Rain, Land (Fon Din) ฝนดิน

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฝนมาจากไหน
fŏn maa jàak năi
Where does rain come from?
ฝน มา จาก ดิน
fŏn maa jàak din
Rain comes from the land
ฝนโปรยหลั่ง ริน
fŏn bproi làng rin
Rain sprinkles, flows, pours
เรามีกินมีอาบน้ำ
rao mee gin mee àap náam
We have drink, can take a shower
น้ำมาจากไหน
nám maa jàak năi
Where does water come from?
ไหลมาจากป่า
lăi maa jàak bpàa
It flows from the forest
ฝนมาจากฟ้า
fŏn maa jàak fáa
The rain comes from the sky
เมฆบนฟ้ามาจากดิน
mâyk bon fáa maa jàak din
Clouds in the sky come from the land

ฝนเอยฝนมา
fŏn oie fŏn maa
The rain, oh the rain comes [down]
ฉ่ำอุราโลกเป็นสุข
chàm u-raa lôhk bpen sùk
Wets the chest, the world is happy
แม้เพียงฤดู
máe piang réu-doo
The seasons even
นำสู่โลกชีวิตเรา
nam sòo lôhk chee-wít rao
bring to the world our life
ยามที่ฝนจากฟ้า
yaam têe fŏn jàak fáa
When the rain falls from the sky,
จำไว้ว่ามาจากดิน
jam wái wâa maa jàak din
recognize that it comes from the land
เราคงเคยได้ยิน
rao kong koie dâai yin
We’ve probably heard before:
ดินเย็นดีเพราะมีป่า
din yen dee prór mee bpàa
The land is nice and cool because of the forest

ฝนมาจากไหน
fŏn maa jàak năi
Where does rain come from?
ฝนมาจากดิน
fŏn maa jàak din
Rain comes from the land
ฝนโปรยหลั่งริน
fŏn bproi làng rin
Rain sprinkles, flows, pours
เรามีกินมีอาบน้ำ
rao mee gin mee àap náam
we have drink, have baths [showers]

น้ำมาจากไหน
nám maa jàak năi
Where does water come from?
ไม้มาจากป่า
máai maa jàak bpàa
Trees/wood comes from the forest
คนมาจากค้า
kon maa jàak káa
People come from trade/business
ไม้หมดป่ามาจากคน
máai mòt bpàa maa jàak kon
The trees are completely cleared from the forest from the people
ใครยังนั่งทำลายป่า
krai yang nâng tam laai bpàa
Who yet sits and demolishes the forest?
ใครยังนอนขยิบตา
krai yang non kà-yìp dtaa
Who is still lying down blinking their eyes?
นั่งนั้นมาจากนอน
nâng nán maa jàak non
That [kind of] sitting comes from sleeping
นอนนั้นมาจากไหน
non nán maa jàak năi
Where does that [kind of] sleeping come from?
นอนนี้มาจากตื้น
non née maa jàak dtêun
This sleeping comes from shallowness/superficiality
สวดมนตร์กันทุกคืน
sùat mon gan túk keun
Pray together each night
ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling

คนเรามาจากไหน
kon rao maa jàak năi
Where do we people come from?
ไปดักไม้มาจากป่า
bpai dàk máai maa jàak bpàa
[We] go snatch the wood from the forest
คนมาจากค้า
kon maa jàak káa
People come from trade/business
ไม้หมดป่ามาจากคน
máai mòt bpàa maa jàak kon
The trees are completely cleared from the forest from the people
ใครยังนั่งทำลายป่า
krai yang nâng tam laai bpàa
Who yet sits and demolishes the forest?
ใครยังนอนขยิบตา
krai yang non kà-yìp dtaa
Who is still lying down blinking their eyes?
นั่งนั้นมาจากนอน
nâng nán maa jàak non
That [kind of] sitting comes from sleeping
นอนนั้นมาจากไหน
non nán maa jàak năi
Where does that [kind of] sleeping come from?
นอนนี้มาจากตื้น
non née maa jàak dtêun
This sleeping comes from shallowness/superficiality
สวดมนตร์กันทุกคืน
sùat mon gan túk keun
Pray together each night
ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling


BUY THE ALBUM World Folk Zen. You won’t be sorry. This album is as good as the title and cover art suggests.