Dream Chaser (Kon La Fun) คนล่าฝัน

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

NOTE: This may be one of the most inspiring songs ever written. The kind of thing people have tattooed on their arm (not a theoretical example). Here I am giving you the more exact translation done with the help of an anonymous foreign exchange student. I’ve also done a singable, rhyming translation which I encourage you to check out: SINGABLE ENGLISH VERSION. MUSIC FOREVER \m/

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
săeng dtà-wan pêung jà plòh pón kòp fáa
The sunlight just appears from the horizon
มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
mee way-laa hâi kon rao èek mâak maai
There is plenty more time for us again
พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
paa-chee wít gâao bpai sòo yang jùt măai
Take your life towards its goal
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
tĕung sìang bpen sìang dtaai gôr nâa long
Even if it’s perilous you should try
มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน
mong doo fáa fŏong nók gaa tîeow hăa gin
Watch the sky, the flock of crows looking for something to eat
ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา
bpai yang tìn daen glai sùt săai dtaa
Flying somewhere farther than you can see.
เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา
mĕuan yám dteuan wâa chee-wít lúan gèrt maa
Like the reminder that every life is born
แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน
sà-wăeng hăa dtòr sôo láe dîn ron
for seeking, fighting, and struggling.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี
kon bpen kon yôm bpà-bpon dûay chûa dee
Humans are people who naturally have good and evil mixed together.
ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย
nai sàk sĕe mee táng jon láe râm ruay
The honorable include both rich and poor
มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย
mee kwaam rák bpen rêuang raao an sòt sŭay
To have love is a beautiful thing
ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา
kwaam pìt wăng bpen kâe rêuang tam-má-daa
To have disappointment is only natural
ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า
fáa bêuang bon nám bêuang lâang din kwăang nâa
The sky above, the water below, the earth block the way
ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน
kâam bpai tèrt kwài kwáa kwaam fài făn
Cross over to grab your dream!
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once.
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด
máe nai kâang keun deuan daao an mêut mít
Even in months of darkness
ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย
yang mee sìt kít făn an chèrt-chăai
[You] still have the right to dream gloriously
ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล
dùt săeng tian nam taang sà-wàang glai
Like the candlelight lights the path brightly far ahead
ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน
dùt hìng-hôi prâang praai nai kâm keun
Like a sparkling firefly in the night
ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง
yeun dieow daai nai kwaam glua lòk dtua ayng
To stand alone in the fear that [you] lie to yourself
เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว
tâo gàp râyng rát bpai sòo kwaam lóm lĕo
Is the same as hastening towards failure
ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว
yang mí tan dâai long meu tam dee leo
[You] haven’t yet started to do [anything,] good or bad
กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน
glàp tòok bpleo fai kwaam glua păo dtua dton
[You] burn yourself in the fire of your fear

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม
pàen fáa gwâang kăo sŏong yài yang koie kâam
The wide sheet of sky, the gigantic mountain, you’ve crossed [both] before
ฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหม
făn ngót ngaam tăam nòi koie kâam măi
The beautiful dream, [I] ask [you] once, have you ever crossed?
ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล
bpai yang fàng têe dtâng făn an săen glai
Go to shore of the dream far away
แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง
dtàe sùt táai gôr dâai făn nán maa krong
But in the end you possess it.
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
long doo loie gèrt maa bpen kon lâa făn
Try out being a person who chases dreams
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
mee raang-wan făn fài hâi fài făn
The prize of the dream is to dream
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
săeng dtà-wan pêung jà plòh pón kòp fáa
The sunlight just appears from the horizon
มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
mee way-laa hâi kon rao èek mâak maai
There is a lot of time for us again
พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
paa chee-wít gâao bpai sòo yang jùt măai
Take your life onwards towards its goal
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
tĕung sìang bpen sìang dtaai gôr nâa long
Even if it’s perilous you should try
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
long doo loie gèrt maa bpen kon lâa făn
Try out being a person who chases dreams
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
mee raang-wan făn fài hâi fài făn
The prize of the dream is to dream
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.
[2X]