ใจอยู่ที่กระบี่ Jai Yoo Tee Grabee ([Your] Heart is in [Your] Sword)

From an album by แอ๊ด and อี๊ด โอภากุล (Add and Eed Opakul) [real names ยืนยง and ยิ่งยง โอภากุล Yeunyong and Yingyong Opakul]
Album: พฤษภา Preutsapa
(1992)
Support the artists! Buy Pruetsaspa HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The title “ใจอยู่ที่กระบี่” is a Chinese proverb: “[One’s] heart is in [one’s] sword,” meaning for the real warrior his heart and sword are as one. This song comes from an album by Add and Eed Opakul. Eed Opakul is of course Add’s twin brother. It sounds like Aed singing it, so one presumes he wrote it. However I can’t be sure, especially as the lyrics are more typical of an Eed Opakul song. Check out the( the Eed Opakul section of this website).

In the video below the song is at minute 39:25:

ถ้อยคำที่เธอพูดมา มิอาจนำพา
tôi kam têe ter pôot maa mí àat nam paa
The words that you say to me, I’m not going to pay attention to,
นำมายึดถือ เชื่อถือได้อีกต่อไป
nam maa yéut tĕu chêua tĕu dâai èek dtòr bpai
hold onto, or depend on anymore.
หารดูคงหมดหัวใจ ไม่เหลืออะไร
hăan doo kong mòt hŭa jai mâi lĕua a-rai
Assessing the situation, in the whole heart, there’s nothing left
เป็นจริงได้สักคำเดียว
bpen jing dâai sàk kam dieow
that’s true, not even one word.

* ถ้อยคำ ที่เธอมักเอ่ย
tôi kam têe ter mák òie
The words that you like to say
มันอาจจะเคย คุ้นเคยได้ยิน
man àat jà koie kún koie dâai yin
It may be I used to feel familiar hearing
ได้ฟังกันทั้งกะปี
dâai fang gan táng gà-bpee
them everywhere
แม้คำจะฟังเข้าที
máe kam jà fang kâo tee
[But] even if your words sound appropriate
แต่ใจเธอมี
dtàe jai ter mee
Your heart still has a
กระบี่ซ่อนไว้ข้างใน
grà-bèe sôn wái kâang nai
a sword hidden in it

เก็บไว้ที่ตรงนั้นแหละดี
gèp wái têe dtrong nán làe dee
You keep nicely stored right there
วางไว้ที่ตรงนั้น
waang wái têe dtrong nán
Placed right there
ในดวงใจของฉัน
nai duang jai kŏng chăn
In my heart,
ไม่เหลือเนื้อที่เชื่อคุณ
mâi lĕua néua têe chêua kun
there is no part left that believes you
คำที่คุณเอื้อนเอ่ยออกมา
kam têe kun êuan òie òk maa
The words that you come out with
มันก็แค่ วาจา บิดเบือน . . .
man gôr kâe waa-jaa bìt beuan . . .
It’s just distorted speech . . .

เหมือนโบราณย้ำเตือน
mĕuan boh-raan yám dteuan
It’s like the ancient warning:
ปากปราศัย ใจเชือดคอ
bpàak bpraa-săi jai chêuat kor
The mouth greets [you]; the heart slashes for the throat

ใครพูดจา มิอาจนำพา
krai pôot-jaa mí àat nam paa
Whoever says something, I probably won’t be able to pay attention,
นำมายึดถือ เชื่อถือได้อีกต่อไป
nam maa yéut tĕu chêua tĕu dâai èek dtòr bpai
hold onto, or trust it anymore
หารดูคงหมดหัวใจ ไม่เหลืออะไร
hăan doo kong mòt hŭa jai mâi lĕua a-rai
Assessing it, in the whole heart, there’s probably nothing left
เป็นจริงได้สักคำเดียว
bpen jing dâai sàk kam dieow
that’s true, not even one word

รักก็บอก ว่ารักก็บอก
rák gôr bòk wâa rák gôr bòk
If you love, just say it. I think, if you love then say it.
ไม่รัก ก็บอกไม่รัก
mâi rák gôr bòk mâi rák
If you don’t love, then say “[I] don’t love [you]”

ไม่จริง อย่าหลอกว่าจริง ต้องบอกไม่จริง
mâi jing yàa lòk wâa jing dtông bòk mâi jing
If it’s not true, don’t deceitfully say it is true. You must say it’s not
ไม่จริง ไม่จริง ไม่จริง….มันไม่จริง
mâi jing mâi jing mâi jing …. man mâi jing
You must say it’s not! It’s not true! Not true! Not true! . . .. It’s not true.

Solo :

เก็บไว้ที่ตรงนั้นแหละดี วางไว้ที่ตรงนั้น
gèp wái têe dtrong nán làe dee waang wái têe dtrong nán
You keep it nicely stored right there. Placed right there
ในดวงใจของฉันไม่เหลือเนื้อที่เชื่อคุณ คนที่มีหัวใจ อยู่ที่กระบี่
nai duang jai kŏng chăn mâi lĕua néua têe chêua kun kon têe mee hŭa jai yòo têe grà-bèe
In my heart, there is no part left that believes you. You person whose heart is one with your sword.*

* ถ้อยคำ ที่เธอมักเอ่ย
tôi kam têe ter mák òie
The words that you like to say
มันอาจจะเคย คุ้นเคยได้ยิน
man àat jà koie kún koie dâai yin
It may be I used to feel familiar hearing
ได้ฟังกันทั้งกะปี
dâai fang gan táng gà-bpee
them everywhere
แม้คำจะฟังเข้าที
máe kam jà fang kâo tee
[But] even if your words sound appropriate
แต่ใจเธอมี
dtàe jai ter mee
Your heart still has a
กระบี่ซ่อนไว้ข้างใน
grà-bèe sôn wái kâang nai
a sword hidden in it

มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่กระบี่
man yòo têe jai mâi châi grà-bèe
It’s in your heart, not the sword.
ไม่ใช่กระบี่ มันอยู่ที่ใจ
mâi châi grà-bèe man yòo têe jai
Not the sword. It’s in your heart.
มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่กระบี่
man yòo têe jai mâi châi grà-bèe
It’s in your heart, not the sword.
ไม่ใช่กระบี่ มัน อยู่ที่….ใจ
mâi châi grà-bèe man yòo têe …. jai
Not the sword. It’s in your . . . heart.

*From the Chinese proverb “ใจอยู่ที่กระบี่” “[One’s] heart is in [one’s] sword,” meaning for the real warrior his heart and sword are as one.