น้ำ Naam (Water)

Lyrics and Melody by Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล aka Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว

Chaiyth Limlawan of Carabao.net brings us this Mini Exclusive Concert by Aed Carabao, a song written especially for the fans for Songkran, released April 2015 on facebook:

Mini Exclusive Concert The Water Song | Ad Carabaoเพลงน้ำ คำร้อง/ทำนอง แอ๊ด คาราบาวสายธารแห่งป่าลำเนา ไหลมาจากเขาสู่ท้องทะเลโพมพันชีวิตทุ่มเท ละลายความเค็มให้เจือจางต่อสู้กับอุปสรรค์ ไม่เคยได้พัก ไม่มีใครสั่งถูกกั้นสายน้ำด้วยเขื่อนขวางเกิดเป็นพลังงานสร้างโลกใหม่ใครเป็นคนเอาอย่างน้ำบ้างเอย คงไหลลินเรื่อยไปไร้ซึ่งอารมณ์ ไร้ซึ่งหัวใจ มีแต่ไปไหลไปไหลไปน้ำไม่มีสีและกลิ่น ที่ดำที่เหม็นเป็นสิ่งเจอปนน้ำนั้นเป็นของทุกคน สิ่งมีชีวิตได้กินได้ใช้เต๋าให้วางตัวเหมือนน้ำ สงบเย็นไม่ขัดขืนผู้ใดน้ำเน่าเพราะเล่นน้ำเกินไป ฉันขอเป็นน้ำไหลลงสู่มหาสมุทรเพราะที่สุดของมวลมนุษย์ นั้นก็คือชีวิตเป็นสิ่งมีค่าเรามาเกิดเพราะได้เกิดมา ไม่ใช่โชคชะตาหรือธุระของใครวันเวลาที่มีไม่ยาวนัก จงทำตามใจรักปรารถนาน้ำเน่าเพราะเราหมดในศรัทธา ไม่เพียรหาความจริงอันเป็นสิ่งไม่ตายSOLOเพราะที่สุดของมวลมนุษย์ นั้นก็คือชีวิตเป็นสิ่งมีค่าเรามาเกิดเพราะได้เกิดมา ไม่ใช่โชคชะตาหรือธุระของใครวันเวลาที่มีไม่ยาวนัก จงทำตามใจรักปรารถนาน้ำเน่าเพราะเราหมดในศรัทธา ไม่เพียรหาความจริงอันเป็นสิ่งไม่ตายน้ำละลายความเค็มด้วยความจืด ยึดครองมหาสมุทรกุมสภาพโลกทั้งใบน้ำละลายความเค็มด้วยความจืด ยึดครองมหาสมุทรกำเนิดสิ่งมีชีวิตwww.carabao.net

Posted by Chaiyuth Limlawan on Thursday, April 9, 2015

 

สายธารแห่งป่าลำเนา ไหลมาจากเขาสู่ท้องทะเล
The stream of the forest area flows from the mountains to the open sea
โพมพันชีวิตทุ่มเท ละลายความเค็มให้เจือจาง
Involved with life and dedicated, [it] dissolves saltiness to dilute it.
ต่อสู้กับอุปสรรค์ ไม่เคยได้พัก ไม่มีใครสั่ง
Battles with obstacles, never resting; no one directs it.
ถูกกั้นสายน้ำด้วยเขื่อนขวางเกิดเป็นพลังงานสร้างโลกใหม่
Blocked by a dam, a stream becomes energy, creating a new world

ใครเป็นคนเอาอย่างน้ำบ้างเอย คงไหลลินเรื่อยไป
Whoever somewhat imitates water will probably flow continuously.
ไร้ซึ่งอารมณ์ ไร้ซึ่งหัวใจ มีแต่ไปไหลไปไหลไป
Without a particular mood or heart, just flows along, flows along
น้ำไม่มีสีและกลิ่น ที่ดำที่เหม็นเป็นสิ่งเจอปน
Water doesn’t have color or smell. Things that are black or that smell bad are things that it meets and mixes with
น้ำนั้นเป็นของทุกคน สิ่งมีชีวิตได้กินได้ใช้
Water belongs to everyone. Living things can drink, can use [it]

เต๋าให้วางตัวเหมือนน้ำ สงบเย็นไม่ขัดขืนผู้ใด
Taoism would have us behave as water: peaceful and cool, not resisting anyone
น้ำเน่าเพราะรินน้ำเกินไป ฉันขอเป็นน้ำไหลลงสู่มหาสมุทร
The water is polluted because it is siphoned off too much. I would like to be like water flowing down to the ocean.

เพราะที่สุดของมวลมนุษย์ นั้นก็คือชีวิตเป็นสิ่งมีค่า
The most important thing of all humankind: It’s that life is precious
เรามาเกิดเพราะได้เกิดมา ไม่ใช่โชคชะตาหรือธุระของใคร
We are born because we are born. It wasn’t destiny or the arrangements of anyone
วันเวลาที่มีไม่ยาวนัก จงทำตามใจรักปรารถนา
The time we have is not that long. We must do following our love and desires
น้ำเน่าเพราะเราหมดในศรัทธา ไม่เพียรหาความจริงอันเป็นสิ่งไม่ตาย
The water is polluted because [we] give up on our beliefs [and] don’t persist in searching for truth, which is a thing that doesn’t die

SOLO

เพราะที่สุดของมวลมนุษย์ นั้นก็คือชีวิตเป็นสิ่งมีค่า
The most important thing of all humankind: It’s that life is precious
เรามาเกิดเพราะได้เกิดมา ไม่ใช่โชคชะตาหรือธุระของใคร
We are born because we are born. It wasn’t destiny or the arrangements of anyone
วันเวลาที่มีไม่ยาวนัก จงทำตามใจรักปรารถนา
The time we have is not that long. We must do following our love and desires
น้ำเน่าเพราะเราหมดในศรัทธา ไม่เพียรหาความจริงอันเป็นสิ่งไม่ตาย
The water is polluted because [we] give up on our beliefs [and] don’t persist in searching for truth, which is a thing that doesn’t die.

น้ำละลายความเค็มด้วยความจืด
Water dissolves saltiness with plainness
ยึดครองมหาสมุทรกุมสภาพโลกทั้งใบ
It occupies the ocean and holds [within its power] the state of the entire world
น้ำละลายความเค็มด้วยความจืด
Water dissolves saltiness with plainness
ยึดครองมหาสมุทรกำเนิดสิ่งมีชีวิต
It occupies the ocean giving birth to things that have life