ฝ่าลมฝน Faa Lom Fon (Braving Wind and Rain)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao (presumably as it is on his first solo album)
Album: กัมพูชา Gampucha (Cambodia) (1984)

Note: Another translator friends tells me the song is about farmers who were exploited and oppressed by landlords, middlemen, shark loaners etc. The song asks the farmers to do something (not specified) and build a better future.

ฝ่าลมฝน ทนลำบาก
fàa lom fŏn ton lam-bàak
Braving wind and rain, enduring difficulty
น้ำไหลหลาก ผืนนาล่ม
nám lăi làak pĕun naa lôm
[Flood] water rushes in, [rice] fields collapse
ยากเหลือแสน ล้านคนสิ้น
yâak lĕua săen láan kon sîn
It’s so extremely difficult. Millions are bankrupt
สิบคนสูบ เลือดจนซีด
sìp kon sòop lêuat jon sêet
Ten people suck the blood dry
เหลือซากเดน
lĕua sâak dayn
There are only corpses remaining
[2X]

เพื่อนเอย เพื่อนจะอยู่ ยังงี้หรือ
pêuan oie pêuan jà yòo yang ngée rĕu
Oh friends, friends. So we’ll live like this?
เพื่อนมีมือ มีตีน และมีวิญญาณ
pêuan mee meu mee dteen láe mee win-yaan
Friends have hands, have feet, have [fighting] spirits
มาสร้างสรรค์ แผ่นดินนั้น
maa sâang săn pàen din nán
Come create that land
จะอิ่มสมบูรณ์
jà ìm sŏm-boon
We will be completely full [no longer hungry]!
เพื่อนไม่สาบสูญ ขื่อใครจะไปข่มคอ
pêuan mâi sàap sŏon kèu krai jà bpai kòm kor
Friends won’t disappear [dying from starvation?] No one will chain our necks.

ฝ่าลมฝน ทนลำบาก
fàa lom fŏn ton lam-bàak
Braving wind and rain, enduring difficulty
น้ำไหลหลาก ผืนนาล่ม
nám lăi làak pĕun naa lôm
Flood water rushes in, [rice] fields collapse
ยากเหลือแสน ล้านคนสิ้น
yâak lĕua săen láan kon sîn
It’s so extremely difficult. Millions go bankrupt
สิบคนสูบ เลือดจนซีด
sìp kon sòop lêuat jon sêet
Ten people suck the blood dry.
เหลือซากเดน
lĕua sâak dayn
There are only corpses remaining

เกลือเอย เกลือยังอยู่ ชิมรู้รสเค็ม
gleua oie gleua yang yòo chim róo rót kem
Oh salt, salt retains it’s saltiness
เหงื่อเราเค็ม กว่าเกลือ เค็มเหลือกำลัง
ngèua rao kem gwàa gleua kem lĕua gam-lang
My sweat is so salty, saltier than salt. [We must retain our strength as salt does]*
อย่าหยุดยั้ง อย่ายืนอยู่ อย่างผู้สิ้นหวัง
yàa yùt yáng yàa yeun yòo yàang pôo sîn wăng
Don’t just stop. Don’t just stand there like a hopeless person
เพื่อนมีพลัง ความหวังเพื่อนมีมากมาย
pêuan mee pá-lang kwaam wăng pêuan mee mâak maai
Friends have strength. The hope of friends abounds

ฝ่าลมฝน ทนลำบาก
fàa lom fŏn ton lam-bàak
Braving wind and rain, enduring difficulty
น้ำไหลหลาก ผืนนาล่ม
nám lăi làak pĕun naa lôm
[Flood] water rushes in, [rice] fields collapse
ยากเหลือแสน ล้านคนสิ้น
yâak lĕua săen láan kon sîn
It’s so extremely difficult. Millions are bankrupt
สิบคนสูบ เลือดจนซีด
sìp kon sòop lêuat jon sêet
Ten people suck the blood dry
เหลือซากเดน
lĕua sâak dayn
There are only corpses remaining

เพื่อนเอย เพื่อนจะอยู่ ยังงี้หรือ
pêuan oie pêuan jà yòo yang ngée rĕu
Oh friends, friends. So we’ll live like this?
เพื่อนมีมือ มีตีน และมีวิญญาณ
pêuan mee meu mee dteen láe mee win-yaan
Friends have hands, have feet, have [fighting] spirits
มาสร้างสรรค์ แผ่นดินนั้น
maa sâang săn pàen din nán
Come create that land
จะอิ่มสมบูรณ์
jà ìm sŏm-boon
We will be completely full [no longer hungry]!
เพื่อนไม่สาบสูญ ขื่อใครจะไปข่มคอ
pêuan mâi sàap sŏon kèu krai jà bpai kòm kor
Friends won’t disappear [dying from starvation?] No one will chain our necks.
[Last line 4 Times]

*He is probably talking about saltiness because of a proverb “รักษาความดี ดุจดังเกลือรักษาความเค็ม,” (“Maintain goodness as salt maintains its saltiness”).