กัมพูชา Kampucha (Cambodia)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

From the Album กัมพูชา  Kampucha (Cambodia), Khun Aed’s first solo album which came out 30 years ago, in 1984. When this song was written, the genocide in Cambodia (1975-1979) was a very recent and salient memory. Thailand is of course a neighboring country to Cambodia.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia

สงครามไม่มีความปราณี
sŏng-kraam mâi mee kwaam bpraa-nee
War doesn’t have any compassion
ไม่มีความอารี
mâi mee kwaam aa-ree
No generosity
มีแต่ทุกข์เวทนา
mee dtàe túk way-tá-naa
[It] has only tribulation,
หลั่งเลือดละเลงน้ำตา
làng lêuat lá-layng nám dtaa
bloodbaths, the shedding of tears
กองกระดูกมหึมา
gong grà-dòok má-hèu-maa
An enormous pile of bones
กลาง เสียงร้องระงม
glaang sĭang róng rá-ngom
In the middle of tumultuous crying
ทับถม เลือดเนื้อเชื้อไข
táp tŏm lêuat néua chéua kăi
Piling up one’s own flesh and blood
มากมาย กลายเป็นเถ้าถ่าน
mâak maai glaai bpen tâo tàan
So many to become ashes
วันนี้ ไม่เหมือนวันวาน
wan née mâi mĕuan wan waan
Today isn’t like yesterday
อันตรธาน หายไปในพริบตา
an-dtà-rá-taan hăai bpai nai príp data
[It] disappears and is lost suddenly

กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
[4X]

บนเทือกเขา
bon têuak kăo
On the mountain range
สูงกันยาวเหยียดฟ้า
sŏong gan yaao yìat fáa
so tall together, stretching to the sky,
ไม่มีเสียงสัตว์ป่า
mâi mee sĭang sàt bpàa
there is no sound of wild animals
มีแต่เสียง ปืนใหญ่
Mee dtàe sĭang bpeun yài
There is only the sound of large guns
ในเมือง มีผู้หญิงผู้ชาย
nai meuang mee pôo yĭng pôo chaai
In the city there are males and females [adults fighting in the war]
วัยเด็ก อยู่กับวัยชรา
wai dèk yòo gàp wai chá-raa
The young stay [behind] with the old,
หวาด ผวา กับสงคราม
wàat pà-wăa gàp sŏng-kraam
scared and frightened by the war
ยามสิ้น เสียงปืนแผดก้อง
yaam sîn sĭang bpeun pàet gông
In the end, when the guns stop roaring and echoing
กังวาน ไปทุกหย่อมหญ้า
gang-waan bpai túk yòm yâa
reverberating out over everywhere
ผ้าขาวม้า
pâa kăao máa
A plaid cloth [a pakaoma],*
ปลิวหล่นลงพื้นดิน
bpliw lòn long péun din
blown away by the wind, falls to the ground**
ธารน้ำซับเลือดริน
taan náam sáp lêuat rin
The stream absorbs the pouring blood,
สายชนกัมพูชา
săai chon gam-poo-chaa
the flow of Cambodian people

กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
4X

สงคราม ไม่มีความปราณี
sŏng-kraam mâi mee kwaam bpraa-nee
War doesn’t have compassion
ทั้งบุรุษสตรี
táng bù-rùt sàt-dtree
That includes [for] gentleman, ladies
แม้ลูกเด็กเล็กแดง
máe lôok dèk lék daeng
even infants,
ครอบคลุม ไปทุกหนแห่ง
krôp klum bpai túk hŏn hàeng
covering every time and place
แย่งยื้อ ยุดความมีชัย
yâeng yéu yút kwaam mee-chai
They fight to sieze the victory,
ทำลาย ทุกสิ่งที่ผ่านมา
tam laai túk sìng têe pàan maa
destroying everything that comes along
พืชพันธุ์ ธัญญาหารล้มลง
pêut pan tan-yá-yaa-hăan lóm long
The rice seedlings bend over and fall
ผู้คน ยังคงล้มตาย
pôo kon yang kong lóm dtaai
The remaining people continue dying
สิ้นเสียง ปืนนัดสุดท้าย
sîn sĭang bpeun-nát-sùt-táai
The final sound of the last round of gunfire
หายไป พร้อมชนกัมพูชา
hăai bpai próm chon gam-poo-chaa
disappears along with the Cambodian people

กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia
กัมพูชา กัมพูชา
gam-poo-chaa gam-poo-chaa
Cambodia, Cambodia . . .

*A ผ้าขาวม้า pakaoma is a multipurpose piece of cloth worn in different ways by men in this region: wrapped around the waist like a short sarong or shorts, around the waist as a belt, or around the head.
**A ผ้าขาวม้า (pakama) is often used to cover the bodies of dead people lying on the ground. So the pakama that is blown by the wind and falls to the ground brings refers to the many dead bodies that need to be covered.