ลูกหิน Luuk Hin (Stone Child)

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by แอ๊ด Aed and เล็ก Lek Carabao (ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai)

Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED BUY IT HERE

Note: The songs “Luuk Hin” (“Stone Child”) and ‎“Luuk Geow”(“Glass Child”), the 3rd and 4th songs on the album Made in Thailand are a set and are often played together in concert. The Stone Child is the poor child who was brought up right, and the Glass Child is the rich child who was spoiled. These are the 3rd and 4th songs on the album “Made in Thailand.” The musical style of “Luuk Hin” (the original classic version) is reminiscent of Jethro Tull.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

หรีดหริ่งเรไรร้องระงมมา
rèet rìng ray-rai róng rá-ngom maa
“Reet ring,” the grasshopper loudly sings,
ชมแสงจันทราว่าเพลานอน
chom săeng jan-traa wâa pay-la non
praising the light of the moon, saying, Relax and sleep
ราตรีนี้มีเราเพียงสองคน
raa-dtree née mee rao piang sŏng kon
This night there is only the two of us
ผ่านความทุกข์ทนตรากตรําทํางาน
pàan kwaam túk ton dtràak-dtram tam ngaan
Get past the suffering, persevere, and work
นอนเถิดลูกรัก พักผ่อนให้สบาย
non tèrt lôok rák pák pòn hâi sà-baai
Sleep, sweet child, rest happily
จงเก็บเรี่ยวแรง ไว้ต่อสู้ต่อไป
jong gèp rîeow raeng wái dtòr sôo dtòr bpai
[You] must keep your strength stored up for the continuing struggle
ยุงเหลือบริ้นไร ไต่ตอมให้ทนเอาหน่อย
yung lèuap rín rai dtài dtom hâi ton ao nòi
Mosquitos, fleas, and gnats [will] climb and swarm. Please try to bear it.

จงอย่าน้อยใจว่าเรายากจน
jong yàa nói jai wâa rao yâak jon
Don’t feel embarrassed that we’re poor
เอาความทุกข์ทนนี้เป็นบทเรียน
ao kwaam túk ton née bpen bòt rian
Take this suffering as teaching a lesson
กว่าลูกจะโตหนทางยังไกล
gwàa lôok jà dtoh hŏn taang yang glai
Before,you are grown, child, there is a long path
ไม่ต้องเสียใจถึงใครนินทา
mâi dtông sĭa jai tĕung krai nin-taa
Don’t feel bad about someone gossiping
มารดาเจ้าไปดี มีความสุขสบาย
maan-daa jâo bpai dee mee kwaam sùk sà-baai
Your mother passed peacefully and is happy and comfortable.
มีพ่อเพียงคนเดียว อย่าไปนึกเสียใจ
mee pôr piang kon dieow yàa bpai néuk sĭa jai
You have just a father, don’t feel regretful about that
มีลูกเพียงคนเดียว พ่อจะไม่มีแม่ใหม่
mee lôok piang kon dieow pôr jà mâi mee mâe mài
[I] have one child only. Daddy will not have new mother [meaning “wife”]

เรียนเข้าไปลูก ถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัด
rian kâo bpai lôok tĕung lôok jà rian rohng rian wát
Keep studying child, although you will study at the temple school
พ่อไม่มีเงินยัดลูกไปโรงเรียนดีดี
pôr mâi mee ngern yát lôok bpai rohng rian dee dee
Daddy doesn’t have a lot of money to send you, child, to a really nice school
ลุยเข้าไปลูก เรียนเข้าไปให้มันได้เสีย
lui kâo bpai lôok rian kâo bpai hâi man dâai sĭa
Forge on through, child. Put all your effort in learning
ไม่ต้องมีแป๊ะเจี๊ยะไม่ต้องเสียใจหรอก
mâi dtông mee bpáe jía mâi dtông sĭa jai ròk
[We] don’t need extra charges. Don’t be sad.

2X


 
Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE