คนเก็บฟืน Kon Gep Feun [The Firewood Collector]

By  คาราบาว  Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)

This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This song is about a crazy old man. Either he is thinking back to what happened in the old days or he is imagining his wife is with him still. It’s unclear to me. I believe that Add wrote the lyrics and Lek wrote the melody, but Wikipedia says that Add wrote the whole thing.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

**เบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้าง
bêuang bon bpen pàen fáa gwâang
Above is the wide sky
เบื้องล่างเป็นธารน้ำใส
bêuang lâang bpen taan nám-săi
Below is a stream of clear water
ตัวฉันมีกาน้ำชาหนึ่งใบ
dtua chăn mee gaa náam chaa nèung bai
I have one tea kettle
กับกองฟืนที่วางอยู่เรียงราย
gàp gong feun têe waang yòo riang raai
With a pile of firewood maintained in good order
อยู่มาปีแล้วปีเล่า
yòo maa bpee láew bpee lâo
Living year after year
วันเก่า ๆได้ผ่านเลยไป
wan gào gào dâai pàan loie bpai
The old days have completely passed and gone
คืบคลานเข้าสู่วันใหม่
kêup klaan kâo sòo wan mài
Moving slowly to reach a new day
ลมหายใจยังคุกรุ่นในทรวง
lom hăai-jai yang kú grùn nai suang
Breath still smolders in my chest [still thinking of an “old flame”]*

***ฉันไม่เคยคิดอื่นใด
chăn mâi koie kít èun dai
I never thought of any others**
ที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้า
têe yaao glai gern sùt kòp fáa
which are way beyond the horizon [I haven’t cheated]***
เราคบกันใต้ดวงตะวันรอน
rao kóp gan dtâi duang dtà-wan ron
We meet in the evening.
ยามเธอนอนฉันจะกล่อมนิทรา
yaam ter non chăn jà glòm nít-traa
When it is time for her to sleep, I’ll sing a lullaby
เราคบกันแล้วพากันก้าวไป
rao kóp gan láew paa gan gâao bpai
We go together, lead each other, progressing on
ไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้มกา
bpai gèp máai gèp feun maa dtôm gaa
Go get wood, get firewood, bring it back for the teapot
น้ำเดือดเรามาแบ่งกันกิน
nám dèuat rao maa bàeng gan gin
[When] the water boils, we share it to drink.
ฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืน
feun mòt rao chûay gan gèp feun
[When] the firewood is gone, we help each other collect firewood

Section **

บางคนว่าฉันเป็นคนบ้า
bang kon wâa chăn bpen kon bâa
Some people say I’m a crazy person
บางคนว่าสติไม่ค่อยดี
baang kon wâa sà-dtì mâi kôi dee
Some people say my mind isn’t that good.
บางคนว่าฉันเป็นเช่นนี้
baang kon wâa chăn bpen chên née
Some people say I’m like this
เพราะผิดหวังบางสิ่งที่ตั้งใจ
prór pìt wăng baang sìng têe dtâng jai
because of a disappointment about something I’d set my heart on

Section ***

น้ำเดือดเรามาแบ่งกันกิน
nám dèuat rao maa bàeng gan gin
[When] the water boils, we share it to drink.
ฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืน
feun mòt rao chûay gan gèp feun
When the firewood is gone, we help each other collect firewood.

*He is referencing the saying “ถ่านไฟเก่ายังคุกรุ่น” “tàan fai gào yang kú grùn” (“An old flame still glows”) meaning “I miss my ex”
**คิดเป็นอื่น kít bpen èun is an idiomatic expression meaning to be unfaithful
***I’ve never crossed a boundary [in terms the relationship].