บัวลอย Bua Loy

by คาราบาว Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED BUY IT HERE

Note: I have joked that the closest translation of “BUA LOYYY!!!!” is “FREEBIRD!”  In interviews, Aed Carabao says this is one of the two songs he is most proud of, both because of the meaningful lyrics and because it is just alot of fun. It has become a tradition that the rousing  “Bua Loy” is always the last song of a Carabao concert. PLEASE NOTE THERE IS ALSO A SINGABLE ENGLISH VERSION.

“Bua Loy” is also Part 5 of the 10-part Tuk Kwai Tuey series of songs. CLICK HERE for “Manohk,” Part 6 in the series.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

บัวลอย
Bua Loy
บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
bua loi jâo pêuan yâak
Bua Loy, my true friend.  (1)
ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
tam-mai jàak kâa reo gern bpai
Why did you leave me too quickly?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
bua loi bpai yòo têe năi
Bua Loy, where did you go?
เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
Do you ever know that [I] think . . . of Bua Loy!!! (2)

บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม
bua loi kăo bpen chaai nùm
Bua Loy, he is a young man
ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อๆ ด๋าๆ
dtaa lày lăng ngúm dĕr dĕr dă dă
Cross-eyed, bent back, and clumsy
รูปร่างแม้ไม่โสภา
rôop râang máe mâi sŏh-paa
Even though his appearance is not handsome
จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย
jìt jai lăm fáa dang sŏm-yaa bua-loi
[his] mind is so high, like the name Bua-Loy
เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่
bpen pêuan kui yaam pêuan wáa-wày
Is a friend to talk with when a friend feels lonely
เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย
bpen pôr krua yaam pêuan hĭw hŏi
Is a cook when a friend feels hungry
เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย
Bpen mŏr yài yaam peuan òht oi
Is a doctor when a friend screams in pain
หาหยูกยามารักษาบรรเทา
hăa yòok-yaa maa rák-săa ban tao
Goes and finds medicine to treat, to ease

บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร
Bua Loie tĕung wai gayn tá-hăan
Bua-Loy reaches the age of conscription
พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง
pí-gon pí-gaan yang dee nèung bprà-pâyt sŏng
Even though handicapped, he’s still in category 2 [of potential soldiers]” (3)
อาสารับใช้ชาติพี่น้อง
aa-săa ráp chái châat pêe nóng
volunteers to serve the country, his brothers and sisters
หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน
hŭa jai káp pong glâa hăan òt ton
He has a brave heart and endurance
เป็นคนหนักเอาเบาสู้
bpen kon nàk ao bao sôo
[He is the kind of person that whether the work is hard or easy, he will work hard] (4)
อุตส่าห์มานะถ่อมตน
ùt-sàa maa ná tòm dton
He endeavors to be hardworking and humble.
ช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน
chûay lĕua pêuan pêuan túk kon
Helps every friend
ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ
rûam dtàe túk sùk mâi sŏn jai
He shares happiness or sadness—whichever; he’s OK with it.

บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
bua loi jâo pêuan yâak
Bua Loy, my true friend.
ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
tam-mai jàak kâa reo gern bpai
Why did you leave me too quickly?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
bua loi bpai yòo têe năi
Bua Loy, where did you go?
เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
Do you ever know that [I] think . . . of Bua-Loy!!!

วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม
wan nèung mee sĭang bpeun kam-raam
One day the sound of guns roar
บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ
bua loi tòok hăam maa nai bplay pâa bai
Bua Loy is laying on a stretcher
ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร
Dtae yang lá-mer hùang wâa krai bpen a-rai
But still talks in his sleep, worrying “Who is hurt?” [5]
คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย
keu kam pôot sùt táai kŏng chaai chêu bua loi
[These] are the last words of the man named Bua Loi
ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้
dtâng dtàe wan nán yan wan née
From that day until this day
แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย
săeng dtà-giang ríp rèe têe bâan râi bplaai doi
A light from dim lamp at farmhouse at top of the hill
ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย
mâi mee chaai kon têe chêu bua-loi
There isn’t a man named Bua Loy
ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม
kwaam ngăo ngŏi kôi kâo bpòk klum
Loneliness quietly covers

[In old man’s voice:]

โลกนี้ไม่สมประกอบ
lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
This world isn’t balanced
เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
because some people only care about themselves
โลกนี้มีสักกี่คน
lôhk née mee sàk gèe kon
How many people in this world,
เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
being a lotus , become as free as the person named Bua Loi? (6) BUA-LOY!

[Khun Aed sings:]

โลกนี้ไม่สมประกอบ
lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
This world is not balanced
เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
Because some people only care about themselves
โลกนี้มีสักกี่คน
lôhk née mee sàk gèe kon
How many people in this world,
เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
being a lotus, become as free as the person named Bua-Loi? . . . BUA-LOYYYYYY!

(1)”Bua Loi” has two meanings: “Floating Lotus” and a kind of dessert involving a cup of sweet coconut milk with little chewy balls floating in it.

(1) Literally, “Do you ever know that Nohk thinks of you?” Bua Loy’s friend Nohk is referring to himself using his own name, which is common in Thai among friends.

(3) A category for the draft. Normally only those from category one are recruited to be soldiers, but if the number from category 1 falls short, they will recruit from category 2.

(4) หนักเอาเบาสู้ (nàk ao bao sôo) refers to a Thai proverb. If the work is hard he will take it, if it is light he will struggle along. That is, he is always dedicated to his work.

(5) Bua-Loi’s last words are actually “ใครเป็นอะไร” “Krai bpen arai?” Or “Anyone have something the matter?”

(6) This is about Buddhism. Some kinds of “lotus” are low, but Bua-Loi has jumped from a low level to a high level because of his good life, and so is freer.


 

Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE