สามช่าคาราบาว Sam-Cha Carabao

Lyrics and Music by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul (Aed Carabao)
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: This song was written for the band’s 15th Anniversary. Sam-cha is of course their signature musical style.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Aed sings:

อันลูกผู้ชาย ว้ลายมือนั้นคือยศ
an lôok pôo chaai wái laai meu nán keu yót
A man stores up his handwritten drafts. These are his claim to fame*
ใช้ดีดกีต้าร์
chái dèet gee-dtâa
[He] uses [them] to strum guitar
ให้เป็นโน้ตร้องเพลงแหล่
hâi bpen nóht róng playng làe
to be the notes that [he] sings
คอยปลุกคอยปล้ำ
koi bplùk koi bplâm
[To] slowly arouse, slowly struggle
กับสังคมที่ปรวนแปร
gàp săng-kom têe bpruan-bprae
with society to change
ให้พ่อให้แม่
hâi pôr hâi mâe
So father, so mother,
ให้พี่น้องได้ร้องตาม
hâi pêe nóng dâai róng dtaam
so brothers and sisters [in the community] can sing along
สมญาว่าถึกควายทุย
sŏm-yaa wâa tèuk kwaai tui
The title [of the song] is “Teuk Kwaai Tui” [“Wild Buffalo”]**
เสียงกลองเสียงขลุ่ยปลุกวิญญาณ
sĭang glong sĭang klùi bplùk win-yaan
The sound of the drums, the sound of the flute arouses the spirit
สมญาว่าถึกควายทุย
sŏm-yaa wâa tèuk kwaai tui
The title [of the song] is “Teuk Kwaai Tui” [“Wild Buffalo”]
ลำนำขับขานผู้ทุกข์เข็ญ
lam-nam kàp kăan pôo túk kĕn
The song sings [of] people’s suffering
คลายความลำเค็ญแด่กรรมกรชาวนา
klaai kwaam lam-ken dàe gam-má-gon chaao naa
[And] lightens the hardship for the peasant farmer
ดังผืนผ้าเช็ดหน้า ซับน้ำตาผู้ยากจน
dang pĕun pâa chét-nâa sáp nám dtaa pôo yâak jon
like a hankerchief absorbs the tears of a poor person

Thierry sings:

นานสิบห้าปี ผ่านพ้นมาสิบห้าฝน
naan sìp hâa bpee pàan pón maa sìp hâa fŏn
A long time, 15 years, have passed by. Fifteen rains
เรารวบรวมพล
rao rûap ruam pon
We gather forces
รวบรวบเพื่อนผองน้องพี่
rûap rûap pêuan pŏng nóng pêe
Gather friends, brothers and sisters, both older and younger
กลับมาพบกัน พบกับท่านในครั้งนี้
glàp maa póp gan póp gàp tâan nai kráng née
Come back and meet together. [We] meet with you on this occasion
ใช่ฝากผีฝากไข้
châi fàak pĕe fàak kâi
Yes, we entrust ourselves to your care
แต่ตั้งใจมาฝากเพลง
dtàe dtâng jai maa fàak playng
But we intend to come deposit this song
สมญาว่าคาราบาว
sŏm-yaa wâa kaa-raa baao
The name is Carabao
บัวลอยเจ้าเก่าเขามาเอง
bua loi jâo gào kăo maa ayng
Bua Loy, the original, he himself comes
สมญาว่าคาราบาว
sŏm-yaa wâa kaa-raa baao
The name is Carabao
มะโหนกหำน้อยลูกชาวนา
má nòhk hăm nói lôok chaao naa
Manohk, “Little Weenie,” the son of a farmer***
ฮาร์ดร๊อคช่าๆๆา ลีลาครื้นเครง
hâat-rók châa châa châa lee-laa kréun kay rong
Hard rock, cha cha cha, cheerful/boisterous style
คารวะด้วยบทเพลงสามช่าคาราบาว
kaa-rá-wá dûay bòt playng săam châa kaa-raa baao
Show respect for the Carabao sam-cha song****

มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
maa maa rerng rá-bam săam châa kaa-raa baao
Come, come dance, lively/cheerfully [to] Carabao sam-cha
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
maa maa rerng rá-bam săam châa kaa-raa baao
Come, come dance, lively/cheerfully [to] Carabao sam-cha
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
maa maa rerng rá-bam săam châa kaa-raa baao
Come, come dance, lively/cheerfully [to] Carabao samcha
มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
maa maa rerng rá-bam săam châa kaa-raa baao
Come, come dance, lively/cheerfully [to] Carabao sam-cha

Aed sings:

คนเราบางที มีชีวิตคล้ายละคร
kon rao baang tee mee chee-wít kláai lá-kon
Us people sometimes have lives similar to a soap opera
นำมาสะท้อน ในบทเพลงเพื่อชีวิต
nam maa sà-tón nai bòt playng pêua chee-wít
Take and reflect on the lyrics for life
เป็นเพื่อนคลายเหงา
bpen pêuan klaai ngăo
[They can] be friendly company to relieve the loneliness
คอยปลุกเร้าทางความคิด
koi bplùk ráo taang kwaam kít
[And] quietly encourage us in the way [we] think
เป็นผู้ปลอบจิต และปลุกใจให้ต่อสู้
bpen pôo bplòp jìt láe bplùk jai hâi dtòr sôo
Are someone to console the heart and arouse the spirit to struggle on

2X

Lek sings:

เป็นสิบห้าปี ที่ตั้งใจให้จดจำ
bpen sìp hâa bpee têe dtâng jai hâi jòt jam
It’s 15 years that we intend to commemorate
ตราบที่สังคม ยังเหลื่อมล้ำสู้ต่อไป
dtràap têe săng-kom yang lèuam lám sôo dtòr bpai
As long as there is social inequality, we fight on
ขอร่วมเส้นทาง
kŏr rûam sên taang
Please stay together on the path
เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
pêua sâang săn săng-kom tai
for creating Thai society
ให้แผ่นดินสดใส
hâi pàen din sòt săi
so that the land is fresh and bright
ฟ้ารุ่งรางสว่างเรือง
fáa rûng raang sà-wàang reuang
[And] the sky tomorrow shines brilliantly

มาๆ มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว
maa maa rerng rá-bam săam châa kaa-raa baao
Come, come dance, lively/cheerfully [to] Carabao sam-cha

8X

[At the end of the song, where Khun Aed is just talking, he is talking about how when he was little he would run to the wat [temple] and listen when sam-cha music was performed there, and how he was really fascinated by the sam-cha (a Hispanic-influenced, northern Thai musical style.)]

*The exact translation is: “A man stores up his handwritings. That is his rank/title.”
**“ Tuk Kwai Tui” is a long running series of songs that begins in the first album and continues up through recent times. The famous song “ Bua Loy” is actually titled “Tuk Kwai Tui Pak (#) 5” and is the 5th song in the “Tuk Kwai Tui” saga. According to Thai Wikipedia there are now 10 songs in the series.***
***Manohk, or Nohk, is a main character in the saga “Tuk Kwai Tui,” and “ Manohk” is the title of the 6th song in the series. The nickname I have translated “Little Weenie,” is actually “Little Penis.” It is an affectionate name, like “Willy,” such that it can actually serve as someone’s knickname. Carabao has a whole song “Ham Tiam,” about someone with this knickname.
****Samcha is the musical style that Carabao is famous for. Sam-cha is a combination of Thai and Latin musical styles. Sam-cha actually means 3 cha’s or “cha cha cha.”