มนต์เพลงคาราบาว Mon Pleang Carabao (The Spell of Carabao Songs)

By Yuenyong Opakul (ยืนยง โอภากุล) aka Aed Carabao (แอ๊ด คาราบาว) and Kirati Phromsaakhaa na Sakon (กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร) aka Keo Carabao (เขียว คาราบาว)
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This anthem is the Carabao mission statement and, remarkably it appeared on their very first album. Recall this is BEFORE they became famous, before Khun Aed quit his day job. The sound quality on the first album is so bad, it sounds like three people singing into a tape recorder. So it is freaky that the album ended with a song that perfectly summarizes Carabao and their accomplishments up until today. Thai Wikipedia says this song was influenced by the Eagle’s song “Hotel California.”

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขัน
maa róng playng glòm jai hâi kăeng kăn
Come sing songs to soothe the heart and give [us] energy
ให้ขยันเล่าเรียนเพียรศึกษา
hâi kà-yăn lâo rian pian sèuk-săa
to study diligently, to pursue learning
ให้สายตากว้างไกลไม่เฉื่อยชา
hâi săai dtàak wáang glai mâi chèuay chaa
to at last be way out in open, not inactive
ลีลาเคลิ้มไปในบทเพลง
lee-laa kay lím bpai nai bòt playng
A rhythmic trance, being into the lyrics of the song

ฟังเพลงรัก…รักหวานปานกลืนกิน
fang playng rák … rák wăan bpaan gleun gin
Listen to love songs . . . sweet love like eating ravenously
ฟังเพลงดิ้นพลาดเรี่ยราดไป
fang playng dîn plâat rîa râat bpai
Listen to upbeat music and dance all over the place
ฟังเพลงเศร้า เศร้าจนนํ้าตาไหล
fang playng sâo sâo jon nám dtaa lăi
Listen to sad songs, so sad the tears flow
เคลิ้มใจอิทธิพลเสียงเพลง
kay lím jai ìt-tí pon sĭang playng
Entranced by the power of music

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

ฮูว์……….
Huuuuu . . . . . .
Oh! . . . . . . . .

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

ดนตรีไม่มีการแข่งขัน
don-dtree mâi mee gaan kàeng kăn
There is no competition in music
เป็นความจริงความฝันในดนตรี
bpen kwaam jing kwaam făn nai don-dtree
There are truth and dreams in music
มีบรรเลงในโลกแห่งเสรี
mee ban-layng nai lôhk hàeng săy-ree
There is music played in this world of freedom

มีบรรเลงเพื่อชี้ชีวิตคน
mee ban-layng pêua chée chee-wít kon
There is music played to signify the lives of people.
ท่วงทํานองสะท้อนชีวิตแท้
tûang-tam-nong sà-tón chee-wít táe
The tune reflects real life
เป็นสาระชี้แนะชีวิตจริง
bpen săa-rá chée náe chee-wít jing
It is essential advice for real life
อันความหมายงดงามอย่าข้ามทิ้ง
an kwaam măai ngót ngaam yàa kâam tíng
beautiful and meaningful. Don’t leave it behind
ลืมสิ้นดิ้นไปในกลางฟลอร์
leum sîn dîn bpai nai glaang flor
[and] forget [it] while dancing in the center of the floor

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come everyone together sing and make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come everyone together, sing and make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs.

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make the music. The Spell of Carabao songs