All posts by admin

ศรอรชุน Son Arachun (The Arrow of Arjuna)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

According to the Wikipedia entry, “Arjuna is one of the heroes of the massive Indian epic named “The Mahabharata”, the longest Indian epic. He was an archer and a warrior accompanied by Lord Krishna and helped him destroy asuras (demons) who had been born in the form of humans on earth.”

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านผู้เจริญ คำสรรเสริญ เยินยอยิ่งใหญ่
doo gón doo gòn tâan pôo jà-rern kam săn-ra-sĕrn* yern yor yîng yài
Look, look, you civilized people. Words of praise flatter greatly
แต่มิตรสนิท คืออันตราย คำนั้นกินใจให้ทุกข์ให้โทษ
dtàe mít sà-nìt keu an-dtà-raai kam nán gin jai hâi túk hâi tôht
But close friends are dangerous. Those words there are moving, bringing suffering and harm
แม้แต่ศัตรู ก็ยังไม่ต้องการ
máe dtàe sàt-dtroo gôr yang mâi dtông gaan
Even enemies don’t’ want [them].

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านศรธนู มีไว้เคียงคู่ เหนี่ยวรั้งสงคราม
doo gón doo gòn tâan sŏn tá-noo mee wái kiang kôo nìeow ráng sŏng-kraam
Look, look. Have your arrows stored at your side hold off the war
คมหลาวคมดาบ คมหอกคมหนาม ประตูป้อมยาม เปลี่ยนใจใส้ศึก
kom lăao kom dàap kom hòk kom năam bprà-dtoo bpôm yaam bplìan jai sâi sèuk
The sharp javelin, sharp sword, shard spear, sharp spike, guard the fortress door guard, changing the minds of the spies
แม้แต่ศัตรู ควรเชิดชูเกียรติ แม้แต่ศัตรู ควรให้มีเกียรติ
máe dtàe sàt-dtroo kuan chêrt choo gìat máe dtàe sàt-dtroo kuan hâi mee gìat
Even the enemy should praise and honor. Even the enemy should be honorable

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

เรามารบกัน ต่างมารบกัน รบราฆ่าฟัน นั้นมีจุดหมาย
rao maa-róp gan dtàang maa róp gan róp raa kâa fan nán mee jùt măai
We come fight together, each different one come to fight together and make war. That has a purpose.
แม้เราต้องอยู่ หรือเราต้องตาย กระดูกมอดไหม้ วิญญาณยังอยู่
máe rao dtông yòo rĕu rao dtông dtaai grà-dòok môt mâi win-yaan yang yòo
Even if we must live, or if we must die, and the bones burn away to nothing, the soul still lives

ดูก๊อน ดูก่อน ยิงศรเป็นศาสตร์ ขุนศึกเป็นปราชญ์ ศาตราคือใจ
doo gón doo gòn ying sŏn bpen sàat kŭn sèuk bpen bpràat săa dtraa keu jai
Look, look, shooting arrows is a science. The military leader is a sage. The weapon is the heart.
ข้าศึกคือเป้า เป้าอยู่ที่หมาย แลเห็นสิ่งใด เห็นแต่ข้าศึก
kâa sèuk keu bpâo bpâo yòo têe măai lae hĕn sìng dai hĕn dtàe kâa sèuk
The enemy is the target. The target is what we are aiming for. And whatever you see, you see only the enemy
ศรอรชุน ไม่เคยพลาดเป้า
sŏn on chun mâi koie plâat bpâo
The arrow of of Arjuna never misses its target

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

[Repeat last verse many times.]

*This word คำสรรเสริญ (praise or support) is usually pronounced “săn-sĕrn” but he is pronouncing it with three syllables, perhaps to make it fit? I wrote out the three syllables to help the singers.

สวนจตุจักร Suan Jatujak (Jatujak Park)

By Carabao
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pretaet Thai (Thailand Unite!) (2005)
This album is highly recommended. However it is not currently available at eThaiCD

Translation of spoken words: ooyyyyy Oooyyyyyyyy [If] like this, we must shop!

วันเสาร์อาทิตย์
wan săo aa-tít
Saturday and Sunday
วันหยุดพักผ่อน
wan yùt pák pòn
are days off for relaxing
เป็นวันที่เราแฮ้ปปี้
bpen wan têe rao háep bpêe
Are days that we are happy
การเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้น
gaan bpen má-nút ngern deuan nán
That salary there is [about?] being human
วันสำคัญคือวันหยุด
wan săm-kan keu wan yùt
An important day is the holiday
ถึงสิ้นเดือนเงินเดือนถึงออก
tĕung sîn deuan ngern deuan tĕung òk
Reaching the end of the month, the salary finally comes out
ออก แล้ว ก็ต้องมีรางวัล
òk láew gôr dtông mee raang-wan
When it comes out, one must have a prize
มุ่งไปยังหมอชิตด้วยใจมั่น
mûng bpai yang mŏr chít dûay jai mân
[You] Head straight for Mor Chit [skytrain station] with confidence
คงต้องเปลี่ยนสักอัน
kong dtông bplìan sàk an
[You] probably have to change at least one thing:
เสื้อแจ๊คเก็ตหรือกางเกงยีนส์
sêua jáek-gèt rĕu gaang-gayng yeen
a jacket or pair of jeans
ตัวใหม่…………
dtua mài …………
[for] something new

Translation of spoken words: That should be cool!

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
Its Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
run in together to be a big stream flowing around
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
[It’s a] spot combining centers [for]
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat, things to use
ไปยันแมกไม้เบญจพรรณ
bpai yan mâek máai bayn-jà pan
Go into [a section with] five kinds of plants
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
mee nók gaa măa maew gîng-gàa
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and the price isn’t expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
but you must expend your energy
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
and you’ll get good stuff  fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jutujak Park

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It’s the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that’s the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
everything consumed is here together
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flow in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We have only good things
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
at Jatujak Park

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
It is Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
Flow in to be a stream circulating
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
Its a central place combining
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat and things to use [consumer products]
ไปยังแมกไม้เบญจพรรณ
Go into [a section with] five kinds of wood
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
bpai yang mâek máai bayn-jà pan
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and they’re not expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
But you must exert your strength
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
Both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
And you will get things good and fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk  mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here.
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together from all over the Earth
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jatujak Park

2X

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

ถามกวี Taam Gawee (Ask the Poet)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to Facebook March 29, 2016.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

ความรักใครหักคาอก เอานรกหมกไว้ในใจ
Whoever’s love is broken, carries hell buried away in their heart
เจ็บจะเป็นจะตาย จงถามไถ่คนเป็นกวี
Pain like it will kill you. You should ask a person who is a poet
เขาจะชี้ให้เธอได้เห็น ให้ตาสว่างได้ทุกที
He will point out so you can see, so you can be enlightened everytime
กวีชนเขารู้ดี เรื่องหัวอกหัวใจคน
The poet will bring you to understand well matters of people’s hearts

การเมืองไอ้เรื่องปวดหัว ทุกถ้วนทั่วกระทบชีวิต
Politics is such a headache, affecting all of life
หนีก็ไม่มีสิทธิ์ เหมือนกับดักในวังวน
There’s no way to escape it. It’s like being trapped in a whirlpool
คนกวีมีทางออก ตอบเธอได้ในเหตุเเละผล
The poet has a way out, can answer you with reason
กวีชนเขาเเยบยล จะชี้ทางสว่างให้เธอ
The poet is smart. He can show the bright path for you.

เพียงเธอเข้าใจเขา เข้าใจตัวเองเเล้วคิดต่อ
If only you understand him, you understand yourself, and then think further
เขามิใช่เจ้าเเม่เจ้าพ่อ จะกักขังวิญญาณเธอได้
He’s not a guardian spirit who can capture your soul
เขาอาจจะเพ้ออาจจะฝัน เเต่สำคัญถ้ารู้ความหมาย
Maybe he will crazily dream but [it’s] important if you will know meaning,
อิสระเสรีเเละเป็นไท ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
freedom, and being liberated. He’s a great person when it comes to imagination.

SOLO

เพียงเธอเข้าใจเขา เข้าใจตัวเองเเล้วคิดต่อ
If only you understand him, you understand yourself, and then think further
เขามิใช่เจ้าเเม่เจ้าพ่อ จะกักขังวิญญาณเธอได้
He’s not a guardian spirit who captures your soul
เขาอาจจะเพ้ออาจจะฝัน เเต่สำคัญถ้ารู้ความหมาย
Maybe he will crazily dream but [it’s] important if you will know meaning,
อิสระเสรีเเละเป็นไท ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
freedom, and being liberated. He’s a great person when it comes to imagination.

หากถามเรื่องศิลปะ เข้าทางล่ะกวีลำพอง
If you ask about a matter of art, enter his territory, the poet proudly
จะตอบว่าใช้ใจมอง เเบบซาบซึ้งจนเธอเพ้อฝัน
will answer, “Use your heart to see! Like appreciate it until your thoughts fly away deliriously”
หากถามถึงนามปากกา กวีอาจจะขาสั่น
If you ask about their pen name [whether they are famous?], the poet might start to shake
เธอยังถามพิมพ์ขายกี่พัน ก็นั่นนะสิกวีไทย
“You still ask me how many thousands I print and sell!” That’s exactly how the poet is.

กวีไทย กวีไทย ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
Thai poet, Thai poet. A person great in imagination.
เธอเเละเธอเท่านั้น ต้องตอบคำถามตัวเองละกัน
You and just you, must answer questions on your own
กวีนิพนธ์ ก็คนเหมือนกัน ต้องกินข้าว กินน้ำ เเละหายใจ
Poetry. But these are people like others, who must eat, drink, and breath
เพียงคำถามของเธอ เเสนยิ่งใหญ่ เหนือจินตนาการ…กวี
Just a question of yours, so great, beyond imagination . . . the Poet

เทวดาท่าจะแย่ Taywadaa Taa Ja Yae (Deity, You’re Looking Terrible)

Lyrics and Music by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)
It looks like this album is unavailable right now, but you can REQUEST THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: In this live version from long ago Khun Add messes up and forgets one line, so unfortunately, you don’t get to hear the deity’s heavy sigh. Nevertheless, it’s really cute. By the way, the word “เทวดา” “taywadaa”, which I translated “diety” could also be an “angel.” In any case, these beings are imagined looking much different than what Westerners imagine for their dieties. Here is what a tawadaa looks like:

….โห่………หวย
. . .ho . . . huay
. . . ho . . . lottery . . .

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it.
ชาวบ้านหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่
chaao bâan wăng ruay lên hŭay gan-yài
The villagers hoping to be rich are all swept into the lottery
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Wining or not winning, doesn’t matter

ชาวนาหน้าแดงหน้าดำ
chaao naa nâa daeng nâa dam
The farmers with red faces and black faces
มือที่กำเคียวเกี่ยวรวงข้าว
meu têe gam kieow gìeow ruang kâao
[and] hands that grasp the sickle to harvest the ear of rice
ทุกข์อกทุกข์ใจปวดร้าว
túk òk túk jai bpùat ráao
are worried and pained
ราคาข้าวมันไม่ค่อยดี
raa-kaa kâao man mâi kôi dee
The price of rice isn’t so good
จะให้มีความหวังทางใด
jà hâi mee kwaam wăng taang dai
Where else will you have hopes
ดูสดใสเท่าล็อตเตอรี่
doo sòt săi tâo lót-dter-rêe
looking as bright as the lottery,
เงินทองแม้ไม่ค่อยจะมี
ngern tong máe mâi kôi jà mee
even if one doesn’t really have money,
กระเบียดกระเสียน กระเสือกกระสน
grà-bìat grà-sĭan grà sèuak grà sŏn
if things are tight, you’re squeezed, stuggling along?

ขวนขวายเลขหมายเด็ดเด็ด
kwan-kwăai lâyk măai dèt dèt
Searching for the lucky number
ตามโพยตามเคล็ด ตามวัดตามวา
Dtaam poi dtaam klét dtaam wát dtaam waa
according to the notepad, following secret tricks, [or] turning to the temple [asking the monks].
เทวดาขอให้ช่วยลูกด้วย
tay-wá-daa kŏr hâi chûay lôok dûay
Diety, come help your children!
ถ้าลูกถูกหวยจะเลี้ยงเทวดา
tâa lôok tòok hŭay jà líang tay-wá-daa
If [your] children win the lottery [we]’ll take care of [you], Deity
จะเชิญมาตั้งก๊งวงเหล้า
jà chern maa dtâng góng wong lao
We’ll invite [you] and set up drinks for a drinking group
ปาร์ตี้ขี้เมาสรวลเสเฮฮา
paa-dtêe kêe mao sŭan săy hay haa
A giggling, laughing drunk party.
ข้าวปลาหมูเห็ดเป็ดไก่
kâao bplaa mŏo hèt bpèt gài
Rice, fish, pork, mushrooms, duck, chicken
ผลหมากรากไม้ทั้งกัญชงกัญชา เพียบ
pŏn màak râak máai táng gan chong gan-chaa pîap
betel nut, herbs, weed, and stuff. Lots of it!

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it
ชาวบ้านโชคร้ายถูกหวย
chaao bâan chôhk ráai tòok hŭay gin mòt
The unlucky villagers . . . winning the lottery consumes them entirely
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang · mâi tòok gôr châang
Win or don’t, doesn’t really matter

เทวดาผ่านมาพบเห็น
tay-wá-daa pàan maa póp hĕn
The diety passes by and sees
มนุษย์อุจจาระเหม็นร้องหาเทวดา
má-nút ùt-jaa-rá mĕn róng hăa tay-wá-daa
Filthy humans with stinking feces crying out for the diety
ปัญหามันอยู่ตรงไหน
bpan-hăa man yòo dtrong năi
Just what is the problem
คับอกคับใจชาวไร่ชาวนา
káp òk káp jai chaao râi chaao naa
laying on the hearts of the farmers?
ปัญหามันอยู่ตรงหวย
bpan-hăa man yòo dtrong hŭay
The problem, it’s with the lottery!
วอนให้เราช่วยถูกหวยสักครา
won hâi rao chûay tòok hŭay sàk kraa
[They] plead for me to help [them] win the lottery just once
เทวดาหยุดคิดนิดหนึ่ง
tay-wá-daa yùt kít nít nèung
The diety stops to think a minute
ก็บ่นรำพึงรำพันออกมา เฮ้อ
gôr bòn ram-peung ram-pan òk maa hér
And a muttering groan comes out: errrrr . . . [sound of a heavy sigh]

เทวดายุกนี้ก็ลำบาก
tay-wá-daa yúk née gôr lam-bàak
It’s difficult for deities in this age
อดอดอยากอยากจนด้อยปัญญา
òt òt yàak yàak jon dôi bpan-yaa
Impoverished until they don’t know what to do
วิชาอาคมก็ลดถอย
wí-chaa aa-kom gôr lót tŏi
Knowedge of magic has also decreased and slowly faded away
เพราะมีเมียน้อยเลยไม่มีเวลา
prór mee mia nói loie mâi mee way-laa
Because of the mistresses. Consequently they don’t have the time
สังคมเทวดายังยุ่ง
săng-kom tay-wá-daa yang yûng
Society and deities are still caught up in,
มัวแต่จะมุ่งแย่งกันเป็นใหญ่
mua dtàe jà mûng yâeng gan bpen yài
obsessed with, competing to be most important.
เทวดาเล่นด้วยได้ไหม
tay-wá-daa lên dûay dâai măi
Can the diety also play?
เล่นหวยกันยังไงช่วยสอนเทวดา
lên hŭay gan yang ngai chûay sŏn tay-wá-daa
How can I play the lottery with you? Please teach me.

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it
เทวดาหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่
tay-wá-daa wăng ruay lên hŭay gan-yài
The diety hoping for riches gets all swept up in paying the lottery
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Winning or not winning, doesn’t really mater

เทวดาหน้าแดงหน้าดำ
tay-wá-daa nâa daeng nâa dam
The deity, his face is red, his face is black
เพราะใจถลำติดล็อตเตอรี่
prór jai tà-lăm dtìt lót-dter-rêe
Because he loses balance addicted to the lottery
ชาวนาเขาก็ไปดี
chaao naa kăo gôr bpai dee
The villagers they also do well
ไปมีงานทำตะวันออกกลาง
bpai mee ngaan tam dtà-wan òk glaang
They go off and have work to do in the Middle East
จนใจและจนปัญญา
jon jai láe jon bpan-yaa
[I’m] baffled without any more ideas
เป็นเทวดาให้ทำไงได้
bpen tay-wá-daa hâi tam ngai dâai
I’m a deity so how can I do it?
อยู่บนฟ้าไม่มีนามีไร่
yòo bon fáa mâi mee-naa mee râi
I’m in the heavens, I don’t have fields
มีแต่ก้อนเมฆก็เช่าเขาอยู่
mee dtàe gôn mâyk gôr châo kăo yòo
I have only clouds, and rent them to live

ค่าไฟยังไม่จ่ายดวงอาทิตย์
kâa fai yang mâi jàai duang aa-tít
The electric bill I still haven’t paid to the sun
ค่าน้ำยังติดหนี้ดวงจันทรา
kâa náam yang dtìt nêe duang jan-traa
The water bill I still owe to the moon
โชคชะตาพาชิวิตลำบาก
chôhk chá-dtaa paa chee-wít lam-bàak
Destiny has brought a difficult life
ถึงกับถอดหน้ากากจำนำชฎา
tĕung gàp tòt nâa gàak jam nam chá-daa
To the point that [one] takes off the mask and pawns the chadaa [the pointed metal hat the diety is wearing in the pictures above]
ปัญหามันอยู่ตรงหวย
bpan-hăa man yòo dtrong hŭay
The problem is with the lottery
ก็หวังจะรวยเป็นเศรษฐีเทวดา
gôr wăng jà ruay bpen sàyt-tĕe tay-wá-daa
[it makes one] want to be rich, to be a millionare diety
แต่ผ่านมาไม่เคยแทงถูก
dtàe pàan maa mâi koie taeng tòok
But all this time and I’ve never guessed [the numbers] correctly
จนเข้ากระดูกกระเป๋าเทวดา
jon kâo grà-dòok grà-bpăo tay-wá-daa
till we reach the bottom of bag of the deity*

* ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win. Doesn’t matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
It’s not a trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
You can’t ride the lottery
เทวดาโชคร้ายถูกหวยกินหมด
tay-wá-daa chôhk ráai tòok hŭay gin mòt
The unlucky diety . . . winning the lottery consumes him entirely

*Till we reach the bones of the bag of the diety.

สัญญาคนสัญญาควาย Sanyaa Kon Sanyaa Kwai (Promises of People, Promises of Buffalos)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and melody by Eed Opakul
This is version of the song contained on Eed Opakul’s 2015 album of recovered songs: หาวเป็นคนเป็นควาย How: Bpen Kon Bpen Kwai (2015)
Support the artist! BUY THE CD HERE

ฉันกลับมาทวงมาตามถามไถ่ความหมาย
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam tài kwaam măai
I’ve come back to ask after the meaning
ฉันมาทักทายความจริงของเธออยู่ไหน
chăn maa ták taai kwaam jing kŏng ter yòo năi
I come to inquire about your truth. Where is it?
จากภูผาสูงโค้งรุ้งกลางทุ่งพงไพร
jàak poo păa sŏong kóhng rúng glaang tûng pong prai
From the tall rocky mountains, the rainbow in the middle of the fields and forests
ฉันหอบดอกไม้มาให้ด้วยใจที่รักศรัทธา
chăn hòp dòk máai maa hâi dûay jai têe rák sàt-taa
I carry in my arms flowers to give to give happily to the one I love and trust

เพียงแค่ดอกหญ้าน้อยค่าในป่าสีขาว
piang kâe dòk yâa nói kâa nai bpàa sĕe kăao
It’s only the flowers of a few grasses of the value in the White Forest
เป็นเรื่องราวผูกพันความหลังผ่านมา
rói bpen rêuang raao pòok pan kwaam lăng pàan maa
Tied to be a story binding the past.
ฝากคำถามถึงความดีที่เคยสัญญา
fàak kam tăam tĕung kwaam dee têe koie săn-yaa
Entrusted with a question regarding the good that you once promised
มั่นคงหนักแน่นวาจาหรือทว่าล่องลอย
mân kong nàk nâen waa-jaa rĕu tá-wâa lông loi
Was it something secure and firm or just floating along?

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I come back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

SOLO

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I came back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

สัญญาๆ ภาษาคน
săn-yaa săn-yaa paa-săa kon
A promise, a promise, in human language!
สัญญาๆ ภาษาไทย
săn-yaa săn-yaa paa-săa tai
A promise, a promise, in Thai
สัญญาๆ หรือเป็นสัญญาภาษาควาย
săn-yaa săn-yaa rĕu bpen săn-yaa paa-săa kwaai
A promise, a promise! Or was it a promise in buffalo language?

ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)

Lyrics and melody by Add Carabao แอ๊ด คาราบาว
Posted January 9, 2017 on YouTube in response to flood in Thailand’s South.

ไม่มีน้ำตาให้รินไหลรดแก้ม
mâi mee nám dtaa hâi rin lăi rót gâem
[I] don’t have tears to flow down my cheeks
มันเป็นคืนข้างแรมที่แสนเศร้า
man bpen keun kâang raem têe săen sâo
It’s the night of the waning moon that is extremely sad
ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งของเรา
dtông tíng bâan tíng meuang tíng túk sìng kŏng rao
[We] have to abandon the house, abandon the city, abandon everything of ours
เอาเกาะกลางถนนเป็นที่นอน
ao gòr glaang tà-nŏn bpen têe non
[And] take the traffic island to be our bed.

แต่ละวันแต่ละคืนช่างผ่านไปเชื่องช้า
dtàe lá wan dtàe lá keun châang pàan bpai chêuang cháa
Each day and each night, just let it slowly pass
อยากให้วันเวลามันหมุนย้อน
yàak hâi wan way-laa man mŭn yón
I want to have time turn back
หมุนไปก่อนน้ำมา เพื่อเตรียมใจเตรียมกาย
mŭn bpai gòn nám maa pêua dtriam jai dtriam gaai
To turn back to before the water came, so I can prepare myself
ใครบ้างเคยเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของน้ำ
krai bâang koie kâo jai tam-má-châat tam-má-châat kŏng nám
Who all has ever understood nature . . . the nature of water?

ไหลจากที่สูง ลงไปสู่ที่ต่ำ
lăi jàak têe sŏong long bpai sòo têe dtàm
Flowing from the highlands down to the lowlands
นำพาความชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงชน
nam paa kwaam chûm chàm lòr líang chon
Water brings moisture to nourish people
แต่หนนี้ล้นเกิน เป็นน้ำป่าท่วมท้น
dtàe hŏn née lón gern bpen nám bpàa tûam tón
But on this occasion is excessive becoming an overwhelming flash flood
นับแสนนับล้านล้านคนถึงหมดตัว
náp săen náp láan-láan kon tĕung mòt dtua
So that hundreds of thousands, [even] millions, of people lose everything

อยากให้คนบนดอน เอื้ออาทรน้ำใจ
yàak hâi kon bon don êua aa-ton nám jai
[I] want people on high land to offer aid and kindness
วันนี้ชาติมีภัยที่น่ากลัว
wan née châat mee pai têe nâa glua
Today the country has a frightening danger
ปันน้ำใจให้กัน ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ
bpan nám jai hâi gan rûam fàa fan wí-grìt
Distribute kindness to each other. Join together to fight the crisis
ผิดหรือถูกอย่างไรไม่โทษกัน ไม่แตกความสามัคคี
pìt rĕu tòok yàang rai mâi tôht gan · mâi dtàek kwaam săa-mák-kee
However wrong or right, don’t blame each other. Don’t break up [our] unity

* จับมือกันและกัน ผ่านวันนี้ให้ได้
jàp meu gan láe gan pàan wan née hâi dâai
Join hands and we can definitely get through this
มันจะหนักแค่ไหนไม่ย่นย่อ
man jà nàk kâe năi mâi yôn yôr
How every difficult it is [we] won’t be daunted
ขอเพียงสามัคคี รวมพลังไม่ย่อท้อ
kŏr piang săa-mák-kee ruam pá-lang mâi yôr tór
Let’s just have unity, joining out strength, not despondent
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
[THIS VERSE 3X]

ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood

ลำพูน Lamphun

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul; Thai Wikipedia says the melody is from a Korean song.
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

The explanation under the video says (approximately): “Lamphun in the year 1988 when the villagers near Lamphun Industrial Park [in Northern Thailand] gradually get sick and finally die, they spend many years searching before they find the true cause.” Minamata is a neurological disease caused by mercury poisoning. Listen for an imitation of the sound of wailing at the end.

มีเวลาที่ล่องลอย เหมือนวิหคนกน้อยเยาว์วัย
mee way-laa têe lông loi mĕuan wí-hòk nók nói yao wai
There is a time that one floats a long like a little bird in childhood
มีเวลาเที่ยวท่องไป ฝันว่าไกลสุดไกลสุดสายตา
mee way-laa tîeow tông bpai făn wâa glai sùt glai sùt săai dtaa
There’s a time surfing around, dreaming far, the very farthest, as far as one can see.

วันและคืน รวดเร็วคล้ายหล่นหายไป
wan láe keun rûat reo kláai lòn hăai bpai
Day and night. So fast, like they fall and disappear
พบตัวเองว่านอนหายใจ
póp dtua ayng wâa non hăai jai
You find yourself lying down and breathing [You find you’re still alive]
กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้
gwàa jà róo gôr săai gern gâe
Before you know, it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มีใครเคยคิดเห็นใจ เห็นความจริงความทุกข์ภายใน
mee krai koie kít hĕn jai hĕn kwaam jing kwaam túk paai nai
Did anyone ever consider sympathy, see the truth, the suffering inside?
มีใครเคยได้เข้าไป เข้าไปใกล้ไปดูด้วยสองตา
mee krai koie dâai kâo bpai kâo bpai glâi bpai doo dûay sŏng data
Did anyone ever go in, go in close to look with their two eyes?

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn· săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lampon Industrial Park

จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (Tang Chang)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

From Thai Wikipedia: จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (in English, Tang Chang) was an influential Thai artist, poet, and painter of Chinese decent. He did abstract painting using his finger instead of a brush and in his writing he had a particular idiosyncrasy where he didn’t use the Thai repeat symbol, ๆ , for repeated words, but instead wrote the words out however many times. Here is a video of his work. The official song lyrics below are apparently imitating this style; for instance, the repeated words คำ คำ คำ are written out, whereas you would ordinarily see คำๆๆ. In the Wikipedia entry for “Tao,” “Tao or Dao . . . is a Chinese word signifying ‘way’, ‘path’, ‘route’, ‘key’ or sometimes more loosely ‘doctrine’ or ‘principle’. Within the context of traditional Chinese philosophy and religion, the Tao is the intuitive knowing of “life” that cannot be grasped full-heartedly as just a concept but is known nonetheless through actual living experience of one’s everyday being.” It is unsurprising that Khun Add would write about an artist because he used to be an architect. (His identical twin Eed Opakul is, if I understand correctly, an interior decorator or art dealer).

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ
jàang bpen kon wâat kĭan sên săai rá-baai pôo gan sâang săn sĭn-lá-bpà
Jang was a person drawing connecting lines, painting with the paint brush to create art.
จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย
jàang dîn ron bàek ráp paa-rá líang krôp krua dûay gáyk-huay
Jang struggled to bear the burden of providing for his family with Chrysanthemums

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ
jàang bpen kon kèet kĭan tôi kam kam kam kam yám dteuan nai sàt-jà
Jang is a person who writes words. Words, words, words reminding of the truth.
จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า
jàang sèuk-săa rian róo tam-má mee sàt-taa lát-tí dtăo
Jang studies to learn Dharma. Has belief in Daoism

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Jang Jang Sedtang has Dao
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao.
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo · dtăo gôr keu jàang · tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat.

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang, Jang, Jang Sedtang has Dao.
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang sâe dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo dtăo gôr keu-jàang tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat

สุดดาว Sud Dao (To the End of the Stars!)

Lyrics and melody by Eed Opakul
คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

From the album ควายธนู Kwai Tanoo. There is a recovreed version on the 2015 Album “How Bpen Kon Bpen Kwai” “หาวเป็นคนเป็นควาย” by Eed Opakul.   BUY IT HERE!!!

