ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ประชาธิปไตย ธิปไตย
bprà-chaa-típ-bpà-dtai típ-bpà-dtai
Democracy -cracy
เอ๋ย หน้าตาเจ้าเป็นยังไง
ŏie nâa dtaa jâo bpen yang ngai
What does your face look like?
ยังไงหนอ
yang ngai nŏr
Like what, huh?
ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย
kŏr doo nòi kŏr doo nòi
Can I see? Can I see?
เปิด ให้ดูหน่อย
bpèrt hâi doo nòi
Open and let me see!
เปิด ให้ดูหน่อยซิ
bpèrt hâi doo nòi sí
Open and let me see, please.
ประชาธิปไตย ธิปไตย อ๋อ
bprà-chaa-típ-bpà-dtai típ-bpà-dtai ŏr
Democracy -cracy, oh!
หน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง
nâa dtaa jâo bpen yàang née nêe ayng
Interesting to look at! It’s like this? Just like this?
โอ้โฮเห็นแล้ว
ôh hoh hĕn láew
Oh wow! Now I see!
โอ้โฮนั่นไง
ôh hoh nân ngai
Oh wow, there it is.
เบ้อเร่อเลย เบ้อเร่อเลย
bêr-rêr-loie bêr-rêr-loie
It’s enormous, totally enormous!
รู เบ้อเร่อเลย
roo bêr-rêr loie
The hole is enormous!
รู เบ้อเร่อเลย [รูรั่ว]
roo bêr-rêr loie [roo rûa]
The hole is enormous! [The hole is leaking]

ประชาชนชาวไทย
bprà-chaa chon chaao tai
Citizens, Thai people
ชนชาวไทยเอ๋ย
chon chaao tai ŏie
[good] Thai people
ชีวิตท่านเป็นอย่างไร
chee-wít tâan bpen yàang rai
How is your life?
อย่างไรหนอ
yàang rai nŏr
How is it, I’m wondering?
ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย
kŏr fang nòi kŏr fang nòi
Please I want to hear, I want to hear
พูด ให้ฟังหน่อย
pôot hâi fang nòi
Speak so I can hear [about your situation] a little
เล่า ให้ฟังหน่อยซิ
lâo hâi fang nòi sí
Tell me so I can hear, OK?

ประชาชนชาวไทย
bprà-chaa chon chaao tai
Citizens, Thai people,
ชนชาวไทยเอ๋ย
chon chaao tai ŏie
[good] Thai people,
ชีวิตท่านเป็นอย่างงี้นี่เอง
chee-wít tâan bpen yàang ngée nêe ayng
What is your life like?
โอ้โฮตกงาน
ôh hoh dtòk ngaan
Oh no! Unemployed?
โอ้โฮยากจน
ôh hoh yâak jon
Oh no! Impoverished?!
ย่ำแย่เลย ย่ำแย่เลย
yâm yâe loie yâm yâe loie
Completely unbearable? Completely unbearable?
จน ย่ำแย่เลย
jon yâm yâe loie
Unbearably poor?
จน ย่ำแย่เลย
jon yâm yâe loie
Unbearably poor?

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล
roo rûa rao dtông ùt roo rûa lăi
Leaking hole! I need to plug the leaking hole
ถ้าอยากเห็นเมืองไทย
tâa yàak hĕn meuang tai
If [we] want to see Thailand
พัฒนาขึ้น
pát-tá-naa kêun
improve,
อย่างผู้นำ
yàang pôo nam
As the leaders
ต้องมาจากการเลือกตั้ง
dtông maa jàak gaan lêuak dtâng
must come from elections
ใครอยากเป็นบ้าง ยกมือขึ้น
krai yàak bpen bâang yók meu kêun
whoever wants to be some, raise your hand.
ให้ประชา ชนมีสิทธิ์ออกเสียง
hâi bprà-chaa chon mee sìt òk sĭang
So citizens have the right to speak out/vote,
ผู้มากุมบังเหียน
pôo maa gum bang hĭan
people come grab the reins
ชีวิต ประชาชน
chee-wít bprà-chaa chon
of citizen’s lives.
จะปกครอง
jà bpòk krong
[We] will govern
ระบอบประชาธิปไตย
rá-bòp bprà-chaa-típ-bpà-dtai
the democratic system
จะเล่นแบบไทยๆ
jà lên bàep tai
[We]’ll play Thai style
หรือระบบสากล
rĕu rá-bòp săa-gon
or like the system internationally?
ก็เลือกเอา
gôr lêuak ao
[You] choose

ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย
bprà-chaa chon chaao tai chon chaao tai ŏie
Citizens, Thai people, Thai people
ชีวิตยังพอมีหวัง มีหวังอยู่
chee-wít yang por mee wăng mee wăng yòo
Life still has hope, still has hope
อดทนหน่อย อดใจหน่อย
òt ton nòi òt jai nòi
endure, restrain yourself, [just a little more]
อดให้ทนหน่อย อดให้ทนหน่อยซิ
òt hâi ton nòi òt hâi ton nòi sí
Refrain. We’d have you endure, please. We’d like you to endure [just a little more]
ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย
bprà-chaa chon chaao tai chon chaao tai ŏie
Citizens, Thai people, Thai people
อย่าพึ่งรีบร้อน อดตาย อดตาย
yàa pêung rêep rón òt dtaai òt dtaai
Don’t be in a hurry just now. Starve, starve;
กลั้นใจเอาหน่อย แข็งใจเอาหน่อย
glân jai ao nòi kăeng jai ao nòi
hold your breath please; brace yourself please
ทนเอาหน่อย ทนเอาหน่อย
ton ao nòi ton ao nòi
Please endure, please endure
ทนเอาหน่อย ทนไม่ไหวแล้ว
ton ao nòi ton mâi wăi láew
Please endure. [Oh I] can’t take it anymore!

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล
roo rûa rao dtông ùt roo rûa lăi
I must plug the flow through my leaking hole
ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น
tâa yàak hĕn meuang tai pát-tá-naa kêun
If you want to see Thailand improve
อย่างผู้นําที่มาจากการลากตั้ง
yàang pôo nam têe maa jàak gaan lâak dtâng
As the leaders that come from the election
ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น
krai mâi yàak bpen bâang yók meu kêun
Whoever doesn’t want to be some, raise your hands
ให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง
hâi bprà-chaa chon mee sìt òk sĭang
Let the citizens have the right to vote
ผู้มากุมบังเหียนชีวิตประชาชน
pôo maa gum bang hĭan chee-wít bprà-chaa chon
People come grab the reigns of the lives of citizens
จะปกครองระบอบประชาธิปไตย
jà bpòk krong rá-bòp bprà-chaa-típ-bpà-dtai
[We] will rule the democratic system
จะเล่นแบบไทยไทยหรือระบบสากล…ก็มั่วไป
jà lên bàep tai tai rĕu rá-bòp săa-gon … gôr mûa bpai
[We]’ll play Thai-style or like the system internationally . . . Go mess up