang chee-wít têe piang por

And here is my singable, rhyming translation of “เพื่อชีวิตติดล้อ” (“For Life on Two Wheels”).** This is one of only two singable translations where I actually tried to follow this rhyming scheme. (At the risk of confusing things, I’ve also pointed out some “bonus” rhymes in the last line, arguably similar to the pattern of the original song):

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
Forget the worries that pain your mind
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
Toss them behind on a highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
Come Harley friends let’s leave today
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
Two wheels? OK. Cool deal. For real, it’s swell . . . yeah

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
With dreams and hope, you have a path to ride
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
Friends at your side to heaven or hell
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
There’s just today. Other days, oh well!
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
If bad luck fell, we’d have friends and roads that bend, so why worry too?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
I’ll raise this glass: I love you guys
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
Though I’ve disguised just how much it is true
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
I’ve kept my homeland and all of you
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
With GOOD friends like this crew, en-courag-ing me through, bad dreams change into sweet

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
Elephants in woods, Harleys on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
Don’t load much stuff, I’m roaring down the street
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
We get one life. Use it complete,
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
So it’s enough. Two wheels, just pay for fuel, and drinking up

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
All I need’s my bike. Just this, I’m alright
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
All I need’s a bike. The life that’s alright!

You can also rhyme the last word of a verse with the end of the first line of the next verse. The pattern of the กลอน (glon) is also easy to see in the new song “บันไดรุ้ง” “Ban-Dai Rung” (“Rainbow Stairs”) that Add Carabao posted on Facebook (look at the Thai and not the English; I did not do a rhyming translation). In fact “Rainbow Stairs” may be a purer example of a glon because the last line of each verse of “For Life on Two Wheels” is unusually complicated. Look out for the glon rhyming pattern in the lyrics of the Thai songs you listen to.

** My direct, non-rhyming translation of “เพื่อชีวิตติดล้อ” (“For Life on Two Wheels”) is HERE.

ยืนยง Yuenyong

From Album: โน พลอมแพลม No Problem (1990)
This album is not currently available.

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao

Note: Add Carabao’s real first name is “Yuenyong” and means “Long-lasting.” In Buddhism, one is advised to be continually aware of impermanence. So here Yuenyong Opakul (aka Add Carabao) is dismissing the meaning of his first name. It’s interesting because in this video he is in the prime of life, and near the beginning of his career. The theme of impermanence is a central point across 35 years of Carabao songs. Also check out an absolutely perfect song, “Mai Yuenyong,” from the middle of Add Carabao’s career, in which he says that Yuenyong will not yuenyong. Several of the songs he has posted to Facebook since turning 60 reflect on what it is like to grow old, including ระฆังชีวิต “Rakang Cheewit” (The Life Bell), อย่าเพิ่งตาย Yaa Peung Dtai (Don’t Die Just Now), and เพลงของกู Playng Kong Gu” (My Song).

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยาว
chêu yeun-yong châi yeun yaao
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyao” [Longevity]*, **
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อนายขาว อาจเป็นสีดำ
chêu naai kăao àat bpen sĕe dam
[If you are] named Mr. White, maybe you are black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre***

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name is Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you are] named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong Mc Funeral Pyre

แม่ให้ฉันมาเกิด
mâe hâi chăn maa gèrt
Mother causes me to be born
พ่อให้ฉันมาก่อ
pôr hâi chăn maa gòr
Father causes me to create
แผ่นดินให้ฉันเพียงพอ
pàen din hâi chăn piang por
The land gives what is sufficient
แม่น้ำให้ฉันต่อสู้
mâe náam hâi chăn dtòr sôo
The river causes me to struggle
ภูเขาให้ฉันปีนป่าย
poo kăo hâi chăn bpeen bpàai
The mountain causes me to climb
ป่าไม้ให้ฉันหายใจ
bpàa máai hâi chăn hăai jai
The forest causes me to breathe****
เรียนรู้ชีวิตเยาว์วัย
rian róo chee-wít yao wai
[I] learned about life in childhood
เติบใหญ่เป็นนายยืนยง
dtèrp yài bpen naai yeun-yong
I grew up to be Mr. Yuenyong

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยาว
chêu yeun-yong châi yeun yaao
My name is Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yuenyao” [longevity]
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อนายขาว อาจเป็นสีดำ
chêu naai kăao àat bpen sĕe dam
[If you are] named Mr White, maybe you are black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

