ยังบาว Young ‘Bao

This song was the theme song for Young ‘Bao, The Movie (2013)

Note: This is the theme song from Young ‘Bao, The Movie. “Bao” is short for “Carabao,” and Carabao is often called just ‘Bao. The movie “Young ‘Bao” is actually the second movie to tell the story of the young Carabao band members forming a band. The first movie, เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Siang Playng Heeng Sareepaap (Music of Freedom) came out in 1985 when the band was young and they played themselves. You can read my review of the movie Young ‘Bao here. The role of young Aed in Young ‘Bao was originally going to be played by the musician Tun Bodyslam, who is Aed’s nephew, which would have been good. However, there was some problem and he was replaced by a new actor, which was a big disappointment for the Carabao fans. Sorry, the official video has been removed. You can google for a video.

ค่ำลง นกกาโผพงคืนสู่รวงรัง
kâm long nók gaa pŏh pong keun sòo ruang rang
Night falls, a crow rushes up to the thicket to return to its nest
แต่คืนนี้มีเสียงดัง ฟังดูคล้ายดั่งมโหรี
dtàe keun née mee sĭang dang fang doo kláai dàng má-hŏh-ree
But this evening we have a celebrated music to listen to like that of the Thai grand orchestra
ใช่แล้ว นี่คือเวลาที่โลกใบนี้
châi láew nêe keu way-laa têe lôhk bai née
That’s right! This is the time that this world
จะได้ยินยลดนตรี จากวงหัวควาย คาราบาว
jà dâai yin yon don-dtree jàak wong hŭa-kwaai kaa-raa baao
will listen to the music from the buffalo-head band, Carabao

บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao
บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao

เรื่องราว ชีวิตปวดร้าวกลายเป็นบทเพลง
rêuang raao chee-wít bpùat ráao glaai bpen bòt playng
The story of life’s heartaches becomes a song
บอกผ่านคำร้องบรรเลง สอนใจให้กับคนหนุ่มสาว
bòk pàan kam róng ban-layng sŏn jai hâi gàp kon nùm săao
passing along teaching lyrics for young people
อย่าท้อ ท้อทำไมโลกเป็นของเรา
yàa tór tór tam-mai lôhk bpen kŏng rao
Don’t be downhearted! Why be downhearted when the world belongs to us?
แค่ถามตัวเองกล้าสู้หรือเปล่า
kâe tăam dtua ayng glâa sôo rĕu bplào
Just ask yourself: Are you brave enough to fight, or what!!?
คาราบาวคือกำลังใจ
kaa-raa baao keu gam-lang jai
Carabao is strength of spirit

LEK:
ใครที่โศกที่เศร้า ฟังเพลงบาวแล้วผ่อนคล้าย
krai têe sòhk têe sâo fang playng baao láew pòn kláai
Whoever is sad, listen to the ‘Bao songs and the sadness will be relieved

THIERRY:
โชคชะตาหนักปานไหน ร้ายจะกลายเป็นดี
chôhk chá-dtaa nàk bpaan năi ráai jà glaai bpen dee
However hard your fate, evil will change into good

AED:
หากโลกนี้ไม่มีเสียงเพลง คนยังคงตาบอดสี
hàak lôhk née mâi mee sĭang playng kon yang kong dtaa bòt sĕe
If this world didn’t have songs, people would remain colorblind
เพื่อชีวิตเดียวที่มี เริงดนตรี เริงระบำ ให้ฉ่ำใจ
pêua chee-wít dieow têe mee rerng don-dtree rerng rá-bam hâi chàm jai
For the one life that [we] have: lively music, lively dancing to refresh the heart

SOLO

LEK:
ใครที่โศกที่เศร้า ฟังเพลงบาวแล้วผ่อนคล้าย
krai têe sòhk têe sâo fang playng baao láew pòn kláai
Whoever is sad, listen to the ‘Bao songs and the sadness will be relieved

THIERRY:
โชคชะตาหนักปานไหน ร้ายจะกลายเป็นดี
chôhk chá-dtaa nàk bpaan năi ráai jà glaai bpen dee
However hard your fate, evil will change into good.

AED:
หากโลกนี้ไม่มีเสียงเพลง คนยังคงตาบอดสี
hàak lôhk née mâi mee sĭang playng kon yang kong dtaa bòt sĕe
If this world didn’t have songs, people would remain colorblind
เพื่อชีวิตเดียวที่มี เริงดนตรี เริงระบำ ให้ฉ่ำหัวใจ
pêua chee-wít dieow têe mee rerng don-dtree rerng rá-bam hâi chàm hŭa jai
For the one life that [we] have: lively music, lively dancing to refresh the heart

ยังบาว เรื่องราวของคนหลงมนต์ดนตรี
yang baao rêuang raao kŏng kon lŏng mon don-dtree
Young ‘Bao, the story of people lost in the spell of the music
ไต่เต้ามาถึงจุดนี้ หาได้ดิบดีเพราะพรสวรรค์
dtài dtâo maa tĕung jùt née hăa dâai dìp dee prór pon sà-wăn
Making their own way up to this moment, [they] can get good things because of talent
แลกมา ด้วยปัญญาอดทนอดกลั้น
lâek maa dûay bpan-yaa òt ton òt glân
[They] purchased it with knowledge and perseverance
ไม่เคยคิดเลยสักวัน กลับหลังหันตีตัวจากเสียงเพลง
mâi koie kít loie sàk wan glàp lăng hăn dtee dtua jàak sĭang playng
[They] never thought, even for one day, to turn away from music

บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao
บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao