แค่คิดยังไม่เคย Kae Kit Yang Mai Koie (Only Thought About It, Still Haven’t Ever . . .)

Performed by the band Assist (วง แอซซิส) , Champions of Season 1 of the TV show ‘Bao Young Blood
Featuring Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Music and Lyrics by Yeungyong Opakul ยืนยง โอภากุล, aka Aed Carabao.

Assist แอซซิส [Official Music Video] Published on YouTube July 20, 2015

Note: ‘Bao Young Blood is a TV show in which young bands (I think the band members have to students) compete by covering Carabao songs. The winner of last season was the band Assist. Now their first official video has come out with a song written for the band by Aed Carabao. Follow Assist on facebook at www.facebook/assistTH. To watch the last minutes of the last episode in which Assist wins ‘Bao Young Blood and for various episodes CLICK HERE. For a SINGABLE RHYMING translation in English, CLICK HERE.

ในตัวตนทุกคนยอมมีความกลัว
nai dtua dton túk kon yom mee kwaam glua
Inside everyone admittedly there is a fear
ดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวเราเลือกไป
dee rĕu chûa man yòo têe dtua rao lêuak bpai
Good or bad? It’s up to ourselves to choose
ประสบการณ์ มัน ทำให้แกร่งจากข้างใน
bprà-sòp gaan man tam hâi gràeng jàak kâang nai
Experience, it makes us strong from within
บ้างถึงที่หมาย บ้างไปไม่รอด
bâang tĕung têe măai bâang bpai mâi rôt
Some arrive at their goal. Some don’t survive.

ฉันก็คนหนึ่งที่ มี รัก มี ฝัน
chăn gôr kon nèung têe mee rák mee făn
I’m also a person with love and dreams
เริ่ม ฝ่าฟัน ล้มลุกคลุกคลาน มาตลอด
rêrm fàa fan lóm lúk klúk klaan maa dtà-lòt
[I] begin to fight, [then] fall, get up, always rolling, crawling on
ดั่งกะลาสิ ไม่มีท่าเทียบจอด
dàng gà-laa sì mâi mee tâa tîap jòt
like a coconut with no position comparable to “park”
จนแล้วจนรอด ลอยวนนาวา
jon láew jon rôt loi won naa-waa
For so long, [I’m] drifting around aimlessly

[* The chorus:]

ที่ใดมีฝัน ที่นั้นฉันจะไป
têe dai mee făn têe nán chăn jà bpai
Wherever there’s a dream, to there I will go.
ที่ใดมีรัก ที่นั้นฉันจะฝ่า
têe dai mee rák têe nán chăn jà fàa
Whatever place has love, to there I forge on
แม้ตัวต้องเจ็บเพื่อ แลกกับสิ่งไร้ค่า
máe dtua dtông jèp pêua lâek gàp sìng rái kâa
Even if my body must hurt in order to trade away worthless things [for worthwhile things]
แรง ปรารถนาของคนอย่างฉันไม่เหมือนใคร
raeng bpràat-tà-năa kŏng kon yàang chăn mâi mĕuan krai
The strength and desires of a person such as me aren’t like anyone else
ล้มลงกี่ครั้งผิด หวัง ก็ช่าง มัน
lóm long gèe kráng pìt wăng gôr châang man
[Whether] I fall down however many times, [or] am disappointed. Whatever!!
ตื่นขึ้น อีก วัน หาก ยัง มี ลมหายใจ
dtèun kêun èek wan hàak yang mee lom hăai-jai
Waking up one more day, if [I] still have breathe
บทเรียนวันก่อนจะเป็นเข็มทิศพาไป
bòt rian wan gòn jà bpen kĕm tít paa bpai
The lessons of past days are a compass to lead me on
สู่วันแห่งชัยชีวิต ที่แค่คิดยังไม่เคย
sòo wan hàeng chai chee-wít têe kâe kít yang mâi koie
Towards the day of victory: the life that I’ve only thought of, but have so far never [experienced]