แม่ให้เรามาเกิด
mâe hâi rao maa gèrt
Mother has me be born
พ่อให้เรามาก่อ
pôr hâi rao maa gòr
Father has me create
แผ่นดินให้เราเพียงพอ
pàen din hâi rao piang por
The land has given me what is sufficient
ขอแรงอย่าเนรคุณ
kŏr raeng yàa nay-rá-kun
Ask for assistance, don’t be ungrateful
เกิดมานี้ชาติหนึ่ง
gèrt maa née châat nèung
Born here into one life
มวลมนุษย์เป็นต่อ
muan má-nút bpen dtòr
Humankind are predominate
ผู้ใดไม่รู้จักพอ
pôo dai mâi róo jàk por
Whoever doesn’t know enough
แผ่นดินเดือดลุกเป็นไฟ
pàen din dèuat lúk bpen fai
The land [will be in] turmoil and burst into flames

กรรมเวรใดใครก่อเวร
gam-wayn dai krai gòr wayn
Whatever evil creature commits a crime against someone
เวรกรรมตามสนอง
wayn-gam dtaam sà-nŏng
Retribution follows in reply
ปี่พาทย์จะตีทำนอง
bpèe-pâat jà dtee tam nong
The piphat [ensemble of traditional instruments] will strike a cadence
ป่าวร้องต่อพรหมธรรม์
bpàao róng dtòr prom tan
Proclaiming Darmic truth [?]

อันโลกมนุษย์ใบนี้
an lôhk má-nút bai née
This human world right here
ยังมีนรกสวรรค์
yang meen rók sà-wăn
Still has Hell and Heaven
คนเนรคุณโลกันต์
kon nay-rá-kun loh gan
People ungrateful and greedy
นั้นธรรมชาติลงโทษ
nán tam-má-châat long tôht
nature punishes them

[Whispering:]

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยาว
chêu yeun-yong châi yeun yaao
My name is Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yuenyao” [longevity]
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อสีขาว อาจเป็นนายดำ
chêu sĕe kăao àat bpen naai dam
[If you are] named White, maybe you are Mr. Black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

THE VIDEO ENDS HERE, BUT ON THE ALBUM THERE IS AN ADDITIONAL VERSE:

โลกให้เรามาเกิด
lôhk hâi rao maa gèrt
The world has us born
ประเสริฐแล้วชาติหนึ่ง
bprà-sèrt láew châat nèung
superb and one nation
แผ่นดินดุจดังที่พึ่ง
pàen din dùt dang têe pêung
The land is as a sanctuary
แผ่นฟ้าดุจกำลังใจ
pàen fáa dùt gam-lang jai
The sky is like moral support
ใครยังหลงตัณหา
krai yang lŏng dtan-hăa
Whoever is lost in passion/lust
โปรดจงลดราลงไป
bpròht jong lót raa long bpai
Please reduce it and give it up
เพื่อเห็นแก่แผ่นดินไทย
pêua hĕn gàe pàen din tai
In order to see [what is good] for the land of Thais
ส่วนใหญ่นั้นคนอยากจน
sùan yài nán kon yàak jon
The majority of it is poor people.

ใช่ยืนยาว
châi yeun yaao
Not “Yuenyao” [longevity]
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อสีขาว อาจเป็นนายดำ
chêu sĕe kăao àat bpen naai dam
[If you are] named White, maybe you are Mr. Black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà-tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

*Thai2English transliterates ยืนยง as “yeunyong,” however there is no one correct system for transliterating Thai into English and Add Carabao himself spells his name “Yuenyong.”
** “ใช่ว่า” looks to an English speaker like it should mean “That’s correct that” but in fact it means “It’s not that”. And in this song, “ใช่ว่า” is further shortened to “ใช่”. As languages evolve useful shortcuts are taken and passed down. I am guessing that long ago “ไม่ใช่ว่า” got shortened to “ใช่ว่า” and this phrase worked even without the negative, so it was passed down.
***”Na” is a common beginning component of a Thai last name. For instant recognition of this, I translated to “Mc” in English, however “Na” means “from” and implies royal lineage, so a closer translation would be “Von”
**** He uses the same word “ให้” (hâi) for six sentence, and to preserve the parallelism as much as possible I translated it “causes me to be” 5X and “give” one time. But it actually serves various functions meaning “give/wants me to/makes it so I can.” If I wasn’t preserving parallelism, I might say: Mother gave birth to me. Father teaches me to create. The land gives what is sufficient. The river teaches me to struggle. The mountain teaches me to climb.

