ดอกไม้ริมทาง Dok Mai Rim Taang (Flowers along the Road)

by Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล
Album: เหลืองหางขาว Luang Haang Kaao (2000)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: I have capitalized “For Life” because it is the name of the genre of music Add Carabao is know for.

ดั่งดอกไม้ ขึ้นอยู่ตามริมทางเดิน
dàng dòk máai kêun yòo dtaam rim taang dern
Like flowers grow up along the edge of the road,
เสริมความเพลิดเพลิน แก่ผู้พบเห็น
sĕrm kwaam plêrt-plern gàe pôo póp hĕn
enhancing the enjoyment of the person who notices them,
ปากก็ร้อง ท้องก็บ่นว่าจำเป็น มื้อเช้า
bpàak gôr róng tóng gôr bòr-n-wâa jam bpen méu cháo
the lips also must sing. Also the stomach complains it needs breakfast
มื้อเย็นยังไม่ตกลงท้อง
méu yen yang mâi dtòk long tóng
Dinner still hasn’t fallen down into the stomach.
จากชีวิต ลูกผู้ชายบ้านนอก
jàak chee-wít lôok pôo chaai bâan nôk
From a life as the son of a rural man
มุ่งเข้ามาบางกอก ซุ่มเสี่ยงโชค ชะตา
mûng kâo maa baang gòk sûm sìang chôhk chá-dtaa
[I] aim to enter Bankok, lie in wait for a chance at destiny

เก็บเอาฝัน มาจากบ้านนอกคอกนา
gèp ao făn maa jàak bâan nôk kôk naa
[I] Keep/bring a dream from the countryside:
เติมแต่งคอร์ดกีตาร์ ร้องเพลง เพื่อชีวิต
dterm dtàeng kòt gee-dtâa róng playng pêua chee-wít
compose guitar chords, sing Songs for Life
เคยแอบฝันว่าอยากเป็นผู้ โด่งดัง
koie àep făn wâa yàak bpen pôo dòhng dang
[I] used to secretly dream that I’d like to be famous
ร้องเพลงฝรั่งและเพลงไทยสากล
róng playng fà-ràng láe playng tai săa-gon
Singing Farang songs and Thai pop songs.
แต่ชีวิตเมื่อเปลี่ยนฟ้าหลายฝน
dtàe chee-wít mêua bplìan fáa lăai fŏn
But life when the sky changed to many rainfalls [hard times],
อยู่ข้างคนยากจน ทำให้เราเปลี่ยนใจ
yòo kâang kon yâak jon tam hâi rao bplìan jai
being on the poor side causes me to change my mind

เมื่อมนุษย์ยังไม่ยอมจนตรอก มันย่อมมีทางออก
mêua má-nút yang mâi yom jon dtròk man yôm mee taang òk
When humans are not willing to be cornered, there is likely to be a way out.
ไม่ทางหนึ่งก็ทางใด
mâi taang nèung gôr taang dai
If you can’t go one way, you go the other way
ช่วยสังคมให้เปลี่ยนแปรแก้ไข
chûay săng-kom hâi bplìan bprae gâe kăi
[So] help society to change, transform, improve,
เป็นประชาธิปไตย ในฐานะ ศิลปิน
bpen bprà-chaa-típ-bpà-dtai nai tăa-ná sĭn-lá-bpin
[and] have democracy–by being an artist

ศิลปินศิลปะเพื่อชีวิต
sĭn-lá-bpin sĭn-lá-bpà pêua chee-wít
Artist, art For Life.
ใครบ้างล่ะเคยคิดว่าเขาก็มีคุณค่า
krai bâang lâ koie kít wâa kăo gôr mee kun-kâa
Who’d have thought that he’d have value?
ถึงแต่งตัว คลับคล้ายจะคนบ้า
tĕung dtàeng dtua kláp kláai jà kon bâa
When dressed, [he] vaguely resembles a crazy person
หนวดเคราเสื้อผ้า ใส่แว่นตาโพกหัว
nùat krau sêua pâa sài wâen dtaa pôhk-hŭa
Mustache, shirt, put on glasses and a head scarf
แต่ความดีที่มีอยู่ในใจตัว
dtàe kwaam dee têe mee yòo nai jai dtua
But the goodness that exists in one’s heart
ได้บดบังรูปชั่ว รูปโฉมอัปลักษณ์
dâai bòt bang rôop chûa rôop chŏhm àp-bpà-lák
Can hide ugly looks

ศิลปินศิลปะเพื่อชีวิต
sĭn-lá-bpin sĭn-lá-bpà pêua chee-wít
Artist, art For Lifee
ใครบ้างล่ะเคยคิด ว่าเขาก็มีคุณค่า
krai bâang lâ koie kít wâa kăo gôr mee kun-kâa
Who all would ever have ever thought he’d have value?
ถึงแต่งตัว คลับคล้ายจะคนบ้า
tĕung dtàeng dtua kláp kláai jà kon bâa
When dressed, he vaguely resembles a crazy person
หนวดเคราเสื้อผ้าใส่แว่นตาโพกหัว
nùat krao sêua pâa sài wâen dtaa pôhk-hŭa
Mustache, shirt, put on glasses and head scarf
แต่ความดีที่มีอยู่ในใจตัว
dtàe kwaam dee têe mee yòo nai jai dtua
But the goodness that exists in one’s heart
ได้บดบังรูปชั่ว รูปโฉมอัปลักษณ์
dâai bòt bang rôop chûa rôop chŏhm àp-bpà-lák
can hide ugly looks

ดั่งดอกไม้ ขึ้นอยู่กลางใจมวลชน
dàng dòk máai kêun yòo glaang jai muan chon
Like a flower that grows up in the center of people’s hearts
ให้ยามหมองหม่น มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน
hâi yaam mŏng mòn mee sĭang playng bpen pêuan
so [in] a gloomy time, [one] has music to be [one’s] friend
เพื่อชีวิตลิขิตไม่เคยลืมเลือน คนจนกลาดเกลื่อน
pêua chee-wít lí-kìt mâi koie leum leuan kon jon glàat-glèuan
Writing For Life, never to fade away. There are poor people all over
เป็นสำคัญมั่นคง
bpen săm-kan mân kong
It’s important, secure

เพื่ออนาคตลูกหลานข้างหน้า
pêua a-naa-kót lôok lăan kâang nâa
For the future, and the descendants ahead
ถึงต้องเสียน้ำตา แต่ไม่ต้องเสียใจ
tĕung dtông sĭa náam dtaa dtàe mâi dtông sĭa jai
Even if I must shed tears, [I] don’t have regrets
เดินมาถูกทาง กันแล้วและมิตรสหาย
dern maa tòok taang gan láew láe mít sà-hăai
I’ll walk in the correct path together with friends
แม้เป็นแค่ดอกไม้ อยู่ที่ริมทางเดิน
máe bpen kâe dòk máai yòo têe rim taang dern
Even if [we] are only flowers at the side of the road

เรามาถูกทาง กันแล้วและมิตรสหาย
rao maa tòok taang gan láew láe mít sà-hăai
We are on the right path together with friends
แม้เป็นแค่ดอกไม้ อยู่ที่ริมทางเดิน
máe bpen kâe dòk máai yòo têe rim taang dern
Even if [we’re] only flowers at the side of the road