เพลงของกู เวอร์ชั่น 3 Playng Kong Gu Version 3 (My Song, Version 3)

Posted to Facebook by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao aka ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul on November 15, 2017.

In the translated Interview “แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ (Add Carabao Answers the Criticism ‘[You] Work for Money!’)” which I posted last week, the Interviewer say, “As, you’ve said, “Times change.” That’s what this song is about in part. Also check out an earlier version of “เพลงของกู” “My Song,” written two days before this one. You will have to turn up the volume on the video itself. It seems to be on “mute.”

“เพลงของกู เวอร์ชั่น 3” มีความลงตัวมากกว่าสองเวอร์ชั่นแรกครับ อยากให้ลองฟังกันดูแล้วคอมเมนต์กันมานะครับ

Posted by Add Carabao on Wednesday, November 15, 2017

เพลงเพื่อชีวิต เกิดขึ้นและยังอยู่
playng pêua chee-wít gèrt kêun láe yang yòo
Songs for Life arose and still exist
เป็นบานประตู เป็นคำนิยาม
bpen baan bprà-dtoo bpen kam ní-yaam
They are a door, they are defining
สิบสี่ ตุลา 2516
sìp sèe dtù-laa sŏng hâa nèung hòk
October 14, 1973*
วันวิปโยค โลกนี้ต้องจดจำ
wan wíp-bpà-yôhk lôhk née dtông jòt jam
A tragic day this world must remember

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู
dtàe playng née bpen playng kŏng goo
But this song here, is MY song
เขียนมาจากรู้
kĭan maa jàak róo
Written from what I know
รู้จากพระธรรม
róo jàak prá tam
Know from Buddha’s teachings
รู้จากใจที่กระจ่าง
róo jàak jai têe grà-jàang
Know from a heart that is brightened/clear

เพลงเพื่อชีวิต ลิขิตร่วมต่อสู้
playng pêua chee-wít lí-kìt rûam dtòr sôo
Songs for Life, written to join the struggle
กลางป่ากลางภู พลป่ามีปืน
glaang bpàa glaang poo pon bpàa mee bpeun
In the middle of the jungle, in the middle of the mountains. The troops in the jungle have guns
ลาแล้วห้องเรียน เฮาร่วมกันปลดปล่อย**
laa láew hông rian hao rûam gan bplòt bplòi
Saying goodbye to the classroom. We let it all go
หลายพันหลายร้อย อายุไม่ยืน
lăai pan lăai rói aa-yú mâi yeun
Many hundreds and thousands, not a very long time.

อุดมการณ์ นำเราไปไกล
u-dom gaan nam rao bpai glai
[Our] ideology lead us far
แล้วก็แพ้พ่าย คล้ายหลับฝันตื่น
láew gôr páe pâai kláai làp făn dtèun
Then we were defeated. It was like waking up from a dream,
หวนกลับคืน ฝันตื่น สู่ความเป็นจริง
hŭan glàp keun făn dtèun sòo kwaam bpen jing
turning back to reality

เพลงของกู เรื่องของกู
playng kŏng goo rêuang kŏng goo
MY song. MY story.
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
playng kŏng goo man mâi nâe mâi nîng
The song of me. It doesn’t stay still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเหตุประใจ
sàp-pá-sìng bplìan bplaeng bpen bpai dtaam hàyt bprà jai
Everything changes according to the factors
สรรพสิ่งเปลี่ยนไป บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
sàp-pá-sìng bplìan bpai bòt playng gôr mâi mĕuan derm
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

เพลงเพื่อชีวิต อุทิศแตะผู้คน
playng pêua chee-wít u-tít dtàe pôo kon
The Song for Life dedicated to those people
ที่ยังดิ้นรน ทั่วแผ่นดินไทย
têe yang dîn ron tûa pàen din tai
Who still fight throughout the country of Thailand
คลายความหมองเศร้า ห่มหนาวให้หัวใจ
klaai kwaam mŏng sâo hòm năao hâi hŭa jai
Relieving sadness, a blanket for the heart
เท่านี้ที่ทำได้ เท่านั้นที่ฉันรู้
tâo née têe tam dâai tâo nán têe chăn róo
Just this, which is all I can do. Just that, which is what I know

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู้
dtàe playng née bpen playng kŏng gôo
But this song here is my song
ตัวกุของกู เพลงกูของกู
dtua gù kŏng goo playng goo kŏng goo
My body is mine. My songs are mine
เพื่อชีวิตอิสรภาพ
pêua chee-wít ìt-sà-rà-pâap
For a life of independence [not under anybody else]

เพลงของกู เรื่องของกู
playng kŏng goo rêuang kŏng goo
My song. My story
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
playng kŏng goo man mâi nâe mâi nîng
My story. It doesn’t say still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเหตุประใจ
sàp-pá-sìng bplìan bplaeng bpen bpai dtaam hàyt bprà jai
Everything changes according to the factors
สรรพสิ่งเปลี่ยนไป บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
sàp-pá-sìng bplìan bpai bòt playng gôr mâi mĕuan derm
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

[Last part is in Pali and is religious, about Buddhism]:

Wa ya taama sangkara
Aba ma tay na sambpa tay ta

เพลงของกู
My Song

* October 14, 1973 is a popular uprising in Thailand that drove out the ruling miltary dictatorship of Thanom Kittikachorn lead to a brief 3 years of democracy. The day is often called just “14 ตุลา” (Oct. 14) or “วันมหาวิปโยค” (Day of Great Tragedy) because of the fighting and lose of life.
**He used the Isaan word “เฮา” (hao) rather than the standard Thai word “เรา” (rao) for “we.”