Additional note about possible origins of the song: This song may be an answer to a similar sounding song by Asanee and Wasan Chotikul called “ยินดีไม่มีปัญหา” (Mr. Happy No-Problem) that came out just one year before Add’s song, in 1989. It begins with a similar sounding shout and then first words translate, “My name is Mr. Happy No-Problem” (compare to “My Name is Yuenyong”). The whole “Mr. Happy” song goes on in a very upbeat and simplistic way about how everything is great and how thankful Mr. Happy No-Problem is be Thai and how Thais are taught to be good and respectful of their elders. In other words, it is a very strange rock and roll song. I don’t know if it is sincere or sarcastic. Note that the title of the Add Carabao solo album is No Problem (the title is in English). The Add Carabao “No Problem” song on this album is definitely sarcastic (I haven’t posted a translation of it yet.) Also when this “Mr. Happy No-Problem” song came out, Add Carabao has recently collaborated with Asanee and Wasan Chotikul, including on เดือนเพ็ญ “Duan Pen” and a song titled “ไม่เป็นไร” (“Never Mind/Doesn’t Matter/No Problem”), in 1986. Here is the “Mr. Happy No Problem” song by Asane and Wasan Chotikul for comparison with the “Yuenyong” song.

มหาจำลอง รุ่น 7 Maha Jamlong Run 7 (The Great Chamlong, Generation 7)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Some of the meaning  is lost in translation and some of it is lost in the sands of time, but you will get the gist of  this song from 1986, which explains why the people of Bangkok elected Chamlong Srimuang as their governor. Basically he was extremely religious and so trusted to be honest. Perhaps an American analogy would be the election of Jimmy Carter as President of the United States; he was also viewed as someone who would be super honest and scandal-free because of his religion. Chamlong Srimuang went on to do many other things that no one could foresee in 1986, including lead the anti-miliary uprising of May 1992 and help the Yellow Shirt shut down Thailand’s two airports during protests in 2008 . I post the song for historical purposes and not as an endorsement of his whole career. He appears to be a complicated and controversial figure. Read more about him at wikipedia.

ถึงงานหนักปานใดไม่ถอย
tĕung ngaan nàk bpaan dai mâi tŏi
However hard the work, [you] don’t retreat
เก็บมูลฝอยเสียจนเกลี้ยงตา
gèp moon fŏi sĭa jon glîang dtaa
Pick up waste until bleary eyed
ถึงน้ำท่วมควักท่อดูดจริง
tĕung nám tûam kwák tôr dòot jing
When the water floods sucking everything out of the pipes.
แห้งเร็วจริงผิดหูผิดตา
hâeng reo jing pìt hŏo pìt dtaa
It dries real fast, its so surpassing!*
อย่างหมาเน่าตายเกลื่อนถนน
yàang măa nâo dtaai glèuan tà-nŏn
Like a dead rotten dog spread all over the road
เพราะรถชนตายอย่างหมา
prór rót chon dtaai yàang măa
Because a car hit and killed it like a dog
พ่อมหาลงเคลียร์พื้นที่
pôr má-hăa long klia péun têe
The great father comes down and clears it off completely
ศพหมาไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มา
sòp măa mâi mee glìn mĕn mâi maa
No dog corpse, no bad smell . . .

คนทั้งเมืองเขาเลือกมหาจำลอง
kon táng meuang kăo lêuak má-hăa jam-long
All the people in the capital vote for the great Chamlong
เป็นผู้ว่าจำลองของก.ท.ม.
bpen pôo wâa jam-long kŏng gor tor mor
To be Governor Chamlong of Bangkok**
คนทั้งเมืองเขาเลือกมหาจำลอง
kon táng meuang kăo lêuak má-hăa jam-long
All the people in the capital vote for the great Chamlong
เอาไปใช้งาน (เอาไปใช้งาน เอาไปใช้งาน)
ao bpai chái ngaan ( ao bpai chái ngaan · ao bpai chái ngaan )
to be put to use [in a practical way] (to be put to use, to be put to use)
เอาไปใช้งาน
ao bpai chái ngaan
to be put to use

ได้เงินเดือนไม่เอาไปใช้
dâai ngern deuan mâi ao bpai chái
[He] receives a salary and doesn’t spend it
กินง่ายๆ กินถั่วกินงา
gin ngâai ngâai gin tùa gin ngaa
Eats simply. Eats beans and sesame seeds
พัฒนาเงินหกพันล้าน
pát-tá-naa ngern hòk-pan-láan
Develops 6 billion in funds
ทุกสตางค์ไม่ต้องกังขา
túk sà-dtaang mâi dtông gang-kăa
Not a penny of it, we need to doubt
ชาวประชาไม่ต้องหวาดเสียว
chaao bprà-chaa mâi dtông wàat sĭeow
The citizens don’t have to watch their backs***
ไม่มีเขี้ยวลากพสุธา
mâi mee kîeow lâak pá-sù-taa
There aren’t fangs dragging on the ground [dredging for food]****
ชาวประชาพากันวางใจ
chaao bprà-chaa paa gan waang jai
The people are all giving him their trust
พระธรรมนำไปรับใช้ประชาชน
prá tam nam bpai ráp chái bprà-chaa chon
Buddha’s teachings lead [him] to serve the people