ป่ายปีนภูฟ้าจะคว้าให้ถึงดวงดาว
bpàai bpeen poo fáa jà kwáa hâi tĕung duang daao
Climbing up sky-high mountains, I will grab and reach the stars
แม้นเจ็บเหน็บหนาว จะเอามาครองให้ได้
máen jèp nèp năao jà ao maa krong hâi dâai
It seems like [enduring] pain and cold, I will be able to take possession [of them]
ฟ้าฝนพายุถึงร้อน ระอุเภทภัย
fáa fŏn paa-yú tĕung rón rá-u pâyt pai
[From] rains and storm until disastrously baking hot.
พระอินทร์ พระพรหม พระพราย อย่าหมายห้ามฉัน
prá in prá prom prá praai yàa măai hâam chăn
Indra! Brahma! Ghosts, Sprits! Don’t tell me I can’t!

ดื้อรั้นมั่นใจ แต่ไปไม่ถึง
dêu rán mân jai dtàe bpai mâi tĕung
I’m stubborn and confident, but I can’t quite get there
ฝันว่าเป็นหนึ่ง ถึงกาลต้องอวสาร
făn wâa bpen nèung tĕung gaan dtông a-wa-săan
[I] dream that I’m Number One! Until needing Omega.
เหลือแต่ความจริง ที่ต้องยอมรับมัน
lĕua dtàe kwaam jing têe dtông yom ráp man
Still the truth that one must accept:
ผิดหวัง สมหวัง อยู่ ทีใจพอใจ
pìt wăng sŏm wăng yòo tee jai por jai
Disappointment, hopes fullfilled, it’s up to the heart being satisfied

ย่ำพสุธา สองขา สองมือ หัวใจ
yâm pá-sù-taa sŏng kăa sŏng meu hŭa jai
[I] tread on the earth [with] two legs, two hands, [and] a heart
ชีวิตไม่สายแค่ไต่ให้ชิดติดดิน
chee-wít mâi săai kâe dtài hâi chít dtìt din
In life, it’s not too late to just climb closely attached to Earth [It’s not to late to be more down to Earth]
ต่ำต้อยใต้ฟ้า ศรัทธา นั้นยังโบยบิน
dtàm-dtôi dtâi fáa sàt-taa nán yang boi bin
Humble/lowly under the sky, the faith I once had flies away
เป็นเงาบังร่มห่มดิน ไม่สิ้นคุณธรรม
bpen ngao bang rôm hòm din mâi sîn kun-ná-tam
The Earth that was bright is enveloped in shadow, [but] it’s not the end of virtue

SOLO

ย่ำพสุธา สองขา สองมือ หัวใจ
yâm pá-sù-taa sŏng kăa sŏng meu hŭa jai
[I] tread on the earth [with] two legs, two hands, [and] a heart
ชีวิตไม่สายแค่ไต่ให้ชิดติดดิน
chee-wít mâi săai kâe dtài hâi chít dtìt din
In life, it’s not too late to just climb closely attached to Earth [It’s not to late to be more down to Earth]
ต่ำต้อยใต้ฟ้า ศรัทธา นั้นยังโบยบิน
dtàm-dtôi dtâi fáa sàt-taa nán yang boi bin
Humble/lowly under the sky, the faith I once had flies away
เป็นเงาบังร่มห่มดิน ไม่สิ้นคุณธรรม
bpen ngao bang rôm hòm din mâi sîn kun-ná-tam
The Earth that was bright is enveloped in shadow, [but] it’s not the end of virtue

ดื้อรั้นมั่นใจ แต่ไปไม่ถึง
dêu rán mân jai dtàe bpai mâi tĕung
I’m stubborn and confident, but I can’t quite get there
ฝันว่าเป็นหนึ่ง ถึงกาลต้องอวสาร
făn wâa bpen nèung tĕung gaan dtông a-wa-săan
[I] dream that I’m Number One! Until needing Omega.
เหลือแต่ความจริง ที่ต้องยอมรับมัน
lĕua dtàe kwaam jing têe dtông yom ráp man
Still the truth that one must accept:
ผิดหวัง สมหวัง อยู่ ทีใจพอใจ
pìt wăng sŏm wăng yòo tee jai por jai
Disappointment [or] hopes fullfilled, it’s up to the heart being satisfied

ป่ายปีนภูฟ้าจะคว้า ให้ถึงดวงดาว
bpàai bpeen poo fáa jà kwáa hâi tĕung duang daao
I’ll climb sky-high mountains to grab and reach the stars
สุดเจ็บ สุดหนาว สุดดาว สุดท้ายไม่ได้
sùt jèp sùt năao sùt daao sùt táai mâi dâai
[I’ll endure] maximum pain and maximum cold [to get to] the end of the stars! [But] in the end, [I] can’t.
ฟ้าฝนพายุ คงร้อนรุะอุเภทภัย
fáa fŏn paa-yú kong rón rá-u pâyt pai
It rains and storms [and] will probably be dangerously baking hot
พระอินทร์ พระพรหม พระพราย สบายใจได้
prá in prá prom prá praai sà-baai jai dâai
Indra, Brahma, ghosts, and spirits can rest easy:

ฉันไม่เอาแล้วดาว ไม่เอาแล้วดาว เข้าใจแล้ว
chăn mâi ao láew daao mâi ao láew daao kâo jai láew
I don’t want the stars afterall. I don’t want them afterall. I understand now.

ลูกรอ Luuk Raw (A Child Waits)

By คาราบาว Carabao (sounds like a Lek Carabao song)
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: The pronoun “jao” would be for a young child; I translated it as if the child were a boy, but it could also be a girl. A Carabao song on a similar theme is เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea)

ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่
tóng tá-lay săen gwâang yài
The open ocean is so very big and wide
มองออกไปไกลสุดตา
mong òk bpai glai sùt dtaa
Looking out as far as [one] can see
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
pôr mâi maa pôr mâi maa naan lăai bpee
Dad hasn’t come, Dad hasn’t come for many years now
จนป่านนี้จนวันนี้เจ้ายังคอย
jon bpàan née jon wan née jâo yang koi
Even now, even this day, the young child still waits

เด็กเอยเจ้ายังเล็กนัก
dèk oie jâo yang lék nák
Oh child, you are still so small
ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
dtông maa plát prâak jàak ôm òk pôr
to have to be separated from the embrace of your Dad

กลางสายลมและเกลียวคลื่น
glaang săai lom láe glieow klêun
In the middle of the wind and the waves
เสียงสะอื้นของเด็กน้อย
sĭang sà-êun kŏng dèk nói
The sound of crying of the small child
ที่ยังคอย ที่ยังคอยการกลับมา
têe yang koi têe yang koi gaan glàp maa
of the one who still waits, who still awaits the return
โอ้บิดา หาปลา เลี้ยงครอบครัว
ôh bì-daa hăa bplaa líang krôp krua
of the father fishing to take care of [his] family

ศรัทธาเจ้าแรงกล้านัก
sàt-taa jâo raeng glâa nák
His trust is so strong and brave
และเปี่ยมด้วยรักและกตัญญู
láe bpìam dûay rák láe gà-dtan-yoo
And full of love and gratitude/obligation

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย
jâo yang róo jàk lôhk née nói
The young child still knows this world just a little
เจ้ายัง เป็นเด็กเกินเข้าใจ
jâo yang bpen dèk gern kâo jai
He is still too much a child to understand
เจ้ายังรู้จักโลกนี้ น้อยเกินไป
jâo yang róo jàk lôhk née nói gern bpai
He still know this world too little
กว่าจะมาเข้าใจ ในเรื่องราว
gwàa jà maa kâo jai nai rêuang raao
Before he comes to understand the story

ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่
tóng tá-lay săen gwâang yài
The open ocean is so very big and wide
มองออกไปไกลสุดตา
mong òk bpai glai sùt dtaa
Looking out as far as [one] can see
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
pôr mâi maa pôr mâi maa naan lăai bpee
Dad hasn’t come, Dad hasn’t come for many years now
จนป่านนี้จนวันนี้เจ้ายังคอย
jon bpàan née jon wan née jâo yang koi
Even now, even this day, the young child still waits

เด็กเอยเจ้ายังเล็กนัก
dèk oie jâo yang lék nák
Oh child, you are still so small
ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
dtông maa plát prâak jàak ôm òk pôr
to have to be separated from the embrace of your Dad

เรือหาปลาไม่คืนกลับ
reua hăa bplaa mâi keun glàp
The fishing boat doesn’t return
คือบิดาของเด็กน้อย
keu bì-daa kŏng dèk nói
It’s [that] the father of the little child
ไปอับปาง ไปจมกลางๆทะเล
bpai àp-bpaang bpai jom glaang glaang tá-lay
has gone and capsized, gone and sunk in the middle of the ocean
มีแต่เพื่อน ตังเกรู้เรื่องราว
mee dtàe pêuan dtang-gay róo rêuang raao
Only fishing boat friends know the story

บอกเพียงว่าไปหาปลา
bòk piang wâa bpai hăa bplaa
[They] only say [He] went out to fish
คงจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่ม
kong jà glàp maa mêua jâo bpen nùm
[He] may come back when you are a teenager

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย
jâo yang róo jàk lôhk née nói
You still know this world only a little
เจ้ายังเป็นเด็กเกินเข้าใจ
jâo yang bpen dèk gern kâo jai
You still are too little to understand
เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไป
jâo yang róo jàk lôhk née nói gern bpai
You still know this world too little
กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว
gwàa jà maa kâo jai nai rêuang raao
Before [he] comes [you] will understand the story*

*This line is the same as above but can be translated two ways, I think. Last time I translated it “Before he [the little child] comes to understand the story” but because the Thai language is so context dependent, I think here it means both “before you come to understand the story” and “Before [he] comes [you] will understand the story.” It helps give the impression that the fishing boat friends are talking over the head of the little boy.

ยังบาว Young ‘Bao

This song was the theme song for Young ‘Bao, The Movie (2013)

Note: This is the theme song from Young ‘Bao, The Movie. “Bao” is short for “Carabao,” and Carabao is often called just ‘Bao. The movie “Young ‘Bao” is actually the second movie to tell the story of the young Carabao band members forming a band. The first movie, เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Siang Playng Heeng Sareepaap (Music of Freedom) came out in 1985 when the band was young and they played themselves. You can read my review of the movie Young ‘Bao here. The role of young Aed in Young ‘Bao was originally going to be played by the musician Tun Bodyslam, who is Aed’s nephew, which would have been good. However, there was some problem and he was replaced by a new actor, which was a big disappointment for the Carabao fans. Sorry, the official video has been removed. You can google for a video.

ค่ำลง นกกาโผพงคืนสู่รวงรัง
kâm long nók gaa pŏh pong keun sòo ruang rang
Night falls, a crow rushes up to the thicket to return to its nest
แต่คืนนี้มีเสียงดัง ฟังดูคล้ายดั่งมโหรี
dtàe keun née mee sĭang dang fang doo kláai dàng má-hŏh-ree
But this evening we have a celebrated music to listen to like that of the Thai grand orchestra
ใช่แล้ว นี่คือเวลาที่โลกใบนี้
châi láew nêe keu way-laa têe lôhk bai née
That’s right! This is the time that this world
จะได้ยินยลดนตรี จากวงหัวควาย คาราบาว
jà dâai yin yon don-dtree jàak wong hŭa-kwaai kaa-raa baao
will listen to the music from the buffalo-head band, Carabao

บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao
บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao

เรื่องราว ชีวิตปวดร้าวกลายเป็นบทเพลง
rêuang raao chee-wít bpùat ráao glaai bpen bòt playng
The story of life’s heartaches becomes a song
บอกผ่านคำร้องบรรเลง สอนใจให้กับคนหนุ่มสาว
bòk pàan kam róng ban-layng sŏn jai hâi gàp kon nùm săao
passing along teaching lyrics for young people
อย่าท้อ ท้อทำไมโลกเป็นของเรา
yàa tór tór tam-mai lôhk bpen kŏng rao
Don’t be downhearted! Why be downhearted when the world belongs to us?
แค่ถามตัวเองกล้าสู้หรือเปล่า
kâe tăam dtua ayng glâa sôo rĕu bplào
Just ask yourself: Are you brave enough to fight, or what!!?
คาราบาวคือกำลังใจ
kaa-raa baao keu gam-lang jai
Carabao is strength of spirit

LEK:
ใครที่โศกที่เศร้า ฟังเพลงบาวแล้วผ่อนคล้าย
krai têe sòhk têe sâo fang playng baao láew pòn kláai
Whoever is sad, listen to the ‘Bao songs and the sadness will be relieved

THIERRY:
โชคชะตาหนักปานไหน ร้ายจะกลายเป็นดี
chôhk chá-dtaa nàk bpaan năi ráai jà glaai bpen dee
However hard your fate, evil will change into good

AED:
หากโลกนี้ไม่มีเสียงเพลง คนยังคงตาบอดสี
hàak lôhk née mâi mee sĭang playng kon yang kong dtaa bòt sĕe
If this world didn’t have songs, people would remain colorblind
เพื่อชีวิตเดียวที่มี เริงดนตรี เริงระบำ ให้ฉ่ำใจ
pêua chee-wít dieow têe mee rerng don-dtree rerng rá-bam hâi chàm jai
For the one life that [we] have: lively music, lively dancing to refresh the heart

SOLO

LEK:
ใครที่โศกที่เศร้า ฟังเพลงบาวแล้วผ่อนคล้าย
krai têe sòhk têe sâo fang playng baao láew pòn kláai
Whoever is sad, listen to the ‘Bao songs and the sadness will be relieved

THIERRY:
โชคชะตาหนักปานไหน ร้ายจะกลายเป็นดี
chôhk chá-dtaa nàk bpaan năi ráai jà glaai bpen dee
However hard your fate, evil will change into good.

AED:
หากโลกนี้ไม่มีเสียงเพลง คนยังคงตาบอดสี
hàak lôhk née mâi mee sĭang playng kon yang kong dtaa bòt sĕe
If this world didn’t have songs, people would remain colorblind
เพื่อชีวิตเดียวที่มี เริงดนตรี เริงระบำ ให้ฉ่ำหัวใจ
pêua chee-wít dieow têe mee rerng don-dtree rerng rá-bam hâi chàm hŭa jai
For the one life that [we] have: lively music, lively dancing to refresh the heart

ยังบาว เรื่องราวของคนหลงมนต์ดนตรี
yang baao rêuang raao kŏng kon lŏng mon don-dtree
Young ‘Bao, the story of people lost in the spell of the music
ไต่เต้ามาถึงจุดนี้ หาได้ดิบดีเพราะพรสวรรค์
dtài dtâo maa tĕung jùt née hăa dâai dìp dee prór pon sà-wăn
Making their own way up to this moment, [they] can get good things because of talent
แลกมา ด้วยปัญญาอดทนอดกลั้น
lâek maa dûay bpan-yaa òt ton òt glân
[They] purchased it with knowledge and perseverance
ไม่เคยคิดเลยสักวัน กลับหลังหันตีตัวจากเสียงเพลง
mâi koie kít loie sàk wan glàp lăng hăn dtee dtua jàak sĭang playng
[They] never thought, even for one day, to turn away from music

บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao
บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao

เว้นวรรค Wen-Wak (Some Space)

Music and Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
The song is dated ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ (March 12, 2006)
It came out on the album ตะวันตกดิน Dtawan Dtok Din (The Sun Sets), a solo album of งยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul or แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao

Note: The term “เว้นวรรค” “wayn-wok” means “interval” or “spacing” and seems to be used here similar to the way English speakers would say “We need some space” or “Let’s take a break.” This song is dated March 12, 2006. According to Wikipedia, on September 19, 2006, “the Royal Thai Army staged a coup d’etat against the elected caretaker government of Prime Minister Taksin Shinawatra. Planning for the coup started about February 2006. . . . Rumors of unrest in the armed forces and possible takeover plots swirled for months leading to the event.” According to Thai Wikipedia, there were many Songs for Life artists and music stars with the crowds gathering to drive out Prime Minister Taksin Shinawatra, but not Carabao or Aed Carabao. Someone asked his opinion and he immediately wrote this song, which was interpreted to mean he thought Prime Minister Taksin should step down.* At this site, I try to post these translations without too much commentary; but now you have more information for your own musical or historical analysis.

แก้ไขรัฐธรรมนูญ
gâe kăi rát-tà-tam-má-noon
Fix the constitution
ให้เพิ่มพูนผลเพื่อประชา
hâi pêrm poon pŏn pêua bprà-chaa
to increase results for the people
ป้องกันมนุษย์การเมืองวันหน้า
bpông gan má-nút gaan meuang wan nâa
Protect against people in future political affairs
แสวงหาประโยชน์ใส่ตน…
sà-wăeng hăa bprà-yòht sài dton …
[just] looking for their own benefit

หนังสือยังมีเว้นวรรค ความรักเว้นวรรคกันได้
năng-sĕu yang mee wén wák kwaam rák wén wák gan dâai
Books still have spaces. Love can also have spacing
ความชังเพิ่มขึ้นมากมาย แก้ได้ด้วยการเว้นวรรค
kwaam chang pêrm kêun mâak maai gâe dâai dûay gaan wén wák
Hatred can increase and increase to a high level. This can be remedied with spacing
เสียสละแล้วค่อยพิสูจน์ ความจริงคงต้องประจักษ์
sĭa sà-là láew kôi pí-sòot kwaam jing kong dtông bprà-jàk
Make a sacrifice, then gradually verify [if the other side reciprocates]. [In the end] the truth must become clear.
ถ้าประชาชนยังรัก สักวันจะต้องกลับมา
tâa bprà-chaa chon yang rák sàk wan jà dtông glàp maa
If the people still love, one day [they] must come back.

ลดทอนอุณหภูมิ ของความรุ่นแรง
lót ton un-hà-poom kŏng kwaam rûn raeng
Lower the temperature of harshness
ทุกหัวระแหง เขม่งเกียวจ้องตา
túk hŭa rá-hăeng kameng gieow jông dtaa
Everywhere people are glaring suspiciously at each other
ผีเมืองกระซิบ ลางร้ายจะมา
pĕe meuang grà síp laang ráai jà maa
The ghosts of the city whisper of evil omens coming
เลือดและน้ำตา คนไทยจะไหลโลมดิน
lêuat láe nám dtaa kon tai jà lăi lohm din
The blood and tears of Thai people will flow to caress the land

เดือนพฤษภาทมิฬ ฉันยินเสียงปืนกึกก้อง
deuan préut-sà-paa tá-min chăn yin sĭang bpeun gèuk gông
Cruel May [1992] I hear/feel the sound of the guns resounding**
สาดใส่พ่อแม่พี่น้อง อยู่บนสะพานผ่านฟ้า
sàat sài pôr mâe pêe nóng yòo bon sà-paan pàan fáa
The lashing into [our] mothers, father, sisters, and brothers at Sapaan Paan Fai [The King’s Bridge]***
ความกลัววิ่งมาจับใจ ความตายถูกแบกหามมา
kwaam glua wîng maa jàp jai kwaam dtaai tòok bàek hăam maa
Fear speeds over to impress itself on the heart. Death is carried on its back
บอกตัวเองว่าขออำลา หลีกเร้นจากความรุนแรง
bòk dtua ayng wâa kŏr am laa lèek ráyn jàak kwaam run raeng
Tell oneself “I’m outta here,” get out of the way, and hide from the violence****

ถอยกันคนละก้าว เพื่อก้าวต่อไป
tŏi gan kon-lá gâao pêua gâao dtòr bpai
Everyone retreat their different steps, so afterward we can move forward
ประชาธิปไตยจะได้เข้มแข็ง
bprà-chaa-típ-bpà-dtai jà dâai kem-kăeng
Democracy will gain strength
เพื่อแผ่นดินไทย ทำไมต้องจ่ายแพง
pêua pàen din tai tam-mai dtông jàai paeng
For Thailand, why must we buy [it] expensively?
ลดความรุ่นแรง สง่างามด้วยการเว้นวรรค
lót kwaam rûn raeng sà-ngàa ngaam dûay gaan wén wák
In a dignified way, [we can] lower the harshness by taking a break [by means of spacing]

เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák wén wák wén wák
Some space, some space, some space.
เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák wén wák wén wák
Some space, some space, some space
เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák wén wák wén wák
Some space, some space, some space
เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák
Some space, some space

เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
pêua gâe kăi rát-tà-tam-má-noon
In order to fix the Constitution
ให้เพิ่มพูนผลเพื่อประชา
hâi pêrm poon pŏn pêua bprà-chaa
In order to increase the results for people
ป้องกันมนุษย์การเมืองภายหน้า
bpông gan má-nút gaan meuang paai nâa
To protect [against] people in future political affairs
แสวงหาประโยชน์ใส่ตน
sà-wăeng hăa bprà-yòht sài dton
[just] looking for their own benefit

ก็มันไม่มีทางออกอื่นแล้ว บ้านเมืองเราถึงทางตัน
gôr man mâi mee taang òk èun láew bâan meuang rao tĕung taang dtan
Afterall, there’s no other way out now. Our country has arrived at a dead end.
จะบ่ายหน้าไปสู่นรกสวรรค์
jà bàai nâa bpai sòo ná-rók sà-wăn
[We]’ll head towards heaven or hell
ประเทศไทยนั้น อยู่ที่คนหนึ่งคน…เว้นวรรค!
bprà-tâyt tai nán yòo têe kon nèung kon … wén wák
That Thailand, there, it’s up to one person . . . [Take] a break!

*Entry for “2006 Thai coup d’etat” accessed December 26, 2016.

**According to the Wikipedia entry for this event, referred to in English, “Black May 1992”: Black May is a common name for the 17–20 May 1992 popular protest in Bangkok against the government of General Suchinda Kraprayoon and the bloody military crackdown that followed. Up to 200,000 people demonstrated in central Bangkok at the height of the protests. The military crackdown resulted in 52 officially confirmed deaths, many disappearances, hundreds of injuries, and over 3,500 arrests.”

***[Protesters] were halted at Phan Fa Bridge, which had been barricaded with razor wire by the police . . . a group of demonstrators attempted to break through the barricade, but were repulsed by water cannons from four fire trucks blocking the way. The protesters then tried to commandeer one of the fire trucks, but were beaten back by riot police armed with batons. Protesters replied with stones and Molotov cocktails. Chamlong [leader of the protesters] used a loudspeaker to urge the marchers not to attack the police, but his words were ignored. In this initial clash, about 100 protesters and 21 policemen were injured.”

****Aed Carabao explains in interviews that “ทะเลใจ” “Telay Jai,” from the album พฤษภา Pruksapa (May) which he did with his twin brother Eed Opakul, was written immediately after returning home from the Black May event (also called Bloody May). “Telay Jai” is possibly Aed Carabao’s most famous song and is also one of the songs his is most proud of; it is very Buddhist and is about finding peace in your own heart.

คนวางอิฐ Kon Wang It (Bricklayer)

Lyrics พรชัย เเสนยะมูล [กุดจี่] by Ponchai Senyamoon [Gutji]
Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Released on YouTube November 29, 2016

จะรักกันจะเกลียดกัน นั่นก็ตามใจ
To love each other, to hate each other. It follows the heart
เเต่ขอให้มีเหตุมีผล กับตนเองสักหน่อย
But I ask you at least to have reasons with your own self
คือเหตุผลในการรัก วันละเล็กละน้อย
Particularly, reasons for loving a little each day
เพราะเหตุผลกว่าร้อยพัน มันง่ายดายให้เกลียดกัน
Because reasons more than 100 thousand, come easily for hating each other

ฉันจึงเลือกไม่โกรธเกลียด ต่อใครๆ เขา
And so I chose not to be angry and hating towards anyone
ด้วยเหตุด้วยผลในใจเรา รู้ซึ้งจิตใจฉัน
With reason in my heart, to understand my own mind
จงรักหัวใจตัวเอง ฉันเป็นไปเช่นนั้น
One must love [be faithful to] one’s own heart. I go along like that.
จึงปิดกั้นความโกรธเกลียด ที่มากล้นให้พ้นไป
One must check the anger and hate that can rise up and overwhelm, so as to avoid [this]

ไม่อยากให้หัวใจ มากมายด้วยมลพิษ
I don’t want to let my heart have so much pollution
เต็มไปด้วยก้อนอิฐ โกรธอิจฉาพาป่วยไข้
To be filled up with bricks, angry, jealous, leading to sickness
ทับถมจมอก หนักหนาเพราะเกลียดใคร
Piled up and critically weighing down my chest because of hating someone
ฉันจึงปลูกต้นดอกไม้ กลางหัวใจตัวเอง
I will therefore plant flowers in the center of my heart

SOLO

ไม่อยากให้หัวใจ มากมายด้วยมลพิษ
I don’t want to let my heart have so much pollution
เต็มไปด้วยก้อนอิฐ โกรธอิจฉาพาป่วยไข้
Filled up with bricks, angry, jealous, leading to sickness
ทับถมจมอก หนักหนาเพราะเกลียดใคร
Piled up and critically weighing down my chest because of hating someone
ฉันจึงปลูกต้นดอกไม้ กลางหัวใจตัวเอง
I will therefore plant flowers in the center of my heart

ปลูกดอกไม้มอบดอกไม้ ให้มวลหมู่มิตร
Grow flowers, bestow flowers, to a big group of friends
เเม้ผู้ใดให้ด้วยก้อนอิฐ ช่างใครเเละช่างเขา
Whoever it is you have bricks for, forget about that person and let them go
รับอิฐไว้อย่างเต็มใจ เเละวางลงเบาๆ
Take the bricks stored away filling one’s whole heart and set them down gently
วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set them around our flowers, decorating so it’s beautiful

รับอิฐไว้อย่างเต็มใจ เเละวางลงเบาๆ
Take the bricks stored away filling one’s heart and put them down gently
วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set the bricks down around our flowers, decorating so it’s beautiful

วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set the bricks down around our flowers, decorating so it’s beautiful
วางอิฐออกจากใจเรา ประดับดอกไม้ ให้ใจงดงาม
Set down the bricks from off our hearts, decorating the flowers so they’re beautiful

รวยเพื่อน Ruay Peuan (Rich in Friends)

Album: แมงฟอร์ซวัน Meng Force One (Fly Force One) (2006)
By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul

เมื่อขุนเขายังคงอยู่ สายน้ำยังคงไหล
mêua kŭn kăo yang kong yòo săai náam yang kong lăi
While mountains remain, rivers still flow
จากกันแม้จากไกล เรายังต้องพบกันอีก
jàak gan máe jàak glai rao yang dtông póp gan èek
Even separated by great distance, we still must meet once again
จะกี่ปีหรือกี่เดือน จะเท่าไหร่ก็ช่างหัว
jà gèe bpee rĕu gèe deuan jà tâo rài gôr châang hŭa
However many months or years, however long, so be it!
แค่มองตาก็รู้ตัว ถึงเวลาต้องทางใครทางมัน
kâe mong dtaa gôr róo dtua tĕung way-laa dtông taang krai taang man
Only look in the eyes and realize, we’ve arrived at the time each must go his own way
ก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
gôr pêua chee-wít têe dee gwàa
It’s for a life that’s better

* แต่ไม่ได้ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends, but better than me alone
ก็เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
gôr pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Because friends will still be friends, whether short, tall, light, or dark [skin]
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether, disappointment or happiness, good or bad, [we are] still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

เมื่อชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกกระทำได้
mêua chee-wít lêuak gèrt mâi dâai dtàe lêuak grà-tam dâai
In life, [one] can’t choose one’s birth, but one can choose what [task] to carry out
จึงแบกฝันอันยิ่งใหญ่ ข้ามน้ำและข้ามฟ้า
jeung bàek făn an yîng yài kâam nám láe kâam fáa
Therefore shoulder a great dream, cross the water and cross the sky
จะกี่ปีหรือกี่เดือน เพื่อนใหม่ก็เพิ่มมา
jà gèe bpee rĕu gèe deuan pêuan mài gôr pêrm maa
Whether [over] months or years, new friends will come
จ่อประตูวัยชรา ถึงได้รู้ว่าร่ำรวยเพื่อนฝูง
jòr bprà-dtoo wai chá-raa tĕung dâai róo wâa râm ruay pêuan fŏong
I aim for the door to old age, arriving knowing that I’m rich in friends
นั้นเป็นวิถีที่ดีกว่า
nán bpen wí-tĕe têe dee gwàa
That’s the way that’s better

* แต่ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends. But better than me alone.
เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Friends are still friends. Whether low, high, light, or dark
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee · gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether disappointment or [things you] like, evil or good, they are still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

วันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราว เดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวเอง
wan way-laa dâai bòk lâo rêuang raao dern taang yaao yîng yaao gôr yîng kâo jai dtua ayng
Time can tell a story. Walking on a long path, the longer it is, the more one understands oneself
วันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราว เดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวตน
wan way-laa dâai bòk lâo rêuang raao · dern taang yaao yîng yaao gôr yîng kâo jai dtua dton
Time can tell a story. Walking on a long path, the longer it is the more one understands oneself.
คนกับคนมันอยู่ที่การคบหา คนกับหมาบางทียังรักกันจน…เป็นเพื่อนตาย
kon gàp kon man yòo têe gaan kóp hăa kon gàp măa baang tee yang rák gan jon … bpen pêuan dtaai
People with people, it depends on the connection. A person with a dog, sometimes [they] still love each other to the point . . . they are friends to the death.

