ความหมาย (Kwam Mai) Meaning

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album: อัลบั้ม ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Suem Sao Ngao Haeng (Soaked Sad Lonely Hungover) (2005)

ชีวิตมีความหมายอยู่ที่มีชีวิต ความคิดความหมายที่ได้ทำ
Life has meaning that is up to [those] having life. The thoughts and meaning that you do.
ขาวสว่างมีความหมายในมืดดำ ถ้อยคำมีความหมายในหมายความ
Bright white has meaning in the dark. Words have meaning in what you intend to say

คำถามมีความหมายอยู่ในคำตอบ คำตอบมีความหมายที่ไถ่ถาม
Questions have meaning in the answers. Answers have meaning in the query
นาทีมีความหมายในโมงยาม ครู่ยามมีความหมายเมื่อใช้เป็น
Minutes have meaning in the hours. Seconds have meaning when they are used.

* ทุกอย่างมีความหมาย อยู่ที่ใครมองเห็น
Everything has meaning depending on how someone looks at it.
ระหว่างไฟร้อนปนเย็น เร้นความหมายให้ค้นหา
Along the way as hot fire becomes cold, [there is] secret meaning for people to look for
ระหว่างรอยยิ้มและน้ำตา มีความหมายที่เข่นฆ่าความเปราะบาง
Between smiles and tears there is meaning that slays weakness [fragility]

** ฟ้ามีความหมายที่มีดวงดาว คืนหนาวมีความหมายให้คนแกร่ง
The sky has meaning in having stars. Cold nights have meaning for the strong [who can face it]
อ่อนโยนมีความหมายในรุนแรง เข้มแข็งมีความหมายด้านพ่ายแพ้
Gentleness has meaning in severity. Competition has meaning resisting loss

(Solo)

(** , *)

ชีวิตมีความหมายอยู่ที่มีชีวิต
Life has meaning, as determined by [those] having life.