***มหาจำลองคือของจริง
má-hăa jam-long keu kŏng jing
The Great Chamlong is the real thing!
ไม่แอบอิงรายการคุณขอมา
mâi àep ing raai gaan kun kŏr maa
Not citing a list of things people ask for
มีวิชาทั้งพระไตรปิฏก
mee wí-chaa táng prá-dtrai-bpì-dtòk
Has knowledge of the whole Triptaka [Bhuddist Scriptures]
บุ๋น บู้ ทหารบก เคยยกทัพโยธา
bŭn bôo ta-hăan-bòk koie yók táp yoh-taa
Bun Boo army officer once marched an army on Yotha
คนรุ่นใหม่ความหวังใหม่ คนรุ่นใหม่
kon rûn mài kwaam wăng mài kon rûn mài
People of the new generation. New hope. People of the new generation
คนไทย เมืองไทยเราพัฒนา
kon tai meuang tai rao pát-tá-naa
Thai people, Thailand, we develop

เป็นผู้นำท่านนำแบบเก่า
bpen pôo nam tâan nam bàep gào
He is a leader who leads in the old style
หนักกระเป๋า ไม่หนักกระบาล
nàk grà-bpăo mâi nàk grà-baan
A heavy bag, not a hard skull
บริหารจนกลืนไม่เข้า
bor-rí-hăan jon gleun mâi kâo
Administer until you can’t swallow anymore
หนี้เก่าๆยังคายไม่ออก
nêe gào gào yang kaai mâi òk
The old debts you still can’t spit out*****
ไม่ใช่ตอกย้ำความช้ำใจ
mâi châi dtòk yám kwaam chám jai
Not accentuating the pain [not rubbing salt in the wounds]
คนรุ่นใหม่ยังพอมีหวัง
kon rûn mài yang por mee wăng
The young generation still have hope
อย่างมหาผู้ว่าจำลอง
yàang má-hăa pôo wâa jam-long
like Governor Chamlong
ของดีๆก็ต้องบอกว่าดี
kŏng dee gôr dtôr ngóp òk wâa dee
Good things you have to admit are good.

* “ผิดหูผิดตา” directly means, “wrong to the ears, wrong to the eyes” and together it means “surprising or ‘unusual”
** Thai people very rarely say “Bangkok,” they say “Kruengteap,” and the abbreviation of Krungteap is ก.ท.ม. (G.T.M.) because the whole official name is longer but begins with “Krungteap” meaning “City of Angels.” If I understand correctly, Bangkok is to Kruenteap as Manhattan is to New York City or “NYC”.
*** “ไม่ต้องหวาดเสียว” literally means “don’t need to be apprehensive of a sharp pain”, but altogether it means “don’t need to watch your back.”
**** This means someone using their influence to get whatever they can. The saying is usually “เขี้ยวลากดิน” but the author, presumably Add, seems to have switched “ดิน” to “พสุธา” for the rhyme.
***** If you can’t swallow and you can’t spit out, it means you are stuck in the middle and can’t do anything. Americans might say, “Between a rock and a hard place.” Beyond that, I’m not sure what this is about.

มีข่าวดีมาบอก Mee Kow Dee Ma Bok (Have Good News to Tell!)

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)

This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song was one of the most played songs on the album that followed the band’s breakout album Made In Thailand, but today it is rarely played. It used to be one of my very favorite Carabao songs. One reason I liked it so much is it contains many easy words in Thai, so it is easy for a beginning Thai speaker to generally understand, and it is fun to sing. The song is a long list of campaign promises (overpromises?), and the tune conveys hopeful, giddy, silly excitement.

SPOKEN:
มีข่าวดีมาบอก
mee kàao dee maa bòk
[I] have good news I’ve come to tell!

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

หูได้ยิน ได้เห็นมากับตา
hŏo dâai yin dâai hĕn maa gàp dtaa
Ears [have] heard. [You]’ve seen with [your] eyes
หาได้มา เล่าขานหลอกใคร
hăa dâai maa lâo kăan lòk krai
Go look for and get it. Who is fooled by the stories?
เห็นเขาพูด เขาคุยกันใหญ่โต
hĕn kăo pôot kăo kui gan yài dtoh
You see them talking, they are talking about important matters
ความอดโซ ต้องแก้ไขให้หมดไป
kwaam òt soh dtông gâe kăi hâi mòt bpai
Hunger, must be fixed so it totally is gone.
คนทั้งหมดทั้งเมือง มีกินมีใช้
kon táng mòt táng meuang mee gin mee chái
All the people, in every city, should have enough to eat and to use
ประเทศไทย ให้มีแต่คนร่ำรวย
bprà-tâyt tai hâi mee dtàe kon râm ruay
Thailand has nothing but rich people!

*เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

ใครเจ็บไข้ ได้ไปรักษาฟรี
krai jèp kâi dâai bpai rák-săa free
Whoever is hurt or sick can go be treated for free
หมอมากมี พยาบาลมากมาย
mŏr mâak mee pá-yaa-baan mâak maai
We have many doctors, and so many nurses!
มีโรงหมอ เอาไว้รอรักษา
mee rohng mŏr ao wái ror rák-săa
We have hospitals waiting to treat [people]
ตั้งขึ้นมา ไม่หวังแต่ค้ากำไร
dtâng kêun maa mâi wăng dtàe káa gam-rai
They are set up and not only hoping for taking profit
คนทั้งหมดทั้งเมืองมียา มีหมอ
kon táng mòt táng meuang mee yaa mee mŏr
All the people in every city have doctors
ไม่ต้องเข้าคิวรอ หอ มอ ออ หมอ
mâi dtông kâo kiw ror hŏr mor or mŏr
No need to wait. The grey building is crowded with doctors!*

เสียง ล่ำลือเสียงเล่าลือ ถึงข่าวดี
sĭang lâm leu sĭang lâo leu tĕung kàao dee
The word is circulating, the good news is spreading
ข่าวดีดีอย่างเนี้ยมีหรือใคร ไม่ถูกใจ
kàao dee-dee yàang nía mee rĕu krai mâi tòok jai
[With] good news like this, who isn’t happy?
นึก นึก นึก ถึงวันใหม่
néuk néuk néuk tĕung wan mài
Thinking of a new day!
นึก อยากจะให้มันถึง ไวไว
néuk yàak jà hâi man tĕung wai wai
Thinking [about it], [we] want it to come quickly
ฝัน ฝัน ฝัน ถึงวันใหม่ คงสดใส สวยงาม
făn făn făn tĕung wan mài kong sòt săi sŭay ngaam
Dreaming of a new day. Should be bright and beautiful!

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

หูได้ยิน ได้เห็นมากับตา
hŏo dâai yin dâai hĕn maa gàp dtaa
Ears have heard. [You]’ve seen with your eyes
หาได้มา เล่าขานหลอกใคร
hăa dâai maa lâo kăan lòk krai
Look for and get it. Who is fooled by the stories?
เห็นเขาพูด เขาคุยกันใหญ่โต
hĕn kăo pôot kăo kui gan yài dtoh
You see them talking, they are talking about important matters
ความอดโซ ต้องแก้ไขให้หมดไป
kwaam òt soh dtông gâe kăi hâi mòt bpai
We must fix hunger so it totally eliminated.
คนทั้งหมดทั้งเมือง มีที่ทำกิน
kon táng mòt táng meuang mee têe tam gin
All the people, in every city, have enough to eat and to use
มีที่ดินให้ชาวนา ชาวสวน
mee têe din hâi chaao naa chaao sŭan
There is land for the farmers and gardeners

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

พาะพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว แจกฟรี
pra pan pêut pan kâao jàek free
Breeding of rice and the species are given out for free
ปุ๋ยมากมี ยาฆ่าแมลงมากมาย
bpŭi mâak mee yaa kâa má-laeng mâak maai
Have lots of fertilizer, lots of insecticide
ข้าราชการ ก็คอยให้คำปรึกษา
kâa râat-chá-gaan gôr koi hâi kam bprèuk-săa
Government officials are also ready to offer advice
ไม่มีนายหน้าที่เอาแต่ค้า กำไร
mâi mee naai nâa têe ao dtàe káa gam-rai
There are no middlemen who take the profits
คนทั้งหมดทั้งเมืองมีงาน มีเงิน
kon táng mòt táng meuang mee ngaan mee ngern
Every single person throughout the country has work, has money
ไม่ระหกระเหิน เดินหนีที่นา
mâi rá hòk rá hĕrn dern nĕe têe naa
No wandering a long ways to get to a farm

เสียง ล่ำลือเสียงเล่าลือ ถึงข่าวดี
sĭang lâm leu sĭang lâo leu tĕung kàao dee
The word is circulating, the good news is spreading
ข่าวดีดีอย่างเนี้ยมีหรือใคร ไม่ถูกใจ
kàao dee dee yàang nía mee rĕu krai mâi tòok jai
[With] good news like this, who isn’t happy?
นึก นึก นึก ถึงวันใหม่
néuk néuk néuk tĕung wan mài
Thinking of a new day!
นึก อยากจะให้มันถึง ไวไว
néuk yàak jà hâi man tĕung wai wai
Thinking [about it], [we] want it to come quickly
ฝัน ฝัน ฝัน ถึงวันใหม่ คงสดใส สวยงาม
făn făn făn tĕung wan mài kong sòt săi sŭay ngaam
Dreaming of a new day. Should be bright and beautiful!

*เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

หูได้ยิน ได้เห็นมากับตา
hŏo dâai yin dâai hĕn maa gàp dtaa
Ears have heard. You’ve seen with your eyes
หาได้มา เล่าขานหลอกใคร
hăa dâai maa lâo kăan lòk krai
Look for it and you’ll get it. Who is tricked by such stories?
เห็นเขาพูด เขาคุยกันใหญ่โต
hĕn kăo pôot kăo kui gan yài dtoh
You see them talking, they are talking about important matters
ความอดโซ ต้องแก้ไขให้หมดไป
kwaam òt soh dtông gâe kăi hâi mòt bpai
Hunger must be fixed so it totally is gone.
คนทั้งหมดทั้งเมือง มีวิชา ความรู้
kon táng mòt táng meuang mee wí-chaa kwaam róo
All the people, in every city are skilled in some area and knowledgeable
ให้คุณครู ได้มีโรงเรียน สั่งสอน
hâi kun kroo dâai mee rohng rian sàng sŏn
Have teachers get schools to teach in.

*เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

ไม่มีแป๊ะเจี๊ย มีแต่เล่า เรียนฟรี
mâi mee bpáe jía mee dtàe lâo rian free
No tuition fees, only learn for free
หนังสือมากมี สมุดดินสอ มากมาย
năng-sĕu mâak mee sà-mùt din-sŏr mâak maai
Have many books, and many notebooks and pencils
มีโรงเรียน ตั้งไว้เพียร ศึกษา
mee rohng rian dtâng wái pian sèuk-săa
Have many schools established for hardworking students
ตั้งขึ้นมา ไม่เพียงแต่ค้า กำไร
dtâng kêun maa mâi piang dtàe káa gam-rai
They are established without only hoping for making a profit
คนทั้งหมดทั้งเมือง อ่านออก เขียนได้
kon táng mòt táng meuang àan òk kĭan dâai
Every single person in the country can read and write!
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โอเค
paa-săa tai paa-săa ang-grìt oh kay
Thai and English! OK!

เสียง ล่ำลือเสียงเล่าลือ ถึงข่าวดี
sĭang lâm leu sĭang lâo leu tĕung kàao dee
The word is circulating, the good news is spreading
ข่าวดีดีอย่างเนี้ยมีหรือใคร ไม่ถูกใจ
kàao dee dee yàang nía mee rĕu krai mâi tòok jai
[With] good news like this, who isn’t happy?
นึก นึก นึก ถึงวันใหม่
néuk néuk néuk tĕung wan mài
Thinking of a new day!
นึก อยากจะให้มันถึง ไวไว
néuk yàak jà hâi man tĕung wai wai
Thinking [about it], [we] want it to come quickly
ฝัน ฝัน ฝัน ถึงวันใหม่ คงสดใส สวยงาม
făn făn făn tĕung wan mài kong sòt săi sŭay ngaam
Dreaming of a new day. Seems it will be bright and beautiful

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหมฮะ (ดีฮ่ะ)**
dee măi dee măi dee măi há ( dee hâ )
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

*Another translator thinks “หอ มอ ออ” “ha maw aw” is not “the grey building is crowded” but just the sound of groaning trying to get the doctors’ attention. In which case, the whole sentence would be: “No need to wait in line groaning for a doctor.”
**The “ha” at the end of the song is a particle.The particles or their absence make sentences sound more or less polite or informal, more or less abrupt or soft. In this case, it conveys informal politeness and less abruptness.

Album of Add Carabao covers of สายัณห์ สัญญา Sanyan Sanya’s songs: A Review of “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ ” (“Love Sanyan Little by Little, But for a Long, Long Time”)

by Ann Norman (4/14/2018)

THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED (though a little pricey): BUY IT AT eTHAICD.

In this album, Add Carabao covers the songs of famous Luuk Tung (Thai Country) singer Sanyan Sanya, and it’s BEAUTIFUL! Sanyan Sanya’s most famous song was “รักหน้อย ๆ  แต่รักนานๆ ” (“Rak Noi Noi, Dtae Rak Naan Naan”) “Love Little [by] Little,  But Love for a Long, Long Time,” meaning, “Love me a little bit at a time so as to to make love last; don’t get infatuated and then burn out.” The title of this album invites us to”รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ” “Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time.”

