20 ปี คาราวาน 20 Bpee Carawan (20 Years of Caravan)

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul; Tune from the คาราวาน Caravan song “เซิ้งอีสาน”
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

Notes: This song is a tribute to the band Caravan (pronounced “Carawan” in Thai) on their 20th Anniversary. Yeunyong “Add” Opakul had idolized the band Caravan, and named his band “Carabao” in part because it sounded similar to “Caravan.” Both bands, Caravan and later Carabao, began as freedom fighters very much concerned with the plight of the poor. This song uses the tune of a famous Caravan song, adding new lyrics to honor the band on their 20th Anniversary. Read more about Caravan on Wikipedia.

[EACH LINE REPEATED 1X in a call and response]:

โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ… โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ..
Oh oh oh oh oh oh oh . . . oh oh oh oh oh oh oh
ยี่สิบปีของคาราวาน
yêe sìp bpee kŏng kaa-raa-waan
Caravan’s 20 years
คือตำนานเสียงเพลงนักสู้
keu dtam naan sĭang playng nák sôo
It’s legendary music of fighters
ผู้ยืนอยู่ข้างประชาชน
pôo yeun yòo kâang bprà-chaa chon
Someone standing at the side of the people
ผู้ทุกข์ทนล่ะพ่อแม่พี่น้อง
pôo túk ton lâ pôr mâe pêe nóng
People suffering–mothers and fathers, brothers and sisters
ตะโกนร้องก้องหลังป่าเขา
dtà-gohn róng gông lăng bpàa kăo
singing out, echoing off the mountains of the jungle
ถึงเรื่องราวต้านการกดขี่
tĕung rêuang raao dtâan gaan gòt kèe
About a story of resisting oppression
ว่าเมืองนี่อเมริกา
wâa meuang nêe a-may-rí-gaa
That [to] this country, America
เคยเข้ามาจัดตั้งฐานทัพ
koie kâo maa jàt dtâng tăan táp
once came to set up a military base
ร่วมไล่ขับไล่เตะออกไป
rûam lâi kàp lâi dtè òk bpai
[The band Caravan] came together to expel [them]
เลยต้องย้ายไปอยู่ในป่า
loie dtông yáai bpai yòo nai bpàa
[and] had to run off to live in the jungle [in danger because of their activism]
คืนกลับมาดังนกคืนรัง
keun glàp maa dang nók keun rang
[Then] came back like a bird returns to the nest
มวลชนยังฝังใจไม่ลืม
muan chon yang făng jai mâi leum
The masses of people have this impressed on their hearts and won’t forget
โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ… โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ..
Oh oh oh oh oh oh oh . . . oh oh oh oh oh oh oh

ยี่สิบปีของการทำงาน
yêe sìp bpee kŏng gaan tam ngaan
Twenty years of work
คาราวานสายธารศิลปะ
kaa-raa-waan săai taan sĭn-lá-bpà
Caravan in the stream of art
มีภาระอยู่เต็มกองเกวียน
mee paa-rá yòo dtem gong gwian
The burden is throughout the whole caravan
ขีดและเขียนถึงความทุกข์ยาก
kèet láe kĭan tĕung kwaam túk yâak
Scratching out writings about hardship
ความลำบากเท่าที่ผ่านมา
kwaam lam-bàak tâo têe pàan maa
As many difficulties as [we’ve] had in the past
คือตำราของคนรุ่นใหม่
keu dtam-raa kŏng kon rûn mài
It’s a reference book for the new generation
เป็นหัวใจของคนรุ่นพี่
bpen hŭa jai kŏng kon rûn pêe
It’s the hearts of the seniors
คือศักดิ์ศรีแห่งวีรชน
keu sàk sĕe hàeng wee-rá-chon
It’s the success of the heros
เป็นผลิตผลของสังคมไทย
bpen pà-lìt-dtà-pŏn kŏng săng-kom tai
It’s social work produced by the Thai people
ก้าวต่อไปเถิดคาราวาน
gâao dtòr bpai tèrt kaa-raa-waan
March on, Carawan!
ด้วยวิญญาณของชายทั้งห้า
dûay win-yaan kŏng chaai táng hâa
With the spirits of 5 people
โดยพี่หงา พี่อืด พี่แดง
doi pêe ngăa pêe èut pêe daeng
With P’Ngaa, P’Eut, P’Deang
ร่วมเรี่ยวแรงพี่หว่องพี่หมู
rûam rîeow raeng pêe wòng pêe mŏo
Joined with the power of P’Wong and P’Moo
ยกเป็นคุณครูคือคาราวาน
yók bpen kun kroo keu kaa-raa-waan
[We] hold them up to be teachers, to be Caravan
ยกเป็นตำนานเพลงประชาชน
yók bpen dtam naan playng bprà-chaa chon
[We] hold up the legendary songs of the [common] people
โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ… โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ..
Oh oh oh oh oh oh oh . . . oh oh oh oh oh oh oh