ทุ่งฝันตะวันร้อน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Sunset)

by  ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ทุ่งฝันตะวันรอน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Sunset) (2006)
The Gold Edition of the album, which includes all the audio from the album, plus an associated live concert on three gold-colored CDs is Available HERE at eThaiCD.com. The album is reviewed HERE.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This is quiet little song from a live concert. There are tiny inconsequential differences from the official lyrics; below is the version I hear him sing.

ถ้าหลับฝันเป็นความจริง คงตามเก็บไม่ได้หมด
tâa làp făn bpen kwaam jing kong dtaam gèp mâi dâai mòt
If a sleeping dream is real, you [still] probably can’t totally capture it
ถ้าหลับฝันนั้นเป็นฝัน จากผลผลิตของกาลนอน
tâa làp făn nán bpen făn jàak pŏn pà-lìt kŏng gaan non
If that dream is a dream, [it] comes as the product of sleeping
แต่ฝันเมื่อยามตื่น ใครเคยเชยชมมาก่อน
dtàe făn mêua yaam dtèun krai koie choie chom maa gòn
But dreams when we wake up, who before has ever [managed to] touch or caress them?
ทุ่งฝันตะวันรอน งดงาม ประทับใจ
tûng făn dtà-wan rón ngót ngaam bprà-táp jai
The meadow dreams of the sunset – beautiful and impressive

ชีวิตเป็นความจริง มีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่
chee-wít bpen kwaam jing mee baang sìng têe yîng yài
Life is real. It has some things that are great.
ความรักและเห็นใจ โลกทั้งใบยังต้องการ
kwaam rák láe hĕn jai lôhk táng bai yang dtông gaan
Love and empathy, the entire world still needs
ฝันถึงโลกใบนี้ มีแต่ความรักเบ่งบาน
făn tĕung lôhk bai née mee dtàe kwaam rák bàyng baan
Dream of this world here, having only love blossoming
มีแต่ชีวิตเบ่งบาน ความฝันในใจคน
mee dtàe chee-wít bàyng baan kwaam făn nai jai kon
Having only life blossoming. The dream in the heart of a person

จงเก็บทุ่งฟันไว้เธอ ถนอมรัก ทุ่ง[?] ดอกผล
jong gèp tûng fan wái ter tà-nŏm rák tûng dòk pŏn
You should keep a field of dreams stored away, preserve a harvest of love
ดอกฝันในใจตน คือผลพวงแห่งรัก
dòk făn nai jai dton keu pŏn puang hàeng rák
The dream flowers in one’s heart are the consequence of love
ความรักอันยิ่งใหญ่ ฉันอยากให้คนทุกคน รู้จัก
kwaam rák an yîng yài chăn yàak hâi kon túk kon róo jàk
A great love, I want everyone to know
โลกที่มีแต่ดอกรัก คนมีแต่ดอกฝัน
lôhk têe mee dtàe dòk rák kon mee dtàe dòk făn
A world that had only the flowers of love, people having only the flowers of dreams

ถ้าฝันเป็นความจริง สิ่งเดียวที่ฉัน มุ่งมั่น
tâa făn bpen kwaam jing sìng dieow têe chăn mûng mân
If dreams were real, the one thing I would be concerned with
จะ เปลี่ยน ทุ่ง ทานตะวัน เป็นทุ่งฝันแห่งผองชน
jà bplìan tûng taan dtà-wan bpen tûng făn hàeng pŏng chon
Would be to change a field of sunflowers to be a field of dreams of all people
โลกไม่มีใบที่สอง คนก็เกิด แค่หนึ่งหน
lôhk mâi mee bai têe sŏng kon gôr gèrt kâe nèung hŏn
There is no Earth number 2. People are born just one time
ขอความฝันในใจคน จงเป็นบานด้วยดอกฝัน
kŏr kwaam făn nai jai kon jong bpen baan dûay dòk făn
I wish that the dreams in people’s hearts should be blooming with dream flowers
ขอดอกฝันในใจคนจงเป็นบานเต็มทุ่งฝัน
kŏr dòk făn nai jai kon jong bpen baan dtem tûng făn
I wish that the dream flowers in people’s hearts are blooming filling a whole field of dreams
ทุ่งฝันตะวันรอน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset
ทุ่งฝันตะวันร้อน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset
ทุ่งฝันตะวันรอน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset
ทุ่งฝันตะวันรอน
tûng făn dtà-wan ron
The meadow dreams of the sunset