Glass Child (Luuk Geow) ลูกแก้ว

By Carabao คาราบาว
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)
Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE

Note: A friend told me that that listening to a Carabao song is like watching a movie, and this may be the song that best demonstrates that quality. The title is “Glass Child” because it is about a child whose parents spoil him so he is fragile and breaks. This song is usually paired with a second song called “Stone Child” about the child who is raised with love and attention so he will presumably grow up to be strong and not break.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เกิดเป็นลูกคนเดียว พ่อรักดังดวงใจ
gert bpen lôok kon dieow pôr rák dang duang jai
[A boy] is born an only child. [His] father loves [him] dearly
อยากจะได้อะไร พ่อแม่คอยตามใจ
yàak jà dâai a-rai pôr mâe koi dtaam jai
Anything [the boy] wants , the mother and father let him have
ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใ
dtaam jai dtaam jai dtaam jai dtaam jai dtaam jai
Indulge! Indulge! Indulge! INDULGE! *

ปรารถนาสิ่งใดพ่อแม่ตามใจ
bpràat-tà-năa sìng dai pôr mâe dtaam jai
Whatever thing he desires, the parents spoil him
ฐานะค่อนข้างรวย หาเงินตัวเป็นเกลียว
tăa-ná kôn kâang ruay hăa ngern dtua bpen glieow
The family is wealthy. The parents work strenuously
ทําเพื่อหวังสิ่งเดียว นั้นคือเงินตรา
tam pêua wăng sìng dieow nán keu ngern dtraa
to fulfill one desire only: money.
เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา
ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa
Money! Money! Money! Money! MONEY!

ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอน อบรมตักเตือน
mâi kôi mee way-laa sàng sŏn òp-rom dtàk dteuan
[They] don’t really have time to instruct, train, and caution him
ลูกชายกําลังโต ขาดที่พึ่งทางใจ
lôok chaai gam-lang dtoh kàat têe pêung taang jai
The boy is now grown; [he] lacks a mentor
ใช้กําลังทุน ให้ความอบอุ่นไม่ได้
chái gam-lang tun hâi kwaam òp ùn mâi dâai
[The parents] use the power of money. Can’t give warmth and affection.
คบเพื่อนพากันเพลิน…เดินลงขวดสุรา
kóp pêuan paa gan plern … dern long kùat sù-raa
[He] goes out with friends, [who] lead each other into amusements . . . down the path to liquor,
เดินลงบ้องกัญชา เดินลงเข็มฉีดยาโอย
dern long bông gan-chaa dern long kĕm chèet-yaa oi
to bongs and smoking weed. Down the path to syringes! OY!!!!!

ตื่นขึ้นมากลางคุก ลุกขึ้นยืนตาขวาง
dtèun kêun mâak laang kúk lúk kêun yeun dtaa kwăang
[He] wakes up in jail. [He] stands up, gives an angry look.
ใครจับฉันมาขัง พ่อแม่ฉันรวย
krai jàp chăn maa kăng pôr mâe chăn ruay
Who caught me and threw me in jail? My mother and father are rich!
รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวยช่วยที
Rich! Rich! Rich! Rich. HELP PLEASE!

พ่อแม่จ๋ารํ่ารวยช่วยลูกชายที
pôr mâe jăa ruay chûay lôok chaai tee
Mom, Dad (pretty please.) You’re rich, [you’ll] help your son, [right]?
ข้อหาอุฉกรรจ์ ปล้นฆ่าและข่มขืน
kôr hăa u chà-gan  bplôn kâa láe kòm kĕun
The charge is robbery, murder, and rape.
พรากชีวิตผู้อื่นต้องรับโทษทัณฑ์
prâak chee-wít pôo èun dtông ráp tôht tan
[When one] deprives others of life, [that person] must be punished!
โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์
tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan
Punished! Punished! Punished! PUNISHED!

คําสั่งศาลประหารตายตกตามกัน
kam sàng săan bprà-hăan dtaai dtòk dtaam gan
Accordingly, the ruling is execution
ตามกัน ตามกัน
dtaam gan dtaam gan dtaam gan
Of course, of course! OF COURSE!**
นํ้าตารินไหล นึกเสียดายชีวี
nám dtaa rin lăi néuk sĭa daai chee-wee
Tears flow. [The son] looks back at [his] life with regret.
พ่อจ๋าลูกลาที แม่จ๋าลูกลาตาย
pôr jăa lôok laa tee mâe jăa lôok laa dtaai
Dad, your son says goodbye. Mom, your son gives his last goodbye.

พ่อรักลูกก็รู้ แม่รักลูกเข้าใจ
pôr rák lôok gôr róo mâe rák lôok kâo jai
The father loves the son [but] knows . . . The mother loves the son [but] understands . . .
ลูกผิดสมควรตาย ก้าวพลาดไปช่างหัวมัน
lôok pìt sŏm kuan dtaai  gâao plâat bpai châang hŭa man
The wayward son should die. Let it go.
ลูกผิดสมควรตาย ขอลาไปชดใช้กรรม
lôok pìt sŏm kuan dtaai kŏr laa bpai chót-chái gam
The wayward son should die—take his leave to pay the bad karma

*”dtaam jai” literally means “follow heart” and means “do whatever you like” or in this case to let someone do whatever they like, to indulge them or “spoil” them.