This musical style sounds very old timey and very “Thai.” The direct translation of “Luuk Tung” is “Child of the Fields,” and indeed Sanyan Sanya grew up in a family of farmers and working in the fields, and then pumping gas, until he began traveling to, and winning, singing contests, and earning a living in various bands, also as a dancer. He died five years ago, and the money from this rather expensive album goes to help his family.

I knew this was going to be good when Add Carabao (or someone close to him) began posting video of him practicing the songs Karaoke-style in a bedroom or a kitchen. Grasping a water bottle or a TV remote as a pretend microphone, and straining to concentrate, he would belt out a challenging song, and nail it. The results were memorizing. If the iPhone video was this good, how good would an official studio album be? Yeah, it’s perfect.

This album was a really great idea. Sanyan Sanya’s songs are just great Karaoke songs that test one’s skill as a singer. It about the vocal gymnastics, showing off one’s range, and making the most out of every note. And Add Carabao is an amazing singer . . . still. I got to meet him once, immediately after a sound check, and my first words to him were, “Wow . . .  you sound as good as you ever did!” Add Carabao has already done an album of old timey songs, with a sound similar to this album: รอยคำรณ Roi Kam Ron (1994) . It is one of my favorite Add Carabao albums. Another clue to his abilities on this album would be his contribution to the recent Sek Loso cover album, which got a lot of attention on YouTube.

The last song on the album is Sayan Sanya himself covering a Carabao song–“บาปบริสุทธิ์” (Sin/Innocence)–which is pretty cool. I haven’t translated that Carabao song yet, but is about love dying after marriage (treated in a comic way).*

This is one of Warner Music Thailand’s “gold edition” CDs, which means it has special packaging and bonus materials, in this case a little canvas bag with the title of the album on it.

Buy this album at eThaiCD, where you can shop in English!

 

SONGS ON THE ALBUM TRANSLATED AT CARABAO IN ENGLISH:
2) พบรักปากน้ำโพ Pop Rak Bpak Nam Po (Find Love in Pak Nam Pho)
13) ฝากเพลงลอยลม Fak Playng Loy Lom (Entrust This Song to the Wind)

*This the Carabao song covered by Sanyan Sanya “บาปบริสุทธิ์” (“Sin/Innocence”)  was originally published on มนต์เพลงคาราบาว Mon Playng Carabao (The Spell of Carabao songs), a tribute album of covers for the Carabao 25th Anniversary) REVIEWED HERE but no longer available. The song บาปบริสุทธิ์” (“Sin/Innocence”) was written by Lek Carabao.

 

บันไดรุ้ง Ban-Dai Rung (Rainbow Stairs)

Lyrics by Add Carabao and fans of Add Carabao’s Facebook page @BuffalosfollowThamma
Melody by Add Carabao
Composed November 26, 2017; Posted to straight to Facebook, November 27, 2017
เนื้อร้อง:แอ๊ด’บาว และแฟนเพจธรรมะจูงควาย/ทำนอง:แอ๊ด’บาว (26 พย ’60)

Note: This song was posted informally on Add Carabao’s personal Facebook page for his fans interested in Buddhism and he says the fans there helped him write the lyrics. The video seems to be on mute and you must first turn on the volume ON the video itself.

ทั้งเพจทั้งเฟสโดนบล็อก ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เอาเป็นว่าแม้ไม่มีใครมาดูมาตามในเพจนี้ก็เถอะ แต่ขอให้ได้มีที่ได้เขียน ที่ครีเอทความคิดความอ่านไปเรื่อยๆ เก็บไว้ดูคนเดียวก็ยังดี 55555ไม่เอาอีกแล้วการเมือง เข็ดเเย้ว55555เนื้อร้อง:แอ๊ด'บาว และแฟนเพจธรรมะจูงควาย/ทำนอง:แอ๊ด'บาว (26 พย '60)เพลงบันไดรุ้งยามแสงทองลับลา หมู่นกกาบินหารวงรังวิหคยังบินถึงฝั่ง แต่ฉันยังหาฝั่งไม่เจอใครสักคนช่วยบอก ใครคนนั้นเฝ้าฝันเป็นเธอเมื่อคืนก็ยังละเมอ เมื่อตื่นมีแต่ความว่างเปล่าชีวิตมีครั้งเดียว แต่ครึ่งครั้งนี้ยังเหงาเศร้าอนาคตสุดคาดเดา จะหนักเบายังเเบกรับไหวตะวันลาลับหลับ ราตรีขับจันทราเเกว่งไกวนำ้ตาคนเหงาเดือนหงาย ตกในร้องไห้อยู่คนเดียว*คำ่….คืนนี้ใจหลงทาง ลมบางๆ….ช่างเหน็บหนาวหัวใจเปล่าเปลี่ยวแสงหิ่งห้อย มันน้อยเกินจะเอื้อมเกี่ยวหนึ่งน้องนางเดียว คือฝันไปยามแสงเดือนลับลา ยังตื่นมาพบพานวันใหม่ไม่เคยเอ่ยคำท้อใจ ยังก้าวไปกับหวังยังมีแรงล้าลงทุกวัน ที่ฝั่งนั้นเเม้ดูริบหรี่เฝ้ามองโค้งรุ้งเจ็ดสี อยากมี รุ้งนี้เป็นบันได