SOLO

เพื่อนไม่จำกัดเพศ ทั้งไม่จำกัดวัย
pêuan mâi jam-gàt pâyt táng mâi jam-gàt wai
Friends are not limited by gender, neither are they limited by age
ขอเพียงแค่รู้ใจ พบเจอก็เป็นสุข
kŏr piang kâe róo jai póp jer gôr bpen sùk
I ask only to know the heart. Meet and be happy.
ไม่จำเป็นต้องมีเหล้า น้ำเปล่าก็มันส์ได้
mâi jam bpen dtông mee lâo nám bplào gôr man dâai
No need to have alcohol. Water can also be enjoyed.
และพร้อมจะยืนต้านภัย เคียงไหล่เคียงบ่า
láe próm jà yeun dtâan pai kiang lài kiang
And [they are] ready to stand and resist danger, shoulder to shoulder

เพื่อนเอ๋ย…มีมิตรแท้ย่อมดีกว่า
pêuan ŏie … mee mít táe yôm dee gwàa
Oh my friends, . . . having good, true friends that’s naturally better

* แต่ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
* dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends, but better than me myself.
เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Because friends will still be friends, whether short, tall, light, or dark [skin]
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee · gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether, disappointment or happiness, good or bad, [we are] still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

Review of the album 20ปี โลโซ เราและนาย “20 Years of Loso: Me and You”

SUPPORT THE ARTIST AND BUY THE MUSIC at eThai CD.com,” where you can shop in English.

NOTE: Other than Aed Carabao’s cover and the album “Mon Playng Carabao,” hyperlinks will take you to song translations or album reviews at Deungdutjai.com.

20yearsloso

The last time I reviewed a Sek Loso album, I’m Back, I compared his talent to that of Lady Gaga. Both are outrageous and outrageously talented. Years later, it’s true that the two albums taking turns in my CD player are Lady Gaga’s new album Joanne and 20ปี โลโซ เราและนาย (20 years of Loso: Me and You). This tribute album for the 20th Anniversary of Sek’s band “Loso,” includes 4 new songs and celebrity covers of old Loso songs; all the songs, new and old, were all written by Seksan (Sek) Sukpimai. (His first name means “Magic”). That voice is gorgeous, his talent is spooky-good, and Sek continues to charm the fans into looking past his nonstop scandals.

Since my very positive review of I’m Back, I’ve vowed several times to boycott Sek Loso. This year he pleaded guilty to attacking his ex-wife’s assistant and severely injuring her out on the street. He was mad because she had dissed him on the internet. He got a 2-year suspended sentence and was ordered to do community service. This incident makes his ex-wife’s accusations of domestic abuse quite believable. Without rationalizing it, I will just say I have obviously failed in my Sek Loso boycott. I can’t stop playing the album.

Sek has four new songs on the Loso tribute album, and the biggest tribute to Sek Loso is to admit that his newest songs are better than the celebrity covers of his own greatest hits. (“Oh good! Sek himself is singing this one,” I think to myself.) Among the new songs, we have “ซาตาน” (“Satan”), a “Thriller-esque” love song whose video has people dancing like zombies or the demon possessed. It’s fun and infectious. I love it. Equally striking is “อ้อนวอน” “I’m Pleading”, a typical Sek Loso ballad on the theme of hopeless love. However paired with its official video, showing an abusive relationship that ends in murder, the lyrics suddenly turn sinister. Is this music video Sek’s idea of community service to publicize the evils of domestic abuse? Or is he simply profiting off his own notoriety? I’m guessing the latter, and it’s disturbing. For the final two new songs, we have yet another good solid rock ballad “รักเธอจนวันตาย” “Love You Till My Dying Day,” and the bright and sunny, new-wave-style “อาจเป็นเพราะรักเธอ” (“Maybe It’s Because I Love You”).

Of course one reason, I must review this album is that there are covers by three Carabao band members. It’s no surprise that Add Carabao’s contribution is a standout. He sings “ใจสั่งมา” (“My Heart Commands It”), a heartbroken love song in which a young man apologizes/(makes excuses for?) his stalker-like attraction to some women. Add Carabao, who is neither young nor overly romantic, throws himself into this role heart and soul, quavering each final note in that odd way he can do. I love the way he fully commits to each different (often very different) scenario in the songs he sings. Nothing matters but the music. The YouTube of this performance has nearly two million hits, more than even the new Sek Loso songs just mentioned.

For the Carabao fans, I should add that Thierry Mekwattana sings an equally heartfelt cover of แม่ “Mother.” Lek Carabao covers a great Loso song “14 อีกครั้ง” (“14 Once Again”) without bringing much to it other than his famous name. The song itself I find endearing: “You make me feel like I’m 14, when I had my first girlfriend . . . You know, it’s like I’m 14.”

There are no bad songs on this 2 CD set. To call out some of my favorites, “จักรยานสีแดง” (“Red Bicycle”) covered by แสน นากา Saen Naga, sounds like Santana but I’m also makes me think of Queen’s “Bicycle Race.”

สิงโต นำโชค Shinto Numchok, famous for Hawaiian-style ukulele music, gives a perfect (guitar) R & B rendition of อะไรก็ยอม” (“Whatever [It Was], I Gave In).”

A song with slightly more hits than Add Carabao’s is a sweet and gentle cover of “คืนจันทร์” (“Night of the Moon”) by อ.ไข่ มาลีฮวนน่า Ahjan Kai Maleehuana.

“ซมซาน” (“Desparate”) by หงา คาราวาน Nga Caravan, is one of my very favorites on the album.  Nga Caravan’s voice is so unique, and he is precious with every note. He was also the standout performer for me on another tribute album: “Mon Playng Carabao” (The Spell of Carabao Songs), with a spellbinding cover of “Reng Koi” (“The Vulture Waits”).

I like Blackhead’s slick cover of new wave style “ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป)” “Was it Me or You (Who’s Changed)?” ติ๊ก ชิโร่ Tik Shiro delivers a dramatic version of “เคยรักฉันบ้างไหม” (“Did You Ever Love Me?”) while (in the video) wearing a cape that blows in the wind, and he carryies a bull’s horn! Two women หลิว อาจารียา and ฝน ธนสุนทร Liew Ajareeya and Fon Thanasuntorn do a pretty Thai-sounding cover of the pop song “ฝนตกที่หน้าต่าง” (“Rain Falls at the Window”).

This past year, an amazing thing happened: Sek Loso, would go live on facebook at random times throughout the day, each day, for about an hour. Often he would sit at home in front of his piano, a guitar by his side, and play and sing songs for the full hour, completely spontaneous, chatting with the thousands of fans who would instantly find him. He would take requests, google for lyrics on his iPhone, and describe how each song fit into the history of rock and roll. On one of the first broadcasts I found, he sang Billy Joel’s “Just the Way You Are,” and was actually better than Billy Joel. He sang us a David Bowie song a week BEFORE David Bowie died. These songs were stunning and usually flawless. Once he went live IN THE MIDDLE of composing a song so we could see the process! He was exuberant,  cocky, and musically brilliant. I “spoke” to him once. During a live session, a fan asked how he had learned English. As he answered the question, he grabbed a book of Shakespeare off the bookshelf behind him and read from it out loud to prove his ability. “You speak English beautifully” I typed. He read my comment out loud, adding “Indeed! Thank you, Ann Norman.” It was a thrill to communicate so directly with a star. It is somewhat similar to the social media connection between Lady Gaga and her “little monsters.” A friend then warned me that Sek Loso was doing all this as a stunt to distract his fans from his upcoming trial.

And I guess I will leave it at that, rather than force some resolution . . . Five stars for this album.

น้ำตาเพื่อน ต.ค. Nam Dtaa Peuan Dtula (Tears of the October Friends)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album ตะวันตกดิน Dawan Dtok Din (The Sun Sets) (2006)

Not currently available at eThaiCD.com

Note: The band Carabao, lead by Yuenyong (Aed) Opakul, grew out of the events of October 14, 1973, (a successful popular uprising that overthrew Thailand’s dictators of the time and ushered in a short period of democracy) and October 6, 1976 (the Thammasat University massacre of about 100 students protesting the return to Thailand of one of the exiled dictators, immediately followed by another military coup ending that brief democratic period.) This explains reference in the song to “October friends” and “October people.” Both events happened at Sanaam Luang (mentiond at the end of the song). Young Aed, who would have been a teenager through most of this period, was only peripherally involved in the events. In fact, according to the Young ‘Bao movie version of events, which is confirmed by other sources, Aed’s father sent left-leaning Aed to school in the Philippines to keep him out of politics and out of trouble. Another famous Songs for Life artist, Nga Caravan, who Aed idolized, was more directly involved in the events and, in fact, fled into the jungle to join the Communists for a time after the Thammasat University Massacre. Thirty years later, around the time when this song was written, Aed Carabao was still involved in political protest, although (arguably) on the opposite side than expected. The story of Nga Caravan is similar. Follow the hyperlinks for an Aed Carabao song about the October 14 popular uprising or a Carabao song about the band’s origins.

นั่นก็เพื่อนคนเดือนตุลา นี่ก็นายผู้มีพระคุณ
nân gôr pêuan kon deuan dtù-laa nêe gôr naai pôo mee prá kun
They are my October friends. These are people who have benevolence
ให้แสนอึดอัดในสภาวะเยี่ยงนี้
hâi săen èut àt nai sà-paa-wá yîang née
[it] makes [them] feel so confined and frustrated in a condition like this
เคยกอดคอร่วมเป็นร่วมตาย
koie gòt kor rûam bpen rûam dtaai
[Those who] used to be hung by the neck, joining together for life and/or death.
แต่วันนี้นายเป็นตายเท่ากัน
dtàe wan née naai bpen dtaai tâo gan
But today you who are alive and dead are equal[?]
จำต้องยืนคนละข้างมวลมิตรสหาย
jam dtông yeun kon-lá kâang muan mít sà-hăai
Each person must stand with the masses of friends.

ย้อนยังวันคืนวันก่อนเก่า
yón yang wan keun wan gòn gào
Back in the old days gone by
ชีวิตอุทิศได้เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
chee-wít u tít dâai pêua u-dom gaan an yîng yài
[one] could dedicate [their] life to a great ideology
แล้วดูตัวเองในวันนี้ กลัวทั้งกระทั่งความจริง
láew doo dtua ayng nai wan née glua táng grà-tâng kwaam jing
Now look at oneself today, afraid of everything up to and including truth!
หรือความจริง มันน่ากลัว น่ากลัว… น่ากลัว
rĕu kwaam jing man nâa glua nâa glua … nâa glua
So truth is scary? It’s scary, scary . . . scary

เมื่อเห็นเพื่อนคนเดือนตุลา
mêua hĕn pêuan kon deuan dtù-laa
When I see [my] October-people friends
พิพากษาผู้มีพระคุณ มันแสนเจ็บปวด
pí-pâak-săa pôo mee prá kun man săen jèp bpùat
I judge that they are benevolent people. They are extremely hurt.
กลืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออก
gleun gôr mâi kâo klaai gôr mâi òk
Can’t eat, can’t throw up, [can’t do anything]*
อยู่บนเรือร่วมชะตากรรม
yòo bon reua rûam chá-dtaa gam
[They] are in the same boat, sharing the same fate**
ย่อมต้องเดินตามตูดกัปปิตัน
yôm dtông dern dtaam dtòot gàp bpì dtan
Unsurprisingly, they must walk following the ass of the Captain [they must follow the boss]***
ถึงแม้อับอายผู้คนทั่วหล้าและฟ้าดิน
tĕung máe àp aai pôo kon tûa láa láe fáa din
Even if [it] humiliates people all over the land, and the heaven and the earth.

ย้อนยังคืนวันก่อนเก่า
yón yang keun wan gòn gào
Back in the old days gone by
ชีวิตอุทิศได้เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
chee-wít u tít dâai pêua u-dom gaan an yîng yài
[one] could dedicate [their] life to a great ideology
แล้วดูตัวเองในวันนี้ กลัวทั้งกระทั่งความจริง
láew doo dtua ayng nai wan née · glua táng grà-tâng kwaam jing
Now look at oneself in this day. Afraid of everything up to and including truth
อยากท้วงติงก็ยังไม่กล้า
yàak túang dting gôr yang mâi glâa
[We] want to warn against [something], but are still not brave enough
ฝั่งอุดมการณ์ไว้ในป่า
fàng u-dom gaan wái nai bpàa
Listen to the ideology stored away in the jungle
ไม่เหลือริ้วรอยนักรบกล้า
mâi lĕua ríw roi nák róp glâa
There isn’t a mark or impression left of the brave fighters
กลายเป็นทาสนายธนาธิปไตย
glaai bpen tâat naai tá-naa típ-bpà-dtai
They have changed to be slaves of bosses in banks and bureaucracies
รับใช้ใคร คนเดือนตุลา รับใช้ใคร…
ráp chái krai kon deuan dtù-laa ráp chái krai …
Who do they serve? The October people serve who . . . ?

นั่นก็เพื่อนคนเดือนตุลา นี่ก็นายผู้มีพระคุณ
nân gôr pêuan kon deuan dtù-laa nêe gôr naai pôo mee prá kun
They are my October friends. These are people who have benevolence
ไม่มีทางเลือกให้เดินได้มากกว่านี้
mâi mee taang lêuak hâi dern dâai mâak gwàa née
They don’t have choice of a path to walk more than this.
ลงเรือโจรสลัดปล้นสดม
long reua john sà-làt bplôn sà-dom
Board the boat of the pirate, and plunder everything
เลยต้องฟังคำสั่งกัปปิตัน
loie dtông fang kam sàng gàp-bpì-dtan
And so must listen to the orders of the captain.
เหยียบเรือสองแคมยิ่งไม่ใช่เพื่อนคนเดือนตุลา
yìap reua sŏng kaem yîng mâi châi pêuan kon deuan dtù-laa
Those who walk the two sides the ship aren’t friends of October people [AND/OR “aren’t [my] October-people friends”?]

ย้อนยังวันคืนวันก่อนเก่า
yón yang wan keun wan gòn gào
Back in the old days gone by
ชีวิตอุทิศได้เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
chee-wít u tít dâai pêua u-dom gaan an yîng yài
[one] could dedicate [their] life to a great ideology
แล้วดูตัวเองในวันนี้ กลัวทั้งกระทั่งความจริง
láew doo dtua ayng nai wan née · glua táng grà-tâng kwaam jing
Now look at oneself in this day. Afraid of everything up to and including truth
อยากท้วงติงก็ยังไม่กล้า
yàak túang dting gôr yang mâi glâa
[We] want to warn against [something], but are still not brave enough
ฝั่งอุดมการณ์ไว้ในป่า
fàng u-dom gaan wái nai bpàa
Listen to the ideology stored away in the jungle
ไม่เหลือริ้วรอยนักรบกล้า
mâi lĕua ríw roi nák róp glâa
There isn’t a mark or impression left of the brave fighters
กลายเป็นทาสนายธนาธิปไตย
glaai bpen tâat naai tá-naa típ-bpà-dtai
They have changed to be slaves of bosses in banks and bureaucracies
น้ำตาคนตุลา คงตกใน
nám dtaa kon dtù-laa kong dtòk nai
The tears of October fall inwards [one is crying on the inside]
โชคดีนะสหาย… เจอกันสนามหลวง
chôhk dee ná sà-hăai … jer gan sà-năam lŭang
Good luck [my] friends! . . . See you at Sanaam Luang!***

*The proverb กลืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออก word for word translates something like “Swallow, can’t [get it] in; relieve, and can’t [get it] out,” Meaning you can’t eat and you can’t throw up, that is you are stuck in a dilemma, not able to resolve it either way.
**They are “in the same boat of fate,” which exactly equals the English proverb, “They are in the same boat.”
***Sounds like another saying.
**** “We’ll meet again at Sanaam Luang,” which was the site of both the October 14, 1973 and October 6, 1976 events.

ช้าง ปตท. Chang Bor Dtor Tor (PTT Elephant)

by คาราบาว Carabao (adapted from a famous children’s song)
Album: พออยู่พอกิน Paw Yu Paw Gin (Enough to Live, Enough to Eat) (1998)
This album is RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This Carabao adapts a famous children’s song “Chang Chang Chang Chang,” which teaches children the parts of the elephant and is something like the English-language song “Head, Shoulders, Knees, and Toes.” But this Carabao song, after teaching the words for the parts of the elephant, teaches other less cheerful facts about the plight of the elephant. Of course, Carabao’s most famous song about the plight of the elephant is ช้างไห้ “Chang Hai” or “Elephant’s Lament.” If you haven’t heard that one, you must!

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

เกิดบนแผ่นดินถิ่นนี้ เจ้ามีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่
gèrt bon pàen din tìn née jâo mee sàk sĕe yîng yài
Born on this land, you have the great honor
เคยอยู่ในธงชาติประเทศไทย
koie yòo nai tong châat bprà-tâyt tai
to be on the your former national flag of Thailand
โบราณท่านให้เรานับถือ
boh-raan tâan hâi rao náp tĕu
so we respect [it]**
บุญญาธิการเจ้าเคยเลื่องลือ
bun-yaa-tí-gaan jâo koie lêuang leu
The power of its merit was formerly [known] far and wide
บัดนี้นะหรือได้แปรเปลี่ยนไป
bàt-née ná rĕu dâai bprae bplìan bpai
But these days, that’s changed, I guess?

คุณเคยเห็นไหม
kun koie hĕn măi
Have you ever seen
ว่าช้างเที่ยวเดินขอทาน
wâa cháang tîeow dern kŏr taan
that the elephants travel around begging
ทำงานทำเงินเลี้ยงควาญ
tam ngaan tam ngern líang kwaan
doing work and making money to provide for the elephant handler
แลกอาหารประทังกาย
lâek aa hăan bprà-tang gaai
in trade for food to maintain its body?
คนใจร้าย รังแกช้าง
kon jai ráai rang gae cháang
Evil people persecute the elephant.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

เกิดกลางพนาป่าเขา คนเข้าไปโค่นต้นไม้
gèrt glaang pá-naa bpàa kăo kon kâo bpai kôhn dtôn máai
It happens in the middle of his forest that people enter to cut down the trees
ผืนป่าร่อยหรอลดลงไป
pĕun bpàa rôi rŏr lót long bpai
The forest becomes depleted
สัตว์ป่าน้อยใหญ่ทุกข์ทั่วกัน
sàt bpàa nói yài túk tûa gan
Forest animals large and small suffer together
ทิ่มท่อส่งแก๊สผ่านป่าเมืองกาญจน์
tîm tôr sòng gáet pàan bpàa meuang-gaan
Thrust a gas pipeline through Mueangkan Forest
ฝีมืออันธพาล ปตท.
fĕe meu an-tá-paan bpor-dtor-tor
The villainous skill of PPT Public Company Limited.

อยากรู้ไหมหนอคำย่อ มันคืออะไร
yàak róo măi nŏr kam yôr man keu a-rai
Do you want to know what “contraction” is?
คือป่าต้องถูกทำลาย
keu bpàa dtông tòok tam laai
It’s when the forest has been destroyed
ช้างจะตกท่อตายช่างมัน
cháang jà dtòk tôr dtaai châang man
The elephants will fall into a [sewer] pipe and die. Yeah, whatever!
คนพวกนั้นรังแกช้าง
kon pûak nán rang-gae cháang
Those people bully the elephants.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
ช้าง ช้าง ช้าง
cháang cháang cháang
Elephant! Elephant! Elephant!

*Some sort of sound effect? Like Bang! Bang! Bang!
**I had to move words across these two lines.

เอากําลังใจมาฝาก Ow Gamlangjai Ma Fak (I Bring You Moral Support)

by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
YouTube Published on Nov 11, 2016 (it might be an older song)
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

มันก็มี เเค่สองมือ กับสองเท้า
Each person has only two hands with two feet
เเละใจเก่าๆ ที่ต้องรองรับ ทุกปัญหา
And an old, old heart that must bear every trouble,
มีตาให้มองเห็น ความเป็นจริงทุกเวลา
Eyes for seeing truth every time,
เพียงมีศรัทธา จงมั่นคง
[And] only faith that must be secure

เหนื่อยก็พัก ให้รู้จัก ผ่อนหนักเบา
If tired then rest, so you know relaxing and relief
เจ็บปวดร้าว ต้องให้เวลา คอยปลอบโยน
Pain, [you] must give [it] time for gradual soothing
สุขสันต์หรือโศรกเศร้า ก็เท่านั้นอย่าสับสน
Happiness or sadness are only that, don’t be confused
คนก็คือคน ขึ้นๆ ลงๆ
People are just people, rising and falling

ขอเป็นสักหนึ่งเเรงใจ ให้เธอยึดไว้ด้วยใจคงมั่น
I want to be just one inner strength that you hold onto with a secure heart
จงรับรู้ความหมายนั้น หวังยังมีหวัง
You must acknowledge that meaning. Hope still has hope.
เพราะเธอคือพลัง ตราบหัวใจยังสู้
Because you are strength, as long as [your] heart still fights.

SOLO

ขอเป็นสักหนึ่งเเรงใจ ให้เธอยึดไว้ด้วยใจคงมั่น
I want to be just one inner strength that you hold onto with a secure heart
จงรับรู้ความหมายนั้น หวังยังมีหวัง
You must acknowledge that meaning. Hope still has hope.
เพราะเธอคือพลัง ตราบหัวใจยังสู้
Because you are strength, as long as [your] heart still fights.

หลับตาสิ คิดให้ดี เห็นฉันไหม
Close your eyes, think hard. Do you see me?
คนที่ห่วงใย เเม้อยู่ไกล จะขอฝาก
The person who worries [about you], even if far away, will ask you to keep [this] safely away:
ด้วยยืนยันพันหน ยังมีคนห่วงเเละรัก
With reaffirmation a thousand times, [you] still have a person who loves and cares about you
เอากำลังใจมาฝาก ให้เธอฝ่าฟัน
I bring moral support to leave with you so you can fight on.

ฝ่าฟัน ฟันฝ่า เพื่อใฝ่ฝัน
Brave the teeth, brave the teeth, so you can dream.
เเละศรัทธา เป็นของเธอ
And confidence is yours
เอากำลังใจมาฝาก เอากำลังใจมาฝาก
I bring you moral support, I bring you moral support
เอากำลังใจมาฝาก ด้วยคำจากปากที่ตรงกับใจ
I bring you moral support, with words from my mouth that match my heart

เอากำลังใจมาฝาก เอากำลังใจมาฝาก
I bring you moral support, I bring you moral support
เอากำลังใจมาฝาก ด้วยคำจากปากที่ตรงกับใจ
I bring you moral support, with words from my mouth that match my heart
เอากำลังใจมาฝาก เอากำลังใจมาฝาก
I bring you moral support, I bring you moral support
เอากำลังใจมาฝาก ด้วยเพลงจากปากที่ตรงกับใจ
I bring you moral support, with words from my mouth that exactly match my heart

เจ็บเพื่อเข้าใจ Jep Peua Kow Jai (Experience Hurt In Order to Understand)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Soaked Sad Lonely Hungover (2005)
THIS ALBUM IS HIGHLY Recommended. Support the artist and buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Carabao love songs are often like this, warning that love comes and goes and to prepare yourself for disappointment. For the best Carabao song on this theme, see Rak Dtong Soo (Love Must Struggle).

วันที่โลกแสนหวาน รักถักทอสายใย
wan têe lôhk săen wăan rák tàk tor săai yai
The day that the world is very sweet, love weaves a relationship
ฝันไปไกลถึงขอบฟ้า สบตากับดวงตะวัน
făn bpai glai tĕung kòp fáa sòp dtaa gàp duang dtà-wan
[One] dreams so far, all the way to the horizon, and catch eyes with the sun
ทางยาวไกลสักเพียงใด ใจไม่เคยคิดหวั่น
taang yaao glai sàk piang dai jai mâi koie kít wàn
However long your path, your heart never considers to fear
โลกนี้ไม่มีใครทั้งนั้น มีเพียงฝันของสองคน
lôhk née mâi mee krai táng nán mee piang făn kŏng sŏng kon
This world doesn’t have people on that path. There are only the dreams of two people

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real*

เพราะฉันเจ็บ จึงเข้าใจ เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้าใจ
prór chăn jèp jeung kâo jai ter dtông jèp pêua kâo jai
Because I was hurt, therefore I understand. You must experience hurt in order to understand
คนเคยเจ็บ คงเข้าใจ ต้องเตรียมใจ ไว้ให้พอ
kon koie jèp kong kâo jai dtông dtriam jai wái hâi por
A person who was ever hurt will probably understand: [one] needs to prepare one’s heart so it’s enough [to whether the storm]

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real *

[instrumental]

เพราะฉันเจ็บ จึงเข้าใจ เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้าใจ
prór chăn jèp jeung kâo jai ter dtông jèp pêua kâo jai
Because I was hurt, therefore I understand. You must experience hurt in order to understand
คนเคยเจ็บ คงเข้าใจ ต้องเตรียมใจ ไว้ให้พอ
kon koie jèp kong kâo jai dtông dtriam jai wái hâi por
A person who was ever hurt will probably understand: [one] needs to prepare one’s heart so it’s enough [to whether the storm?]

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real*

โลกที่คิด ไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใคร ซักคน
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai sák kon
A world where [you] think there was never anyone, [really] doesn’t have even one person.*

*I think it means, “A world where you feel there was never anyone is truly empty.”

พ่อภูมิพล Paw Pumipon (Father Bhumibol) Thai Version

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published on YouTube October 17, 2016

Note: This is the Thai version with direct translation. There is also a Carabao in English singable translation that was used to make an official YouTube. Click through to see the now official English version of this song: “Father Bhumibol.”

พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว
Father roams near and far across every part, treading on every inch of ground
จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง
From the peaks of sky-high mountains to the forests of mangroves
นำแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง
Bringing the methods he envisions, to teach, to tell, to build
แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง นำความหวังสู่สังคมไทย
Fixing problems correctly, bringing hope to Thai society

หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย
However difficult, [he] never thinks of grumbling. His people must live well
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม
He devotes his royal body, so as to rule with righteousness

* วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป
On October 13, the heavens go dark. Father goes to sleep and passes away from us
น้ำตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย “พ่อภูมิพล”
The tears of his children overwhelm Thailand. The sorrowful end of Father Bhumibol.

** พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล
Father, King. Father Bhumibol
ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ
Of the people, the Thai people, the whole nation
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท
We would like to follow the trail of Father, follow in his footsteps
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
The great learned king, whose sweat flows to sprinkle and caress the earth

จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
The great learned king, whose sweat flows to sprinkle and caress the earth

ใจสั่งมา Jai Sang Ma (My Heart Commands It) (Cover of a Sek Loso Song)

By เสกสรรค์ ศุขพิมาย Seksan Sukpeemai, aka Sek Loso
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย (20 Years of Loso, Me and You) (2016) SUPPORT THE ARTISTS AND BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English; this is not a Carabao album, but contains covers by Aed Carabao, Lek Carabao, and Thierry Mekwattana..

