Poor Person, Great Person (Kon Jon Poo Ying Yai) คนจนผู้ยิ่งใหญ่

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Notes: This song is similar to Michael Jackson’s song “Black or White” in it’s role. In 1991, Michael Jackson sang “It don’t matter if you’re Black or White,” addressing a major prejudice in American society. In 1985, Aed Carabao sang “A poor person is a great person,” addressing a major prejudice in Thai society. Both songs were huge hits that are still important today. (On this translation, I had a lot of help from an anonymous foreign exchange student. THANK YOU. The word ยิ่งใหญ่ (ying-yai) means great in the sense of important, superior, or mighty. To call someone a buffalo is to call them stupid.)


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
มีจนวัดใจคนไม่ได้
mee jon wát jai kon mâi dâai
Rich or poor, [one] can’t measure the heart of a person
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
Poor but rich in generousity. A great person of poverty.

ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
sáp sĭn mâi mee sà-sŏm yòo nai săng-kom dûay kwaam sùk kĕe
Even without savings, I’m living a happy life.
ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้
bpà-rin-yaa chăn mâi koie mee kwaam róo por dee por àan òk kĭan dâai
[I] never had a diploma. [Just] know enough to be able to read and write.
ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง
bpai tam ngaan ráp jâang gôr tam jing
When I do a job for someone, I really work [hard]
ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย
chăn tam túk sìng yok wâyn bprà-jòp jâo naai
I do everything except flatter the boss
วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย
wát kon kăo wát gan têe năam laai
[They] measure people by [their] spit [by how well they flatter the boss]*
ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก
laa gòn jâo naai chăn mâi châi kwaai jon dtròk
Bye, Boss! [So long!] I’m not a buffalo trapped here**

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài ท mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
[I’ve] never dreamed of being big or important. I don’t have all four factors in life [i.e. clothes, food, a place to live, and medicine].
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
[I’m] only a lizard by the side of the road [I’m just a poor bastard wandering around]***
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
The body is poor, but the generosity is great.

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
มีจนวัดใจคนไม่ได้
mee jon wát jai kon mâi dâai
Rich or poor, [one] can’t measure the heart of someone
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
Poor but rich in generosity. A great person of poverty.

คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
Poor person (Poor but rich in generosity)
ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
Krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)
(คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
(kon jon) jon dtàe ruay naam jai
Poor person (Poor but rich in generosity)
(ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)

มีชีวิตย่อมมีความลําบาก
mee chee-wít yôm mee kwaam lam-bàak
Life is naturally difficult [life is struggle]
อดๆอยากๆดังยาชูกําลัง
òt òt yàak yàak dang yaa choo gam-lang
Starvation is like an energy drink****
ความหวังแม้ว่ายังริบหรี่เพราะสังคมวันนี้มันหางานกา รยาก
kwam wăng máe wâa yang ríp rèe prór săng-kom wan née man hăa ngaan gaan yâak
[There is] hope, though it’s still faint because in today’s society finding work is hard.
ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคา ไม่สํามะคัญ
yam bpai sà-màk bpai mâi lêuak nâa kâa jâang raa-kaa mâi sămakan
I march around applying for work, it doesn’t need to be prestigious, the wages are not important*****
ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลียยังดีกว่าเลียขากัน
lui kwan lui tôr ai sĭa mee dtàe kwaam òn plia yang dee gwàa lia kăa gan
[So I] wade through vehicle fumes, have only exhaustion. Still it’s better than to suck up to someone.******

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
[I’ve] never dreamed to be big or important. Don’t have all four factors in life
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
[I’m] only a lizard by the road
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
The body is poor, but the generosity is great. 

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ
bpàt-jai keu krêuang bàat jai
Factors [money] can cause grief
ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎก
sàat-sà-daa sŏn wái nai prá dtrai-bpì-dòk
as the prophet teaches in Buddhist scriptures.
ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย
kwaam jing têe kôo kuan yìp yók cham-rá kwaam sòk-gà-bpròk nai săng-kom meuang tai
A truth that should be raised and discussed [how to] cleanse the dirtiness in Thai society.
จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์ นั้นคือจุดหมาย
jìt jai hàeng kwaam bpen pút săi bor-rí-sùt nán keu jùt măai
The mind of the being of Buddha is clear, pure. That is the aim.
รวยล้นกระทําตนเหลวไหล
ruay lón grà tam dton lĕo lăi
Even if you are super rich but you do stupid shit,*******
ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว
mâi châi pôo yîng yài bpen dtàe pôo yîng leo
[you’re] not a great person, only an extremely bad person

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
I never dreamed of being big or important. [I] don’t have all four factors in life
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
[I’m] only a lizard by the side of the road
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
The body is poor but the generosity is great.

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
มีจนวัดใจคนไม่ได้
mee jon wát jai kon mâi dâai
Rich or poor, [one] can’t measure the heart of someone
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
Poor but rich in generosity. Great person of poverty.

คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
Poor person (Poor but rich in generosity)
ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
Krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)
(คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
(kon jon) jon dtàe ruay naam jai
Poor person (Poor but rich in generosity)
(ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)

(2X)
* “Spit” means “talkative” here. And the talkative person in this context is flattering the boss.
** Meaning, “I’m not some moron trapped here.” (To call someone a buffalo is to call them stupid).
*** Meaning, “I’m just a poor bastard wandering around.” สัตว์เลื้อยคลาน (reptile) refers to เหี้ย which is both a monitor lizard and a very bad swear word. So it is like using the word “donkey” as a substitute for the swear word “ass.” They both mean the same thing, but one is triggering and the other is not.
**** Starvation is like an energy drink in that it motivates you? Another translator suggests starvation is like an energy drink in that “it adds flavor to life.” Whatever it means, this has nothing to do with the energy drink Carabao Dang, which didn’t exist when this song came out.
***** ไม่เลือกหน้า or “mâi lêuak nâa” translates “not choose face” meaning, in this case, one is not holding out for a prestigous job.
****** Still it’s better than to “lick the leg,” which means to suck up to someone.
******* An example of “tam lĕo lăi” would be drinking too much. I translated it as “doing stupid shit.”