ปลาใหญ่ ปลาน้อย Bplaa Yai Bplaa Noi (Big Fish, Little Fish)

By คมสันต์ ดวงสูงเนิน Khomsan Duangsungnoen
Album: ขี้เมา Kee Mow (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This Song for Life from the very first Carabao album in 1981 was composed by Khomsan Duangsungnoen, a coworker of Yuenyong Opakul at the National Housing Authority. The first album Kee Mow contains several songs by, or partly by, musicians not in Carabao. (I learned this from the Thai Wikipedia entry on the album ขี้เมา Kee Mow)

ในห้วงมหาสาครใหญ่
nai hûang má-hăa săa-kon yài
Deep in the great basin of the of the ocean
กว้างไกลสุดหูสุดตา
gwâang glai sùt hŏo sùt dtaa
Wide and far beyond the limits of the ears and eyes*
ชีวิตนานับที่เกิดมา
chee-wít naa náp têe gèrt maa
Many varieties of lives are born there
เวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดา
wian wâai dtaai gèrt bpen tam-má-daa
To be born, die, and reborn in a cycle, it’s ordinary
ล้มหายตายจากเป็นธรรมดา
lóm hăai dtaai jàak bpen tam-má-daa
To pass away, it’s ordinary
เป็นกฎเกณฑ์ เป็นกฎเกณฑ์
bpen gòt gayn bpen gòt gayn
It’s a law. It’s a law.

สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้า
sàt nèung râang gaai yài glâa
One animal has a body large and bold
เรี่ยวแรงแกร่งมหาทั้งดุร้าย
rîeow raeng gràeng má-hăa táng dù ráai
Has great strength and is totally savage
กัดกินสัตว์เล็กให้ตายไป
gàt gin sàt lék hâi dtaai bpai
Devouring the small animals, so they die and are gone**
เป็นกฎธรรมชาติให้เป็นไป
bpen gòt tam-má-châat hâi bpen bpai
It is natural law that brings it about
ปลาใหญ่กินปลาน้อย
bplaa yài gin bplaa nói
Big fish eat little fish
สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย
sàt yài gin sàt nói
Big animals eat little animals
เป็นกฎเกณฑ์…..ไม่ใช่คน
bpen gòt gayn ….. mâi châi kon
It’s a law . . . Not [for] people

เหลียวมองดูสังคมของคน
lĭeow mong doo săng-kom kŏng kon
Look around at human society
มีมือที่มากล้นด้วยคุณธรรม
mee meu têe mâak lón dûay kun-ná-tam
Having hands that overflow with merit/virtue
ผู้คนมีสัจจะส่องนํา
pôo kon mee sàt-jà sòng nam
People have moral principles that will lead them
แสงธรรมนําพาดังแสงทอง
săeng tam nam paa dang săeng-tong
The light of Dharmic truth guides us like a golden light

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เถิดพี่น้อง
êua féua pèua pàe tèrt pêe nóng
Be king and generous to each other, brothers and sisters
เมตตาคํ้าจุนโลกนะพี่น้อง
mâyt-dtaa kâm jun lôhk ná pêe nóng
Compassionately support/maintain the world, brothers and sisters
ไม่เป็นคนรกโลกต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง
mâi bpen kon rók lôhk dtàang bpen pêuan bpen póng
It’s not like we’re [pieces of] dead wood; we’re friends

หัวใจจะอิ่มเอิบเป็นสีทอง
hŭa jai jà ìm èrp bpen sĕe tong
Hearts will glow with a golden color
ศรัทธาก็จะมาเป็นก่ายเป็นกอง
sàt-taa gôr jà maa bpen gàai bpen gong
You will gain considerable respect

ปลาใหญ่เป็นเพื่อนปลาน้อย
bplaa yài bpen pêuan bplaa nói
Big fish are friends with little fish
สัตว์ใหญ่เป็นเพื่อนสัตว์น้อย
sàt yài bpen pêuan sàt nói
Big animals are friends with little animals
เป็นกฎเกณฑ์…..สร้างกฎเกณฑ์กันเถิดคน
bpen gòt gayn . . . sâang gòt gayn gan tèrt kon
It’s a law . . . create/build the laws together, people!

[Whole thing 1 more X]
* The set phrase สุดลูกหูลูกตา really just means ‘distantly”
**Literally “Biting, eating the small animals . . .”