ถนนชีวิต Tanon Chewit (The Road of Life)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: แป๊ะขายขวด Bpae Kaai Kuat (1982)

Note: This old song seems to complaining about the bad traffic situation (probably in Bangkok). However a note under the official Carabao YouTube claims the song is metaphorical: Life is compared to a road; we hurry along it and forget to appreciate our surroundings. FYI: A song-taew is a large pick up truck with an awning over the back and two benches along both sides for picking up passengers. A tuk-tuk is a motorized tricycle that can fit 1 to 3 passengers in the back (in addition to the driver).

รีบตื่นกันไวไว ไม่ทันไปเข้าเรียนสาย
rêep dtèun gan wai wai mâi tan bpai kâo rian săai
Hurry and wake up! We’re running late to class
หลายครังอย่าหวังคะแนนดี
lăai krang yàa wăng ká-naen dee
Too many times [late] and there’s no hope for good grades
รีบตื่นกันไวไว ไม่ทันไปเข้างานสาย…
rêep dtèun gan wai wai mâi tan bpai kâo ngaan săai …
Hurry and wake up! We’re running late to work
หลายครั้งอย่าหวังเงินเดือนดี
lăai kráng yàa wăng ngern deuan dee
Too many times [late], and there’s no hope for a good salary

รถเมล์มีอยู่กี่สายคนก็มากมาย
rót may mee yòo gèe săai kon gôr mâak maai
However many bus lines are there, they are crowded with people
มีถนนอยู่กี่สายรถก็มากมี
mee tà-nŏn yòo gèe săai rót gôr mâak mee
However many roads there are, they are crowded with vehicles.
บนถนนทุกๆ สาย ดูมันวุ่นวาย
bon tà-nŏn túk túk săai doo man wûn waai
On every road, it looks so chaotic.
ทําอย่างไรจะไปทันทํางาน
tam yàang rai jà bpai tan tam ngaan
What can I do to be on time for work?

เมื่อก่อนมีรถราง แล่นพลางก็ร้องพลาง
mêua gòn mee rót raang lâen plaang gôr róng plaang
Before we had a trolley. As it was gliding along it would sing*.
ฉันถึงที่ทํางานทันเวลา
chăn tĕung têe tam ngaan tan way-laa
I got to work on time
เดี๋ยวนี้มีรถเมล์ แล่นเฉไปเฉมา
dĭeow née mee rót may lâen chăy bpai chăy maa
Right now we have buses going along, swerving in and out
ว้า…ยังไม่ทันเวลางาน
wáa … yang mâi tan way-laa ngaan
Sigh . . . I’ll still be late to work

มีรถเมล์มีอยู่กี่สายคนก็มากมาย
mee rót may mee yòo gèe săai kon gôr mâak maai
However many bus lines there are, they are crowded with people.
มีถนนอยู่กี่สายรถมันมากมี
mee tà-nŏn yòo gèe săai rót man mâak mee
However many roads we have, they are crowded with vehicles.
บนถนนทุกๆ สาย ดูมันวุ่นวาย
bon tà-nŏn túk túk săai doo man wûn waai
On every road, it looks chaotic.
ทําอย่างไรจะไปทันโรงเรียน
tam yàang rai jà bpai tan rohng rian
How am I going to be on time for work?

มีรถเก๋งก็รีบไป มีรถเมล์ก็รีบไป
mee rót găyng gôr rêep bpai mee rót may gôr rêep bpai
There are cars rushing along. There are buses rushing along
รถแท็กซี่ก็รีบไป รถสองแถวก็รีบไป
rót táek-sêe gôr rêep bpai rót sŏng tăew gôr rêep bpai
Taxis also rush along. Song-taews also rush along.
รถตุ๊กๆ ก็รีบไป มอเตอร์ไซค์ก็รีบไป
rót dtúk dtúk gôr rêep bpai mor-dtêr-sai gôr rêep bpai
Tuk-tuks, also rush along. Motorcycles also rush along
รถสิบล้อก็รีบไป รถโดยสารก็รีบไป
rót sìp lór gôr rêep bpai rót doi săan gôr rêep bpai
Ten-wheeled trucks also rush along. Commuter vehicles rush along

รถเมล์มีอยู่กี่สายคนก็มากมาย
rót may mee yòo gèe săai kon gôr mâak maai
No matter how many bus lines there are, they are crowded with people
มีถนนอยู่กี่สายรถมันมากมี
mee tà-nŏn yòo gèe săai rót man mâak mee
No matter how many roads there are, they are crowded with vehicles.
บนถนนทุกๆ สายดูมันวุ่นวาย
bon tà-nŏn túk túk săai doo man wûn waai
On every road, it looks chaotic
ทําอย่างไรจะไปทันทํางาน
tam yàang rai jà bpai tan tam ngaan
How am I going to be on time for work?
ทําอย่างไรจะไปทันโรงเรียน
tam yàang rai jà bpai tan rohng rian
How am I going to be on time for school?

ขุดถนนก็ขุดไป กลบถนนก็กลบไป
kùt tà-nŏn gôr kùt bpai glòp tà-nŏn gôr glòp bpai
[If we need to] dig up the roads, do it! Cover the roads? Do it!**
ตัดถนนก็ตัดไป ซ่อมถนนก็ซ่อมไป
dtàt tà-nŏn gôr dtàt bpai sôm tà-nŏn gôr sôm bpai
Build new roads? Do it! Fix the roads? Do it!
นํ้าท่วมถนนก็สูบไป สร้างสะพานก็สร้างไป
nám tûam tà-nŏn gôr sòop bpai sâang sà-paan gôr sâang bpai
If the roads are flooded, go ahead and drain them! [If you need to] build a bridge, build it!

ขุดถนนก็ขุดไป กลบถนนก็กลบไป
kùt tà-nŏn gôr kùt bpai glòp tà-nŏn gôr glòp bpai
[If we need to] dig up the roads, do it! Cover the roads? Do it!**
ตัดถนนก็ตัดไป ซ่อมถนนก็ซ่อมไป
dtàt tà-nŏn gôr dtàt bpai sôm tà-nŏn gôr sôm bpai
Build new roads? Do it! Fix the roads? Do it!
นํ้าท่วมถนนก็สูบไป สร้างสะพานก็สร้างไป
nám tûam tà-nŏn gôr sòop bpai sâang sà-paan gôr sâang bpai
If the roads are flooded, go ahead and drain them! [If you need to] build a bridge, build it!

ขุดถนนก็ขุดไป กลบถนนก็กลบไป
kùt tà-nŏn gôr kùt bpai glòp tà-nŏn gôr glòp bpai
[If we need to] dig up the roads, do it! Cover the roads? Do it!**
ตัดถนนก็ตัดไป ซ่อมถนนก็ซ่อมไป
dtàt tà-nŏn gôr dtàt bpai sôm tà-nŏn gôr sôm bpai
Build new roads? Do it! Fix the roads? Do it!
นํ้าท่วมถนนก็สูบไป สร้างสะพานก็สร้างไป
nám tûam tà-nŏn gôr sòop bpai sâang sà-paan gôr sâang bpai
If the roads are flooded, go ahead and drain them! [If you need to] build a bridge, build it!

* It would “sing,” or possible “cry”. In any case, trolleys make a high screeching sound.
**They dig up the roads to get to the underground pipes.