ซาอุดร Sa-Udon

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: I just gleaned some interesting information. Sa-U is Saudia Arabia. Udon is a major city within the Isaan region of Thailand. The reference to “Sa-Udon” may come from a 1978 movie Nai Sa-u in which Issan workers are tricked into thinking they are going to Saudia Arabia but they land in Udon and, thinking they are in Saudia Arabia, say “This looks just like my hometown – let’s call it Sa-Udon.”

เขียนป้ายไปปักไว้
kĭan bpâai bpai bpàk wái
Write a notice and post it
บอกคนทั้งหลาย
bòk kon táng lăai
Telling everyone
ว่าอยากขายที่นา
wâa yàak kăai têe naa
That [I] want to sell the farm
นำทรัพย์สินเงินตรา
nam sáp sĭn ngern dtraa
Take the money
จากขายที่นา
jàak kăai têe naa
from selling the farm,
ตีตั๋วเครื่องบิน
dtee dtŭa krêuang bin
buy a plane ticket
จะไปซาอุ
jà bpai saa u
[I]’ll go to Sa-u

บอกเมียและลูกน้อย
bòk mia láe lôok nói
Tell the wife and little child
คอยพี่หน่อยพ่อหน่อยเถิดหนา
koi pêe nòi pôr nòi tèrt năa
Just wait for me a little, wait for Daddy, OK?
อีกไม่นานกลับมา
èek mâi naan glàp maa
In just a little while, I’ll be back
เยี่ยงราชาเงินทองล้นกาย
yîang raa-chaa ngern tong lón gaai
Like a king with money falling out of my pockets*
จะมีโทรทัศน์
jà mee toh-rá-tát
[We]’ll have a TV,
วิทยุ สเตอริโอ
wít-tá-yú sà-dter-rí-oh
radio, stereo,
บ้านตึกหลังโตโต
bâan dtèuk lăng dtoh dtoh
and a big house
โอ้หะโอ นั่งกินนอนกิน
ôh-hà-oh nâng gin non gin
Oh, ha, oh, [we’ll] sit and eat and sleep and eat

เขียนป้ายไปปักไว้
kĭan bpâai bpai bpàk wái
[I] write a notice and post it
บอกคนทั้งหลาย
bòk kon táng lăai
telling everyone
ว่าอยากขายที่ดิน
wâa yàak kăai têe din
that I’m selling the land,
ทิ้งถิ่นฐานทำกิน
tíng tìn tăan tam gin
leaving [my] hometown to make a living
ตีตั๋วเครื่องบิน
dtee dtŭa krêuang bin
I buy a plane ticket
ไปหากินแดนไกล
bpai hăa gin daen glai
[I’m] off make a living in a far-away land.
จะไปซาอุ
jà bpai saa u
[I]’ll go to Sa-u.

เบื่อทำไร่ไถนา
bèua tam râi tăi naa
I’m bored of farming
ทำได้มาไม่พอได้กิน
tam dâai maa mâi por dâai gin
What I make isn’t sufficient for eating/consuming
กลัวลูกเก็บดินกิน
glua lôok gèp din gin
[I’m] afraid [my] child [would] collect dirt to eat
อย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลง
yàang têe năng-sĕu pim kăo long
Like they write about in the newspaper
บอกเมียรอหน่อยหนา
bòk mia ror nòi năa
[I’ll] tell [my] wife to wait [for me] please
อย่าเผลอใจ ไปมีชู้
yàa plĕr jai bpai mee chóo
Don’t be careless and go have a lover
จับได้เป็นน่าดู
jàp dâai bpen nâa doo
[You] can catch one. [You] are good looking
จู้ฮุกกรู ไม่นานน้องยา
Ju hook gru mâi naan nóng yaa
Coo, coo, coo** It won’t be long, honey, medicine.

ซาอุดิ จะแรงจะร้อน
saa u dì · jà raeng jà rón
Sa-u! [Whether] it will be harsh, hot
ระอุปานใด อ้ายก็จะทน
rá-u bpaan dai · âa ย gôr jà ton
[or] however baking hot, I’ll endure it.
จะยอมอดเหล้า เอาเงินสะสม
jà yom òt lâo ao ngern sà-sŏm
I’ll agree to give up alcohol, put my money in savings
จะข่มจิตใจ ไม่เล่นไฮโล
jà kòm jìt jai mâi lên hai-loh
I’ll force myself not to play Hi-Lo
เชื่อพี่เถิดน้อง
chêua pêe tèrt nóng
Believe me, dear
พี่ไม่ได้ร้อง เพลงหลอก
pêe mâi dâai róng playng lòk
I didn’t sing a song to deceive you
จะเอาเงินใส่กระบอก
jà ao ngern sài grà-bòk
I’ll put the money in a canister
หอบมาเป็นกระบุง
hòp maa bpen grà-bung
Carry it back in a wicker basket
ขนมาให้น้อง ฝากธนาคาร
kŏn maa hâi nóng fàak tá-naa-kaan
Transport it back, give it to you, [and you can] deposit in a bank

ขายที่นาได้แล้ว
kăai têe naa dâai láew
I sold the farm already
เจอคนแจว รับส่งคนงาน
jer kon jaew ráp sòng kon ngaan
Met the person who will transport the workers
จ่ายเงิน จ่ายหลักฐาน
jàai ngern jàai làk tăan
I paid the money, paid the deposit
ได้ไม่นาน
dâai mâi naan
I’ll receive [something] soon enough.
เขาพาไปขึ้นเครื่องบิน
kăo paa bpai kêun krêuang bin
He leads [us] up into the airplane
จะไปซาอุ
jà bpai saa u
We’ll go to Sa-U

เกิดมาเป็นคนจน
gèrt maa bpen kon jon
I was born a poor person
ยามคบคนไม่เคยเป็นต่อ
yaam kóp kon mâi koie bpen dtòr
When in a relationship with someone, [I’m] never the superior
คิด คิดไปใจท้อ
kít kít bpai jai tór
When I think about it, it just gets me down
คนหนอคน ยิ่งจนยิ่งเจ็บ
Kon nŏr kon yîng jon yîng jèp
With people, you know, the poorer they are, the more they hurt
เก็บเงินเราไปแล้ว
gèp ngern rao bpai láew
Our savings are gone already
เรือบินแจวลงจอดบนลาน
reua bin jaew long jòt bon laan
The plane drops quickly down and parks on an airfield
บนแผ่นดินอีสาน
bon pàen din ee săan
On the land of Isaan
ขนานนามว่า ซาอุดร
kà-năan naam wâa saa u-don
That they call Sa-Udon.

*Like a king with gold overflowing from my body.
**This is the sound of doves. A fellow translator says “dove” is slang for penis. Or that the sound of doves could be the sound of him returning home and his luck changing for the better.