นกนางนวลบินเหนือมหาสมุทร
nók naang nuan bin nĕua má-hăa sà-mùt
A seagull flies over the ocean
ในที่สุดก็ได้กินปลาสักตัว
nai têe sùt gôr dâai gin bplaa sàk dtua
In the end, he gets just one fish to eat
เสียงแซ่ซ้องชัยชนะระงมทั่ว
sĭang sâe sóng chai chá-ná rá-ngom tûa
And boisterously sings about his victory all over the place
พาความหวาดกลัวของฉันโบยบิน
paa kwaam wàat glua kŏng chăn boi bin
Leading my fear to fly off and disappear

เพราะที่สุดชีวิตคือการต่อสู้
prór têe sùt chee-wít keu gaan dtòr sôo
Because the greater part of life is struggle
สู้เพื่ออยู่เพื่อปากท้องที่ต้องกิน
sôo pêua yòo pêua bpàak tóng têe dtông gin
Struggle so you can live, for the mouth and stomach which must eat
ไป กัน เถอะ ไป ให้ ถึง แผ่นดิน
bpai gan tùh bpai hâi tĕung pàen din
Lets go! Let’s go to the land
ที่ถวินโหยหา มาตลอด เวลา
têe tà-wĭn hŏi hăa maa dtà-lòt way-laa
that we’ve yearned for so long

[*chorus]

นกนางนวลเปรียบเป็นใจ พาเราไปให้ถึงฝั่ง
nók naang nuan bprìap bpen jai paa rao bpai hâi tĕung fàng
The seagull can be compared to the heart that carries us along to the shore
ท้องทะเลสุดอ้างว้างไร้ทั้งหวังไร้ทั้งรัก
tóng tá-lay sùt âang wáang rái táng wăng rái táng rák
The open sea is such an isolated place, without hope and without love
ทุ่มเทไปให้สุดตัวไม่ต้องกลัวไม่ได้พัก
tûm tay bpai hâi sùt dtua mâi dtông glua mâi dâai pák
Exert yourself, giving it all you have. You must not be afraid and not take a break
ยังแผ่นดินแห่งความรักที่แค่คิดยังไม่เคย
yang pàen din hàeng kwaam rák têe kâe kít yang mâi koie
Still [ahead is] the land of love, that [you’ve] thought about, but have so far never [experienced]

ที่ใดมีฝัน ที่นั้นฉันจะไป
têe dai mee făn têe nán chăn jà bpai
Wherever there’s a dream, to there I will go.
ที่ใดมีรัก ที่นั้นฉันจะฝ่า
têe dai mee rák têe nán chăn jà fàa
Whatever place has love, to there I forge on
แม้ตัวต้องเจ็บเพื่อ แลกกับสิ่งไร้ค่า
máe dtua dtông jèp pêua lâek gàp sìng rái kâa
Even if my body must hurt in order to trade away worthless things [for worthwhile things]
แรง ปรารถนาของคนอย่างฉันไม่เหมือนใคร
raeng bpràat-tà-năa kŏng kon yàang chăn mâi mĕuan krai
The strength and desires of a person such as me aren’t like anyone else
ล้มลงกี่ครั้งผิด หวัง ก็ช่าง มัน
lóm long gèe kráng pìt wăng gôr châang man
[Whether] I fall down however many times, [or] am disappointed. Whatever!!
ตื่นขึ้น อีก วัน หาก ยัง มี ลมหายใจ
dtèun kêun èek wan hàak yang mee lom hăai-jai
Waking up one more day, if [I] still have breathe
บทเรียนวันก่อนจะเป็นเข็มทิศพาไป
bòt rian wan gòn jà bpen kĕm tít paa bpai
The lessons of past days are a compass to lead me on
สู่วันแห่งชัยชีวิต ที่คิดยังไม่เคย
sòo wan hàeng chai chee-wít têe kít yang mâi koie
Towards the day of victory . . . .

[*chorus]