เพลงไม่มีวันตาย Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die)

This song is available on the Carabao compilation album: เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Will Never Die). Buy it HERE

Note: This song is both Carabao’s 20th Anniversary song and the title song of an album of special songs. Some of the songs on this album are special in that they became hugely popular without ever appearing on an official Carabao album. This is true of the theme song of their first movie “Siang Playng Heng Sarapaap” (the name of both that song and the movie) and a perfect song originally written as a commercial for an airline (“Rak Khun Tao Fah”, or “Love You to the Sky!”). Instead of debuting on an official album, these two amazing songs were bonus songs on an early compilation album called Ruam Playng (A Collection of Songs). The album Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die) also includes some magical live performances, such as “Made in Thailand, from the USA” a totally perfect live performance of an English-language version of Made in Thailand followed by the original version, performed in the USA over 30 years ago. The last special song a live performance of “Playng Mai Mee Wan Dtai” (Songs Don’t Die) is rather odd and charming. I imagine it is the sign-off to a long and satisfying 3-hour concert. It reminds me of another imperfect but mezmerizing song placed at the end of the album Wan Waan Mai Mee Kow: “Ma Tuh Ma Rong Playng” (Come, Come Sing a Song) and sung near the end of a small intimate concert also titled “Wan Waan Mai Mee Kow.” I figure that weird, experimental, and live probably equals sincere. “Come, Come Sing a Song” and “Songs Don’t Die” are both love songs for songs.

Chorus:
ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars floating throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

Chorus plus Add Carabao:

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars floating throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

MUSICAL INTERLUDE THAT SOUNDS LIKE THE PACHELBEL CANON

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม
lăai bpee têe sâang săn jàak jìt win-yaan bpen playng sòo săng-kom
It’s been many years that, from spirit/feelings, we’ve created songs for society
ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ
hâi chom hâi fang bpen sùk bpàt bpào túk dùt pêuan yaam ngăo jai
to hear and enjoy and so be happy, banishing suffering as a friend in lonely times
หมายคือเสียงเพลงมั่นหมาย ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นใจในอุดมการณ์*
măai keu sĭang playng mân măai mâi koie sèuam klaai mân jai nai u-dom gaan*
The aim is music [always] determined, never slacking, confident in the ideology.*

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars drift dispersed throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหันหน้าหนีจากเสียงเพลง
mâi koie máe sàk wan jà tòt jai hăn nâa nĕe jàak sĭang playng
There there’s never day when we’ll get disheartened, turn way, and flee from music
บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย
ban-layng rói ruam ták-sà dûay paa-rá têe rao yéut mân mí klaai
Music combining skills with a duty to which we hold fast, with no fading
นี่คือเสียงเพลงมั่นหมายตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] should not be separated from songs

MUSICAL INTERLUDE TRANSITIONS FROM SERIOUS AND ORCHESTRAL TO CHEERFUL AND UP-BEAT

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม
lăai bpee têe sâang săn jàak jìt win-yaan bpen playng sòo săng-kom
It’s been many years that, from spirit/feelings, we’ve created songs for society
ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ
hâi chom hâi fang bpen sùk bpàt bpào túk dùt pêuan yaam ngăo jai
to hear and enjoy and so be happy, banishing suffering as a friend in lonely times
แม้คืนวันผันผ่านไป ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นคงในอุดมการณ์
máe keun wan păn pàan bpai mâi koie sèuam klaai mân kong nai u-dom gaan
Even as days nights pass by, never lessening in the sure firmness of the ideology

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars drift dispersed throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away. But songs still exist forever

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหัน..หน้าหนีจากเสียงเพลง
mâi koie máe sàk wan jà tòt jai hăn nâa nĕe jàak sĭang playng
There’s never a day when we’ll get disheartened, turn way, and flee from music

บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย
ban-layng rói ruam ták-sà dûay paa-rá têe rao yéut mân mí klaai
Music combining skills with a duty to which we hold fast, with no fading
นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] shouldn’t be separated from songs

นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] shouldn’t be separated from songs

นี่คือเสียงเพลงหัวควาย……ตราบชีพวางวาย…มิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng hŭa kwaai …… dtràap chêep waang waai … mí àat prâak rao jàak playng
This is the Buffalo Head** music . . . until life passes away, we can’t be separated from songs

*The official lyrics under the video are totally different than what is being sung. I have written out my best guess as to what he is actually singing. It is possible there is a mistake in the official lyrics under that video (which would be unusual) and it is possible that Khun Add forgot his lines or improvised in concert.
** The buffalo skull (with the shadow of a small red bird on it) is of course, the symbol of Carabao.