Posted by Add Carabao on Monday, November 27, 2017

 

ยามแสงทองลับลา หมู่นกกาบินหารวงรัง
yaam săeng tong láp laa mòo nók gaa bin hăan wong rang
When the golden rays leave from sight, a flock of crows flies to their nests
วิหคยังบินถึงฝั่ง แต่ฉันยังหาฝั่งไม่เจอ
wí-hòk yang bin tĕung fàng dtàe chăn yang hăa fàng mâi jer
A bird flies off to the shore, but I still can’t find mine
ใครสักคนช่วยบอก ใครคนนั้นเฝ้าฝันเป็นเธอ
krai sàk kon chûay bòk krai kon nán fâo făn bpen ter
Can someone please tell [her] that person is dreaming of her?
เมื่อคืนก็ยังละเมอ เมื่อตื่นมีแต่ความว่างเปล่า
mêua keun gôr yang lá-mer mêua dtèun mee dtàe kwaam wâang bplào
Last night I was lost in my thoughts. When I wake I have only emptiness.

ชีวิตมีครั้งเดียว แต่ครึ่งครั้งนี้ยังเหงาเศร้า
chee-wít mee kráng dieow dtàe krêung kráng née yang ngăo sâo
Life [we] only have once. But half of this time, I remain sad and lonely
อนาคตสุดคาดเดา จะหนักเบายังแบกรับไหว
a-naa-kót sùt kâat dao jà nàk bao yang bàek ráp wăi
I give up guessing the future;  I will be able to bear whatever burden.  
ตะวันลาลับหลับ ราตรีขับจันทราแกว่งไกว
dtà-wan laa láp làp raa-dtree kàp jan-traa gwàeng gwai
The sun bids farewell and goes to sleep. The nighttime [gently] rocks the moon
น้ำตาคนเหงาเดือนหงาย ตกในร้องไห้อยู่คนเดียว
nám dtaa kon ngăo deuan ngăai dtòk nai róng hâi yòo kon dieow
The tears of the lonely man in the moon light, fall within, crying all alone

*คำ่….คืนนี้ใจหลงทาง
kâm keun née jai lŏng taang
This night [my[ heart gets lost
ลมบางๆ….ช่างเหน็บหนาวหัวใจเปล่าเปลี่ยว
lom baang baang …. châang nèp năao hŭa jai bplào bplìeow
A faint breeze . . . Forget the cold! [My] heart is so lonesome
สงหิ่งห้อย มันน้อยเกินจะเอื้อมเกี่ยว
săeng hìng-hôi man nói gern jà êuam gìeow
The light of fireflies. They are so small. I will reach out and grab [them]
หนึ่งน้องนางเดียว คือฝันไป
nèung nóng naang dieow keu făn bpai
One young woman, just one. It’s [me] dreaming away

[2X]

ยามแสงเดือนลับลา ยังตื่นมาพบพานวันใหม่
yaam săeng deuan láp laa  yang dtèun maa póp paan wan mài
At the hour that the moonlight is gone, [one] wakes up to meet a new day
ไม่เคยเอ่ยคำท้อใจ ยังก้าวไปกับหวังยังมี
mâi koie òie kam tór jai yang gâao bpai gàp wăng yang mee
Never saying  discouraged words, still stepping forward with the hope [I] still have
แรงล้าลงทุกวัน ที่ฝั่งนั้นแม้ดูริบหรี่
raeng láa long túk wan têe fàng nán máe doo ríp rèe
I expend my energy everyday even if that shore looks faint
เฝ้ามองโค้งรุ้งเจ็ดสี อยากมี รุ้งนี้เป็นบันได
fâo mong kóhng rúng jèt sĕe yàak mee rúng née bpen ban-dai
Looking at the arch of the seven colored rainbow. I would like it to be a stairway.