ทุ่งฝันตะวันร้อน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Sunset)

by  ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ทุ่งฝันตะวันรอน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Sunset) (2006)

Note: Also see the rhyming SINGABLE ENGLISH translation!

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถ้าหลับฝันเป็นความจริง คงตามเก็บไม่ได้หมด
tâa làp făn bpen kwaam jing kong dtaam gèp mâi dâai mòt
If a sleeping dream is real, you [still] probably can’t totally capture it
ถ้าหลับฝันนั้นเป็นฝัน จากผลผลิตของกาลนอน
tâa làp făn nán bpen făn jàak pŏn pà-lìt kŏng gaan non
If that dream is a dream, [it] comes as the product of sleeping
แต่ฝันเมื่อยามตื่น ใครเคยเชยชมมาก่อน
dtàe făn mêua yaam dtèun krai koie choie chom maa gòn
But dreams when we wake up, who before has ever [managed to] touch or caress them?
ทุ่งฝันตะวันรอน งดงาม ประทับใจ
tûng făn dtà-wan rón ngót ngaam bprà-táp jai
The meadow dreams of the sunset – beautiful and impressive

ชีวิตเป็นความจริง มีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่
chee-wít bpen kwaam jing mee baang sìng têe yîng yài
Life is real. It has some things that are great.
ความรักและเห็นใจ โลกทั้งใบยังต้องการ
kwaam rák láe hĕn jai lôhk táng bai yang dtông gaan
Love and empathy, the entire world still needs
ฝันถึงโลกใบนี้ มีแต่ความรักเบ่งบาน
făn tĕung lôhk bai née mee dtàe kwaam rák bàyng baan
Dream of this world here, having only love blossoming
มีแต่ชีวิตแบ่งปัน ครองฝันในใจตน
mee dtàe chee-wít bàeng bpan krong făn nai jai dton
Having only life shared out, occupying the dreams in one’s heart

จงเก็บทุ่งฟันไว้เถิด ถนอมรักทั้งดอกผล
jong gèp tûng făn tèrt tà-nŏm rák táng dòk pŏn
You should keep a field of dreams stored away, preserve the love of a whole harvest [preserve a harvest of love]
ดอกฝันในใจตน คือผลพวงแห่งรัก
dòk făn nai jai dton keu pŏn puang hàeng rák
The dream flowers in one’s heart are the consequence of love
ความรักอันยิ่งใหญ่ ฉันอยากให้คนทุกคน รู้จัก
kwaam rák an yîng yài chăn yàak hâi kon túk kon róo jàk
A great love, I want everyone to know
โลกที่มีแต่ดอกรัก คนมีแต่ดอกฝัน
lôhk têe mee dtàe dòk rák kon mee dtàe dòk făn
A world that had only the flowers of love, people having only the flowers of dreams

ถ้าฝันเป็นความจริง สิ่งเดียวที่ฉัน มุ่งมั่น
tâa făn bpen kwaam jing sìng dieow têe chăn mûng mân
If dreams were real, the one thing I would be concerned with
จะเปลี่ยนทุ่งทานตะวัน เป็นทุ่งฝันแห่งผองชน
jà bplìan tûng taan dtà-wan bpen tûng făn hàeng pŏng chon
Would be to change a field of sunflowers to be a field of dreams of all people
โลกไม่มีใบที่สอง คนก็เกิด แค่หนึ่งหน
lôhk mâi mee bai têe sŏng kon gôr gèrt kâe nèung hŏn
There is no Earth number 2. People are born just one time
ขอความฝันในใจคน จงเบ่งบานด้วยดอกฝัน
kŏr kwaam făn nai jai kon jong bèng baan dûay dòk făn
I wish that the dreams in people’s hearts should be blooming with dream flowers
ขอดอกฝันในใจคน จงเป็นบานเต็มทุ่งฝัน
kŏr dòk făn nai jai kon jong bpen baan dtem tûng făn
May the dream flowers in people’s hearts blossom throughout a whole dream meadow
ทุ่งฝันตะวันรอน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset
ทุ่งฝันตะวันร้อน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset
ทุ่งฝันตะวันรอน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset
ทุ่งฝันตะวันรอน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset