ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (The Drunken Uncle)

Thai lyrics by Yeunyong Opakul ยืนยง โอภากุล; Melody is from the song “Anak” (Child) by Freddie Aguilar
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song is not original to Carabao.  As you may know the original band members, all Thai, met up at school while away studying in the Philippines. So they took a Filipino song and it became their first hit. People love this song, but it was never one of my favorites. It’s a real downer! HOWEVER, you MUST check out the 25th Anniversary sequel to this song, “Luuk Lung Kee Mao” (“Child of the Drunken Uncle”) and see how the story continues. The sequel is amazing.

Here is a recent cover of “The Druken Uncle”: by The Jukks from the TV show and album of covers Carabao The Series:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า
u-taa-hŏn kŏng kon rûn gào
An example of someone from the older generation
มีชายชราเป็นคนขี้เมา
mee chaai chá-raa bpen kon kêe mao
There is an old man who is a drunk
งานการไม่ทําแกกินแต่เหล้า
ngaan gaan mâi tam gae gin dtàe lao
Doesn’t work. Just drinks alcohol
กินตั้งแต่เช้า…ทุกวี่วัน
gin dtâng dtàe cháo … túk wêe wan
Drinks beginning every morning . . . every day.

เหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทาน
hàyt gaan păn bprae hâi bae meu kŏr taan
[An] event changed [him] so [he] just has his hand out begging,
ร่อนเร่พเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่าน
rôn rây pá-nay-jon làeng têe kon plúk plâan
wandering to places crowded with people,
ร่างกายซูบโซผิวตัวดํากร้าน
râang gaai sôop soh pĭw dtua dam grâan
his body almost starved, his skin dark and rough
ตัวสั่นสะท้าน…เพราะพิษสุราเรื้อรัง
dtua sàn sà-táan … prór pít sù-raa réua-rang
trembling . . . because of alcoholism

เมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทํานา
mêua kráng yang nùm gae koie tam naa
Back when a young man, [he] used to farm
มุ่งเอาหลังสู้ฟ้า…ปลูกข้าวให้คนกิน
mûng ao lăng sôo fáa … bplòok kâao hâi kon gin
With his back to the sky [and face to the ground]* . . . intent on farming rice for people to eat.
หนี้สินล้นตัวเพราะมัวแต่ทํานา
nêe sĭn lón dtua prór mua dtàe tam naa
[He is] excessively in debt because he is involved only doing farming [no other source of income]
ไม่เคยเรียนรู้วิชา…ที่นาก็หลุดลอย
mâi koie rian róo wí-chaa … têe naa gôr lùt loi
[He] never learned skills in school . . . the farm [he] also lets slip

มาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคํ่า
maa bpen jàp-gang têe bàek hăam wan yang kam
[He] comes to be a laborer, shouldering loads from dawn to dusk
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตํ่าตํ่า
nèt nèuay tâep dtaai dâai dtàe kâa raeng dàm dàm
Tired almost to death, he gets only minimum wage.
ก็เป็นคนจน ที่เสียเปรียบเป็นประจํา
gor bpen kon jon têe sĭa bprìap bpen bprà-jam
Yeah, it’s the poor person who is regularly taken advantage of
กลํ้ากลืนความชอกชํ้า…ถ้าไม่ทําก็อดกิน
glâm gleun kwam chòk chám . . . tâa mâi tam gôr òt gin
Endures all the painful blows . . . Don’t do it, and one has no food.

ในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่ม
nai yaam jà gin mâi koie dtem ìm
When [he] eats, [he’s] never completely full
ในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น
nai yaam jà non mâi koie dtem dtèun
When [he] sleeps, it’s never enough to feel refreshed and awake
หลับลงคราวใดฝันร้ายทุกคืน
làp long kraao dai făn ráai túk keun
Falling asleep whenever there is an opportunity, [he] has nightmares every night,
สร้างความขมขื่น…จนจิตใจอ่อนแอ
sâang kwaam kŏm kèun … jon jìt jai òn ae
creating bitterness . . . feeling weary.

ยามเจ็บไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน
yaam jèp kâi râang gaai sàn sà-táan
A time of pain and fever, the body shaking
เพราะต้องใช้แรงงาน…ยิ่งกว่าใช้แรงวัว
prór dtông chái raeng ngaan … yîng gwàa chái raeng wua
because [he] needs to use more power to work . . . than the power a cow uses
คนทุกคนต้องทํางานเหมือนควาย
kon túk kon dtông tam ngaan mĕuan kwaai
Every person must work like a buffalo
แต่หนี้สินยังมากมาย…เกิดเป็นควายดีกว่าคน
dtàe nêe sĭn yang mâak maai … gèrt bpen kwaai dee gwàa kon
But [his] debts are greater . . . it would be better to be born a buffalo than a human

หมดสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอก
mòt sîn bpan-yaa kŏng chaao naa bâan nôk
As a simple country farmer, he’s at his wit’s end**
ร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอก
rôn rây kâo maa bpen jàp-gang nai baang gòk
[He] wanders into Bangkok to be a laborer
สูญสิ้นราคาพอแก่ชราหัวหงอก
sŏon sîn raa-kaa por gàe chá-raa hŭa ngòk
[One’s] value is used up as soon as [one is] old [and] gray haired
หาทางออกสุดท้าย…ด้วยสุราเมรัย
hăa taang òk sùt táai … dûay sù-raa may-rai
Find a way out, finally . . . with liquor

กินเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเก่า
gin lao kâo bpai yîng leo ráai ซํ้า gào
The more he drinks alchohol, the worse his situation
หาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้า
hăa ngern maa dâai gôr ao bpai gin lao
Find money, get it, and take it to drink alcohol
มันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา
man glûm gôr yîng gin yîng gin gôr yîng mao
It’s depressing, so more drinking. The more drinking, the more drunk
ร่างกายก็ปวดร้าว โรคร้ายก็คุกคาม
râang gaai gôr bpùat ráao rôhk ráai gôr kúk-kaam
The body hurts, sickness is threatening

เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ
cháo wan nèung mee kon póp sòp
One morning, a person finds a dead body
ขี้เมานอนตาย อยู่ที่ใต้สะพานลอย
kêe mao non dtaai yòo têe dtâi sà-paan loi
The drunk laid down and died under the overpass

(Last two lines 7X)

* This is half of a saying “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน”, literally “the back to the sky, the face to the ground,” the typical body position of farmers transfer rice seedlings to a wet field.
** “หมดสิ้นปัญญา” is to be “at the end of your knowledge” or “at your wit’s end.” His situation is difficult beyond his knowledge to deal with it, as he is just a country farmer.