ไม่อยากให้เพลงนี้จบลง “Mai Yaak Hai Playng Nee Jop Long” (I Don’t Want This Song to End)

By ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta

This is not a Carabao song, but there is a totally perfect performance of it by Add Carabao at the end of a particular concert. You can google and look for it. There is no official YouTube He introduces the song with this message: “The name of this song is ‘I Don’t Want This Song to End.’ Just like I don’t want this concert to end. But in this world, there isn’t anything that doesn’t end. Have a party and then it breaks up/ends. The concert will break up accordingly. But before it breaks up please let me leave this with you.”

หากชีวิตคือเพลง เพลงหนึ่ง จะเจ็บจะซึ้งสัก เพียงไหน
hàak chee-wít keu playng playng nèung jà jèp jà séung sàk piang kâe năi
If life is one song, however painful or impressive
ผ่านมาแล้วก็เดียวต้องผ่านไป สิ้นเสียงสุดท้ายปลายค่ำ
pàan maa láew gôr dieow-dtông pàan bpai sîn sĭang sùt táai bplaai kâm
It comes and in a moment its gone: the finishing sound at the end of the night
บางทีเป็นเพียงแค่เพียงเศร้า อาจบางคราวเพียงสุดสดใส
baang tee bpen piang kâe piang sâo àat baang kraao piang sùt sòt săi
Sometimes it’s just sad. Maybe sometimes its just cheerfully bright
อ้าปริ่มความหวังและกำลังใจ ค่อยบอกให้ใครความเปลี่ยวเหงา
âa bprìm kwaam wăng láe gam-lang jai kôi bòk hâi krai kwaam bplìeow ngăo
Stretch out the brimming hope and moral support quietly speaking to someone lonely
กลางดวงใจย้ำที่ใกล้หาย ขอความรัก วาง เคียงข้าง ความฝัน
glaang duang jai yám têe glâi hăai kŏr-kwaam rák waang kiang kâang kwaam făn
In the middle of a heart almost lost, a message of love set down beside a dream
ดีหรือเกินที่ตายอยู่ตรงนี้ ในโลกที่ง่ายแหล่ะเกินกับกันจากกัน
dee rĕu gern têe dtaai yòo dtrong née nai lôhk têe ngâai làe gern gàp gan jàak gan
Wouldn’t it be so nice to die right here? In a world where it would be so easy to depart from each other . . .
ดีหรือเกินที่ ตายผูกพัน
dee rĕu gern têe dtaai pòok pan
Wouldn’t it be great to die having each other’s hearts?*
คืนและวันจากนี้ไปจะไม่ลืม
keun láe wan jàak née bpai jà mâi leum
In the days and nights from here on out, I won’t forget [this]

หากชีวิตคือเพลง เพลงหนึ่ง จะเจ็บจะซึ้งสัก เพียงไหน
hàak chee-wít keu playng playng nèung jà jèp jà séung sàk piang kâe năi
If life is one song, however painful or impressive
ผ่านมาแล้วก็ย่อมเดียวต้องผ่านไป อยากเหลืออะไรให้โลกที่เหลือ
pàan maa láew gôr dieow-dtông pàan bpai yàak lĕua a-rai hâi lôhk têe lĕua
It passes on by and then, of course, it’s gone. I want to leave whatever’s left for the rest of the world

กลางดวงใจย้ำที่ใกล้หาย ขอความรักวางอยู่ ข้าง ความฝัน
glaang duang jai yám têe glâi hăai kŏr-kwaam rák waang yòo kâang kwaam făn
In the middle of a heart almost lost, a message of love set down beside a dream
ดีหรือเกินที่ตายอยู่ตรงนี้ ในโลกที่ง่ายได้ตกกับกันจากกัน
dee rĕu gern têe dtaai yòo dtrong née nai lôhk têe ngâai dâai dtòk gàp gan jàak gan
Wouldn’t it be great to die right here? In a world where it would be easy to fade away from each other . . .
ดีหรือเกินที่ ตายผูกพัน
dee rĕu gern têe dtaai pòok pan
Wouldn’t it be great to die having each other’s hearts?*
คืนและวันจากนี้ไปจะไม่ลืม
keun láe wan jàak née bpai jà mâi leum
In the days and nights from here on out, I won’t forget [this]
2X

โลก คง วนตาม นาฬิกา แต่ อยาก เหนี่ยวรั้งเวลาเอาไว้
lôhk kong won dtaam naa-lí-gaa dtàe yàak nìeow ráng way-laa ao wái
The world revolves according to the clock, but I want to dissuade time and store it away
หยุดณ.ที่นี้ไม่ให้ผ่านไป
yùt na têe née mâi hâi pàan bpai
Stop [it] here and not let it go on past
ไม่อยากให้เพลงนี้จบลงเลย
mâi yàak hâi playng née jòp long loie
I don’t want this song to end at all
ไม่อยากให้เพลงนี้จบลงเลย
mâi yàak hâi playng née jòp long loie
I don’t want this song to end

*Wouldn’t it be great to die bonded like this? Or wouldn’t it be great to die feeling this connection?