ศรอรชุน Son Arachun (The Arrow of Arjuna)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

According to the Wikipedia entry, “Arjuna is one of the heroes of the massive Indian epic named “The Mahabharata”, the longest Indian epic. He was an archer and a warrior accompanied by Lord Krishna and helped him destroy asuras (demons) who had been born in the form of humans on earth.”

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านผู้เจริญ คำสรรเสริญ เยินยอยิ่งใหญ่
doo gón doo gòn tâan pôo jà-rern kam săn-ra-sĕrn* yern yor yîng yài
Look, look, you civilized people. Words of praise flatter greatly
แต่มิตรสนิท คืออันตราย คำนั้นกินใจให้ทุกข์ให้โทษ
dtàe mít sà-nìt keu an-dtà-raai kam nán gin jai hâi túk hâi tôht
But close friends are dangerous. Those words there are moving, bringing suffering and harm
แม้แต่ศัตรู ก็ยังไม่ต้องการ
máe dtàe sàt-dtroo gôr yang mâi dtông gaan
Even enemies don’t’ want [them].

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านศรธนู มีไว้เคียงคู่ เหนี่ยวรั้งสงคราม
doo gón doo gòn tâan sŏn tá-noo mee wái kiang kôo nìeow ráng sŏng-kraam
Look, look. Have your arrows stored at your side hold off the war
คมหลาวคมดาบ คมหอกคมหนาม ประตูป้อมยาม เปลี่ยนใจใส้ศึก
kom lăao kom dàap kom hòk kom năam bprà-dtoo bpôm yaam bplìan jai sâi sèuk
The sharp javelin, sharp sword, sharp spear, [and] sharp spike guard the fortress door, changing the minds of the spies
แม้แต่ศัตรู ควรเชิดชูเกียรติ แม้แต่ศัตรู ควรให้มีเกียรติ
máe dtàe sàt-dtroo kuan chêrt choo gìat máe dtàe sàt-dtroo kuan hâi mee gìat
Even the enemy should praise and honor. Even the enemy should be honorable

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

เรามารบกัน ต่างมารบกัน รบราฆ่าฟัน นั้นมีจุดหมาย
rao maa-róp gan dtàang maa róp gan róp raa kâa fan nán mee jùt măai
We come fight together, each different one come to fight together and make war. That has a purpose.
แม้เราต้องอยู่ หรือเราต้องตาย กระดูกกอดป้าย วิญญาณยังอยู่
máe rao dtông yòo rĕu rao dtông dtaai grà-dòok gòt bpâai win-yaan yang yòo
Even if we must live, or if we must die, and the bones are gone??, the soul still lives

ดูก๊อน ดูก่อน ยิงศรเป็นศาสตร์ ขุนศึกเป็นปราชญ์ ศาตราคือใจ
doo gón doo gòn ying sŏn bpen sàat kŭn sèuk bpen bpràat săa dtraa keu jai
Look, look, shooting arrows is a science. The military leader is a sage. The weapon is the heart.
ข้าศึกคือเป้า เป้าอยู่ที่หมาย แลเห็นสิ่งใด เห็นแต่ข้าศึก
kâa sèuk keu bpâo bpâo yòo têe măai lae hĕn sìng dai hĕn dtàe kâa sèuk
The enemy is the target. The target is what we are aiming for. And whatever you see, you see only the enemy
ศรอรชุน ไม่เคยพลาดเป้า
sŏn or-a-chun mâi koie plâat bpâo
The arrow of of Arjuna never misses its target

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

[Repeat last verse many times.]

*This word คำสรรเสริญ (praise or support) is usually pronounced “săn-sĕrn” but he is pronouncing it with three syllables, perhaps to make it fit? I wrote out the three syllables to help the singers.