The Busker [formerly titled “The Beggar”] (Wanipok) วณิพก

 by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: วณิพก Wanipok (The Busker [Formerly, titled “The Beggar”]) (1983)
The album Wanipok, appearing two years before the band became hugely famous, is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

The version from the Carabao Santana Jam February 29, 2016:

NOTE: This is one of the first hits written by Khun Aed for the band Carabao. (He had previously written successful songs for the band Hammer.)  “Wanipok” is in the “sam cha” style, which would become the bands signature style. Sam cha combines Northern Thai folk rythms and Latin beats. Here is the direct translation. Also please check out the singable English version, with a MUST-HEAR cover in English.

Another translator convinced me to change the English-language title of the song to “The Busker.” As this is a huge song whose English-language translation has already gotten some attention, I mention the old title as well.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด
mêua duang dtaa kŏng chăn man mêut mít
At that time, my eyes went dark
แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลง
dtàe chee-wít chăn yang mâi mêut long
However my life was not yet descended into darkness
แม้ความรักยังเคยมีมั่นคง
máe kwaam rák yang koie mee mân kong
Even[ if] the love that I used to have secure
จะร้างไกลไม่หวนกลับคืนมา
jà ráang glai mâi hŭan glàp keun ma
would desert me, never to return.
ออกยํ่าไปบนทางที่หิวโซ
òk yaak bpai bon taang têe hĭw soh
[I] out, go with difficulty on a hungry path
มิรู้คืนรู้วันเวลา
mí róo keun róo wan way-laa
Not knowing the passage of time
ขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมา
kŏr sàyt ngern sàyt taan pôo pàan maa
[I] beg for spare change from passersby
เพียงเมตตาฉันบ้าง…เป็นครั้งคราว
piang mâyt-dtaa chăn bâang … bpen kráng kraao
Only [spare] some kindness for me . . . now and then?

อยู่ในโลกความมืดอันลึกลับ
yòo nai lôhk kwaam mêut an léuk láp
Live in the world of darkness, a secretive place
คงสดับรับได้แต่สําเนียง
kong sà-dàp ráp dâai dtàe săm-niang
May listen and take in only sounds
จะมองหามองเห็นก็เป็นเพียง
jà mong hăa mong hĕn gôr bpen piang
I can look to find [or] see [something] only
ในความฝันยามฉันล้มตัวนอน
nai kwaam făn yaam chăn lóm dtua non
in a dream when [I] lie down and sleep
พอตื่นมาพานพบกับความหมาย…..
por dtèun maa paan póp gàp kwaam măai …..
When I [finally] awoke, I meet with a purpose . . .
ยังหายใจเนื้อตัวยังผ่าวร้อน
yang hăai jai néua dtua yang pàao rón
[I] still have breath, [my] body is still warm
ยังมีหวังเห็นดวงตะวันรอน
yang mee wăng hĕn duang dtà-wan ron
Still have hope[I] will see the evening sun
จะมัวนอนนิ่งเฉย…อยู่ทําไม
jà mua non nîng chŏie … yòo tam-mai
Why should I just lie down and do nothing?

จึงมาเป็น…..วณิพกพเนจร
jeung maa bpen ….. wá-ní-pók pá-nay-jon
There fore [I ] came to be a wandering busker,
เที่ยวเร่ร่อน…..ร้องเพลงแลกเศษเงิน
tîeow rây rôn ….. róng playng lâek sàyt ngern
Travel around . . . singing songs for bits of money
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
which [you] have in excess supply
จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
[I]’ll use the savings to treat my eyes

จึงมาเป็น…..วณิพกพเนจร
jeung maa bpen ….. wá-ní-pók pá-nay-jon
So [I] come to be . . . a wandering busker
เที่ยวเร่ร่อน…..ร้องเพลงแลกเศษเงิน
tîeow rây rôn ….. róng playng lâek sàyt ngern
Travel around . . . singing songs for scraps of money
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
which [you] have in excess supply
จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
[I]’ll take the money collected . . . to treat my eyes

หากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิด
hàak chăn bpen dtua taen kwaam mêut mít
If I’m a representative of the darkness [of the blind]
ขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมา
kŏr chót-chái chee-wít têe gèrt maa
I would like to reimburse the life that came [to me]
เพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตา
pêua tót taen túk tâan têe mâyt-dta
And in return for everyone’s kindness,
ด้วยนําพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟัง
dûay nam paa sĭang playng sòo pôo fang
sing songs for the listener
เป็นบทเพลงโลกมืดและความหมาย
bpen bòt playng lôhk mêut láe kwaam măai
Its a song from the dark world and meaningful
จะกู่ก้องร้องไปไม่หยุดยั้ง
jà gòo gông róng bpai mâi yùt yáng
[I] will sing out without ceasing
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will taunt, “[You just] sing songs for the buffaloes to hear”*
ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
I say, “There are still people who understand”

ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will say, [You just] sing songs for the buffaloes to hear*
ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
I say, There are still people who understand
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will taunt, “[You just] sing songs for the buffaloes to hear”*
ฉันว่ายังมีคน…ที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon … têe kâo jai
I say, “There are still people . . . who understand!”

*That is, “Whoever will say, ‘You waste your efforts on someone who can’t appreciate it’ . . . ”