Full Moon (Duan Pen) เดือนเพ็ญ

By อัศนี พลจันทร Asanee Polachan, as covered by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

Note: The original song was คิดถึงบ้าน “Kit Tueng Baan” (“Missing Home”) by Asanee Polachan. Aed Carabao covered it, switching up some words and changing the name of the song to “Duan Pen” (Full Moon). A tip for true fans only: This song is so great that there is actually a Carabao song ABOUT THE SONG! here at Carabao in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
deuan pen sŭay yen hĕn a-ràam
A beautiful full moon, the evening is glittering
นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
ná-paa jàem nuan doo ngaam yen chêun nŏr yaam mêua lom pát maa
The sky, bright and creamy, is pretty. It’s a happy evening, huh?–the time when the wind starts to blow in.
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
săeng jan nuan chuan jai kâa kít tĕung tìn têe jàak maa
The creamy moonlight invites my heart to think of the land I came from
คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา
kít tĕung tóng naa bâan reuan têe koie nao
to miss the paddy fields and the home where I used to live

เรไรร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา
ray-rai róng dang fang wâa sĭang jâo tee fâo kruan hăa
The crickets sing as if the crooning of the guardian spirit is calling to me
ลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย
lom oie chûay paa gràsíp kâang gaai
The wind helps whisper to me
ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย มิเลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
kâa yang koi yòo mâi nàai  mí leuan hàang jàak klêuan klaai
I still wait, not tired, never fading from my thoughts 
คิดถึงมิวายเมื่อเราจากกัน
kít tĕung mí waai mêua rao jàak gan
I’m never done missing you while we’re apart

กองไฟ สุมควายตามคอกคงยังไม่มอดดับดอก
gong fai sŭm kwaai dtaam kôk kong yang mâi môt dàp dòk
The the campfire has been built, the buffalo are in their stalls,  [the fire] has not gone out.
จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
jan oie chûay bòk hâi lom chûay bpào
Moon, help tell the wind, please blow.
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
sŭm fai hâi raeng kâo pát lâi kwaam yêuak-yen năao
[The] fire’s energy enters [the wind] . Blow away the cold
ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
hâi pêe nóng rao non làp ùn sà-baai
so [my] brothers and sisters sleep warm and comfortable

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
Wind, help pass a message, convey the love from my heart, to tell them, carry it to the fields
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแ ม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of its mother

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
Wind, help pass a message, convey the love from my heart, to tell them, carry it to the fields
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแ ม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of its mother
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแ ม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
. . .so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle against the chest of its mother