รกกำเนิด Rok Gamnert (Original Placenta)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: เชยังไม่ตาย Chay Yang Mai Dtaai (Che Isn’t Dead) (1997)
This album is Highly Recommended. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The melody sounds exactly like it must be a John Denver song, but it’s not. I checked. I love this song.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ยามนี้ฟ้ามืดมน ลมฝนเทกระหน่ำ
yaam née fáa mêut mon lom fŏn tay grà-nàm
At this moment, the sky is dark, wind and pouring rain pounds,
ต่างตอกย้ำฤดูกาลที่ผ่านเวียน
dtàang dtòk yám réu-doo gaan têe pàan wian
All of it emphasizing the cycling seasons
จากใบไม้ร่วงโรย กลับฟื้นคืนความสุข
jàak bai máai rûang roi glàp féun keun kwaam sùk
After the leaves fade, they recover again, restoring happiness
ธรรมชาติให้มาไม่เคยเปลี่ยน
tam-má-châat hâi maa mâi koie bplìan
Nature brings it about, never changing.

ในขุนเขาทะมึน คนเรียกกันว่าป่า
nai kŭn kăo tá-meun kon rîak gan wâa bpàa
In the towering mountain [that] people call Bpa (Jungle)
หลากธารารวมกันเป็นห้วยใหญ่
làak taa-raa ruam gan bpen hûay-yài
outflowing streams combine together to be Huai Yai
ตราบความชื้นยังคง ป่าไม้ยังไม่หมด
dtràap kwaam chéun yang kong bpàa máai yang mâi mòt
As long as the moisture remains, the forest won’t be finished off
โลกมนุษย์ก็พบพานแต่ความสุข
lôhk má-nút gôr póp paan dtàe kwaam sùk
And so the human world meets only happiness

ตึกสูงๆ สวยงาม จนแหงนคอตั้งบ่า
dtèuk sŏong sŏong sŭay ngaam jon ngăen kor dtâng bàa
The tall skyscrapers are so beautiful you crane your neck [to look up]
สร้างขึ้นมาจากแร่ธาตุและป่าไม้
sâang kêun maa jàak râe tâat láe bpàa máai
Manufactured products come from minerals and woods
สร้างให้สูงเท่าใด ก็คงไม่มีประโยชน์
sâang hâi sŏong tâo dai gôr kong mâi mee bprà-yòht
However tall you build it, there is likely no point [no benefit]
หากป่าเขาต้องโดนทำลายหมด
hàak bpàa kăo dtông dohn tam laai mòt
If the forested mountain must be completely destroyed

เพียงไม่ถึงร้อยปี บ้านเรือนก็ทุบป่น
piang mâi tĕung rói bpee bâan reuan gôr túp bpòn
In less than 100 years, that’s all, one’s home is pounded to dust
ตึกสุงๆ ไม่ทนเท่าภูเขา
dtèuk sŏong sŏong mâi ton tâo poo kăo
A very tall building will not endure as long as the mountain
ไยมนุษย์หลงทางทำลายรกกำเนิด
yai má-nút lŏng taang tam laai rók gam-nèrt
Why do humans lose their way and damage their original placenta?
ธรรมชาติเจ้าเอยน้ำตาตก
tam-má-châat jâo oie nám dtaa dtòk
Nature, oh, Nature! . . . Tears fall

ยามที่ฟ้าสิ้นฝน คนเราคงสิ้นใจ
yaam têe fáa sîn-fŏn kon rao kong sîn jai
When the sky stops raining, we people will probably die
แล้ง ร้อน ร้าย หมดไม้ให้ร่มเงา
láeng rón ráai mòt máai hâi rôm ngao
The drought, and bad heat completely finish the trees that give shade
ความเหน็บหนาวเช้าเย็น ราตรีหฤโหด
kwaam nèp năao cháo yen raa-dtree hà-réu-hòht
The coldness of the cruel mornings, afternoons, and night.
โทษสถานเดียวตายตกไปตามกัน
tôht sà-tăan dieow dtaai dtòk bpai dtaam gan
Just blame the situation. Die away accordingly
โทษสถานเดียวตายตกไปตามกัน
tôht sà-tăan dieow dtaai dtòk bpai dtaam gan
Just blame the situation. Die away accordingly