ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Translation note: The actual name of the letter “ท” (a “T”) in Thai, is “Taw Tahaan” [“Taw” showing the sound the “T” makes and “Tahaan” (meaning “soldier”) being the iconic word using that letter]. All the names of letters have this pattern, like if English speakers named our letters “Bee-ball” or “Zee-zebra.” So “Taw Tahaan” has an “S is for Soldier” connotation. All through the song,  the soldier is called a “Taw Tahaan” (S is for Soldier). I translate it simply as “soldier” but the soldier called to mind could be an iconic cartoon soldier from first-grade reading books, the one that represents the letter “T” (ท).

Verse 1 [spoken]:

ค่ำคืน เขายืนเดียวดาย
kâm keun kăo yeun dieow daai
At night he stands solitary
กอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาว
gòt bpeun nâep gaai ùn jai nai lom năao
hugging his gun close to his warm body, his mind in the cold wind
ท้อง ฟ้ามีเดือนกับดาว
tóng fáa mee deuan gàp daao
The sky has the moon with the stars
ติดตามตัวเขา ทุกราตรีกาล
dtìt dtaam dtua kăo túk raa-dtree gaan
keeping him company every night
เป็นท .ทหารอดทน
Pben taw tá-hăan òt ton
[He] is a persevering soldier
หากินกับปืนกล พิทักษ์ถื่นแดนไทย

hăa gin gàp bpeun gon pí-ták peun daen tai
Earning his living with a machine gun protecting Thailand
กี่คนจะมาเข้าใจ
gèe kon jà maa kâo jai
How many people will come to understand:
ว่าเขาทำเพื่อใคร
wâa kăo tam pêua krai
Who is he doing it for
ถ้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ
tâa mâi dâai tam pêua kun
if he’s not doing it for you?

Refrain [sung]:

..ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้า
… daao deuan loi glèuan tóng fáa
. . . the moon and stars drift, scattered across the sky
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa dâai sà-baai
[He] shoots so [it’s] OK, is stuck in the [the mess?] to get a comfortable [life]*
ดาวเดือนลอยเกลื่อนนภา
daao deuan loi glèuan ná-paa
The stars and the moon drifting overhead
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa gôr mâak maai
[He] shoots so its ok, is stuck in [the mess?]
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
[He’s] stuck [here] now. What next?

ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
[He’s] stuck [here] now. What would have been
ถ้าเขาไม่ได้เป็น ท.ทหารอดทน
tâa kăo mâi dâai bpen taw tá-hăan òt ton
if he hadn’t been an persevering soldier?

Verse 1 [spoken]:
..ท.ทหารลูกหลานคนจนๆ
… taw tá-hăan lôok lăan kon jon jon
The soldier is descended from poor people
ไม่กระเสือกกระสน
mâi grà sèuak grà sŏn
Doesn’t toil and struggle
ก็เป็นแค่พลทหาร
gôr bpen kâe pon-lá-tá-hăan
And is only a private
โชคดีแค่พิกลพิการ
chôhk dee kâe pí-gon pí-gaan
He was lucky to have only been crippled.
ก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทน
gôr por dâai lâo kăan hâi lôok lăan òt ton
It’s not a bad story to tell [one’s] children and grandchildren so they persevere
อับจนเขาก็ยังเจียมตัว
àp jon kăo gôr yang jiam dtua
He is poor and so is still humble
ไอ้กลัวนะกลัว ว่าลูกปืนจะวิ่งชน
âi glua ná glua wâa lôok bpeun jà wîng chon
The guy is afraid that a flying bullet will hit
แต่จับปืนยืนด้วยเหตุผล
dtàe jàp bpeun yeun dûay hàyt pŏn
Just use reason to grab the gun and stand!
ก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ
gôr wăng wâa pôo kon kong por jà kâo jai
[I] hope this is enough for people to be able to understand.**

Refrain[sung]:

..ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้า
… daao deuan loi glèuan tóng fáa
. . . the moon and stars drift, scattered across the sky
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa dâai sà-baai
[He] shoots so [it’s] OK, is stuck in the mess to obtain a comfortable [life]
ดาวเดือนลอยเกลื่อนนภา
daao deuan loi glèuan ná-paa
The stars and the moon drifting overhead
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa gôr mâak maai
[He] shoots so its ok, is stuck the mess even more
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
[He’s] stuck [here] now. What next?
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
[He’s] stuck [here] now. What would have been
ถ้าเขาไม่ได้เป็น ท.ทหารอดทน
tâa kăo mâi dâai bpen taw tá-hăan òt ton
if he hadn’t been an persevering soldier?

Verse 1:

Refrain

Verse 2:

Refrain

ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Persevering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Persevering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Perservering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Perservering soldier

[Another 4X]

*Literaly “stuck in the excess overflow,” so I am just guessing wildly with “stuck in the mess”

**The point, I believe, is that the onlooker is callous to the plight of the poor soldier. The onlooker is saying: “What a great opportunity for lower-class people.” He is not thinking that the soldier is sacrificing for the sake of the country.