เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถึงมันไม่ง่าย อย่างที่เธอคิด
tĕung man mâi ngâai yàang têe ter kít
Even if it wasn’t as easy as you thought [it would be].
ถึงมันจะผิด ช่างมัน ปะไร
tĕung man jà pìt châang man bpà rai
If what you came across turns out to be wrong, forget it! Let it go
ถ้าเราจะเดิน มันคงไม่ไกล
tâa rao jà dern man kong mâi glai
If we will walk it might not be far.
ถ้าเราไม่ไป คงไม่มีวัน
tâa rao mâi bpai kong mâi mee wan
If we don’t go there may be no chance [at all].
คงไม่มีวัน
kong mâi mee wan
There might me no chance.

ใต้ดวงตะวัน นั้นมีไออุ่น
dtâi duang dtà-wan nán mee ai ùn
Under the sun, there we have warmth.
ยังมีวัยรุ่น วัยวันร่าเริง
yang mee wai rûn wai wan râa rerng
While [one] still has youth, it’s a cheerful era
ยังมีเสียงเพลง แห่งความบันเทิง
yang mee sĭang playng hàeng kwaam ban-terng
[One] still has entertaining music
และมีเวลา เหลือพอ ให้พากเพียร
láe mee waylaa lĕua por hâi pâak pian
And there is enough time left so that [one] can keep at it
ให้พาก เพียร
hâi pâak pian
For [one] to persistent[ly keep going]

ถึงมันจะยาก กว่าที่เธอคิด
tĕung man jà yâak gwàa têe ter
Even if it’s more difficult than you thought [it would be].
ถึงมันจะผิด ช่างมันปะไร
kít tĕung man jà pìt châang man bpà rai
If what you came across turns out to be wrong, let it go
ยังมีเสียงเพลง ให้เธอ ผ่อนคลาย
yang mee sĭang playng hâi ter pòn klaai
There is still music that will let you unwind
ส่งกำลังใจ ให้เธอ ได้พากเพียร
sòng gam-lang jai hâi ter dâai pâak-pian
[And] send moral support so you can persevere
ให้พาก เพียร จากปีเป็นเดือน
hâi pâak pian jàak bpee bpen deuan
So you can persevere from a day to a month,*
จากเดือนเป็นวัน
jàak deuan bpen wan
from month to a year.*

จากคืน วันที่ผันผ่าน
jàak keun wan têe păn pàan
Going back to the days that have passed,
เป็น ตำนานเรื่องราว
bpen dtam naan rêuang raao
it’s a legendary story
สายลม แสงแดดขุนเขา
săai lom săeng dàet kŭn kăo
Wind, sunlight, and the mountain
ณ ลุ่มน้ำ ของความเป็นไทย
ná lûm náam kŏng kwaam bpen tai
Now the river basin of Thai-Being/Thai culture **
ไป อย่างที่เราไป
bpai yàang têe rao bpai
goes however we go,
เป็น อย่างที่เราเป็น
bpen yàang têe rao bpen
is as we are
ไม่เลย ไม่เคยยกเว้น
mâi loie mâi koie yok-wâyn
No exceptions ever
ไม่ลอง ย่อมไม่รู้สึก
mâi long yôm mâi róo sèuk
[If you] don’t try, of course, you won’t know.
เป็นส่วนลึก ของความในใจ
bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
It’s something deep from the thoughts in the heart.
ถ้าให้เธอสอน เธอจะสอน ได้ไหม
tâa hâi ter sŏn ter jà sŏn dâai măi
If [we] let you teach, will you teach?
ถ้าให้เธอคิด เธอจะคิดอะไร
tâa hâi ter kít ter jà kít a-rai
If [we] have you think, what will you think?
ถ้าให้เธอ แล้วเธอจะทำ อะไร
tâa hâi ter tam láew ter jà tam a-rai
If we have you do/make [something], then what will you do/make?
[ทำไปเลย]
[tam bpai loie ]
[Go ahead! Do it!]

ด้วยใจรัก และตั้งใจ
dûay jai rák láe dtâng jai
With love and intention
มั่นใจ แม้นานแสนนาน
mân jai máe naan săen naan
Confident even for a long time
เธอคือ อนา คตตระการ
ter keu a-naa kót-dtrà-gaan
You are the beautiful future
ผู้สืบสาน สร้างสังคมไทย
pôo sèup săan sâang săng-kom tai
People who carry on the creation of Thai society
เป็นส่วนลึก ของความในใจ
bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
Its something profound from the thoughts in one’s heart
ให้เธอสอน เธอจะสอนได้ไหม
hâi ter sŏn ter jà sŏn dâai măi
If [we] let you teach, can you teach?
ให้เธอคิด เธอคิด อะไร
hâi ter kít ter kít a-rai
[We] want you to think. What do you think?
ให้เธอทำ เธอจะทำ อะไร
hâi ter tam ter jà tam a-rai
[If we] have you do [something], what will you do?
เป็นส่วนลึก ของความในใจ
bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
It’s something deep from the thoughts in the heart
เปิดประตู ประตูบานไหน
bpèrt bprà-dtoo bprà-dtoo baan năi
Open doors! What doors [will you open]?
ให้เธอคิด เธอคิดอะไร
hâi ter kít ter kít a-rai
[We] want you to think. What do you think?
ให้เธอทำ เธอจะทำ อะไร
hâi ter tam ter jà tam a-rai
We’d have you do [something]. What’ll you do?
เป็นส่วนลึก ของความในใจ
bpen sùan léuk kŏng kwaam nai jai
It’s something deep from the thoughts in one’s heart.
ให้เธอทำ แล้วเธอจะทำได้ไหม
hâi ter tam láew ter jà tam dâai măi
We’d have you do [something]. Can you do it?
เพื่อเมืองไทย ด้วยใจและใจ
pêua meuang tai dûay jai láe jai
For Thailand with [your] heart and mind.
เพื่อเมืองไทย เธอจะทำ อะไร
pêua meuang tai ter jà tam a-rai
For Thailand, what will you do?
เพื่อเมืองไทย ด้วยใจและใจ
pêua meuang tai dûay jai láe jai
For Thailand, with [your] heart and mind?
เพื่อเมืองไทย เธอจะทำ อะไร
pêua meuang tai ter jà tam a-rai
For Thailand, what will you do?

*To have this make sense in English, I had to move words across these two lines.
**ความเป็นไทย “kwam bpen Thai” directly translates “being-Thai-ness” so “Thai-ness/Thai culture/Thai Being/what it is to be Thai”


 

BUY THE ALBUM World Folk Zen. You won’t be sorry. This album is as good as the title and cover art suggests.