ชีวิตสัมพันธ์ Cheewit Sampat (Related Life)

Translation from the Thai Wikipedia page for the song: “Related Life” is song prepared by Yeunyong Opakul (Aed Carabao) collaborating with Asanee Chotikul, sung and recorded with a group of Thai “Songs for Life” people as a single for charity in 1987. The song works its magic, in part, by half the song sticking close, but not exactly, to the tune from “Duan Pen.”

This song is available on the compilation album Tuk (1990) You can Buy it HERE at eThaiCD.

เจ้านกเอย เจ้าเคยอยู่บนกอไผ่
jâo nók oie jâo koie yòo bon gor-pài
You bird, you used to live in a grove of bamboo
ถู่ขันบทเพลงจากใจ ชมไพรชมพฤกษ์พนา
gòo kăn bòt playng jàak jai chom prai chom préuk-săa pá-naa
loudly call out lyrics from the heart, praising the forest, and its plants and trees
ส่งสำเนียง เสียงธรรมชาติสร้างมา
sòng săm-niang sĭang tam-má-châat sâang maa
sending the sounds of nature produced to us
ผสมเสียงเพลง พฤกษา ที่มาของเสียงดนตรี
pà-sŏm sĭang-playng préuk-săa têe maa kŏng sĭang don-dtree
Mixing the sounds of the flora with the sounds of music

* กู่เรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึก
gòo rêuang raao bòk glàao tĕung kwaam róo sèuk
Calling out a story to notify us until [we] feel
เป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงหาอาทร
bpen piang săa-man săm-néuk láe gaan hùang hăa aa-ton
it’s only common sense, and a matter to be concerned about
ตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ไม่เหมือนก่อน
dton-née rao sîn ngao máai mâi mĕuan gòn
Right now we finish off the shade. The trees aren’t like before.
ชุ่มชื่นกลับกลายเป็นร้อนเป็นแล้งระแหงระเหิด
chûm chêun glàp glaai bpen rón bpen láeng rá-hăeng rá-hèrt
Moisture changes to be heat, to be drought, cracks, and evaporation

** ความแห้งแล้งความชุ่มชื้นอย่างไหนที่เราชอบใจ
kwaam hâeng láeng kwaam chûm chéun yàang năi têe rao chôp jai
Dryness [or] moisture . . . which one makes us happy?
ความร่ำรวยความยากจนอย่างไหนที่คนชอบกัน
kwaam râm ruay kwaam yâak jon yàang năi têe kon chôp gan
Wealth [or] poverty . . . which kind do people like?
มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นสายต้นน้ำลำธาร
man yòo têe kwaam sŏm-boon kŏng mòo mâek máai dtôn săai dtôn nám lam taan
It’s in the abundance of forests and water sources,
มาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งคอนกรีต
maa jàak bpàa sòo meuang jàak kăo tá-meun lòr líang pôo kon nai tâeng kon-grèet
coming from the jungle to the city, from the towering mountain to nourish people in concrete structures

*** ยามนี้เราจึงมาร้องเพลงร่วมร้องบรรเลงเสียงเพลงจากไพร
yaam née rao jeung maa róng playng rûam róng ban-layng sĭang playng jàak prai
Therefore at this time we come sing a song together, sing and make music from the forest
เมืองนั้นมีความศิวิไลซ์เมื่อมีป่าไม้ต้นน้ำลำธาร
meuang nán mee kwaam sì-wí-lai mêua mee bpàa máai dtôn-nám lam taan
That city has civilization when there are forests and a river source.
มีนกกาหากินบินว่อนแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกิน
mee nók gaa hăa gin bin wôn mâe lôok òn mee nom hâi lôok gin
There are crows looking for food flying in circles. A mother has milk for her child to drink

คนหากินสัตว์หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกัน
kon hăa gin sàt hăa gin rao mâi bìat bian gan láe gan
People find food/make a living, animals find food. We don’t exploit one another
ต้นไม้งามคนงดงามงามน้ำใจไหลเป็นสายธาร
dtôn máai ngaam kon ngót ngaam ngaam nám jai lăi bpen săai taan
The plants are beautiful, people are beautiful. Beautiful kindness flows to be a stream
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า
chúp chee-wít túk fàai bèrk baan mee kon mee dtôn máai mee sàt bpàa
Restoring life [so] each side is joyful. There are people, there are trees, there are forest animals.

ความสมดุลย์คือคุณตามธรรมชาติ
kwaam sàm-dun keu kun dtaam tam-má-châat
Balance/equilibrium is a benefit following from nature
ดินน้ำลมฟ้าอากาศเติมวาดชุบชีวิตชน
din nám lom fáa aa-gàat dterm wâat chúp chee-wít chon
Earth, water, wind, weather make up human life
หมู่ไม้พรรณอยู่กันมาหลายชั่วคน
mòo máai pan yòo gan maa lăai chûa kon
Many species of plants live together for many generations
ให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์
hâi bai hâi dòk hâi pŏn hâi kon dâai pŏn bprà-yòht
Giving leaves, flowers, and outcomes so that people receive benefits

(*, **, ***, ***, **)

ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า
chúp chee-wít túk fàai bèrk baan mee kon mee dtôn máai mee sàt bpàa
Restoring life [so] every side is joyful. There are people there are plants, there are forest animals
คนหากินสัตว์หากินเราไม่เบียดเบียนกันและกัน
kon hăa gin sàt hăa gin rao mâi bìat bian gan láe gan
People make a living, animals find food, we don’t exploit/molest each other
ต้นไม้งามคนงดงามงามน้ำใจไหลเป็นสายธาร
dtôn máai ngaam kon ngót ngaam ngaam nám jai lăi bpen săai taan
The plants are beautiful, the people are beautiful, kindness flows to be a stream
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า
chúp chee-wít túk fàai bèrk baan mee kon mee dtôn máai mee sàt bpàa
Restoring life [so] each side is joyful. There are people, there are plants, there are forest animals