Music of Freedom (Siang Pleang Heng Saripaap) เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: รวมเพลง Ruam Playng (A Collection of Songs)

Note: I used to have a totally magical live Carabao.net version of this song in which Khun Aed gets carried away at the end and spontaneously sings the line “We are the World . . . !”: It got blocked . . . ah well, impermanence . . . Here is the official audio version from the album, still pretty perfect.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไป
wan way-laa păn bplìan wian bpai
Time passes and changes in a circle
ใจของคน
[Ying] jai kŏng kon
[And] the heart of people
ก็หมุนวนเปลี่ยนแปร
gôr mŭn won bplìan bprae
also revolves and changes in a circle
ตั้งแต่เด็ก น้อย จนเติบแก่
dtâng dtàe dèk nói jon dtèrp gàe
From when [one is] a small child until extremely old
ผ่านไปพบปัญหาสาระพัน
pàan bpai póp bpan-hăa săa-rá pan
[one] meets thousands of types of problems
ถูกกีดกันโดยชนชั้นเอาเปรียบ
tòok gèet gan doi chon chán ao bprìap
obstructed by a class of people who exploit
เหยียบ ขย้ำ หัวใจทำลายขวัญ
yìap kà-yâm hŭa jai tam-laai kwăn
Trampled and mauled, the heart is demoralized
หยดหยาดเหงื่อ
yòt yàat ngèua
Drops of sweat
ทั้งน้ำเกลือน้ำกลั่น
táng nám gleua nám glàn
All the salty water and [bottles of] fresh water
น้ำใจนั้น จงแบ่งปันผู้คน
nám jai nán jong bàeng bpan pôo kon
That kindness, it should be distributed to people

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music allows us to express ourselves
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
[We] will yearn for a great freedom
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so that it shines out
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We will long for liberty

คนกับคนอยู่กันเป็นกลุ่มคน
kon gàp kon yòo gan bpen glùm kon
People getting together with people makes a society
ความสับสน คือโลภโมโทสัน
kwaam sàp-sŏn keu lôhp moh-toh-săn
Confusion is greed [Means “greed provokes unrest”]
คือเอาเปรียบ
keu ao bprìap
is exploitation
เอาไป ไม่แบ่งปัน
ao bpai mâi bàeng bpan
seize and not distribute
เลยตีกัน จนล้มหายตายห่า
loie dtee gan jon lóm hăai dtaai hàa
hitting/fighting each other until [some] drop and die
ก็เห็นเงิน พบเงิน ก็จะเตะ
gôr hĕn ngern póp ngern gôr jà dtè
and if [one] sees money, comes across money, will kick
ให้เตะ ให้ตาย ไม่มีราคา
hâi dtè hâi dtaai mâi mee raa-kaa
trying to kick to death. There is no cost.
ชีวิตคน ดูเหมือนดั่งผักปลา
chee-wít kon doo mĕuan dàng pàk bplaa
Human life seems like that of plants or fish
อนาถหนา สังคมสังคัง
a-nàat-năa săng-kom săng-kang
Pitiful diseased society

sเสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so we can express ourselves
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
[We] yearn for a great freedom
เสียง เพลง ให้ เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so that it shines out
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We long for liberty

อันสังคม ก็ยังเดินดั่งเก่า
an săng-kom gôr yang dern dàng gào
A part of society still walks on as before
ดั่งไดโนเสา ดั่งเผ่าล้านปี
Dàng dai-noh-săo dàng pào láan bpee
Like dinosaurs, like a million-year old clan.
คือสังคม ยศฐาบรรดามี
keu săng-kom yót tăa ban-daa mee
[It] is [that part of] society that has the long titles
มีศักดิ์มีศรี ถือนายถือบ่าว
Mee sàk mee sĕe tĕu naai tĕu bàao
Those with success and social rank
จะก้าวเดิน ต่อไปในภายหน้า
jà gâao dern dtòr bpai nai paai nâa
If we want to go forward
ต้องสร้างศรัทธา
dtông sâang sàt-taa
[one] must create confidence
หรือประชาธิปไตย
rĕu bprà-chaa-típ-bpà-dtai
or democracy
ที่เป็นจริงเป็นจังดั่งตั้งใจ
têe bpen jing bpen jang dàng dtâng jai
that is really true as we long for
ให้ชาวไทย ได้มีเสรีภาพ
hâi chaao tai dâai mee săy-ree pâap
so that Thai people can have freedom

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so [we can] express [to everyone]
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
that we yearn for a great freedom.
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so we can express
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We long for liberty
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom

เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!