อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabo
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)
Musically, and poetically, this album is as good as any Aed Carabao has ever made. READ THE ALBUM REVIEW HERE. And BUY THE ALBUM HERE at eThaiCD.com

Note:There is a context to this song. It came out right after the 2014 coup, and is addressed the deep political division in Thailand. My guess is that he is making a case for peace, while acknowledging that people have a right to be angry.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อยากได้ยินคำว่าอะไรจากคนทั้งหลายที่ผ่านไปมา
yàak dâai yin kam wâa a-rai jàak kon táng lăai têe pàan bpai maa
What words would you like to hear from all those many people who pass back and forth?
สวัสดีส่งยิ้มให้มานั้นย่อมดีกว่าบึ้งตึงด้วยหวาดระแ วง
sà-wàt-dee sòng yím hâi maa nán yôm dee gwàa bêung dteung dûay wàat rá-waeng
“Hello,” sending a smile your way, would likely be better than a suspicious frown
เพราะในใจเรานั้นไม่ได้ยินใจเขา และในใจเขาก็หาได้ยินใจเรา
prór nai jai rao nán mâi dâai yin jai kăo láe nai jai kăo gôr hăa dâai yin jai rao
Because in our hearts, we don’t hear their hearts. And their hearts also search to hear our hearts
ถ้าใจคนล่วงรู้ใจกันรวมแบ่งปันทุกข์ความสุขจะไม่ไกล
tâa jai kon lûang róo jai gan ruam bàeng bpan túk kwaam sùk jà mâi glai
If hearts can sense each other and share the suffering, happiness is not far off.

โลกใบนี้ยังต้องการความรัก โลกใบนี้ยังต้องการความเห็นใจ
lôhk bai née yang dtông gaan kwaam rák lôhk bai née yang dtông gaan kwaam hĕn jai
This world still needs love. This world still needs empathy/mutual understanding
สบตากันด้วยรักอภัยแล้วก้าวต่อไปเรียนรู้อยู่กับมัน
sòp dtaa gan dûay rák a-pai láew gâao dtòr bpai rian róo yòo gàp man
Catch each other’s eyes with forgiving love, and move forward learning from it.

มีภูเขาแม่น้ำทะเลมีสัตว์ทั้งหลายอยู่กินแบ่งปัน
mee poo kăo mâe náam tá-lay mee sàt táng lăai yòo gin bàeng bpan
We have mountains, rivers, and oceans. We have all kinds of animals sharing the habitat
มีมนุษย์มีเธอมีฉัน นี้คือสวรรค์คือโลกใบเดียวที่นี่
mee má-nút mee ter mee chăn née keu sà-wăn keu lôhk bai dieow têe nêe
There are humans, there is you and me. Here is paradise: the one and only world right here.
เขาว่าโลกเรานั้นเท่าปลายหนวดหอยทาก ชีวิตถูกโยนทิ้งเหมือนกับก้นบุหรี่
kăo wâa lôhk rao nán tâo bplaai nùat hŏi tâak chee-wít tòok yohn tíng mĕuan gàp gôn bù rèe
They say that our world amounts to the tip of the antennae of a snail, [that] life gets tossed away like a cigarette butt
จงเรียนรู้ใจเขาใจเรา ปลดปล่อยวิญญาณ ข้ามสะพานสู่เสรี
jong rian róo jai kăo jai rao bplòt bplòi win-yaan kâam sà-paan sòo săy-ree
[We] must learn about our hearts and minds; release the spirit to cross the bridge to freedom

ไม่มีความสุขใดเท่ากับความสงบ เท่าที่เคยพบความจริงล้วนเป็นเช่นนี้
mâi mee kwaam sùk dai tâo gàp kwaam sà-ngòp tâo têe koie póp kwaam jing lúan bpen chên née
There is no happiness comparable to peace. All [our] experience shows this is true
มีความแค้นจริงจัง ประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่าง
mee kwaam káen jing jang bprà-wàt sàat bpen dtua yàang
There is true, earnest anger. History is [our] example.
เป็นคำถามที่รอคำตอบจากผู้คน
bpen kam tăam têe ror kam dtòp jàak pôo kon
It’s a question awaiting an answer from people.

อยากได้ยินคำว่าอะไรจากคนทั้งหลายที่ผ่านไปมา
yàak dâai yin kam wâa a-rai jàak kon táng lăai têe pàan bpai maa
What would words would you like to hear from all those many people who pass back and forth?
สวัสดีส่งยิ้มให้มานั้นย่อมดีกว่าบึ้งตึงด้วยหวาดระแ วง
sà-wàt-dee sòng yím hâi maa nán yôm dee gwàa bêung dteung dûay wàat rá-waeng
“Hello,” sending a smile your way, would likely be better than a suspicious frown
ถอยมาสักหน่อยแล้วค่อยมองย้อนกลับหลัง ว่ารักหรือชังคือสิ่งที่คนปรารถนา
tŏi maa sàk nòi láew kôi mong yón glàp lăng wâa rák rĕu chang keu sìng têe kon bpràat-tà-năa
Retreat a little, then slowly look back behind [to see] whether love or hate is the thing the person desires
ให้แสงธรรมนำทางสว่างตาปัญญาจะก่อเกิด เกิด ความสุขจะไม่ไกล
hâi săeng tam-nam taang sà-wàang dtaa bpan-yaa jà gòr gèrt kwaam sùk jà mâi glai
Let the light of Dharma* lead the way and brighten your eyes. Knowledge will arise. Happiness will not be far off. 

(เพราะ)โลกใบนี้ยังต้องการความรัก โลกใบนี้ยังต้องการความเห็นใจ
(prór) lôhk bai née yang dtông gaan kwaam rák lôhk bai née yang dtông gaan kwaam hĕn jai
(Because) this world still needs love. This world still needs empathy/mutual understanding
สบตากันด้วยรักอภัยแล้วก้าวต่อไปเรียนรู้อยู่กับมัน
sòp dtaa gan dûay rák a-pai láew gâao dtòr bpai rian róo yòo gàp man
Catch each other’s eyes with forgiving love, and move forward learning from it.

*Or possibly the “light of fairness,” or the “natural light.”