Note: This is a cover by Aed Carabao of a famous Sek Loso Song, on the excellent Sek Loso twentieth anniversary album 20ปี โลโซ เราและนาย (20 years of Loso, Me and You). CLICK HERE FOR MY ALBUM REVIEW.

หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน เพลงนี้
hàak wâa ter pàan maa dâai yin playng née
If you pass this way and hear this song
คาดว่าเธอก็คงรู้ดี ว่าเป็นฉัน
kâat wâa ter gôr kong róo dee wâa bpen chăn
[I] assume you’re well aware that it’s me
มอบให้เธอคนเดียว อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญ
môp hâi ter kon dieow àat mâi gìeow dtàe săm-kan
giving [this song] only to you. Maybe [the song] is irrelevant, but it’s important
เพราะฉัน นั้นอยากให้เธอได้ฟัง
prór chăn nán yàak hâi ter dâai fang
because I want you to hear it.

ที่เฝ้าแต่โทร โทรไปหาเธอ เรื่อยเปื่อย
têe fâo dtàe toh toh bpai hăa ter rêuay bpèuay
That I care only to call you continuously
เหนื่อยก็ยอม ก็ใจชอบเธอ ไม่เบา
nèuay gôr yom gôr jai chôp ter mâi bao
[I’m] tired, also willing, and also so extremely fond of you
แต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลย ว่าเธอไม่ชอบเรา
dtàe jai jâo gam mâi róo loie wâa ter mâi chôp rao
But my heart is unlucky. I don’t understand why you don’t like me.
ไม่สนและไม่เอา ไม่อยากคุย
mâi sŏn láe mâi ao mâi yàak kui
[You] aren’t interested, won’t accept, don’t want to chat.

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gôr loie maa róng playng bòk kâe yàak hâi ter nán kâo jai
And so I come sing a song. I just want to have you, there, understand
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
âi sìng têe chăn tam long bpai jai sàng maa
The thing I get lost in doing, my heart orders it to happen
อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yàa gròht loie ná kon dee yók tôht hâi chăn ná gâew dtaa
Don’t be mad, you good person. Offer me forgiveness, darling.
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
kraao lăng jà mâi maa jà mâi toh
From now on, [I] won’t come [to see you], I won’t call.

[Instrumental interlude]

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gôr loie maa róng playng bòk kâe yàak hâi ter nán kâo jai
And so I come sing a song. I just want to have you understand
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
âi sìng têe chăn tam long bpai jai sàng maa
The thing I get lost in doing, my heart orders it
อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yàa gròht loie ná kon dee yók tôht hâi chăn ná gâew dtaa
Don’t be mad, you good person. Offer me forgiveness, darling.
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
kraao lăng jà mâi maa jà mâi toh
From now on, [I] won’t come [to see you], I won’t call.

และสุดท้ายที่ในหัวใจ มันร่ำร้อง
láe sùt táai têe nai hŭa jai man râm róng
And finally, in my heart, it begs
อยากจะมอง จะมองหน้าเธอ อีกซักที
yàak jà mong jà mong nâa ter èek sák tee
Wanting to see, to see your face just one more time.
ก่อนจะลา เธอไป คนใจดำหน้าตาดี
gòn jà laa ter bpai kon jai dam nâa dtaa dee
Before I leave you and go, the person with the black heart and the nice face
ขอโทษเธอซักที จากหัวใจ
kŏr tôht ter sák tee jàak hŭa jai
Asks forgiveness of you just once, from the heart

แต่มีหนึ่งคำ ที่ยังค้างคาใจ
dtàe mee nèung kam têe yang káang kaa jai
But I have one word remaining in my heart
คำพูดลูกผู้ชาย ฉันชอบเธอ
kam pôot lôok pôo chaai chăn chôp ter
The words of a real guy*: I am fond of you

*The words ดลูกผู้ชาย, word-for-word translate as “child of a man,” which just means a man but implies manliness, so I have translated it “real guy.”

พ่อภูมิพล Paw Pumipon (Father Bhumibol) [English version วอร์ชั่นภาษาอังกฤษ]

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published on YouTube November 3, 2016

Note: This is a CarabaoinEnglish translation of Aed Carabao’s new song for the king. It was used to make the official Carabao YouTube!!! If you want to compare it to the Thai version, click here.

พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว
Father roams both and far and near, treads on every inch of land
จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง
From peaks of mountains, tall and grand, down to shores with mangroves filled
นำแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง
Comes to teach, to tell, to build. Brings new methods he creates
แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง นำความหวังสู่สังคมไทย
Fixes problems, sets things straight, bringing hope to all Thailand

หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย
However hard, there’s no complaints. To make sure they have better fates
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม
His royal body dedicates, and he rules with righteousness

* วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป
The sky went dark October 13th. He closed his eyes and then was gone
น้ำตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย “พ่อภูมิพล”
His children’s tears will flood Thailand, they grieve for Father Bhumibol.

** พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล
King of our hearts. Father Bhumibol
ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ
[. . .] Father to Thai people everywhere
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท
To follow your trail will be a noble thing
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
Great, learned King, whose sweat has blessed our land

จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
Great, learned king, whose sweat caressed our land

กอทูเล Gawtoolay

by คาราบาว Carabao
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)

Support the artists! Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: The words under the official YouTube, say “The story of the Karen ancestors that fought to obtain the land of Gawtoolay.” The Karen are an ethnic minority that lives in Thailand and Burma. I don’t know if “Karang” means anything or if it just is alliteration with “Kariang,” the Thai word for “Karen.”

กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen

เขาอยู่ตรงนั้นมานาน
kăo yòo dtrong nán maa naan
They’ve lived right there for so long
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan )
(Right there so long)
เขาอยู่ที่นั่นมานาน
kăo yòo têe nân maa naan
They’ve lived there so long
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan)
(Over there so long)
เขาอยู่ตรงนั้นมาจน
kăo yòo dtrong nán maa jon
They lived right there until
สองพันปีผ่านไป
sŏng pan bpee pàan bpai
2000 years passed by
ณ ลุ่มแม่สาละวิน
ná lûm mâe săa-lá win
At Salawin River Basin
ที่อยู่ที่กินที่ตาย
têe yòo têe gin têe dtaai
The place [one] lives, eats, and dies
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.

กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen

เป็นเผ่ามนุษย์เดิมเดิม
bpen pào má-nút derm derm
A tribe of people since way back
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan)
(Right there, right there, for so long now)
เป็นเผ่ามนุษย์ดีดี
bpen pào má-nút dee dee
A tribe of good people
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan)
(That place, over there so long now)
เป็นเผ่ามนุษย์จนจน
bpen pào má-nút jon jon
A tribe of people that are very poor,
ซื่อซื่อและจริงใจ
sêu sêu láe jing jai
honest, and sincere
ณ ลุ่มแม่สาละวิน
ná lûm mâe săa-lá win
At Salawin River Basin
แผ่นดินของกอทูเล
pàen din kŏng gor too lay
The land of Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล (กอทูเล)
(gor too lay) gor too lay (gor too lay)
(Gawtoolay) Gawtoolay (Gawtoolay)

ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อเอกราช
róp pêua àyk-gà-râat
fight for independence
เยี่ยงบรรพบุรุษ
yîang bàp bù-rùt
like their ancestors
ชนชาติมองโกเลีย
chon châat mong-goh-lia
the Mongolian people
ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อกอทูเล
róp pêua gor too lay
fight for Gortoolay
มีเพียงพันธมิตร
mee piang pan-tá-mít
having alliances only
ยุงพิษมาเลเรีย
yung pít maa-lay-ria
with mosquitos infected with malaria

ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
Karen people
รบเพื่อเอกราช
róp pêua àyk-gà-râat
fight for independence
เยี่ยงบรรพบุรุษ
yîang bàp bù-rùt
like their ancestors
ชนชาติมองโกเลีย
chon châat mong-goh-lia
the Mongolian people.
ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อกอทูเล
róp pêua gor too lay
fight for Gawtoolay
มีเพียงพันธมิตร
mee piang pan-tá-mít
having alliances only with
ยุงพิษมาเลเรีย
yung pít maa-lay-ria
mosquitos infected with malaria

โอ้โอ้โอโอ่โอ้โอโอ้โอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh
โอ้โอ้โอโอ่โอ้โอโอ้โอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh
โอโอโอ่โอ่โอโอโอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh

[words in a foreign language and shouting in English]

แม่น้ำโขงยังคงไหลเชี่ยว
mâe náam kŏhng yang kong lăi chîeow
The Mekong River still rapidly flows
ควายเปลี่ยวเรียวเขาโค้งคม
kwaai bplìeow rieow kăo kóhng kom
A lonely buffalo with sharp bending horns
ถ้ำช้างเผือกยังชื่นชม
tâm cháang pèuak yang chêun chom
The cave of the white elephant [we] still admire
สองเราจะไม่ลืมสัญญา
sŏng rao jà mâi leum săn-yaa
The two of us won’t forget [our] promise
ใครอยู่ตรงนั้นมานาน
krai yòo dtrong nán maa naan
Who has lived right there for oh so long?
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan)
(Right there for all this time)
ใครอยู่ที่นั่นมานาน
krai yòo têe nân maa naan
Who has lived there for so long?
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan )
(There! There for so long now)
ใครอยู่ตรงนั้นมาจน
krai yòo dtrong nán maa jon
Who lived right there until
สองพันปีผ่านไป
sŏng pan bpee pàan bpai
2000 years passed by?
ณ ลุ่มแม่น้ำสาละวิน
ná lûm mâe-nám-săa-lá-win
At Salawin River Basin
แผ่นดินของกอทูเล

pàen din kŏng gor too lay
The land of Gawtoolay

(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay

คนเม้าส์เขย่าสาย Kon Mao Kayao Saai (Person, Harmonica, and Vibrating Strings)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Words and melody by Eed Opakul
First posted on the author’s facebook page September 23, 2016.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

เพลงคนเม้าส์เขย่าสาย
คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

ฉันคงจะบ้าตาย ถ้าเธอหายไปในความเป็นจริง
เพราะเธอเป็นสิ่ง ที่ใครก็รู้เคียงคู่กับฉัน
แม้เธอจะเก่าแก่ และเป็นได้แค่กีต้าร์ตัวนั้น
แต่เธอกับฉัน บรรเลงร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย

SOLO

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย

บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น ที่ฝันอันยาวไกล

คนเม้าท์เขย่าสาย คนเม้าท์เขย่าสาย
คนเฒ่า…เขย่ากึ๋น…

Posted by Eed Opakul on Friday, September 23, 2016

ฉันคงจะบ้าตาย ถ้าเธอหายไปในความเป็นจริง
I would probably be totally crazy if you were to disappear for real
เพราะเธอเป็นสิ่ง ที่ใครก็รู้เคียงคู่กับฉัน
Because you are something that, everyone knows, is right beside me
แม้เธอจะเก่าแก่ และเป็นได้แค่กีต้าร์ตัวนั้น
Even if you are ancient and are only that guitar
แต่เธอกับฉัน บรรเลงร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
But you and me make music together in [total] understanding

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
In the embrace of a dream, only you, so warm and friendly
เอว อง ละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
A soft ow-ong. A beautiful sound reverberates whenever [I] the strings vibrate
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
Vibrating, you can accept me, as easy as can be.
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ
The notes that sparkle, scream, and echo far are yours.

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
You come with a harmonica. Let them go together like siblings.
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
One more person sings. It’s my heart, loving certainly forever
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
Never anxious if beside me I still have you all
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings

SOLO

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
In the embrace of a dream, only you, so warm and friendly
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
Ow-ong gentle/soft. A beautiful sound reverberates whenever [I] the strings vibrate
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
Vibrating, you can accept me, as easy as can be.
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ
The notes that sparkle, scream, and echo far are yours.

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
You come with a harmonica. Let them go together like siblings.
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
One more person sings. It’s my heart, loving certainly forever
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
Never anxious if beside me I still have you all
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น ที่ฝันอันยาวไกล
The song spills out without thinking from a quick glimpse at a faraway dream
คนเม้าท์เขย่าสาย คนเม้าท์เขย่าสาย
The person, harmonica, and vibrating strings. The person, harmonica, and vibrating strings
คนเฒ่า…เขย่ากึ๋น…
The old person . . . vibrates skillfully.

คนหนังเหนียว Kon Nang Nieow (Tough-Skinned People)

By คาราบาว Carabao
Album: เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)

SUPPORT THE ARTISTS and BUY THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: Two unemployed factory workers are talking about their predicament. Below I’ve translated the official lyrics that are sung. The spoken words were not part of the official lyrics under the YouTube, and they vary from performance to performance, but they add to the impression of two guys commiserating, joking, and having an ordinary conversation. For instance, after the one says he can’t make enough to take care of his wife and kids, the other says something like “And you have a lot of wives, huh?” And the other says, “Just one!”

Verse 1:
Lek:
ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรา
bprà-dtoo rohng ngaan bpìt láew dtua rao
The door of the factory is closed, and we . . .

Thierry:
ก็ถึงคราวหมองหม่น
gôr tĕung kraao mŏng mòn
. . . have arrived at gloomy times

Lek:
หนทางมืดมนจะมีกี่คน
hŏn taang mêut mon jà mee gèe kon
[This] gloomy path will have how many people?

Thierry:
มาเข้าใจเห็นใจ
maa kâo jai hĕn jai
Understand and sympathize.

Lek:
อยู่เพื่องาน ทำเพื่อเงิน
yòo pêua ngaan tam pêua ngern
[We] live for work, do [everything] for work

Thierry:
เดือนละไม่เท่าไร
deuan lá mâi tâo-rai
Not much [pay] per month

Lek:
ไม่พอยาไส้ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
mâi por yaa sâi líang lôok líang mia
Not enough to quench the hunger [or] to take care of the wife and children

Thierry:
ได้เป็นวัน ๆ
dâai bpen wan wan
To be able to live from day to day

Verse 2:
Lek:
เป็นกรรมกรเร่ขายแรงงาน
bpen gam-má-gon rây kăai raeng ngaan
I’m a worker selling my labor

Thierry:
โอ้ฉันมันแสนลำบาก
ôh chăn man săen lam-bàak
Oh, I’m having such difficulty

Lek:
ชีวิตทุกข์ยาก ค่าหยูกค่ายา
chee-wít túk yâak kâa yòok kâa yaa
Life is difficulty and suffering: the price of the medicine . .

Thierry:
ค่าโน่นค่านี่ ค่าน้ำค่าไฟ
kâa nôhn kâa nêe kâa náam kâa fai
The cost of this, the cost of that, the cost of the water, the cost of the electricity

Lek:
บ้านต้องเช่าละค่าข้าวค่าเหล้า
bâan dtông châo lá kâa kâao kâa lao
Must rent the house . . . The cost of the rice, the cost of the alcohol . . .

Theirry:
แล้วจะเหลืออะไรล่ะ
láew jà lĕua a-rai lâ
And then what’s left over?

Lek:
สิ้นเดือนสุดท้ายจะให้ทำยังไง
sîn deuan sùt táai jà hâi tam yang ngai
At the very end of the month, what would they have [us] do?!

Thierry:
เพราะเขาเลิกจ้างแล้ว
prór kăo lêrk jâang láew
Because they laid [us] off!

Refrain:
Lek:
..คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I feel too shy [to do it]

Lek:
คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I’d be too embarrassed

Lek:
ก็เราสองมือยังดี
gôr rao sŏng meu yang dee
My two hands are still good

Thierry:
สองขายังอยู่
sŏng kăa yang yòo
I still have my two legs

Lek:
และถ้าสองมือยังดี
láe tâa sŏng meu yang dee
And if [my] two hands are good . . .

Thierry:
สองขายังเดิน
sŏng kăa yang dern
. . . [my] two legs can still walk

Lek:
นั่นเลยใจไม่กล้า
nân loie jai mâi glâa
[As for?] that . . . my heart isn’t brave enough

Lek and Theirry:
อยากตัดใจหวลกลับคืนสู่บ้านนา
yàak dtàt jai hŭan glàp keun sòo bâan naa
I want to give up and turn and go back to the countryside.
ก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้ว
gôr mòt bpan-yaa kăo yâeng têe naa bpai láew
And I’m out of ideas. They’ve already snatched the farm away [from us].

[INSTRUMENTAL, with sounds of laughing]

Refrain:
Lek:
..คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I feel too shy [to do it]

Lek:
คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I’d be too embarrassed

Lek:
ก็เราสองมือยังดี
gôr rao sŏng meu yang dee
My two hands are still good

Thierry:
สองขายังอยู่
sŏng kăa yang yòo
I still have my two legs

Lek:
และถ้าสองมือยังดี
láe tâa sŏng meu yang dee
And if [my] two hands are good

Thierry:
สองขายังเดิน
sŏng kăa yang dern
[my] two legs can still walk

Lek:
นั่นเลยใจไม่กล้า
nân loie jai mâi glâa
[As for?] that . . . my heart isn’t brave enough

Lek and Theirry:
อยากตัดใจหวลกลับคืนสู่บ้านนา
yàak dtàt jai hŭan glàp keun sòo bâan naa
I want to give up and turn and go back to the countryside.
ก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้ว
gôr mòt bpan-yaa kăo yâeng têe naa bpai láew
And I’m out of ideas. They’ve already snatched the farm away [from us].

Verse 3:
Lek:
..ตึกรามใหญ่โตถนนมากมาย
.. dtèu graam yài dtoh tà-nŏn mâak maai
Giant buildings, many roads

Thierry:
อีกรถราก็ขวักไขว่
èek rót raa gôr kwàk kwài
And more traffic going back and forth

Lek:
ย่ำเดินเรื่อยไปสายตาจับจ้อง
yâm dern rêuay bpai săai dtaa jàp jông
[I’m] continually walking eyes watching out

Theirry:
ที่ป้ายรับคนงาน
têe bpâai ráp kon ngaan
For “hiring workers” signs

Lek:
ค่ำลงแล้วร้านรวงก็ปิด
kâm long láew ráan ruang gôr bpìt
Evening falls and the stores close

Thierry:
แหล่งราตรีเบ่งบานนะซิ
làeng raa-dtree bàyng baan ná sí
The nightspots open up [blossom]

Lek:
สถานบริการสาวน้อยทำงาน
sà-tăan bor-rí-gaan săao nói tam ngaan
The entertainment spots where the young women work

Thierry:
กันตัวเป็นเกลียว
gan dtua bpen glieow
together arduously.

Verse 4:
Lek:
เป็นชายอย่างฉันมันนึกน้อยใจ
bpen chaai yàang chăn man néuk nói jai
To be a man like me, you feel ignored and left out

Thierry:
ขายใครไม่ออก
kăai krai mâi òk
You can’t sell someone off

Lek:
เหมือนถุยบ้านนอกจะมีก็แรง
mĕuan tŭi bâan nôk jà mee gôr raeng
Like the rural buffaloes will have strength

Thierry:
ที่เอาไว้ไถนา
têe ao wái tăi naa
that still can be used for plowing

Lek:
หมดเรี่ยวแรงยังเข้าโรงฆ่าสัตว์
mòt rîeow raeng yang kâo rohng kâa sàt
And when that strength is gone, they enter the slaughterhouse

Thierry:
มันยังได้ราคา
man yang dâai raa-kaa
They still get a price.

Lek:
เนื้อหนังมังสาของคนกับควาย
néua năng mang săa kŏng kon gàp kwaai
The flesh of a person and a buffalo . . .

Thierry:
แล้วใครจะเหนียวกว่ากัน
láew krai jà nĭeow gwàa gan
Now, which of them is tougher?

[At the end, they are arguing about whether a person or a buffalo is tougher]

บิลลี่ Billy

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and Melody by Eed Opakul
Posted on the author’s Facebook page July 21, 2016
This song is on the album คนบาปเพื่อชีวิต Kon Bap for Chewit (Evil Person for Life),
This album is now available at eThaiCD.com, where you can shop for your Thai music in English!

UPDATE! Sadly, the bones of Pholachi “Billy” Rakchongcharoen have just been found. Looks like he was assassinated for his activism. See the story at Prachatai English.

Note: According to a Reuters report, “Pholachi ‘Billy’ Rakchongcharoen, an ethnic Karen land rights activist, went missing after being detained by Thai national park authorities, on April 17, 2014.” He is one of many Thai victims of “enforced disappearance.” Human rights activists in Thailand are always at risk of being mysteriously dissappeared, sometimes for weeks, sometimes forever. Despite the hopefullness of this song, Polachi or Billy Rakchangcharoen has very likely murdered been by government officials. His family will likely not get justice. Thailand needs to finish passing a promised law against torture and enforced disappearance.

พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared

เนิ่นเเละนาน น้ำตาไม่เเห้งเหือด
For a long, long time, tears have not dried up
เลือดเเละเนื้อ ทั้งคนไยสาบสูญ
Blood and flesh, and the entire person, how can they just disappear?
คือผู้นำผู้สืบสานรุ่นสู่รุ่น
[He] is a leader passing legacies from generation to generation
พอละจี บ้านโป่งลึก บางกลอย
Pholachi [of] Banpong Luek, Bang Gloi [in Petchaburi Province]

ลูกเมียยังคอย ด้วยความหวังไม่สิ้นสุด
Children and wife still wait in never-ending hope
ในศรัทธา ต่อวิญญาณเเห่งป่าไพร
Trusting in the spirit of the forest,
ปู่คออี้ ผู้นำ จิตวิญญาณใจ
Grandpa Paw-ee, a spiritual leader
ขอวิงวอน ความเป็นธรรม ปาเกอญอ
Plead for justice for the Karen people!

พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared

SOLO

ลูกเมียยังคอย ด้วยความหวังไม่สิ้นสุด
Children and wife still wait in never-ending hope
ในศรัทธา ต่อวิญญาณเเห่งป่าไพร
Trusting in the spirit of the forest,
ปู่คออี้ ผู้นำ จิตวิญญาณใจ
Grandpa Paw-ee, a spiritual leader
ขอวิงวอน ความเป็นธรรม ปาเกอญอ
Plead for justice for the Karen people!
ยุติธรรม ชำระความจริงเถิด
Justice . . . Do impartially review the facts
เรื่องที่เกิด อย่าให้โลกต้องมืดมน
of what has happened! Don’t let the world be black and gloomy
มนุษยชน มนุษยชาติ ไม่อับจน
The people, the nation’s people won’t be in despair
หากความหมาย ยุติธรรม ยังมีจริง
if the meaning of justice can still be realized . . .

* พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่…ไม่ มีวันสิ้นสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy . . . won’t just disappear.

รักผลัดใบ Rak Plad Bai (Love Sheds Leaves)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to the author’s facebook page August 15, 2016

Note: The video is below the translation.

อย่าให้ความรักต้องสิ้นสลาย
Don’t let love have to end
อย่าให้มุ่งหมายเราเเปรเปลี่ยนผัน
Don’t let our intentions shift and change
ไม่มีวันหรอกเปล่าเปลี่ยวนิรันดร์
There is no chance of being forever lonesome
หากยังมีเธอมีฉันมีกัน
If there is still you, there is me, together

อย่าให้ความคิดที่เเตกต่างฟ้า
Don’t let thoughts that are different [get lost in] the sky
อย่าให้ศรัทธาเราขาดสบั้น
Don’t let our faith break off
ปฐพีนี่นี้หลอมรวมสัมพันธ์
This soil that melds us combined in a relationship
คือจิตวิญญาณของผองชน
It’s the spirit of all the people

ลิ้นกับฟัน กระทบกันธรรมดา
Tongue and teeth hit each other naturally
หากใจยอมรับว่า ความรักมีจริงยิ่งใหญ่
If the heart accepts that there is great, real love
เจ็บปวดรวดร้าวในปัญหา ต่างปัญญาต่างจิตต่างใจ
The anguish of the problem. Different knowledge, different hearts, different minds
เเต่บัดนี้รักผลัดใบ ขอเพียงก้าวไปเคียงข้างกัน
But now love sheds its leaves. I ask only to step forwards together alongside each other

SOLO

ลิ้นกับฟัน กระทบกันธรรมดา
Tongue and teeth hit each other naturally
หากใจยอมรับว่า ความรักมีจริงยิ่งใหญ่
If the heart accepts that there is great, real love
เจ็บปวดรวดร้าวในปัญหา ต่างปัญญาต่างจิตต่างใจ
The anguish of the problem. Different knowledge, different hearts, different minds
เเต่บัดนี้รักผลัดใบ ขอเพียงก้าวไปเคียงข้างกัน
But now love sheds its leaves. I ask only for [us] to step forwards side by side

หลากอุดมการณ์หลายหลากความเห็น
The flood of ideology, the flow of opinions
เเต่ทุกคนเป็นหนึ่้งในสำคัญ
But every person is 1 [the same?] in significance
ด้วยรักบริสุทธิ์ความหมายคงมั่น
With pure love and sense [we] may be secure
คือรักเธอรักฉัน นิยามประเทศไทย
It is your love, it is my love that defines Thailand

ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ
In the season that love sheds leaves, in the season that love sheds leaves
เพื่อหัวใจหลอมรวมไทย เปลี่ยนผ่านสู่ศรัทธารักชาติ อันงดงาม
For hearts to meld combining the Thai, changing towards trust and love of country, so beautiful
ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ
In the season that love sheds leaves, in the season that love sheds leaves
เพื่อหัวใจหลอมรวมไทย เปลี่ยนผ่านสู่ศรัทธารักชาติ…
For hearts to meld combining the Thai, changing towards trust and love of country
ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย
Thailand, Thailand, Thailand!

นมหด Nom Hot (Expired Milk)

By คาราบาว Carabao
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

Note: This is a song about dishonesty in a government school milk program. The words “nom” means both “milk” and “breasts,” and thus surprising change of topic from one line to the next. I will only point out the double meaning in one line, then you will have to remember that “milk” and “breasts” are the same word.

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
káang kaao kà-moi gin glûay
The bat eats bananas
มนุษย์เฮงซวยกินนม
má-nút hayng suay gin nom
Bad people consume milk
นมเด็กชั้นประถม
nom dèk chán bprà-tŏm
Elementary school children’s milk

จับมือใครดม จับมือใครหนอ
jàp meu krai dom jàp meu krai nŏr
Clasp hands with someone [and try to] smell.* Whose hand are you clasping?
มันโกงเด็กได้ลงคอ
man gohng dèk dâai long kor
They can cheat children without remorse**
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ee mâe ee pôr rá-wang hâi dee
Mothers and fathers beware!
ระวังเด้อ อีแม่อีพ่อเอย
rá-wang dêr ee mâe ee pôr oie
Look out, mothers and fathers!

เด็กไทยเมื่อหลายปีก่อน
dèk tai mêua lăai bpee gòn
Thai children many years ago
มีข่าวกระฉ่อนกินดิน
mee kàao grà-chòn gin din
It is widely known that they ate dirt***
เขาเล่ามาให้ได้ยิน
kăo lâo maa hâi dâai yin
They tell [us]
อยู่กาฬสินธุ์อึดอยาก
yòo gaa-lá-sĭn èut yàak
Kalasin Province [in the Northeast of Thailand] endured much poverty

เป็นเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่
bpen dèk mâi mĕuan pôo yài
Being a child isn’t the same as [being] an adult
ยังเจริญวัยกินมาก
yang jà-rern wai gin mâak
[A child] is still growing up and eats so much:
เนื้อ นม อย่าให้ขาดปาก
néua nom yàa hâi kàat bpàak
Meat, milk. Don’t hold back feeding [them].
อดๆ อยากๆ จะไม่โต
òt òt yàak yàak jà mâi dtoh
[If they are] starving, [they] won’t grow up big.

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little milk/breasts, medium-sized milk/breasts, big milk/breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom-mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as you please

นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk ****

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh, brothers and sisters
เด็กไทยในคืนวันนี้
dèk tai nai keun wan née
Thai children these days
มีข่าวไม่ดีโดนดูด
mee kàao mâi dee dohn dòot
have bad news. [They have] been sucked [dry]
บางวันต้องกินนมบูด
baang wan dtông gin nom bòot
Some days [they] must drink rancid milk
นมบูดมีแป้งปนนม
nom bòot mee bpâeng bpon nom
There is rancid milk mixed in the milk

โครงการกินนมโรงเรียน
krohng gaan gin nom rohng rian
The project for drinking milk at school
กินกันเหี้ยนเตียนหน้าตรม
gin gan hîan dtian nâa dtrom
They consume it all till there’s nothing left. Faces are sad
เด็กๆ โดนยักยอกนม
dèk dèk dohn yák yôk nom
The children have been swindled of their milk [the milk was embezzled]
สังคมทำไมใจดำ ใจดำ
săng-kom tam-mai jai dam jai dam
Why is society black-hearted?!!! Black hearts!

