ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: Add says in a recent interview that this song “was taking a stab at higher-ups in the military. It was fun to listen to. But actually it sent moral support to the soldiers at the lower levels.” Translation note: The actual name of the letter “ท” (a “T”) in Thai, is “Taw Tahaan” [“Taw” showing the sound the “T” makes and “Tahaan” (meaning “soldier”) being the iconic word using that letter]. All the names of letters have this pattern, like if English speakers named our letters “Bee-ball” or “Zee-zebra.” So “Taw Tahaan” has an “S is for Soldier” connotation. All through the song,  the soldier is called a “Taw Tahaan” (S is for Soldier). I translate it simply as “soldier” but the soldier called to mind could be an iconic cartoon soldier from first-grade reading books, the one that represents the letter “T” (ท).

Verse 1 [spoken]:

ค่ำคืน เขายืนเดียวดาย
kâm keun kăo yeun dieow daai
At night he stands solitary
กอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาว
gòt bpeun nâep gaai ùn jai nai lom năao
clutching his gun close for security in the cold wind
ท้อง ฟ้ามีเดือนกับดาว
tóng fáa mee deuan gàp daao
The sky has the moon with the stars
ติดตามตัวเขา ทุกราตรีกาล
dtìt dtaam dtua kăo túk raa-dtree gaan
keeping him company every night
เป็นท .ทหารอดทน
bpen taw tá-hăan òt ton
[He] is a persevering soldier

หากินกับปืนกล พิทักษ์ถื่นแดนไทย
hăa gin gàp bpeun gon pí-ták peun daen tai
Earning his living with a machine gun protecting Thailand
กี่คนจะมาเข้าใจ
gèe kon jà maa kâo jai
How many people will come to understand:
ว่าเขาทำเพื่อใคร
wâa kăo tam pêua krai
Who is he doing it for
ถ้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ
tâa mâi dâai tam pêua kun
if he’s not doing it for you?

Refrain [sung]:

..ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้า
… daao deuan loi glèuan tóng fáa
. . . the moon and stars drift, scattered across the sky
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa dâai sà-baai
[He] shoots for stars on his shoulders so he can be comfortable*
ดาวเดือนลอยเกลื่อนนภา
daao deuan loi glèuan ná-paa
The stars and the moon drifting overhead
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa gôr mâak maai
Many soldiers aim for stars on their shoulders
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
And he gets the stars for what?**
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
He gets the stars for what
ถ้าเขาไม่ได้เป็น ท.ทหารอดทน
tâa kăo mâi dâai bpen taw tá-hăan òt ton
if he hadn’t been a persevering soldier?

Verse 1 [spoken]:
..ท.ทหารลูกหลานคนจนๆ
… taw tá-hăan lôok lăan kon jon jon
The soldier is descended from poor people
ไม่กระเสือกกระสน
mâi grà sèuak grà sŏn
If he doesn’t have ambition
ก็เป็นแค่พลทหาร
gôr bpen kâe pon-lá-tá-hăan
he will only be a private
โชคดีแค่พิกลพิการ
chôhk dee kâe pí-gon pí-gaan
He’d be lucky only to be crippled
ก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทน
gôr por dâai lâo kăan hâi lôok lăan òt ton
and have the opportunity to tell the story to his descendants so they persevere
อับจนเขาก็ยังเจียมตัว
àp jon kăo gôr yang jiam dtua
He is poor and so is still humble
ไอ้กลัวนะกลัว ว่าลูกปืนจะวิ่งชน
âi glua ná glua wâa lôok bpeun jà wîng chon
The guy is afraid that a flying bullet will hit
แต่จับปืนยืนด้วยเหตุผล
dtàe jàp bpeun yeun dûay hàyt pŏn
Just grab the gun and stand, using reason!
ก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ
gôr wăng wâa pôo kon kong por jà kâo jai
[I] hope this is enough for people to be able to understand.***

Refrain[sung]:

..ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้า
… daao deuan loi glèuan tóng fáa
. . . the moon and stars drift, scattered across the sky
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa dâai sà-baai
He shoots for stars on his shoulders so he can be comfortable
ดาวเดือนลอยเกลื่อนนภา
daao deuan loi glèuan ná-paa
The stars and the moon drifting overhead
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa gôr mâak maai
Many soldiers aim for stars on their shoulders
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
And he gets the stars for what
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
He gets the stars for what
ถ้าเขาไม่ได้เป็น ท.ทหารอดทน
tâa kăo mâi dâai bpen taw tá-hăan òt ton
if he hadn’t been an persevering soldier?

Verse 1:

Refrain

Verse 2:

Refrain

ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Persevering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Persevering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Perservering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Perservering soldier

[Another 4X]

*He can shoot for stars on his shoulders [epaulettes] which would lead him to a better life. There is a word play in that ดาว in the preceding line refers to stars in the sky but (ดาว)ติดบ่า means “stars attached to the shoulders” or epaulettes, for commissioned officiers.

** “ติดแล้ว” (“once attached”) here means is referring to the stars, which are attached to the shoulder. So I translate, “he gets his stars”.

***The point, I believe, is that the onlooker (or maybe a superior officer) is callous to the plight of the poor soldier, thinking, “What a great opportunity for lower-class people.” He is not thinking that the soldier is sacrificing for the sake of the country.