Glass Cabinet Beauty Queen (Naang Ngaam Dtoo Grajok) นางงามตู้กระจก

By Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)

Note: A song about a woman whose family pressures into prostitution so she can send money home.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
Naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
Tears of the girl wash two cheeks. The wind just blows in
นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
Naa-lí-gaa bòk way-laa dang dteuan wâa loie way-laa non
The clock tells the time; the alarm clock says when it’s time to sleep
ทอดถอนใจให้คำนึง
tôt tŏn jai hâi kam neung
Sighs so [she] can consider
หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
wăng wan nèung hâi pàan bpai
[She] hopes one day it will pass
ร่างของเธอปรนเปรอชาย
râang kŏng ter bpron-bprer chaai
Her body satiates the man
ด้วยดวงใจแหลกเหลวระบม
dûay duang jai làek lĕo rá-bom
With her dear heart crushed and bruised

สังคมทราม ทรามเพราะคน
săng-kom-traam traam-prór-kon
Low society, low because of [low] people
ความยากจนใครทนได้
kwaam yâak jon krai ton dâai
Poverty, who can endure it?
พ่อก็แก่แม่ไม่สบาย
pôr gôr gàe mâe mâi sà-baai
Father is old, mother is sick
น้องหญิงชายวัยกำลังหม่ำ
nóng yĭng chaai wai gam-lang màm
Younger brothers and sisters are still young[and eating]*

ชํ้าเพราะความที่เธอจน
cham prór kwaam têe ter jon
[She] hurts because of her poverty
นี่หรือคนสังคมรังเกียจ
nêe rĕu kon săng-kom rang gìat?
This is the person that society hates?
ช่วยผู้ชายระบายความเครียด
chûay pôo chaai rá-baai kwaam krîat
[She] helps the man release stress.
สิบร้อยพันยันรัฐมนตรี
sìp-rói-pan yan rát-tà-mon-dtree
Ten, a hundred, a thousand until the prime minister**

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
bpen nuan naang nai àang naam?
To be a a fair-skinned lady in the bath***
เป็นนางงามตู้กระจก
bpen naang ngaam dtôo grà-jòk
To be the beauty queen in the glass cabinet ****
นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว
naam dtaa dtòk hŭa òk ter lóm lĕo
Tears fall, her heart falls
ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
krai jà róo krai jà hĕn krai jà bpen pôo hĕn jai
Who will know, who will see? Who will corroborate this is happening?
ใครจะมาคิดจริงใจ ผ่านเลยไปไม่จริงจัง
krai jà maa kít jing jai pàan loie bpai mâi jing jang
Who will come by and seriously consider? Or just pass by and not even care?

นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
Naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
The woman’s tears wash two cheeks. The wind just flows in
นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
Naa-lí-gaa bòk way-laa dang dteuan wâa loie way-laa non
The clock tells the time, as [when] reminding sleeping time is over

ทอดถอนใจไม่คำนึง
tôt tŏn jai mâi kam neung
[She] sighs [and] doesn’t think about it
หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
wăng wan nèung hâi pàan bpai
Hopes one day it will pass
เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
[It’s]so father and mother are comfortable
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
nóng yĭng chaai dâai lâo rian
Younger siblings can go to school

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
bpen nuan naang nai àang naam?
To be a fair-skinned lady in the bath
เป็นนางงามตู้กระจก
bpen naang ngaam dtôo grà-jòk
To be a beauty queen in a glass cabinet
นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว
naam dtaa dtòk hŭa òk ter lóm lĕo
Tears fall, her heart falls

ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
krai jà róo krai jà hĕn krai jà bpen pôo hĕn jai
Who will know, who will see? Who will corroborate this is happening?
ใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงจัง
krai jà maa kít jing jai pàan loie bpai mâi jing jang
Who will come by and seriously consider? Or just pass by and not even care?

นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
The woman’s tears wash two cheeks. The wind just flows in
นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
naa-lí-gaa bòk way-laa ท dang dteuan wâa loie way-laa non
The clock tells the time, as [when] reminding sleep time is over

ทอดถอนใจไม่คำนึง
tôt tŏn jai mâi kam neung
[She] sighs [and] doesn’t think about it
หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
wăng wan nèung hâi pàan bpai
Hopes one day it will pass
เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
[It’s] so father and mother are comfortable
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
nóng yĭng chaai dâai lâo rian
Younger siblings can go to school

เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
[It’s] so mother and father can be comfortable
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
nóng yĭng chaai dâai lâo rian
Younger brothers and sisters can go to school

*It really says the the younger brothers and sisters are still [baby word for eating]. หม่ำ (mum) is the baby word for eating. Also there is an idiom วัยกำลังกินกำลังนอน (the age of always eating and sleeping) that means “children.”
**Meaning everyone, from ordinary men up to the prime minister.
***In Bangkok there are spas for prostitutes.
**** “Naang Ngaam Dtôo Grà-jòk” (Glass Cabinet Beauty Queen) is the title of the song