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom-mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as [you] please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk

INSTRUMENTAL

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
will admire and praise as one please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as [you] please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink the milk

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
káang kaao kà-moi gin glûay
The bat eats bananas
มนุษย์เฮงซวยกินนม
má-nút hayng suay gin nom
Bad people consume milk
นมเด็กชั้นประถม
nom dèk chán bprà-tŏm
Elementary school children’s milk
จับมือใครดม จับมือใครหนอ
jàp meu krai dom jàp meu krai nŏr
Clasp hands with someone, [try to] smell. . . .** Whose hand are you clasping?

มันโกงเด็กได้ลงคอ
man gohng dèk dâai long kor
They can cheat children without remorse*
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ee mâe ee pôr rá-wang hâi dee
Mothers and fathers beware! . . . .

*This is part of an idiom: “จับมือใครดมไม่ได้” which in full means “Clasp hands [with them], can’t smell [them]” and it means you can’t find the one making trouble.
** Word-for-word: “They can cheat children ‘down their throats’” “Down their throats” in this context means “heartlessly” or “without remorse”
*** In the song ซาอุดร “Sa-Udon” the narrator mentions a fear that his child will have to eat dirt. The song ต่างขโมย Dtang Kamoi (Suffering Starvation) is about children in Northeast Thailand.
**** “I eat chicken, they drink the milk” is more pithy in Thai because one word is used for both “eat” and “drink” and there are no a’s or the’s necessary.

ด่านเกวียน Dan Kwian

by คาราบาว Carabao
Album: แป๊ะขายขวด Bpae Kaai Kuat (1982)

Note: Dan Kwian is a tambon (district) in Nakhon Ratchasima Province where they make pottery.

วัวมันเดินกระเหย่งย่องมา
wua man dern grà-yaeng yông maa
The cow comes walking along on tiptoe
บรรทุกเต็มบ่ามีดินเต็มเกวียน
ban-túk dtem bàa mee din dtem gwian
Full to overflowing, there is dirt filling the cart
เกวียนมันเดินลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง
gwian man dern lót líeow kíeow kóhng
The cart, [it] pulls [it] zigzag*
หลังมันโกงซํ้าวันซํ้าเดิน
lăng man gohng sám wan sám dern
The back is humped. It walks the same way day after day
เดินไปไกลไปหาดินดิบ
dern bpai glai bpai hăa din dìp
walking far to find fine clay
หยิบเอามาปั้นเป็นหม้อต้มแกง
yìp ao maa bpân bpen môr dtôm gaeng
Pick up and bring [it] to mold to be a curry pot
เอ๊ย ปั้นหม้อต้มแกง เอ๊ย เอย
óie bpân môr dtôm gaeng óie oie
Oy! Make a curry pot. Oy! Oy!

วัวมันเดินกระเหย่งย่องมา
wua man dern grà-yaang yông maa
The cow it comes walking along on tiptoe
บรรทุกเต็มบ่ามีฟืนเต็มเกวียน
ban-túk dtem bàa mee feun dtem gwian
Full to overflowing, there is firewood filling the cart
เกวียนมันเดินซํ้าวันซํ้าโค้ง
gwian man dern sám wan sám kóhng
The cart, it walks [pulling] it day after day, on the same route
หลังมันโกงซํ้าวันซํ้าเดิน
lăng man gohng sám wan sám dern
The back is humped [from] repeatedly walking day after day
เดินไปไกลไปหาฟืนแห้ง
dern bpai glai bpai hăa feun hâeng
Walking far to go find dry firewood
มาสุมไฟแรงเข้าหม้อต้มแกง
maa sŭm fai raeng kâo môr dtôm gaeng
to pile up to fire a curry pot [in a kiln]
เอ๊ย เข้าหม้อต้มแกง เอ๊ย เอย
óie kâo môr dtôm gaeng óie oie
Oy . . . to fire a curry pot, oy, oy!

ขึ้นหม้อดินเอาไว้หุงข้าว
kêun môr din ao wái hŭng kâao
Turn it into a clay pot to cook the rice
(หุงไว้เปล่าๆ ใส่นํ้าตาลเมา)
hŭng wái bplào bplào sài nám-dtaan mao
([Or] to boil palm wine)
ขึ้นเป็นครกใส่โขลกปลาร้า
kêun bpen krók sài klòhk bplaa ráa
[Or] develop it to be a mortar. Put in and pound pickled fish
(โอ่งธรรมดาใส่นํ้าท่าอาบกิน)
(òhng tam-má-daa sài nám tâa àap gin )
([Or] an ordinary water jar to put water for bathing, drinking)
เอาดินแห้งแล้งแปลงเป็นหม้อไห
ao din hâeng láeng bplaeng bpen môr hăi
Take dry earth and change it to be a clay jar
(ฝีมือไทยๆ ที่โคราชบ้านเอ็ง)
(fĕe meu tai tai têe koh-râat bâan eng )
(The handicraft of Thais right here at Khorat, [your] hometown)
เอ๊ย โคราชบ้านเอ็ง เอ๊ย เอย
óie · koh-râat bâan eng · óie · oie
Oy. [Your] home of Khorat. Oy oy

ความเจริญหลั่งไหลกันเข้ามา
kwaam jà-rern làng lăi gan kâo maa
Growth and development rapidly flows in
มันเป็นสินค้ามีเงินเต็มมือ
man bpen sĭn káa mee ngern dtem meu
It’s the products which make a lot of money [filling the fist]
มือเอ็งทํากำแต่ดินเต็มมือ
meu eng tam gam dtàe din dtem meu
Your hands are full of clay to make [the products]
เต็มสองมือช่างปั้นด่านเกวียน
dtem sŏng meu châang bpân dàan-gwian
filling the two hands of the potters of Dan Kwian.
ที่เก็บที่มีจ้างกินก็บ่ได้
têe gèp têe mee jâang gin gôr bòr dâai
What you keep [and don’t sell] cannot make a living**
ปั้นวัวควายกินได้ซะก็ดี
bpân wua kwaai gin dâai sá gôr dee
It would be better if one could mold edible cattle
เอ๊ย แบบไหน เอ๊ย เอ๊ย แบบไหน
óie · bàep năi · óie · óie · bàep năi
Oy, what kind [do you want]? Oy oy. What way [do you want]?
เอ๊ย เอย เฮ้อ เอย
óie oie hér oie
Oy oy Oh! oy!

*Another translator tells me “ลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง is just for rhymes.The usual expression is ‘เลี้ยวลดคดเคี้ยว’, meaning zigzag/tortuous.
**Not sure the meaning of this line. Another translator also can’t figure it out, but they think that the last line means “Do you want a simple life versus a rapid influx of money/technology/development”? I think it means “What kind of product do you want?” (after the third verse lists all the various products that can be made).

Aad Carabao : 60th Year Celebration [ Box set ] — The Playlist

Aed_Carabao_100_song_box_set

Here is my translated playlist for the The Aed Carabao 60th Year Celebration Box Set, which contains 100 songs by Aed Carabao (Yuenyong Opakul), including 50 songs from the Carabao albums and 50 songs from Aed Carabao’s solo albums AND an Aed Carabao T-shirt!!! There are hyperlinks to the all songs translated at this site. You will see there is a nice overlap between their top 100 Aed Carabao songs and my top 200 Aed Carabao songs. You can BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English. (Note I am not selling anything; I make no money from the site; this is just a fan page to help English-speaking Carabao fans and language learners.)

Track List

MP3 : Disc 1 – Carabao

1. มนต์เพลงคาราบาว Lung Kee Mao (The Drunken Uncle)
3. กัญชา Ganja (Marijuana)
4. แร้งคอย Reng Koi (The Vulture Waits)
5. วณิพก Wanipok (The Beggar)
6. คนล่าฝัน Kon La Fun (Dream Chaser)
7. ราชาเงินผ่อน Rachaa Ngern Pon (King of Credit)
8. คนจนผู้ยิ่งใหญ่ Kon Jon Poo Ying Yai (Poor Person, Great Person)
9. วิชาแพะ Wecha Pae (On the Subject of Goats)
10. ท. ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier)
11. เมด อิน ไทยแลนด์ Made in Thailand
12. เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand
13. หนุ่มสุพรรณ Num Suphan (Young Man from Suphan)
14. หนุ่มสุพรรณ 2 Num Suphan 2 (Young Man from Suphan 2)
15. รักทรหด Rak Torahot (Enduring Love)
16. หัวใจบ้าบิ่น Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart)
17. ฝากจันทร์ Faak Jan (Entrust to the Moon)
18. หลงวัฒน์
19. ซาอุดร Sa-Udon
20. บิ๊กเสี่ยว Big Siow (Big Buddy)
21. ทินเนอร์ Tinner (Paint Thinner)
22. ผ้าขี้ริ้ว
23. ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy)
24. สัจจะ 10 ประการ
25. นายกอ
26. นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai
27. บางระจันวันเพ็ญ Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon)
28. เจ้าตาก Jao Dtak
29. ทับหลัง Tap Lang (The Lintel)
30. อองซานซูจี Aung San Suu Kyi
31. เช กูวาร่า
32. ไม้ไผ่ (Maai Pai) Bamboo
33. ไม้ผลัดใบ Maai Plat Bai (The Leaves Fall)
34. เดือน 9 เช้า 11 Duan 9 Chao 11 (Nine Eleven [9/11])
35. สาธุชน
36. ค่าของคน Kaa Kong Kon (The Value of a Person)
37. หลวงพ่อคูณ Luan Paw Kun
38. ยายสำอาง Yaai Samang (Good-Looking Grandma)
39. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
40. สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai! (Thailand Unite!)
41. เพลงโฮะ Playng Ho (The song Curry)
42. ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle)
43. กำลังใจคาราบาว 30 ปี Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)
44. สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!)
45. ยังมีประเทศไทย Yang Me Prathet Thai (There is Still Thailand)
46. ขวานไทยใจหนึ่งเดียว Kwaan Thai Jai Neung Diow (The Thai Ax, One Heart)
47. วิหคพลัดถิ่น Wihok Plat Tin (The Bird Tumbles to the Ground)
48. ตามรอยพ่อ Dtaam Roi Paw (Following the Path of Father)
49. ผู้ปิดทองหลังพระ Poo Bpit Tong Lang Pra (Person Who Puts Gold Leaf on the Back of the Buddha Statue)
50. บัวลอย Bua Loy

MP3 : Disc 2 – Solo album

1. กัมพูชา Kampucha (Cambodia)
2. ดิน น้ำ ลม ไฟ (Din Nam Lom Fai) Earth, Water, Wind, Fire
3. เดือนเพ็ญ Full Moon (Duan Pen)
4. ทะเลใจ Telay Jai (Ocean Heart)
5. แง้มใจ Ngem Jai (An Opening in the Heart)
6. โนพลอมแพลม Noh Pon Om Plaem
7. ล้างบาง Lang Baang (Clean up)
8. บ้า Ba (Crazy)
9. วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mi Row (If It Weren’t for Her, Today I’d Not Be Here)
10. ถามหาความรัก Taam Ha Kawm Rak (Asking after Love)
11. โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love)
12. รักต้องสู้ Rak Dtong Soo (Love Must Struggle)
13. รักทรหด (2) Rak Torrahot 2 (Enduring Love 2)
14. ทำมือ Tam Meu (Hand Made)
15. สุรชัยสามช่า Surachai Sam Cha
16. โอท็อป (OTOP)
17. วิมานดิน Wimaan Din (Land of Paradise)
18. เดอะแมนซิตี้ไลอ้อน The Man City Lion
19. เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand)
20. เวิลด์ World
21. สืบทอดเจตนา Seup Tot Jaytdtanaa (Carry on the Goal)
22. ภควัทคีตา Bhagavad Gita
23. ไม่ต้องร้องไห้ Mai Dtong Rong Hai (Don’t Need to Cry)
24. ตราบวันที่เป็นไท Drap Wan Tee Bpen Tai (Until the Day We are Free)
25. แมงฟอร์ซวัน
26. บริการรับนวดหน้า Borigan Rap Nuat Naa
27. สมภารเซ้งโบสถ์ Som Paan Sayng Boht (Abbot Sells Out the Temple)
28. เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?)
29. กันชนหมา Gan Chon Ma (Bumper Dog)
30. ???????????
31. น้ำตาอันดามัน Nam Dtaa Adaman (Tears of the Adaman Sea)
32. สายธารที่หวนคืน Saai Taan Tee Huan Keun (The Stream that Turns Back)
33. บ่อเยี่ยะโจ่ย Baw Ye-ya Joi (No Big Deal)
34. 1 = 0
35. ยืนยง Yuenyong
36. บางระจัน 2 Bangrajan 2
37. มหาราชกู้แผ่นดิน Mahaa Raat Goo Paen Din
38. นายขนมต้ม Naai Kanom Dtom (Mr. Kanom Dtom)
39. ก้านกล้วย
40. ตะวันตกดิน (Dtawan Dtok Din) The Sun Sets
41. เว้นวรรค
42. ประขาธิปตวย
43. ทหารพระราชา
44. นาวารัฐบุรุษ
45. ไม่ยืนยง Mai Yuenyong (Not Endure [Forever])
46. ใครเหล้าเคย
47. ทุ่งฝันตะวันรอน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Hot Sun)
48. ฝันใหญ่ Fun Yai (Big Dream)
49. ถึงเวลา Tung Wayla (Until We Reach That Time)
50. อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear)

แผ่นดิน Paen Din (The Land)

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This patriotic song sounds a lot like American patriotic songs in describing Thailand as a land of opportunity for immigrants. This is not surprising given that Aed’s parents emigrated from China and Theirry’s mother is Swiss. Unlike most American patriotic songs, it warns of potential disaster if the people aren’t careful.

*ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as firm and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, [the place]
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีชายหญิงใด มีชีวิต
mâi mee chaai yĭng dai mee chee-wít
There is no man or woman who has life
หมกมุ่นครุ่นคิด แค่สืบพันธุ์
mòk mûn krûn-kít · kâe sèup pan
absorbed totally in concern for their own reproduction
ไม่มีชายหญิงใด มัวแต่ฝัน
mâi mee chaai yĭng dai mua dtàe făn
There is no man or woman anywhere absorbed only in dreaming
ถึงแต่ตนทุกวัน ทุกเวลา
tĕung dtàe dton túk wan túk way-laa
just of him- or herself every day, all the time
ไม่มีชายหญิงใด ไม่เคยคิด
mâi mee chaai yĭng dai mâi koie kít
There is no man or woman whatsoever who has never thought
ถึงชีวิตต่อไป ภายภาคหน้า
tĕung chee-wít dtòr bpai paai pâak nâa
of the life that goes on into the future
ไม่มีชายหญิงใด ไม่อ่อนล้า
mâi mee chaai yĭng dai mâi òn láa
There is no man or women anywhere who isn’t weary,
ร่วงโรย ชรา ไปตาม กรรม
rûang roi chá-raa bpai dtaam gam
fading into old age according to fate

อย่ามัวแต่ฝัน
yàa mua dtàe făn
Don’t just be wrapped up with dreaming of . .
อย่ามัวแต่คิด
yàa mua dtàe kít
Don’t just be wrapped up with thinking of . . .
ฝันถึงคิดถึง
făn tĕung kít tĕung
dreaming, thinking
แต่ประโยชน์ส่วนตัว
dtàe bprà-yòht sùan dtua
only of your own interests
เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว
hĕn gàe dtua kon hĕn gàe dtua
Being selfish. [If] people are selfish
แผ่นฟ้า จะมัว
pàen fáa jà mua
The skys will murky
แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา
pàen din jà mŏng nong nám dtaa
The land will be gloomy and flooded with tears

ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as solid and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, the place
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีชัย ชนะ ใดยิ่งใหญ่
mâi mee chai chá-ná dai yîng yài
There is no victory whatsoever as great
เท่ากับชัย ชนะ เหนือใจตน
tâo gàp chai chá-ná nĕua jai dton
as the victory over one’s own heart
ไม่มีภัยผองใด เหี้ยมโหดร้าย
mâi mee pai pŏng dai hîam hòht ráai
There is no danger whatsoever as cruel
เท่ากับภัยผองไทย ทำลายตน
tâo gàp pai pŏng tai tam laai dton
as the danger that Thais destroy ourselves
ไม่มีเงิน ไม่มีทอง
mâi mee ngern mâi mee tong
[If] I don’t have money
ยังไม่หมองเศร้า
yang mâi mŏng sâo
I’m still not sad
มีแผ่นดิน ปลูกข้าว เราอยู่ได้
Mee pàen din bplòok kâao rao yòo dâai
I still have land and can plant my rice
ไม่มีเงินไม่มีทอง ค่อยหาใหม่
mâi mee ngern mâi mee tong · kôi hăa mài
[If] there’s no money, gradually I’ll find it again
บนแผ่นดินสุดท้าย
bon pàen din sùt táai
on the ultimate land
ของไทย ทุกคน
kŏng tai túk kon
of every Thai

อย่ามัวแต่ฝัน
yàa mua dtàe făn
Don’t just be wrapped up with dreaming of . . .
อย่ามัวแต่คิด
yàa mua dtàe kít
Don’t just be wrapped up with thinking of . . .
ฝันถึงคิดถึง
făn tĕung kít tĕung
Dreaming, thinking
แต่ประโยชน์ส่วนตัว
dtàe bprà-yòht sùan dtua
only of one’s personal interest
เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว
hĕn gàe dtua kon hĕn gàe dtua
Being selfish. [If] people are selfish
แผ่นฟ้า จะมัว
pàen fáa jà mua
The sky will be murky
แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา
pàen din jà mŏng nong nám dtaa
The land will be gloomy and flooded with tears

แผ่นดินเดือดร้อน
pàen din dèuat rón
[If] the land is upset and angry
ผู้คนหมองไหม้
pôo kon mŏng mâi
People are sad and burn
ผู้คนใจร้าย
pôo kon jai ráai
People are cruel
แผ่นดินเดือดร้อน
pàen din dèuat rón
[If] the land is upset and angry,
แผ่นดินเหือดหาย
pàen din hèuat hăai
the land is dissipated
ผู้คนเหือดสิ้น
pôo kon hèuat sîn
The people completely dry up
หมดสิ้นแผ่นดิน
mòt sîn pàen din
It’s the end of the land
หมดสิ้นเผ่าพันธุ์
mòt sîn pào pan
The end of our ethnic group

*ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as solid and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, the place,
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีผืนดินใด มีความหมาย
mâi mee pĕun din dai mee kwaam măai
There is no land anywhere that has meaning
เท่ากับผืนดินไทย ของคน ไทย
tâo gàp pĕun din tai kŏng kon tai
equal to the land of the Thai people


อองซานซูจี Aung San Suu Kyi [in Thai]

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul (Aed Carabao) + ? [there are two more people credited on the English-language version]
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Also check out the band’s English-language version of this song.

ความกลัวมิอาจ
kwaam glua mí àat
Fear won’t likely
พลัดพราก
plát prâak
separate her from [them]
ฝากหัวใจเคียงข้างปวงชน
fàak hŭa jai kiang kâang bpuang chon
[She] deposits her heart alongside all the people
ต่อให้ตายเกิดใหม่กี่หน ไม่คิดท้อถอย
dtòr hâi dtaai gèrt mài gèe hŏn  mâi kít tór tŏi
[She] fights to the death, however many times again and again, [however many times reborn?], [she] doesn’t want to give up.
เป็นเพียงผู้หญิงน้อยๆ ในมือ
bpen piang pôo yĭng nói  nai meu
[She] is only a small woman in the hand,
มือทรราช กุมอำนาจข่มเหงกดขี่ ผู้คน
meu tor-rá-râat  gum am-nâat kòm-hăyng gòt kèe · pôo kon
the hand of a tyrant, [who] seizes power, persecutes, and oppresses people
ออง อองซานซูจี
ong ong saan soo jee
Aung . . . Aung San Suu Kyi
อองซานซูจี
ong saan soo jee
Aung San Suu Kyi
อองอองซานซูจี
ong saan soo jee
Aung San Suu Kyi

แผ่นดินต้องทุกข์ระทม
pàen din dtông túk rá-tom
The country must agonizingly suffer
ดังจ่อมจมอยู่อเวจี
dang jòm jom yòo a-way-jee
as if sinking down into [one of the eight] Hells
ถึงโลกทั้งโลกรู้ดี ก็ยังไม่มีวี่แวว
tĕung lôhk táng lôhk róo dee  gôr yang mâi mee wêe-waew
Until the whole world perceives clearly, but still doesn’t have a clue

กฎหมู่ของผู้มีปืน ในมือ
gòt mòo kŏng pôo mee bpeun  nai meu
Mob rule of people with guns in their hands
มือทรราช ใช้พิฆาตเข่นฆ่าพี่น้อง…….ประชาชน
meu tor-rá-râat  chái pí-kâat kàyn kâa pêe nóng …… . bprà-chaa chon
The hands of tyrants, use [guns] to kill and murder [their] brothers and sisters . . . the people

ชั่วชีวิตเดิมพัน มุ่งสู่ทางฝันประชาธิปไตย
chûa chee-wít derm pan  mûng sòo taang făn bprà-chaa-típ-bpà-dtai
All of life up to now has aimed to go down the path to the dream of democracy
บิดาได้เคยสร้างไว้ บัดนี้มีเธอเป็นผู้สืบสาน
bì-daa dâai koie sâang wái  bàt-née mee ter bpen pôo sèup săan
[Her] father already created it for posterity. Right now she is the one who carries on
ชื่ออองซานซูจี วีรสตรีที่โลกกล่าวขาน
chêu ong saan soo jee  wee rót dtree têe lôhk glàao kăan
Her name is Aung San Suu Kyi, a heroine who is world-renowned.
ยังคงยืนต้านเผด็จการ นำชนพม่าสู่ประชาธิปไตย
yang kong yeun dtâan pà-dèt gaan nam chon pá-mâa sòo bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Remains standing opposing dictatorship, leading the Burmese people towards democracy

ขอร่วมแรงชาวโลก จงสนับสนุนอองซานซูจี
kŏr rûam raeng chaao lôhk  jong sà-nàp-sà-nŭn ong saan soo jee
Please join strength, people of the world, [we] must support Aung San Suu Kyi
ขอร่วมใจชาวโลก จงช่วยพิทักษ์อองซานซูจี
kŏr rûam jai chaao lôhk  jong chûay pí-ták ong saan soo jee
Please join hearts, people of the world, [we] must help and protect Aung San Suu Kyi

ชั่วชีวิตเดิมพัน มุ่งสู่ทางฝันประชาธิปไตย
chûa chee-wít derm pan  mûng sòo taang făn bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Her whole life until now, has resolutely headed down the road of the dream of democracy
บิดาได้เคยสร้างไว้ บัดนี้มีเธอเป็นผู้สืบสาน
bì-daa dâai koie sâang wái  bàt-née mee ter bpen pôo sèup săan
Her father already created it for posterity. Right now she is the person who continues on [with the project]
ชื่ออองซานซูจี วีรสตรีที่โลกกล่าวขาน
chêu ong saan soo jee  wee rót dtree têe lôhk glàao kăan
Her name is Aung San Suu Kyi, a heroine who is world-renowned.
ยังคงยืนต้านเผด๊จการ นำชนพม่าสู่ประชาธิปไตย
yang kong yeun dtâan pà-dèt gaan  nam chon pá-mâa sòo bprà-chaa-típ-bpà-dtai
[She] remains standing opposing dictatorship, leading the Burmese people towards democracy

ขอร่วมแรงชาวโลก จงสนับสนุนอองซานซูจี
kŏr rûam raeng chaao lôhk  jong sà-nàp-sà-nŭn ong saan soo jee
Please join strength, people of the world, [we] must support Aung San Suu Kyi
ขอร่วมใจชาวโลก จงช่วยพิทักษ์อองซานซูจี
kŏr rûam jai chaao lôhk  jong chûay pí-ták ong saan soo jee
Please join hearts, people of the world, [we] must help protect Aung San Suu Kyi

ขอร่วมแรงชาวโลก จงสนับสนุนอองซานซูจี
kŏr rûam raeng chaao lôhk  jong sà-nàp-sà-nŭn ong saan soo jee
Please join strength, people of the world, [we] must support Aung San Suu Kyi
ขอร่วมใจชาวโลก จงช่วยพิทักษ์อองซานซูจี
kŏr rûam jai chaao lôhk  jong chûay pí-ták ong saan soo jee
Please join hearts, people of the world, [we] must help protect Aung San Suu Kyi

หําหด Ham Hod (The Penis Shrinks ???!!!!) [Just Do It!!!]

Music and Lyrics by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)

BUY IT HERE

Note: Uh . . . I had help from a fellow translator but we are both Farang. So the title also has an alternative English-language title that I gave it, just to be on the safe side, LOL.

ก่อนจะเป็นยังไงไม่ต้องใส่ใจ
gòn jà bpen yang ngai mâi dtông sài jai
However it was before, [you] don’t need to pay attention to that
วันนี้จําไว้คือวันสําคัญ
wan née jam wái keu wan săm-kan
This day store away to remember, it’s an important day
ก่อนจะหลับตาลงอย่ามั่นใจจะฝัน
gòn jà làp dtaa long yàa mân jai jà făn
Before [you] close their eyes, don’t be sure you will dream
คาดหวังวันๆ มันก็เเค่ผ่านไป
kâat wăng wan wan man gôr เเค่ pàan bpai
Expect day by day it will just go by

คนยืนยาวสักเท่าใดก่อนกลับกลายเป็นธุลี
kon yeun yaao sàk tâo dai gòn glàp glaai bpen tú-lee
However long a person lasts before they return to dust
ปีเดือนวันนาทีทุกวินาทีคุ้มค่าบ้างไหม
bpee deuan wan naa-tee túk wí-naa-tee kúm kâa bâang măi
A year, a month, a day, a minute, is every moment worth it?
ใจมองดูใจข้างในใจชอบในสิ่งใด
jai mong doo jai kâang nai jai chôp nai sìng dai
The heart watches, the heart inside likes whatever it likes
ถามใจดูบ้างไหมก่อนจะหลงจะลืม
tăam jai doo bâang măi gòn jà lŏng jà leum
Do you ever ask your heart to watch before it loses its way and forgets?

ก่อนจะหมดเรี่ยวเเรงสิ้นจิตวิญญาณ
gòn jà mòt rîeow เเรง sîn jìt win-yaan
Before one’s strength runs out, the spirit comes to an end
เรื่องราวผันผ่านวันคืนพ้นไป
rêuang raao păn pàan wan keun pón bpai
The story changes and passes by. Days and nights escape
วันนี้ยังมีจมูกไม่ได้ยืมของใคร
wan née yang mee jà-mòok mâi dâai yeum kŏng krai
Today [you] have a nose. [You] haven’t forgotten whose it is.
หายใจลึกๆ รู้สึกตัวไหมลงมือทํา
hăai jai léuk léuk róo sèuk dtua măi long meu tam
Take a deep breath. Are you conscious? Set out to do [something]

คนยืนยาวสักเท่าใดก่อนกลับกลายเป็นธุลี
kon yeun yaao sàk tâo dai gòn glàp glaai bpen tú-lee
However long a person lasts before they return to dust
ปีเดือนวันนาทีทุกวินาทีคุ้มค่าบ้างไหม
bpee deuan wan naa-tee túk wí-naa-tee kúm kâa bâang măi
A year, a month, a day, a minute, is every moment worth it?
ใจมองดูใจข้างในใจชอบในสิ่งใด
jai mong doo jai kâang nai jai chôp nai sìng dai
The heart watches, the heart inside likes whatever it likes
ถามใจดูบ้างไหมก่อนจะหลงจะลืม
tăam jai doo bâang măi gòn jà lŏng jà leum
Do you ever ask your heart to watch before it loses its way and forgets

ใจมองดูใจข้างในใจชอบในสิ่งใด
jai mong doo jai kâang nai jai chôp nai sìng dai
The heart watches, the heart inside likes whatever it likes
รีบๆ ทําเข้าไปก่อนจิ้งจกมันทักจุๆๆๆๆ
rêep rêep tam kâo bpai gòn jîng-jòk man ták jù ๆๆๆๆ
Hurry go in before the lizard says “cht! cht! cht! cht!”
ไอ้หําคลําอยู่ได้หรือกลัวไม่มีน้ำยา
âi hăm klam yòo dâai rĕu glua mâi mee nám yaa
The penis still can do its thing or are you scared you don’t have skills?
สวรรค์ที่ชอบรออยู่ข้างหน้าไม่ไขว่ไม่คว้าไม่ทํา
sà-wăn têe chôp ror yòo kâang nâa mâi kwài mâi kwáa mâi tam
The heaven that you like still waits ahead [If you] don’t grab it, you don’t do it
หําเอ๊ยไอ้หําหดหมดโอกาสเเล้วพรุ่งนี้ๆๆ ที่ว่างเปล่า
hăm óie âi hăm hòt mòt oh-gàat láew prûng-née ๆๆ têe wâang bplào
The penis, oh, the penis shrinks back and the opportunity is gone. Tomorrow, tomorrow, oh tomorrow . . . there is nothing there.

รักแท้มีจริงๆ Rak Tae Mee Jing Jing (True Love Really Exists) [Or I Really Have True Love]

Words and Lyrics by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Published on YouTube December 22, 2014
Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE

Sorry, the YouTube is no longer available.

มองหน้าเธอบางครั้งเผลอลืมไป
Sometimes I look at your face absent-mindedly
แล้วนั่นใครทำไมทนจนปานนี้
And [think to myself], [so] why does anyone endure this much?
ฉันบางวันทนตนเองไม่ได้ดี
Some days I can’t [even] endure myself very well
เห็นแก่ตัวนะสิไม่น่าให้อภัย
[I’m] selfish, I guess. It’s unforgivable.

มองหน้าฉันวันๆ ไม่คิดอะไร
Looking at my face every day, [one] doesn’t think anything
ใจคือใจความในใจยากจะรู้
[My] heart is a hard one to know
แต่ความจริงความหมายยังคงอยู่
But truth and meaning remain
ยังเคียงคู่เรามากันจนปานฉะนี้
Still beside us to this moment

ขอบคุณที่ได้ร่วมชะตาชีวิตกัน
Thank you for combining our destinies
ขอบคุณเธอนั้นไว้ใจห่วงใยเสียสละ
Thank you for that trust and sacrificial concern
ถึงไม่พูดแสดงออกเป็นวาจา
Even if not spoken and expressed in words
แต่นัยตาเธอศรัทธาความเป็นฉัน
In your eyes you believe in me.

แม้ความจริงคือความจริง
Even if truth is truth
คงไม่ชั่วนิรันดร์
Maybe it won’t be forever
แต่จะให้นานเท่านาน
But I’ll make it last for as long as possible
เท่าที่ยังเป็นเรา
As long we’re still us

SOLO

ขอบคุณที่ได้ร่วมชะตาชีวิตกัน
Thank you for combining our destinies
ขอบคุณเธอนั้นไว้ใจห่วงใยเสียสละ
Thank you for that trust and sacrificial concern
ถึงไม่พูดแสดงออกเป็นวาจา
Even if not spoken and expressed in words
แต่นัยตาเธอศรัทธาความเป็นฉัน
In your eyes you believe in me.

แม้ความจริงคือความจริง
Even if truth is truth
คงไม่ชั่วนิรันดร์
Maybe it won’t be forever
แต่จะให้นานเท่านาน
But I’ll make it last for as long as possible
เท่าที่ยังเป็นเรา
As long we’re still us

มองหน้ากันไม่ฝันอะไรทั้งนั้น
Looking at each other, one doesn’t dream all that
ตราบเธอฉันคือความจริงที่ยิ่งใหญ่
Even if you and me are a great truth
วันเวลาไม่รู้นานสักปานใด
As time goes by, [no one] knows just how long
ขอบอกเธอสุดหัวใจขอบคุณนะ สำหรับรัก
With all my heart I want to thank you for love

ขอบคุณนะ สำหรับรัก
Thank you, for love
และขอบคุณ รักแท้ มีจริงๆ
And thank you [that] I have true love for real

เพื่อนแท้แค่มือเดียว Peuan Tae Kae Meu Dieow (Just One Hand from a True Friend)

Lyrics/Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Published informally April 29, 2016, on facebook

Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE

Please find the song at the artist’s facebook page: https://www.facebook.com/eedopakul/posts/618322634990050

เราจะเหลืออะไร หากสิ้นสลายไร้มิตรภาพ
What would be left if we lost our friendships?
คงสูญสิ้นโอกาส ดั่งคนชะตาขาดพังทลาย
Our opportunities would probably vanish like a person whose fortunes collapse
ฝันฉันหล่นหาย วันคืนผ่านไปนับถอยหลัง
Our dreams would crash and disappear. Days and nights pass on by counting backwards
ไม่เหลือเเล้วความหวัง หมดไฟไร้พลัง ล้มลงทั้งหวาดกลัว
There’s no hope left. The fire goes out without strength. [One] falls down in total dread

ไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องการเพืยงมือใครสักคน
[You’re] not your own person, [no self-confidence]. [You] just needs the hand of someone, at least one person,
ที่จริงใจด้วยเหตุผล ให้กําลังใจยามหล่นหาย
Who is sincere and reasonable to give moral support when [you] fall
เป็นมือของเพื่อนยามยาก ที่รับฟังอย่างเข้าใจ
It’s the hand of the friend in hard times who listens like they understand
ชี้ทางให้เเก้ไข ด้วยน้ำใจเเท้จริง
Who points out the way to fix things with true generosity

ไม่ทอดทิ้งมิตรภาพ ล้มเเล้วไม่ข้าม
Don’t neglect friends. [They] die and can’t cross over

เติมยิ้มให้เเก่กัน เเละสุมไฟฝันให้มีหวัง
Increase the smiles to each other, and light a fire of dreams so there is hope
ช่วยตามหาพลัง เคียงข้างไม่หยุดยั้ง ฉุดรั้งไม่ปล่อยมือ
Help [them] look for strength. Stay beside [them]. Hold on! Don’t release the hand!

SOLO

ไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องการเพืยงมือใครสักคน
[You’re] not your own person, [no self-confidence]. [You] just need the hand of someone, at least one person,
ที่จริงใจด้วยเหตุผล ให้กําลังใจยามหล่นหาย
Who is sincere and reasonable to give moral support when [you] fall
เป็นมือของเพื่อนยามยาก ที่รับฟังอย่างเข้าใจ
It’s the hand of the friend in hard times who listens like they understand
ชี้ทางให้เเก้ไข ด้วยน้ำใจเเท้จริง
Who points out the way to fix things with true generosity

ไม่ทอดทิ้งมิตรภาพ ล้มเเล้วไม่ข้าม
Don’t neglect friends. [They] die and can’t cross over

เติมยิ้มให้เเก่กัน เเละสุมไฟฝันให้มีหวัง
Increase the smiles to each other, and light a fire of dreams so there is hope
ช่วยตามหาพลัง เคียงข้างไม่หยุดยั้ง ฉุดรั้งไม่ปล่อยมือ
Help [the other] look for strength. Stay beside [them]. Hold on! Don’t release the hand!

สมดั่งเพื่อนคือ… เพื่อนยาก ไม่ปล่อยมือๆๆ
Appropriately, as friends are . . . friends in hard times. Don’t release the hand!!! [3X]

คือมือจากเพื่อนเเท้ๆ เเค่มือเดียว..ก็เพียงพอ
It’s the hand from a true, true friend. It’s just one hand . . . and it’s enough.

ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)

Lyrics and Music by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)

BUY IT HERE

ฝันไม่ออกก็ต้องฝันต่อไป
[When you] can’t dream very well, [you] must keep on dreaming
เพราะอย่างไงๆ ก็ต้องฝัน
Because, somehow, some way, [you] must dream
ยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูก
When you can’t really smile, and are unable to explain
พูดก็พูดเถอะ คนยังต้องยิ้ม
Go ahead and speak anyway, [and] people still must smile.
เพราะความเป็นจริงหัวใจเป็นใจ
Because the heart’s truth conspires
เหนืออื่นใดทุกสิ่ง
Above all, [above] everything
มันสั่งให้ยิ้ม
It directs us to smile
เเละมันยังสั่งให้ฝัน
And it still orders us to dream

สุมกองไฟ ก็ต้องย่อมมีควัน
The campfire, also, naturally has smoke
สุมกองไฟฝัน ย่อมมีฝัน
The campfire dreams, naturally has dreams
รักเป็นฟืน โหมไฟควัน
Love is firewood, mobilizing fire and smoke
ยามเงาจันทร์ บังคืนมืดมิด
When the moon’s reflection hides the dark night
ฝันยังไขว่คว้า
Dreams still grab us
คือปราถนาศรัทธาเเห่งชีวิต
It is the desire and confidence of life
ฝันคือลิขิต
Dreams are destined
ฝันคือฝันอันล่องลอย
Dreams are dreams, drifting/floating along.

SOLO

ลอยไปทางโน้น…ลอยมาทางนี้
Floating off on that path . . . floating in on this path
เป็นบทกวี…เป็นนวนิยายเรื่องสั้น
[It] is poetry . . . novels, [and] short stories
คือบทเพลงบรรเลงโลก คือภาพเขียนปฎิมากรรม
[It] is the lyrics of the music of the world. [It] is paintings, sculpture
เป็นพลังสร้างสรร จินตนาการ
[It] is the strength to create and imagine

* เหนือเหตุผลเหนือความจริง
Above reason, above truth
เเต่ยากเย็นจะเหนือฝัน
But difficulty will overwhelm dreams
เมื่อคนมีสิทธิ์พิชิตมัน
When people have the right to conquer it
มันก็ง่ายถ้าไต่ตามฝัน
It [can be] easy if [they] climb following a dream

SOLO

* เหนือเหตุผลเหนือความจริง
Above reason, above truth
เเต่ยากเย็นจะเหนือฝัน
But difficulty will overwhelm dreams
เมื่อคนมีสิทธิ์พิชิตมัน
When people have the right to conquer it
มันก็ง่ายถ้าไต่ตามฝัน
It [can be] easy if [they] climb following a dream

ลอยไปทางโน้น…ลอยมาทางนั้น
Float off on that path way over there . . . float back on that [other] path
เป็นข้าราชการ เป็นขอทานเศรษฐีพ่อค้า
[Whether you] are a government official, a beggar, millionaire, or merchant
เเม่บ้านรับจ้างกรรมกร ชาวสวนชาวไร่ชาวนา
A housekeeper, freelance worker, laborer, gardener, or farmer
ทุกชีวิตเพื่อชีวา ต้องมีฝัน
Every life for living must have dreams

ฝันไม่ออกก็ต้องฝันต่อไป
[When you] can’t dream very well, [you] must keep on dreaming
เพราะอย่างไงๆ ก็ต้องฝัน
Because, somehow, some way, [you] must dream
ยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูก
When you can’t really smile, and are unable to explain
พูดก็พูดเถอะ คนต้องยิ้มสู้ฝัน
Go ahead and speak anyway, people still must smile.
ยิ้มสู้ฝัน ยิ้มสู้ฝัน ยิ้มสู้ฝัน . . . อันล่องลอย
Smile, fight, dream. Smile, fight, dream. Smile, fight dream . . . a dream drifting off
เพราะอย่างน้อยๆ…ยังมีฝัน..ยังมีชีวิตอยู่
Because at least, if you have dreams, you still have life.

ฝาโลง Fa Long (Coffin Lid)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (1994)
This album is HIGHLY Recommended. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

Note: Just wow . . .

เฮ้ย มันไม่ผิดหรอก
hóie man mâi pìt ròk
Hey! It’s not like it’s wrong
ที่คุณจะรักกับใครสักคน
têe kun jà rák gàp krai sàk kon
that I would have love with at least some person*
เฮ้ย…มันไม่ใช่เรื่องเสียหาย
hóie … man mâi châi rêuang sĭa hăai
Hey! . . . It’s not harmful
ถ้าหัวใจร่ำร้อง
tâa hŭa jai râm róng
if my heart is crying out
แต่ใครล่ะ คือคนที่คุณหมายปอง
dtàe krai lâ keu kon têe kun măai bpong
But who, who is the person I aim to get?

มันดูดีจะตาย ถ้าหากคุณจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา
man doo dee jà dtaai tâa hàak kun jà dâai bpen fàng bpen făa
It looks so good, I’m gonna die! If only I could settle down [with someone].
มันดูดีเข้าท่า คุณจะได้หยุดร่อนเร่ ร่อนแร่
man doo dee kâo tâa kun jà dâai yùt rôn rây rôn râe
It looks so right and decent. I could end my nomadic wandering
แต่ใครล่ะ ที่จะมาเห็นใจคนแก่ๆ
dtàe krai lâ têe jà maa hĕn jai kon gàe
But who, who is going to feel for an old person?

คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้เลย
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi loie
That heart there, I will totally hand over
เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไปเลย
ao bpai loie ao bpai loie ao bpai loie
Take it! Take it! Just go on and take it.

เอ้า คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
âo kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
Ow!!! An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้ไป
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi bpai
That heart there, I will hand away
มีไหมจะมีใคร เอ้ายกมือ
mee măi jà mee krai âo yók meu
Do we have [any takers]? Anybody? Raise your hand.
ยกมือหน่อย
yók meu nòi
Raise your hand, please . . .

คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแล้วหรือว่ามีใจ
kon têe yók meu nâ nâe jai láew rĕu wâa mee jai
The person who raises their hand will know they have a heart for sure
คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแน่นะจ๊ะไม่ขี้โกง
kon têe yók meu nâ nâe jai nâe ná já mâi kêe gohng
The person who raises their hand can be sure I won’t cheat you
แต่ใครล่ะ อยากหลั่งน้ำสังข์บนฝาโลง
dtàe krai lâ yàak làng nám săng bon făa lohng
But who, now, wants to pour holy water over the lid of [my] casket?

INSTRUMENTAL

แล้วใครล่ะ ไม่มีเหรอ
láew krai lâ mâi mee rĕr
So who will it be? There’s no one . . .?

คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้ไป
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi bpai
That heart there, I will hand away
มีไหม มีใคร เอ้ายกมือ
mee măi mee krai âo yók meu
Do we have [any takers]? Anybody? Raise your hand.

(เอ้ายกมือ ด้วย )
(âo yók meu dûay)
(Raise your hand!)

เอ้า คนแก่ๆ ที่โลกหลงๆ ลืมๆ
âo kon gàe gàe têe lôhk lŏng lŏng leum leum
Ow!!! An old, old person who the world has forgotten
ใครอยากยืมไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
krai yàak yeum bpai dèum náam pêung prá-jan
who wants to borrow [him] for a honeymoon?*
คนแก่ๆ ที่ไร้พรสวรรค์
kon gàe têe rái pon sà-wăn
An old, old person devoid of talent
หัวใจดวงนั้นฉันจะยกให้ไป
hŭa jai duang nán chăn jà yók hâi bpai
That heart there I will hand away
มีไหมจะมีใคร เอ้ายกมือ ยกมือหน่อย
mee măi jà mee krai âo yók meu yók meu nòi
Do we have [any takers]? Anybody? Raise your hand. Raise your hand, please . . .
(เอ้ายกสูงๆ หน่อย)
(âo yók sŏong sŏong · nòi)
(Raise it high now . . . )

คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแล้วหรือว่ามีใจ
kon têe yók meu nâ nâe jai láew rĕu wâa mee jai
The person who raises their hand, will know they have a heart for sure
คนที่ยกมือน่ะ แน่ใจแน่นะจ๊ะไม่ขี้โกง
kon têe yók meu nâ nâe jai nâe ná já mâi kêe gohng
The person who raises their hand, you can be sure [I] won’t cheat [you]
แต่ใครล่ะ อยากหลั่งน้ำสังข์บนฝาโลง
dtàe krai lâ yàak làng nám săng bon făa lohng
But who, now, wants to pour holy water over the lid of my casket?

* The word “น้ำผึ้งพระจันทร์” as a whole means “honeymoon” and word-by-word it is “bee-liquid moon.” And he asks who wants to go DRINK the “bee-liquid moon”! LOL . . .

ขุนเขายะเยือก Kun Kao Yayeuak (Cold Mountain)

By คาราบาว Carabao
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: The words under the YouTube say that in the valley, one family lives simply and peacefully, and there is only the firewood gatherer coming and going occasionally.

บิดามารดาทิ้งมรดกไว้ให้
bì-daa maan-daa tíng mor-rá-dòk wái hâi
The parents leave some inheritance
มากพอจนไม่ต้องอิจฉาใคร
mâak por jon mâi dtông ìt-chăa krai
Enough that it’s unnecessary to be jealous of anyone
กึกกัก กึกกักเสียง[มา]เมียทอผ้า*
gèuk gàk gèuk gàk [maa] sĭang mia tor pâa*
The clattering sound of the wife weaving
เจี๊ยวจ๊าว เจี๊ยวจ๊าวเสียงลูกๆ เล่น
jíeow-jáao jíeow-jáao sĭang lôok lôok lên
The boisterous sound of the children playing

ข้าพเจ้าตบมือชมกลีบบุปผา
kâa-pá-jâo dtòp meu chom glèep bùp-păa
I clap in admiration of the flower blossoms
ดีดพิณฟังเพลงจากนกกา
dèet pin fang playng jàak nók gaa
Strum the lute and listen to music from the crow

ใครเล่าจะแลเห็นคุณค่า
krai lâo jà lae hĕn kun-ná-kâa
Tell me who would appreciate
วิถีชีวิตเรียบง่ายปานนี้
wí-tĕe chee-wít rîap ngâai bpaan née
a way of life as simple as this
มีเพียงคนเก็บฟืน
mee piang kon gèp feun
There is only the person gathering firewood**
ผ่านมาเป็นครั้งคราว
pàan maa bpen kráng kraao
passing through occasionally

*I hear him sing the word “มา” but it’s not in the official lyrics. It doesn’t change the meaning.
**There is a famous Carabao song with the title “คนเก็บฟืน” or “Firewood Collector.” Perhaps it is that person who passes through.

เสือ Seua (Tiger)

Album: อเมริกันอันธพาล America Antipaan (“Rascal Americans”) (1998)
By คาราบาว Carabao

This album is RECOMMENDED. You can BUY IT at eThaiCD where you can shop in English.

คืนเหน็บหนาวมักมีเรื่องราวให้เล่าสู่
keun nèp năao mák mee rêuang raao hâi lâo sòo
This cold night makes me want to tell you a story
ใครอยากรู้กระเถิบเข้ามา
krai yàak róo grà-tèrp kâo maa
Whoever wants to hear move in closer
นานมาแล้วมีชายชรารักสันโดษ
naan maa láew mee chaai chá-raa rák săn-dòht
Long ago there was an old man who loved solitude
อิงอาศัยอยู่กลางไพรพง
ing aa-săi yòo glaang prai pong
Living in the middle of the jungle
แดนดงนี้มีลายพาดกลอน
daen dong née mee laai pâat glon
This jungle has a tiger
แก่ตัวจนกลายเป็นเสือลำบาก
gàe dtua jon glaai bpen sĕua lam-bàak
[who] gets old until [he] becomes a difficult tiger
แดนดงนี้ไม่มีผู้ใด
daen dong née mâi mee pôo dai
This jungle area doesn’t have anyone
กล้าเข้าไปเพราะกลัวเสือร้าย
glâa kâo bpai prór glua sĕua ráai
daring to enter because they are afraid of the evil tiger

คืนเหน็บหนาว พัดพาเรื่องราวถึงผู้เฒ่า
keun nèp năao pát-paa rêuang raao tĕung pôo tâo
This cold night blows a story of the old man
หมู่บ้านเราต้องการพึ่งพา
mòo bâan rao dtông gaan pêung paa
[who] my villagers need to depend on
พรานไพรสณฑ์คนมีฝีมือถือเป็นหนึ่ง
praan prai-son kon mee fĕe meu tĕu bpen nèung
A person regarded as the most skilled forest hunter
คือความหวังของชุมชน
keu kwaam wăng kŏng chum chon
He is the hope of the community
ใครคนนั้นต้องเสียสละ
krai kon nán dtông sĭa sà-là
Whoever that person is will have to make a sacrifice
ชายชราคือใครคนนั้น
chaai chá-raa keu krai kon nán
The old man is that person.
ใจหนึ่งรักในความสันโดษ
jai nèung rák nai kwaam săn-dòht
[His] heart loves solitude
แต่ใจก็รักในเกียรติยศ
dtàe jai gôr rák nai gìat yót
But his heart also loves honor
ชายชรากับเสือลำบาก
chaai chá-raa gàp sĕua lam-bàak
The elderly man and the troublesome tiger . . .

ตาวาวด้วยความหิว
dtaa waao dûay kwaam hĭw
[One set of] eyes flashing with hunger
อีกตาลุกวาวด้วยความหวัง
èek dtaa lúk waao dûay kwaam wăng
Another [set of] eyes burning with hope
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun
ใคร…ควรจะได้เป็นหนึ่ง
krai … kuan jà dâai bpen nèung
Who . . . should be able to be number one?

ตาจ้องมองประสานตา
dtaa jông mong bprà-săan dtaa
Eyes connect and stare at eyes
เวลาล่วงเลยด้วยศักดิ์ศรี
way-laa lûang loie dûay sàk sĕe
time passes with glory
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun

คืนเหน็บหนาวมักมีเรื่องราวให้เล่าต่อ
keun nèp năao mák mee rêuang raao hâi lâo dtòr
The cold night makes me want to tell more of the story

โลกกอร์ปก่อแก่ผู้แข็งแรง
lôhk gòp gòr gàe pôo kăeng raeng
The world was created for the stronger
ชายชราอาสาต่อสู้เสือลำบาก
chaai chá-raa aa-săa dtòr sôo sĕua lam-bàak
The old man volunteers to fight the troublesome tiger
มิใยต่อโลภโกรธหลง
mí yai dtòr lôhp gròht lŏng
Not connected to greed, anger, or obsession,
การเข่นฆ่านี้เพื่อยังชีพ
gaan kàyn kâa née pêua yang chêep
This killing is to maintain life
คืออาภรณ์ของราชสีห์
keu aa-pon kŏng râat-chá-sĕe
[It] is the clothing of a lion
การเข่นฆ่านี้เพื่อกู้เกียรติ
gaan kàyn kâa née pêua gôo gìat
This killing is to recover honor
คืออาภรณ์ของยอดมนุษย์
keu aa-pon kŏng yôt má-nút
It is the clothing of a top human being
ชายชรากับเสือลำบาก
chaai chá-raa gàp sĕua lam-bàak
The old man and the difficult tiger

ตาวาวด้วยความหิว
dtaa waao dûay kwaam hĭw
[One set of] eyes flashing with hunger
อีกตาลุกวาวด้วยความหวัง
èek dtaa lúk waao dûay kwaam wăng
Another [set of] eyes burning with hope
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun
ใคร…ควรจะได้เป็นหนึ่ง
krai … kuan jà dâai bpen nèung
Who . . . should be able to be number one?

ตาจ้องมองประสานตา
dtaa jông mong bprà-săan dtaa
Eyes connect and stare at eyes
เวลาล่วงเลยด้วยศักดิ์ศรี
way-laa lûang loie dûay sàk sĕe
time passes with glory
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun

ตาวาวด้วยความหิว
dtaa waao dûay kwaam hĭw
[One set of] eyes flashing with hunger
อีกตาลุกวาวด้วยความหวัง
èek dtaa lúk waao dûay kwaam wăng
Another [set of] eyes burning with hope
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun
ใคร…ควรจะได้เป็นหนึ่ง
krai … kuan jà dâai bpen nèung
Who . . . should be able to be number one?

ตาจ้องมองประสานตา
dtaa jông mong bprà-săan dtaa
Eyes connect and stare at eyes
เวลาล่วงเลยด้วยศักดิ์ศรี
way-laa lûang loie dûay sàk sĕe
time passes with glory
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun

ฝากจันทร์ Faak Jan (Entrust to the Moon)

Album: เส้นทางสายปลาแดก Sen Taang Saai Plaek Daek (The Way of Pickled Fish)
By สราวุฒิ ตระกูลขำ(ตู่) Sarawutthi Trakunkham (Dtoo) and ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ Kajonsak Hudtawattana

Note: This song sounds like a sequel to เดือนเพ็ญ (Duan Pen) (Full Moon), another song that asks the moon to please send a message to loved ones. I remind the young people, that once upon a time, there was no Internet and no cell phones. Thirty years ago, when I lived in Thailand, there were only a few phones in our whole town, and most of us used them only for dire emergencies (because they weren’t our phones and because of the prohibitive cost for long distance). The person in this song is a migrant with no hope of hearing from his family until he returns home.

เปลี่ยวใจจังเลย แหงนเงย
bplìeow jai jang loie ngăen ngoie
I’m so depressed. I turn and look up
เห็นจันทร์ กระจ่าง
hĕn-jan grà-jàang
And see the bright moon
ภาพแห่งความหลัง ฝังใจชวนให้คิดถึง
pâap hàeng kwaam lăng făng jai chuan hâi kít tĕung
An image of the past, impressed, induces me to think longingly
จากบ้านมาไกล หวั่นใจให้หวนคำนึง
jàak bâan maa glai wàn jai hâi hŭan kam neung
So far away from my home, my concern makes me wonder [about them]
หัวใจอีกครึ่ง ส่งถึงพี่น้องพ่อแม่
hŭa jai èek krêung sòng tĕung pêe nóng pôr mâe
Another half of my heart I send to my siblings, father, and mother

คงอีกไม่นาน หยุดงานชดเชยคราวหน้า
kong èek mâi naan yùt ngaan chót-choie kraao nâa
Probably not much longer, I’ll stop working
ได้มีเวลา ซื้อหาข้าวของเครื่องใช้
dâai mee way-laa séu hăa kâao kŏng krêuang chái
I’ll have time to buy that appliance.
ไปฝากน้อง น้อง
bpai fàak nóng nóng
to give to my younger siblings
สิ่งของเป็นกำลังใจ
sìng kŏng bpen gam-lang jai
This thing will be moral support
ด้วยความห่วงใย
dûay kwaam hùang yai
With [my] loving concern
ฝากไป ให้จันทร์ช่วยบอก
fàak bpai hâi jan chûay bòk
I send it. Please Moon help tell them.

ส่งใจมาเยือน ถึงเรือนที่เราเคยอยู่
sòng jai maa yeuan tĕung reuan têe rao koie yòo
[I] send [my] heart to visit the house where I once lived
ว่าจงรับรู้ แหงนดูแสงจันทร์เจิดจ้า
wâa jong ráp róo ngăen doo săeng jan jèrt jâa
that [they] must be aware to look up and see the bright moonlight
ถึงอยู่ห่างกัน
tĕung yòo hàang gan
Even though we are far apart
เปรียบจันทร์นั้นเหมือนดวงตา
bprìap jan nán mĕuan duang dtaa
Think of the moon there being like eyes [an eye?]*
เฝ้ามองทุกครา เวลาที่เหงาเศร้าใจ
fâo mong túk kraa way-laa têe ngăo sâo jai
to watch over [you] each time [you] are sad and lonely

ฝากจันทร์ บอกแทน
fàak jan bòk taen
I entrust the moon as my representative to tell
ถึงแฟน ที่ต้องไกลห่าง
tĕung faen têe dtông glai hàang
[my] girlfriend who must be so far apart
ยังไม่จืดจาง ฉันยังคิดถึงเสมอ
yang mâi jèut jaang chăn yang kít tĕung sà-mĕr
With no lessening, I still miss you always
เธออยู่ทางนั้น คอยวัน ที่จะพบเจอ
ter yòo taang nán koi wan têe jà póp jer
You’re on that path waiting for the day that we will [unexpectedly] meet
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
That I’m delirious about her every night

[2X]

เธออยู่ทางนั้น คอยวัน ที่จะพบเจอ
ter yòo taang nán koi wan têe jà póp jer
You are on that path waiting for the day that we’ll [unexpectedly] meet
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
that [I’m] delirious about her every night.
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
that [I’m] delirious about her every night.
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
that [I’m] delirious about her every night.

*In Thai, it says “Compare the moon like eyes.” เปรียบ means “compare.” In English, we would say “Think of the moon being like eyes”. Also it is not specified whether the moon is like eyes or like one eye.

ลมพัดใจเพ Lom Pad Jai Pay (Unpredictable Heart)

Album : ตำนานรักทรหด Dtam-nan Rak Torahod (Legend of Enduring Love) (2006)
By คาราบาว Carabao

This may have been a compilation Carabao album. It is not one in the numbered series of Carabao albums (there are 28). While this album is not available, you can find the song on the compliation of 50 MP3s called Kwai in Love (Buffalos in Love) at eThaiCD.com.

Note: Thierry Mekwattana sings this one. He is know for preferring sweet love songs.

Khun Thierry sings:

ยามเมื่อฝน หล่นมาฟ้าหม่น
yaam mêua fŏn lòn maa fáa mòn
When the rain falls from the melancholy sky
เหม่อลอยไปหัวใจ.รำพัน
mèr loi bpai hŭa jai ram-pan
distractedly the heart laments
เฝ้าคิดถึง.แต่ใครคนนั้น
fâo kít tĕung dtàe krai kon nán
I keep thinking only of that person
ที่มอบใจให้เพียงผู้เดียว..
têe môp jai hâi piang pôo dieow ..
the only one I’ve given my heart to

หมดลมฝน หล่นใบไม้ร่วง
mòt lom fŏn lòn bai máai rûang
The windy rain is gone. Leaves fall off the trees
ความเหน็บหนาวเข้ามาแทนที่
kwaam nèp năao kâo maa taen têe
A cold numbness enters instead
ยิ่งคิดถึงย่ำยามราตรี
yîng kít tĕung yâm yaam raa-dtree
I miss you all the more as the night trudges on
ไม่มีไออุ่นข้างเคียงกาย.
mâi mee ai ùn kâang kiang gaai
I have no warmth alongside my body

แม้เพียงรอยหยิกเล็กเล็ก
máe piang roi yìk lék lék
Just a teeny little pinch
รอยข่วน.น้อยน้อย
roi kùan nói nói
Just a tiny, tiny scratch
ยังจำ.ยังเก็บมาฝัน..
yang jam yang gèp maa făn ..
[I] still remember and bring to [my] dream
ฝันถึงเธออย่างจริงจัง
făn tĕung ter yàang jing jang
[I] dream of you as if it’s so real
ดังเกิดเมื่อวาน
dang gèrt mêua waan
As if it happened yesterday
จนนอน อมยิ้ม หลับไหล
jon non om yím làp lăi
until I lie down smiling to sleep

ฉันมีรักคือเธอคือเธอ
chăn mee rák keu ter keu ter
I have love. It’s you, it’s you.
พร่ำและเพ้อเป็นไป
prâm láe pér bpen bpai
I’m going on delirously
เธอคือแสง แห่งเช้าวันใหม่
ter keu săeng hàeng cháo wan mài
You are the light of a new dawn
ส่องนำใจให้ฉันไม่เคยลืม
sòng nam jai hâi chăn mâi koie leum
Shining into my heart so I never forget.

หมดลมหนาว เรื่องราวไม่ต่าง
mòt lom năao rêuang raao mâi dtàang
The cold winds are over, the story isn’t any different
หัวใจยังอ้างว้างว้าเหว่
hŭa jai yang âang wáang wáa-wày
Oh! My heart is still lonesome
ใช่ว่าคนลมพัดใจเพ
châi wâa kon lom pát jai pay
I’m not the kind that the wind blows
เพียงปล่อยอารมณ์ ล่องลอยไปวันวัน..
piang bplòi aa-rom lông loi bpai wan wan ..
Just let my emotions drift about day by day . . .

แม้เพียงรอยหยิกเล็กเล็ก
máe piang roi yìk lék lék
Even just a little pinch
รอยข่วน.น้อยน้อย
roi kùan nói nói
Just a tiny scratch
ยังจำ.ยังเก็บมาฝัน..
yang jam yang gèp maa făn ..
I still remember and bring to [my] dreams
ฝันถึงเธออย่างจริงจัง
făn tĕung ter yàang jing jang
I dream of you earnestly
ดังเกิดเมื่อวาน
dang gèrt mêua waan
As if it happened yesterday
จนนอน อมยิ้ม หลับไหล
jon non om yím làp lăi
until I lie down smiling to sleep

ฉันมีรักคือเธอคือเธอ
chăn mee rák keu ter keu ter
I have love. It’s you, it’s you.
พร่ำและเพ้อเป็นไป
prâm láe pér bpen bpai
I’m going on deliriously
เธอคือแสง แห่งเช้าวันใหม่
ter keu săeng hàeng cháo wan mài
You are the light of a new morning
ส่องนำใจให้ฉันไม่เคยลืม
sòng nam jai hâi chăn mâi koie leum
Shining into my heart so I never forget
ส่องนำใจให้ฉันไม่เคยลืม
sòng nam jai hâi chăn mâi koie leum
Shining into my heart so I never forget . . .
ส่องนำใจให้ฉัน..นิรันจร
sòng nam jai hâi chăn .. ní-ran jon
Shining into my heart for me . . . forever

ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget

[Aed: Woh-oo]

ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget
ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget
ไม่เคยลืม
mâi koie leum
I’ll never forget!!!

Khun Aed sings:

รอยหยิกเล็กเล็ก
roi yìk lék lék
A teeny little pinch
รอยข่วนน้อยน้อย
roi kùan nói nói
A tiny scratch
ก็ยัง เก็บเอาไปฝัน
gôr yang ùt-sàa gèp ao bpai făn
And I still try to keep for dreaming
ฝันถึงแต่เธอ
făn tĕung dtàe ter
I dream only of you
เป็นจริงเป็นจัง
bpen jing bpen jang
earnestly
ช่างน่าสงสาร เสียนี่กระไร
châang nâa sŏng-săan sĭa nêe grà-rai
Forget it! How pitiful this is!

รอยหยิกเล็กเล็ก
roi yìk lék lék
A teeny little pinch
รอยข่วนน้อยน้อย
roi kùan nói nói
A tiny scratch
ก็ยังอุตส่าห์ เก็บเอาไปฝัน
gôr yang ùt-sàa gèp ao bpai făn
I still try to bring to my dream
ฝันถึงแต่เธอ
făn tĕung dtàe ter
I only dream of you
เป็นจริงเป็นจัง
bpen jing bpen jang
earnestly
ช่างน่าสงสาร เสียนี่กระไร
châang nâa-sŏng-săan sĭa nêe grà-rai
Forget it! How pitiful this is!

ดอกไม้มวลชน Dok Mai Muan Chon (Flower of the Crowds of People)

By คาราบาว Carabao
Album: ตำนานรักทรหด 25 ปี Dtam Naan Rak Torahot 25 Bpee (Legend of Enduring Love, 25 Years) (2006)
This may have been a compliation Carabao album. It is not one in the numbered series of Carabao albums (there are 28). While this album is not available, you can find the song on the compliation of 50 MP3s called Kwai in Love (Buffalos in Love) at eThaiCD.com.

This song is available on the Carabao compilation album: เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Will Never Die). Buy it HERE

Note: The video to this song, and the song itself are very political. From the video, it seems clear that the song is about someone involved in the Yellow Shirt protests that preceded the 2006 coup (not to be confused with the most recent 2014 coup). For a very different song about the Yellow Shirt protests that ultimatley lead to the 2014 coup, see อประเทศไทย “Peua Prathet Thai” (For Thailand).

อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอ ก็ได้แต่เพ้อละเมอไปกับสายลม
yàak jà bòk wâa chăn chôp ter gôr dâai dtàe pér lá-mer bpai gàp săai lom
I want to say that I like you. And I can, but it’s just delirious mumbling into the wind
มีบางอย่างที่ฉันชื่นชม คือความกล้าหาญในวิญญาณของหญิงสาว
mee baang yàang têe chăn chêun chom · keu kwaam glâa hăan nai win-yaan kŏng yĭng săao
There are some things I admire: it’s the bravery in the soul of the young woman
นานนับปีเห็นกันและกัน ก็ในบางวันกลางคืนจนยันเช้า
naan náp bpee hĕn gan láe gan gôr nai baang-wan glaang keun jon yan cháo
For many years now I see you together with the others, and on some days from night until morning.
กลางแสงแดดแผดผิวร้อนผ่าว
glaang săeng dàet pàet pĭw rón-pàao
In the middle of the blazing hot sun
ทางเหน็บทางหนาว กลางสายฝนโปรยกระหน่ำ
táng nèp táng năao glaang săai fŏn bproi grà-nàm
Both in the cold and the pouring rain

ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่เคยปริปากพร่ำบ่น
tĕung jà nèuay kâe năi ter mâi koie bprì bpàak prâm bòn
However tired you get, you never open your mouth to grumble
แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เธอเติมแต่งถ้อยคำ
dtàe glàp chêua mân nai sìng têe tam sìng têe ter dterm dtàeng tôi kam
But are confident in what you do. The thing that augments your words [?]
คือ..บทกวีจากใจบริสุทธิ์ กายที่ยืนเคียงข้างมวลชน
keu .. bòt gà-wee jàak jai bor-rí-sùt gaai têe yeun kiang kâang muan chon
is poetry from a pure heart. The body that stands alongside a huge crowd.
คือ..บทพิสูจน์ ทุกความหมายของมาลีดอกไม้มวลชน
keu .. bòt pí-sòot túk kwaam măai kŏng maa-lee dòk máai muan chon
It’s a lesson proving every meaning of Malee, flower of the masses of people

อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอ แต่ชมชอบนี้ไม่ใช่เรื่องความรัก
yàak jà bòk wâa chăn chôp ter dtàe chom chôp née mâi châi rêuang kwaam rák
I want to tell you that I like you, but this admiration isn’t a matter of love
ถ้าจะรักไม่หมายถึงหนุ่มสาว ไม่ใช่สองเราแต่เป็นเรื่องส่วนรวมของสังคม
tâa jà rák mâi măai tĕung nùm săao mâi châi sŏng rao dtàe bpen rêuang sùan ruam kŏng săng-kom
What if love doesn’t mean young men and women—not the two of us—but is about all of society together

ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่เคยปริปากพร่ำบ่น
tĕung jà nèuay kâe năi ter mâi koie bprì bpàak prâm bòn
However tired you get, you never open your mouth to grumble
แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เธอเติมแต่งถ้อยคำ
dtàe glàp chêua mân nai sìng têe tam sìng têe ter dterm dtàeng tôi kam
But are confident in what you do. The thing that augments your words
คือ..บทกวีจากใจบริสุทธิ์ กายที่ยืนเคียงข้างมวลชน
keu .. bòt gà-wee jàak jai bor-rí-sùt gaai têe yeun kiang kâang muan chon
is . . . poetry from a pure heart. The body that stands alongside a huge crowd
คือ..บทพิสูจน์ทุกความหมาย ของมาลีดอกไม้มวลชน
keu .. bòt pí-sòot túk kwaam măai kŏng maa-lee dòk máai muan chon
It’s a lesson proving every meaning of Malee, flower of the masses of people

อะไรที่เคย ผลักดันให้เธอกล้าหาญ
a-rai têe koie plàk dan hâi ter glâa hăan
What has already been pushed forward makes you brave
อะไรที่คอยบงการให้เธอก้าวไป
a-rai têe koi bong-gaan hâi ter gâao bpai
What was already been ordered makes you progress
สำนึกในความรักชาติ ยึดมั่นในคุณธรรม
săm-néuk nai kwaam rák châat yéut mân nai kun-ná-tam
Aware of patriotism, holding to virtue
กล้าพูด กล้านำ ตามครรภ์รองประชาธิปไตย
glâa pôot glâa nam dtaam kan rong bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Boldly speaking, boldly leading according to the womb carrying democracy

อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอ ก็ได้แต่เพ้อละเมอไปกับสายลม
yàak jà bòk wâa chăn chôp ter gôr dâai dtàe pér lá-mer bpai gàp săai lom
I want to say that I like you. And I can, but it’s just delirious mumbling into the wind
มีบางอย่างที่ฉันชื่นชม
mee baang yàang têe chăn chêun chom
There are some things I admire . . .
คือ..เธอไม่เคยปริปากพร่ำบ่น
คือ .. ter mâi koie bprì bpàak prâm bòn
You never open your mouth to complain
แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ สิ่งที่เธอเติมแต่งถ้อยคำ
dtàe glàp chêua mân nai sìng têe tam sìng têe ter dterm dtàeng tôi kam
But are confident in what you do. The thing that augments your words
คือ..บทกวีจากใจบริสุทธิ์ กายที่ยืนเคียงข้างมวลชน
keu .. bòt gà-wee jàak jai bor-rí-sùt gaai têe yeun kiang kâang muan chon
is poetry from a pure heart. The body that stands alongside the masses of people
คือ..บทพิสูจน์ทุกความหมาย ของมาลีดอกไม้มวลชน
keu .. bòt pí-sòot túk kwaam măai kŏng maa-lee dòk máai muan chon
Is a lesson proving every meaning of Malee, flower of the people

เป็น . ..ความงามของมาลี ที่ฉันศรัทธา คือ..มาลีดอกไม้มวลชน
bpen .. kwaam ngaam kŏng maa-lee têe chăn sàt-taa keu .. maa-lee dòk máai muan chon
It is . . . the beauty of Malee who I believe in. It’s . . . Malee, the flower of the masses of people
ก็เป็น . ..ความงามของมาลี ที่ฉันศรัทธา คือ..มาลีดอกไม้มวลชน
gôr bpen .. kwaam ngaam kŏng maa-lee têe chăn sàt-taa keu .. maa-lee dòk máai muan chon
Ant it’s . . . the beauty of Malee who I believe in. It’s . . . Malee, the flower of the masses of people

oh oh whao oh

ดอกไม้มวลชน ..มาลีดอกไม้มวลชน
dòk máai muan chon .. maa-lee dòk máai muan chon
The flower of the masses of people . . . Malee, the flower of the masses of people.

ดอกไม้สีชมพู (Dok Mai See Champoo) Pink Flower IN SINGABLE ENGLISH

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.
SINGABLE English translation of lyrics by Ann (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: An American Farang friend was impressed with this song about the plight of a transgendered person and asked for a singable translation. This translation as been sitting for months in hopes that I could perfect it. Now I think this is as good as I can do. Hope you like it. If not, please see the DIRECT TRANSLATION. It’s a very striking song.

HERE IS A VOICE MEMO, FOR DEMONSTRATION PURPOSES ONLY:

As if heaven played a joke
Here’s what it gave me at the start:
A boy’s body; a girl’s heart.
Like, “A pretty flower ‘til you smell’”*
I’ve a love that others tease
I want to fly so far away
In this world of ours today
Who’ll breathe in deeply and be pleased?

* A fragrant, stimulating scent. I’m a flower bright and pink
Shimmering, sparkling alone. In depression I sink
I want to scream so all know
Ask just how am I wrong?
Wrong my heart is a girl?
Or wrong my body is male?
Me I don’t yet understand
Won’t someone come and understand?

** Flowers have no right to choose
The scent attracts a swarm of bees
I bow my head and let them bruise
A pink flower in the breeze

*, **


*This is a saying in Thai.

หำเฮี้ยน Ham Hian (Ham is Strong Enough to Do It)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

NOTE: This song is a sequel to “Ham Tiam,”* a fun song about a farmer named Ham who has a hard time finding a wife because he is so poor. It’s fun because the word “Ham,” in addition to being a common nickname for boys is at the same time an affectionate term for “the balls” (the testicles of males); thus the song “Ham Tiam” is one big silly double entendre (so I am told). That song was banned from the radio as were about 10% of all the early Carabao songs. In this sequel, “Ham” has become a reporter, and he is  now complaining about the censorship he faces in trying to get his story out about the plight of poor farmers. (Hmmmm . . .) According Thai Wikipedia entry for the album” อเมริโกย”, Yuenyong Opakul wrote this second song knowing for sure that it would be banned from the radio, and he did it to annoy the heals of the censors! A looser title for this song might be “He’s Got Balls.”

ชาวนาคือผู้ทำนา ปลูกข้าว
chaao naa keu pôo tam naa bplòok kâao
The farmer is the person working the field, planting rice
เลี้ยงเรามา จนเป็นหนุ่มสาว
líang rao maa jon bpen nùm săao
Raising us until we are young men and women
ยันจนเหลา เฒ่าแก่ชรา
yan jon lăo tâo gàe chá-raa
Sustaining us until [we] are honed and aged
แต่เหตุไฉน ชาวนาไทย
dtàe hàyt chà-năi chaao naa tai
But for what reason have Thai farmers
อับจน เรื่อยมา
àp jon rêuay maa
been broke continuously till now?
เผชิญดินน้ำ ลมฟ้า
pà-chern din nám lom fáa
Confronting earth, water, wind, and sky
เผชิญปัญหา ชะตากรรม
pà-chern bpan-hăa chá-dtaa gam
Facing troubles, facing their fate

ถามคุณ พ่อแม่
tăam kun pôr mâe
Ask your father and mother,
ปู่ยา ตายายของเรา
bpòo yaa dtaa yaai kŏng rao
and our grandfathers and grandmothers
ลองกระซิบ ถามท่านเบาเบา
long grà-síp tăam tâan bao bao
Try to whisper and ask them softly
ท่านโตด้วยข้าว มือใคร
tâan dtoh dûay kâao meu krai
“You matured to adulthood by the rice of whose hand?”
ตอนเรา เป็นเด็ก
dton rao bpen dèk
When we were children
เราได้ดื่ม น้ำนมมากมาย
rao dâai dèum nám nom mâak maai
We drank so much milk
นมจากเต้า เอามาจากไหน
nom jàak dtâo ao maa jàak năi
The milk from the udder came from where?
ใช่หรือไม่ เหงื่อไคลชาวนา
châi rĕu mâi ngèua klai chaao naa
The sweat of the farmer, yes or no?

วิงวอน ฝากมา
wing won fàak maa
We beg
ถึงรัฐสภา จากชาวนาไทย
tĕung rát-tà-sà-paa jàak chaao naa tai
all the way to Parliament, from the Thai farmer
คุณนั่งห้องแอร์ มันคงสบาย
kun nâng hông ae man kong sà-baai
You sit in an air-conditioned room; it’s probably comfortable
กลิ่นโคลน สาบควาย
glìn klohn sàap kwaai
[People] smelling of mud and the mustiness of buffalo
ยังนองน้ำตา
yang nong nám dtaa
are still flooded tears
ร่าง นโยบาย
râang ná-yoh-baai
[You] draft policy
ซื้อขาย ข้าวเปลือก
séu kăai kâao bplèuak
[for] buying and selling the unhusked rice
ประกัน ราคา
bprà-gan raa-kaa
Guaranteeing the price
เกษตรกร เขานอนผวา
gà-sàyt-gon kăo non pà-wăa
[But] the farmers sleep with nightmares
รายได้ต่ำกว่า ราคาลงทุน
raai dâai dtàm gwàa raa-kaa long tun
[as] their income falls lower than the amount invested

ดีชั่ว ตัวคุณ
dee chûa dtua kun
Whether you’re good or bad,
เขาสนับหนุน คุณเป็นผู้แทน
kăo sà-nàp-nŭn kun bpen pôo taen
They back you to be a representative
เลือกเอาไป เป็นขาเป็นแขน
lêuak ao bpai bpen kăa bpen kăen
Elected you to be [their] arms and legs
อย่าปล่อยแฟนแฟน
yàa bplòi faen faen
Don’t cut lose your supporters,
ทิ้งไร่ ทิ้งนา
tíng râi tíng naa
abandoning the farm, abandoning the field,
หายหัว กระบาล
hăai hŭa grà-baan
with no skulls to be found [Disappearing without a trace]
จนชาวบ้าน เขาเอือมระอา
jon chaao bâan kăo euam rá-aa
Till the villagers are fed up
เลือกตั้ง ครั้งสมัยหน้า
lêuak dtâng kráng sà-măi-nâa
The next election period
ใครเขาจะกล้า ไปลงคะแนน
krai kăo jà glâa bpai long ká-naen
Who will boldy go cast a vote?

**การ เมือง
gaan meuang
Politics
เป็นร่ง เป็นเรื่อง
bpen rông bpen rêuang
is a matter
ของผล ประโยชน์
kŏng pŏn bprà-yòht
of interests
ผมพูด ความจริง
pŏm pôot kwaam jing
I speak the truth
ขอจง อย่าโกรธ
kŏr jong yàa gròht
Please, you must not be angry
ภาษาที่ใช้ คำใช้โดดโดด
paa-săa têe chái kam chái dòht dòht
The language I use is merely the Thai language
ขอโทษทีครับ แบนหำทำไม
kŏr tôht tee kráp baen hăm tam-mai
Pardon me, but why did you f*cking ban me?

หำคน ทำกิน
hăm kon tam gin
I, Ham, am person making a living
ใช่อันธพาล ประเทศไทย
châi an-tá-paan bprà-tâyt tai
Not Thailand’s rascal
หำคำเดียว จำง่าย
hăm kam dieow jam ngâai
“Ham,” just one word, easy to remember
ชื่อจริงชื่อนาย หำเทียม
chêu jing chêu naai hăm tiam
My real name is Mr Ham Tiam*

SOLO

นักเขียน นักข่าว
nák kĭan nák kàao
Writers, journalists
หำขอ ร้องกล่าว
hăm kŏr róng glàao
I ask to speak out
ปรับความ เข้าใจ
bpràp kwaam kâo jai
to improve your understanding
อย่านึก ว่าเป็น
yàa néuk wâa bpen
Don’t think that being
นักเขียน มันง่าย
nák kĭan man ngâai
a writer is easy,
เขียนสุ่ม กันไป
kĭan sùm gan bpai
[that] you can just write away haphazardly
รับเงิน ลูกเดียว
ráp ngern lôok dieow
in order to collect your money
งานจับ ปากกา
ngaan jàp bpàak-gaa
The work of grabbing a pen
ก็เหมือน ชาวนา
gôr mĕuan chaao naa
Is like that of a farmer
เขากำ ด้ามเคียว
kăo gam dâam kieow
They grasp the handle of the scythe
ขีดเขียน เก็บเกี่ยว
kèet kĭan gèp gìeow
Writing, harvesting–
ไม่ต่าง กันตรง
mâi dtàang gan dtrong
they aren’t different from each other
ที่ความ จริงใจ
têe kwaam jing jai
in terms of honesty [They are both honest professions]

เพลงหำ คร่ำครวญ
Playng hăm krâm kruan
The song of Ham, a lament
ชักชวน ให้คุณ
chák chuan hâi kun
to persuade you
เห็นความ เป็นไทย
hĕn kwaam bpen tai
to see Thai-ness [to be like Thais are supposed to be]
อย่าเอา หนังสือ
yàa ao năng-sĕu
Don’t use the letters
พิมพ์บ่อน ทำลาย
pim bòn tam laai
printed to sabotage or destroy,
คว่ำกระจาด ตลาดลงทุน
kwâm grà-jàat dtà-làat long tun
dumping away the investment market
อย่ายอม รับใช้
yàa yom ráp chái
Don’t consent to become a [paid] servant

เขียนซ้าย เลียขวา จนวุ่น
kĭan-sáai lia kwăa jon wûn
[You] write [for the] left, lick the right, resulting in confusion
กวนบ้านเมือง จนขุ่น
guan bâan meuang jon kùn
Agitating the country until it is chaotic
กวนโอ๊ยกวน ส้นตีน
Guan ói guan sôn dteen
[You] bother [nip at] the heels!**

ยังมี อีกมาก
yang mee èek mâak
[I] still have a lot more
ที่ลากออกมา พอเป็นกระสัย
têe lâak òk maa por bpen grà săi
To drag out. Enough to be a wasting disease
แต่หำต้องขอ ทิ้งท้าย
dtàe hăm dtông kŏr tíng táai
But I, Ham, have one request that I leave to the end:
ศิลปินไทย ฟังหำหน่อยซี
sĭn-lá-bpin tai fang hăm nòi see
Thai artists, listen up a minute please
อย่าร้อง อย่ารำ
yàa róng yàa ram
Don’t sing and dance
อย่านำทางมั่ว โลกีย์
yàa nam taang mûa loh-gee
Don’t lead on a path wrapped up in sensuality
สร้างตัวอย่าง ไม่ดี
sâang dtua yàang mâi dee
Creating a terrible example
ให้ลูกให้หลาน ให้เยาวชน
hâi lôok hâi lăan hâi yao-wá-chon
For our decedents and youth

ใช่ร้อง ใช่รำ
châi róng châi ram
Yes, sing and dance!
ทำด้วยแรง ขนมปัง
tam dûay raeng kà-nŏm bpang
Do [it] with the power of bread
จะร้อง จะเล่น
jà róng jà lên
You’ll sing and play
เห็นความ จริงบ้าง
hĕn kwaam jing bâang
See the truth some:
ชาวนาเคว้งคว้าง ขัดสน
chaao naa kwáyng kwáang kàt-sŏn
Farmers all over are lacking
แหกปาก เข้าไป
hàek bpàak kâo bpai
Their shouts come in
เอาแต่จะได้ ประโยชน์ใส่ตน
ao dtàe jà dâai bprà-yòht sài dton
just wanting to get some benefit applied to themselves
ถึงหำจะแบน ว่าสัปดน
tĕung hăm jà baen wâa sàp-don
to the point that Ham will ban [you].*** [If you] think that’s vulgar
ยังดีกว่าคน ที่เนรคุณ
yang dee gwàa kon têe nay-rá-kun
it’s still better than the people who betray.

*I haven’t translated the song “Ham Tiam” yet (from the album “Made in Thailand)”
** I am unclear whether Ham is saying to agitate or not to agitate, but if he is saying don’t agitate, I feel he is saying it sarcastically in the words of the censors like “Please, please reporters. Let’s all be polite. Don’t confuse the people.” Remember, Thai Wikipedia says that Yuenyong Opakul is trying through this song to “bother the heals” of the censors (Thai Wikipedia uses these exact words).
***And there is probably a double entendre.

ลูกผู้ชายหัวใจสองล้อ Luuk Poo Chai Hua Jai Song Lor (Guy [with a] Biker Heart)

By Carabao คาราบาว
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai (2005)

Support the artist and BUY this album at eThaiCD.com.

Note: This song that vaguely like the Dire Straits song “Money for Nothing,” which is referenced in the lyrics. The tune is not as catchy as “Money for Nothing,” but I find the lyrics really charming.

อย่ามาถามเลย ว่าจะไปไหน
yàa maa tăam loie wâa jà bpai năi
Don’t come asking where should we go
เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป
prór chăn ayng gôr yang mâi róo têe jà bpai
Because me, I still don’t know where to go
อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ
yàa maa tam săai dtaa mâi kâo jai
Don’t give me that confused look
ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด
tâa yàak róo bpai tăam săai lom săeng dàet
If you want to know where to go, ask the wind and the rays of the sun

แดดแผดเผา ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน
dàet pàet păo krai lâo sùk tâo dtua chăn
The sun blazes. Tell me who is as happy as me?
ขึ้นหลังอานบิด เบียร์เย็น ๆ
kêun lăng aan bìt rêuay bpèuay bia yen yen
Continuously on the motorcycle seat. The beer is cold
ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็น
tam nai sìng têe má-nút kuan jà bpen
Engaging in the things humans should be [engaged in]
ไม่เคี่ยวเข็ญใช้ชีวิตผลิตแต่เงิน
mâi kîeow kĕn chái chee-wít pà-lìt dtàe ngern
Not compelled to spend one’s life producing only money

เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน
ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern
Money, money, money, money, money, money, money, money, money
เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน เงิน
ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern ngern
Money, money, money, money, money, money, money, money, money

Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free
Money for nothing, Bike for free

โลกใบนี้ยังมีเพื่อนรอเราอยู่
lôhk bai née yang mee pêuan ror rao yòo
This world still has a friend waiting for us
ออกไปดู หมู่ชนผู้ยากไร้
òk bpai doo mòo chon pôo yâak rái
Go out and see the crowd of impoverished people
แบ่งปันรักปรารถนาดีด้วยดวงใจ
bàeng bpan rák bpràat-tà-năa dee dûay duang jai
Distribute love and well wishes with your heart
ช่วยผ่อนคลายได้สักนิดก็ยังดี
chûay pòn klaai dâai sàk nít gôr yang dee
[You] can help alleviate it a little and that’s still good
ดีกว่าปล่อยให้ผู้คนต้องโดดเดี่ยว
dee gwàa bplòi hâi pôo kon dtông dòht dìeow
Better than leaving it so people must be all alone.
เไม่แลเหลียว หี่ยวเฉากับชนชั้น
mâi lae lĭeow hìeow chăo gàp chon chán
Not paying attention, aging with class.
ชีวิตคนเรามีสิทธิ์พอ ๆ กัน
chee-wít kon rao mee sìt por por gan
Our lives have equal rights[?]
มีสวรรค์ มีนรก อยู่ในใจ
mee sà-wăn mee ná-rók rók yòo nai jai
[to?] have heaven or have hell in our hearts.

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า
bpai tùh bpai · hâi săai lom bpà-tá nâa
Go on! Go! So the wind is colliding with your face
ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล
hâi nám dtaa kwaam bpì-dtì man rin lăi
So tears of delight, they flow down
ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล
kûap sŏng lór kôo chee-wít tá-yaan glai
Ride two wheels, a pair for life, rushing far along
สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี
sòo jùt măai bplaai făn hàeng săy-ree
Towards the goal: the dream of freedom

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย
săy-ree pâap lôok pôo chaai lôok pôo chaai
Freedom, a guy, a real guy

yàa maa tăam loie wâa jà bpai năi
Don’t come asking where should we go
เพราะฉันเอง ก็ยังไม่รู้ที่จะไป
prór chăn ayng gôr yang mâi róo têe jà bpai
Because I myself still don’t know where to go
อย่ามาทำสายตาไม่เข้าใจ
yàa maa tam săai dtaa mâi kâo jai
Don’t give me that confused look
ถ้าอยากรู้ไปถามสายลมแสงแดด
tâa yàak róo bpai tăam săai lom săeng dàet
If you want to know where to go, ask the wind and the rays of the sun

แดดแผดเผา ใครเล่าสุขเท่าตัวฉัน
dàet pàet păo krai lâo sùk tâo dtua chăn
The sun is blazing. Tell me who is as happy as me
ขึ้นหลังอานบิดเรื่อยเปื่อย เบียร์เย็น ๆ
kêun lăng aan bìt rêuay bpèuay bia yen yen
Continuously on the motorcycle seat. The beer is cold
ทำในสิ่งที่มนุษย์ควรจะเห็น
tam nai sìng têe má-nút kuan jà hĕn
Doing the things that people should see
เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นหัวใจ
hĕn sà-wăn hĕn ná-rók hĕn hŭa jai
See heaven, see hell, see the heart

ไปเถอะไป ให้สายลมปะทะหน้า
bpai tùh bpai · hâi săai lom bpà-tá nâa
Go on! Go! So the wind is colliding with your face
ให้น้ำตาความปิติ มันรินไหล
hâi nám dtaa kwaam bpì-dtì man rin lăi
So tears of delight, they flow down
ควบสองล้อ คู่ชีวิตทะยานไกล
kûap sŏng lór kôo chee-wít tá-yaan glai
Ride two wheels, a pair for life, rushing far along
สู่จุดหมาย ปลายฝันแห่งเสรี
sòo jùt măai bplaai făn hàeng săy-ree
towards the goal: the dream of freedom

เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ใจสองล้อ
săy-ree pâap lôok pôo chaai jai sŏng lór
Freedom, a guy, a biker heart
เสรีภาพ ลูกผู้ชาย ลูกผู้ชาย
săy-ree pâap · lôok pôo chaai · lôok pôo chaai
Freedom, a guy, a real guy

[2X]

กระเสียว Krasiao

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)

Musically, and poetically, this album is as good as any Aed Carabao has ever made. READ THE ALBUM REVIEW HERE. And BUY THE ALBUM HERE at eThaiCD.com

Note: Krasiao is a huge lake behind an earthen dam in Suphan Buri Province. It is also the name of the river flowing into the lake, and the name of the dam. Matching this song, the tourist info on Krasiao describes an amazingly beautiful place where one can get back in touch with nature.

ใครว่าชื่อนั้นสำคัญฉะไหน
krai wâa chêu nán săm-kan chà năi
Someone asks, “That name, why is it important?”*
ฉันว่าความหมายมันสำคัญกว่า
chăn wâa kwaam măai man săm-kan gwàa
I think [it’s] meaning is more important
กาลครั้งหนึ่งที่นั่น ที่ฉันผ่านมา
gaan kráng nèung têe nân têe chăn pàan maa
That time when I passed through
ใจมันร่ำร้องว่า ผ่านพบและผูกพัน
jai man râm róng wâa pàan póp láe pòok pan
[my] heart called out to encounter and bond**

ผูกพันผูกโยง ประโดงในอ่างกระเสียว
pòok pan pòok yohng bprà-dohng nai àang grà-sĭeow
Bond and connect. The small canal in the basin of Krasiao
หยดน้ำหยดเดียว รวมกันเป็นบึงน้ำใส
yòt náam yòt dieow ruam gan bpen beung náam săi
Single drops of water combine to be a clear lagoon
ที่นี่ที่เดียว ที่ฝันฉันบินได้ไกล
têe nêe têe dieow têe făn chăn bin dâai glai
Right here, this one place, where my dreams can soar far
เวิ้งน้ำกว้างใหญ่ จรดฟ้ามหานที
wérng náam gwâang yài jòt fáa má-hăa ná-tee
A vast river stretching to the horizon of the great lake

ฝันไร้จุดหมาย ไม่ยอมกลับฝั่งสักที
făn rái jùt măai mâi yom glàp fàng sàk tee
Dreaming without any goal, unwilling to return to the shore ever again

กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao

ดังนกผกผินบินฝ่าพายุ
dang nók pòk pĭn bin fàa paa-yú
Like a bird turns round to fly through the storm
ย่อมได้เรียนรู้พลังธรรมชาติ
yôm dâai rian róo pá-lang tam-má-châat
One may learn strength from nature
เหนื่อยนักก็พักผ่อน มีชีวิตมีโอกาส
nèuay nák gôr pák pòn mee chee-wít mee oh-gàat
[If] weary, then rest. [You] have life, [so you] have opportunity
ฝันที่ยังพลาด วันพระไม่มีหนเดียว
făn têe yang plâat wan prá mâi mee hŏn dieow
[As for the] dreams that miss their aim, [oh well . . .]. there is more than one Buddhist holiday.***

กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao

ผูกพันผูกโยง ประโดงในอ่างกระเสียว
pòok pan pòok yohng bprà-dohng nai àang grà-sĭeow
Bond and connect. The small canal in the basin of Krasiao
หยดน้ำหยดเดียว รวมกันเป็นบึงน้ำใส
yòt náam yòt dieow ruam gan bpen beung náam săi
Single drops of water combine to be a clear lagoon
ที่นี่ที่เดียว ที่ฝันฉันบินได้ไกล
têe nêe têe dieow têe făn chăn bin dâai glai
Right here, this one place, where my dreams can soar far
เวิ้งน้ำกว้างใหญ่ จรดฟ้ามหานที
wérng náam gwâang yài jòt fáa má-hăa ná-tee
A vast river stretching to the horizon of the great lake

ฝันเถลไถล ไม่ยอมกลับบ้านสักที
făn tà-lăy tà-lăi · mâi yom glàp bâan sàk tee
Dream of the sea, slipping, sliding, unwilling to ever return home again.****

กระเสียวกระเสียว
grà-sĭeow grà-sĭeow
Krasiao, Krasiao
[8X]


* I was told “ฉะไหน” is a misspelling of “ไฉน” and it just is a question word.
** “ผูกพัน” pòok pan can translated to be bonded, or to bond, or be connected with someone or something.
*** The proverb “There is more than one Buddhist holiday” means “You will have many more opportunities after this” (because there are many Buddhist holidays).
**** The word “talai” sounds a lot like “telay” (the sea) so paired here with “telay” it might not mean anything other than a pretty alliterative sound, but it’s literal meaning is to swerve, slip, or slide.

ลูกบ้างเน้อ Luuk Bang Ner [Give the Kid a Chance]

By คาราบาว Carabao
Album: ทับหลัง Tap Lang (1988)

This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The title of this song word-for-word is “Child Some, Huh?”—the chopped off end of the refrain. Because this makes no sense in English, I made up a new title to go with the English translation, “Give the Kid a Chance,” also from the refrain. In Thai, the pronoun เขา “kow” can mean either “he” or “she”; thus the “he or she” throughout this translation. The notes under this official video translate: “’Luuk Bang Ner’ is a song that conveys to parents to let go and let their children have an opportunity to do whatever for themselves, because when the time comes that the parents are no longer there, the child will be able to depend on him or herself.”

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child an opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid a chance, OK?
ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Give the child some time, OK?

SOLO:
จงอย่ากีดกั้นเขาออกจากชีวิตที่ต้องสู้
jong yàa gèet gân kăo òk jàak chee-wít têe dtông sôo
Don’t hinder him departing for the life that he must contend with
อย่าปิดบังความคิดเขาด้วยกําแพงของความรํ่ารวย
yàa bpìt bang kwaam kít kăo dûay gam-paeng kŏng kwaam râm ruay
Don’t hide his thoughts behind a wall of riches
บางทีมัวแต่กลัวว่าลูกของตัวนั้นจะลําบาก
baang tee mua dtàe glua wâa lôok kŏng dtua nán jà lam-bàak
Maybe [you are] wrapped up in the fear that [your] own child will face difficulties
จึงไม่ยอมเปิดฉากของชีวิตจริงให้ลูกผจญ
jeung mâi yom bpèrt chàak kŏng chee-wít jing hâi lôok pà-jon
And so aren’t willing to open the curtain of real life so [your] child can experience it.
ลูกจึงดั่งถูกปล้นโอกาสของตนโดยไม่รู้ตัว
lôok jeung dàng tòok bplôn oh-gàat kŏng dton doi mâi róo dtua
[Your] child consequently will have been robbed of his opportunity without realizing it.
มีทรัพย์สินติดตัวมากมายก็เพราะพ่อแม่หามา
mee sáp sĭn dtìt dtua mâak maai gôr prór pôr mâe hăa maa
[You] have a lot of assets and it’s because [you], mother and father, went out and found them

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child an opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid a chance, OK?
ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Give the child some time, OK?

คุณสู้ทํางานเก็บเงินเก็บทองนั้นเป็นเรื่องดี
kun sôo tam ngaan gèp ngern gèp tong nán bpen rêuang dee
You go struggle to work and get money, [and] that’s a good thing.
แต่เวลาที่มีทั้งหมดไม่ใช่ใช้เพียงหาเงิน
dtàe way-laa têe mee táng mòt mâi châi chái piang hăa ngern
But all the time [you] have isn’t just used making money
แบ่งเวลาของคุณเป็นเรือเป็นพายให้แก่ลูกๆ
bàeng way-laa kŏng kun bpen reua bpen paai hâi gàe lôok lôok
The time you share is a row boat for your children
ดั่งรักวัวให้ผูกรักลูกรักเต้าต้องเข้าใจเลี้ยง
dàng rák wua hâi pòok rák lôok rák dtâo dtông kâo jai líang
Like “If you love the cow, then tie it up,” if you love your child, you must learn to raise him or her.**
ลูกที่อยู่กับเงินและความสบายที่เงินซื้อมา
lôok têe yòo gàp ngern láe kwaam sà-baai têe ngern séu maa
The child who lives with money and the comfort that that money can buy
ถูกปิดกั้นปัญญารอเพียงเวลารับมรดก
tòok bpìt gân bpan-yaa ror piang way-laa ráp mor-rá-dòk
has been hindered in his or her knowledge [and] waits only for the time to collect the inheritance

โชคลาภที่ยิ่งใหญ่ หรือต้อยตํ่า
chôhk lâap têe yîng yài rĕu dtòi dtàm
Fortune that is great or humble
จะเป็นผลดีต่อเมื่อมันถูก…
jà bpen pŏn dee dtòr mêua man tòok …
will only be useful when it is
ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์
chái bpai nai taang têe bpen bprà-yòht
used in a way that benefits
ต่อคนอื่นเขาเท่านั้นเอง
dtòr kon èun kăo tâo nán ayng
others. *

SOLO

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid an opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid a chance, OK?
ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Give the child some time, OK?

ให้เขาใช้ปัญญาที่สั่งสมมาจากชีวิตจริง
hâi kăo chái bpan-yaa têe sàng sŏm maa jàak chee-wít jing
Let him or her use the knowledge that [he or she’s] accumulated from real life
จะได้มีทุกสิ่งที่กลั่นออกมาจากตัวเขาเอง
jà dâai mee túk sìng têe glàn òk maa jàak dtua kăo ayng
He or she will have everything that’s distilled from him or herself
ให้เขาโต้ลมหนาวแสงแดดแผดเผาด้วยกําลังใจ
hâi kăo dtôh lom năao săeng dàet pàet păo dûay gam-lang jai
Let him or her face the cold winds; the rays of sun will blaze down with moral support
จากพ่อแม่สอนไว้เป็นทรัพย์ประเสริฐกว่ามรดก
jàak pôr mâe sŏn wái bpen sáp bprà-sèrt gwàa mor-rá-dòk
Taken from what the mother and father have already taught, is a property more precious than inheritance.
ลูกเดินออกจากบ้านพ่อแม่อย่างท่านไม่ต้องวิตก
lôok dern òk jàak bâan pôr mâe yàang tâan mâi dtông wí-dtòk
[When] the child walks away from the home, mothers and fathers like you don’t need to be so tense
สังคมสกปรกเลอะเทอะปานใดลูกเรารู้ดี
săng-kom sòk-gà-bpròk lúh túh bpaan dai lôok rao róo dee
No matter how dirty and messy society is, our children know well [what they need to know].

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child a little opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child a chance, OK?
เฮ้ย………
hóie ………
Hey!
ลูกบ้างเน้อ เน้อ เน้อ เน้อ
lôok bâang nér nér nér nér
The child, OK? That’s right!
ก็ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
gôr hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Also give some time to the child, right?

* “ท่านั้นเอง” from the end of this sentence means “only” and has been moved to the front part of this sentence.
** “If you love your cow, tie it up” is the first half of a proverb, and the second half goes, “If you love your child, spank him or her.” In the song, the second part of the proverb has been replaced with “If you love your child, you must learn to raise him or her.

ตามเสียงหัวใจ Dtam Siang Hua Jai (Follow the Sound of the Heart)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album:
อัลบั้ม ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Suem Sao Ngao Haeng (Soaked Sad Lonely Hungover) (2005)
THIS ALBUM IS HIGHLY Recommended. Support the artist and buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

ไม่มีใครมองถนนที่วางอยู่ข้างหน้า
mâi mee krai mong tà-nŏn têe waang yòo kâang nâa
There isn’t anyone looking at the road placed before them
แล้วตั้งคำถามว่ามันจะพาไปที่ใด
láew dtâng kam tăam wâa man jà paa bpai têe dai
who asks where all will it go?
แต่เมื่อฉันกอดเธอ ฉันเห็นทุกหนแห่ง
dtàe mêua chăn gòt ter chăn hĕn túk hŏn hàeng
But when I embrace you, I see everywhere
ที่ถนนจะพาไป
têe tà-nŏn jà paa bpai
the road will lead

ถ้าใครยังรอยังคอยให้ใครมากำหนด
tâa krai yang ror yang koi hâi krai maa gam-nòt
If someone is just waiting and waiting, have them decide!
โลกเราวันนี้ก็ชวนรันทดในหัวใจ
lôhk rao wan née gôr chuan ran-tót nai hŭa jai
Our world today makes the heart sad
หันมองไปทางใด ไม่มีใครอยากฝัน
hăn mong bpai taang dai mâi mee krai yàak făn
Turn and look down whatever road [and] there is no one who wants to dream
กันอีกต่อไป
gan èek dtòr bpai
together anymore

* ไม่คิดตามเขาเมื่อเรารู้ว่า เรามาถูกทาง
mâi kít dtaam kăo mêua rao róo wâa rao maa tòok taang
Don’t think to follow them when we know that we came the right way
อย่ามองย้อนหลัง โว้โว้.. จับมือกันไว้
yàa mong yón lăng wóh-wóh .. jàp meu gan wái
Don’t look back retrospectively. Whao, whao . . . take my hand!

** ไปขับขี่สายลมกันเถอะ
bpai kàp kèe săai lom gan tùh
Let’s go ride the wind together
บนถนนสายเก่าคืนนี้
bon tà-nŏn săai gào keun née
On an old road this evening
ตามเก็บฝันของเรากันเถอะ
dtaam gèp făn kŏng rao gan tùh
As we collect our dreams together
ปล่อยทิ้งวางทุกอย่างตรงนี้
bplòi tíng waang túk yàang dtrong née
Freely toss everything down right here
เมื่อหัวใจของเราร้องเรียก
mêua hŭa jai kŏng rao róng rîak
when our heart calls
ถ้าเราไม่ออกไปตอนนี้
tâa rao mâi òk bpai dton-née
If we don’t go right now
เราอาจไม่มีวันรู้ว่า
rao àat mâi mee wan róo wâa
we might not have the chance to know
รักและฝันของเราคุ้มค่าเพียงไร
rák láe făn kŏng rao kúm kâa piang rai
just what our loves and dreams are worth

แม้มีคนทักว่ารักและฝันนั้นอันตราย
máe mee kon ták wâa rák láe făn nán an-dtà-raai
Even if people are warning that loves and dreams are dangerous,
คล้ายก้าวเข้าหากองไฟร้อนรุ่มและหลุมพราง
kláai gâao kâo hăa gong fai rón rûm láe lŭm praang
like stepping into a hot bonfire and trap
จะสนใจไปทำไมตราบสุดท้ายปลายทาง
jà sŏn jai mâi tam-mai dtràap sùt táai bplaai taang
Why would [I] care as long as the end of the path
คือฉันและเธอ
keu chăn láe ter
is you and me

หนุ่มสุพรรณ 2 Num Suphan 2 (Young Man from Suphan 2)

By คาราบาว Carabao
Album: ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) (1988)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: It’s the blues . . . Click here for the song Num Suphan to which this is a sequel. The two songs are not tightly connected: just that the the Young Man from Suphan (from the album Kee Mow) now falls for a young woman from Isaan (Northeastern Thailand). The pronouns “kaa” meaning “slave” and “jao” meaning “lord” are often used as regular pronouns meaning “me” and “you.” For instance, in the song “Bua Loy” Nohk refers to his friend Bua Loy as “jao” and to himself as “kaa.” But since here we have the actual metaphor of slavery, it may be fair to translate “kaa” as “slave”; “jao” as “master.”

ขอฝากหัวใจไว้อีสาน ให้ฝั่งโขงเป็นพยาน
kŏr fàak hŭa jai wái ee-săan hâi fàng kŏhng bpen pá-yaan
I wish to leave by heart in Issan. Let the shore of the Mekong be [my] witness
ไอ้หนุ่มไกลบ้าน ดั้นด้นเดินทาง
âi nùm glai bâan dân dôn dern taang
The young man far from home presses on, walking a path,
แบกนําความหวัง อย่าให้พังดังครั้งที่ผ่าน
bàek nam kwaam wăng yàa hâi pang dang kráng têe pàan
carrying a hope. Please don’t let it come crashing down like all the other times.
วาสนาข้าน้อยปานนั้น
wâat-sà-năa kâa nói bpaan nán
The luck of this slave is that little
เห็นเพียงเงาจันทร์ก็เป็นบุญตา (ก็เป็นบุญตา)
hĕn piang ngao jan gôr bpen bun-dtaa ( gôr bpen bun-dtaa )
Just seeing the image on the moon, [it seems] it’s Bundtaa. (yes, it’s Bundtaa)*

คล้ายถูกจองจําด้วยนํ้าคําเจ้า
kláai tòok jong jam dûay nám kam jâo
Almost like [I’m] imprisoned by your words
กระหนํ่าโบยอกข้าปวดร้าว
grà-nàm boi òk kâa bpùat ráao
hammering and whipping the chest of this broken-hearted slave
เป็นทาสน้องสาวเป็นเจ้าชีวา
bpen tâat nóng săao bpen jâo chee-waa
[I’m] enslaved to a young woman, the owner of [my] life
เป็นโซ่ตรวนใจ ตรึงตราไว้เบื้องบาทน้องยา
bpen sôh dtruan jai dtreung dtraa wái bêuang bàat nóng yaa
It is chains shackling my heart, fastening [me] securely at the foot of the woman. [?]
สารภาพบาปที่ผ่านมา
săa-rá-pâap bàap têe pàan maa
Confess a sin that has happened
ว่าจอมใจจ๋า ข้านี้มันจน
wâa jom jai jăa kâa née man jon
Saying, “Sweetheart, this slave is poor.”

ดั่งนกน้อยบินล่องลอยหลงฟ้า
dàng nók nói bin lông loi lŏng fáa
Like a little bird flying, drifting along lost in the sky
ว่ายคล้ายปลา หลงใหลธาราหลั่ง
wâai wian won kláai bplaa lŏng-lăi taa-raa làng
Swimming around like a fish, lost in the flow of the stream
โปรดช่วยเมตตา วิญญาณข้าพลัดหลงลืมรัง
bpròht chûay mâyt-dtaa win-yaan kâa plát lŏng leum rang
Please be merciful. The spirit of this slave has fallen from the nest
คํ่าคืนหนาวเปล่าเปลี่ยวใจจัง
kam keun năao bplào bplìeow jai jang
The evening is so cold and lonely
ชื่นเพียงนํ้าค้างพรมพร่างกายา
chêun piang nám káang prom prâang gaayaa
[I’m] delighted only at the dew sprinkled and sparkling on the body**
(กายา กายา กายา)
(gaayaa gaayaa gaayaa)
(Body, body, body)

ขอฝากลํานําที่พรํ่าจากชาย
kŏr fàak lam-nam têe prâm jàak chaai
Let me deposit this song that continues from this man
บ้านอยู่สุพรรณแต่มอบดวงใจ
bâan yòo sù-pan dtàe môp duang jai
[My] home is in Suphan, but I bestow my heart
แด่ที่ราบสูงจากที่ราบตํ่า
dàe têe râap sŏong jàak têe râap dtàm
to the highlands from the lowlands
โบกโบยความฝันฝากลมพาสั่งฟากฟ้าคราม
bòhk boi kwaam făn fàak lom paa sàng fâak fáa kraam
Blow my dreams [to her]. [I] entrust [them] to the wind to guide and direct. [I] entrust [them] to the blue sky
ลําโขงจ๋าฟังข้าขับขาน
lam kŏhng jăa ja, fang kâa kàp kăan
Mekong, listen to this slave sing
รักสาวอีสาน เปรียบปานหัวใจ
rák săao ee săan bprìap bpaan hŭa jai
I love [the] Issan girl like my heart

SOLO

ดั่งนกน้อยบินล่องลอยหลงฟ้า
dàng nók nói bin lông loi lŏng fáa
Like a little bird flying, drifting along lost in the sky
ว่ายคล้ายปลา หลงใหลธาราหลั่ง
wâai wian won kláai bplaa lŏng-lăi taa-raa làng
Swimming around like a fish, lost in the flow of the stream
โปรดช่วยเมตตา วิญญาณข้าพลัดหลงลืมรัง
bpròht chûay mâyt-dtaa win-yaan kâa plát lŏng leum rang
Please be merciful. The spirit of this slave has fallen from the nest
คํ่าคืนหนาวเปล่าเปลี่ยวใจจัง
kam keun năao bplào bplìeow jai jang
The evening is so cold and lonely
ชื่นเพียงนํ้าค้างพรมพร่างกายา
chêun piang nám káang prom prâang gaayaa
[I’m] delighted only at the dew sprinkled and sparkling on the body**
(กายา กายา กายา)
(gaayaa gaayaa gaayaa)
(Body, body, body)

ขอฝากลํานําที่พรํ่าจากชาย
kŏr fàak lam-nam têe prâm jàak chaai
Let me deposit this song that continues from this man
บ้านอยู่สุพรรณแต่มอบดวงใจ
bâan yòo sù-pan dtàe môp duang jai
[My] home is in Suphan, but I bestow my heart
แด่ที่ราบสูงจากที่ราบตํ่า
dàe têe râap sŏong jàak têe râap dtàm
to the highlands from the lowlands
โบกโบยความฝันฝากลมพาสั่งฟากฟ้าคราม
bòhk boi kwaam făn fàak lom paa sàng fâak fáa kraam
Blow my dreams [to her]. [I] entrust [them] to the wind to guide and direct. [I] entrust [them] to the blue sky
ลําโขงจ๋าฟังข้าขับขาน
lam kŏhng jăa ja, fang kâa kàp kăan
Mekong, listen to this slave sing
รักสาวอีสาน เปรียบปานหัวใจ
rák săao ee săan bprìap bpaan hŭa jai
I love [the] Issan girl like my heart

*Bundtaa seems to be a female singer from Isaan.
**Unless Gaya is a place, and then it is [I] am happy only at the sprinkling of dew sparkling on Gaya.

 

ปาฏิหาริย์ Bpaatihaan (Miracles)

by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Poem posted December 2, 2015, by the author on his Facebook page with the picture below.

12342604_553150231507291_6712735206113135617_n

ไม่มีความลี้ลับ อยู่ในโลกนี้นั้น
[We] don’t have any mysterious happenings in this world, like that
มีเเต่ความเพ้อฝัน ที่ใจตนค้นหา
[We] do, but [they] are fantasies in the heart of the person searching
อาจจะเจอสักครั้ง เมื่อถูกที่ถูกเวลา
Maybe [we’ll] encounter [one] just one time, when the time is right
เเละเราไม่มีทางรู้เลยว่า นั่นคือปาฏิหาริย์
And we[‘ll] have no way at all to know that THAT is a miracle

บ้างว่าโชคหรือบุญ ให้ประสพพบเจอ
Some say that luck or merit gives [one] success in encountering [miracles]
มิอาจจะพร่ำเพ้อ อ้อนวอนขอจากสวรรค์
Maybe [we better] not be delirious begging a favor from heaven
ชีวิตที่อ่อนเเอ คอยทั้งหวังทั้งฝัน
Life that is weak and immature waits [for] every hope and dream
เพียงสักครั้งสิ่งมหัศจรรย์ ดาลดลปาฏิหาริย์
Just one time, something wondrous! Tie a miracle to the ground.

* รอ..ปาฏิหาริย์ ที่ยังไม่เป็นจริง
Waiting . . . for a miracle, which hasn’t yet been real
หรือนั่นคือสิ่ง เกินกว่าใจเข้าใจ
Or is it a thing beyond our understanding?
ร่ำร้องมองหา ไขว่คว้าอยู่เเห่งไหน
Where can we make a request for it, search for it, or go grab it?
ปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่….ใยไม่เห็น
A great miracle. Why don’t [we] see it?

สพตากับหัวใจ รับรู้ปริศนา
The eye glimpses the heart and recognizes the enigma
ชีวิตคือศรัทธา เเละเป็นอย่างที่มันเป็น
Life is having trust. And it is what it is.
ตราบมีลมหายใจ ความลี้ลับใช่ซ่อนเร้น
As long as we have breath, the mystery, yes, is concealed
ชีวิตเลือดเนื้อที่ยังเป็น ๆ นั่นล่ะ.ปาฏิหาริย์
The life remaining, one’s own flesh and blood, that still exists. That right there [is the] miracle

ยิ่งกว่ามหัศจรรย์ ยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าฝัน
More than miraculous, more than [we can] imagine
ปาฏิหาริย์มีจริงมานมนาน ตั้งเเต่วันที่เรากำเนิด
[We]’ve had a real miracle for a long time now. Since the day that we were born.
ไม่ต้องรอ ๆ ๆ อีกเเล้ว….ปาฏิหาริย์
You don’t have to wait any longer . . . for the miracle