โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This is the direct translation done with the help of Si. Please also check out the  SINGABLE English version, which really turned out nicely. Aed Carabao even found it and really liked it!!!

ตราบชีวิตที่เหลือ ฉันคงพอได้ทำสิ่ง
dtràap chee-wít têe lĕua chăn kong por dâai tam sìng
As long as [I’m] still alive I will probably be doing things
ที่ผู้คนอยากมาแสนนาน
têe pôo kon yàak maa săen naan
that people have always wanted to do, going back forever
จวบจนวันสุดท้าย ที่มีลมหายใจอยู่
jùap-jon wan sùt táai têe mee lom hăai-jai yòo
Until the last day that [I] still have breath
จะสู้ทนแลกมาไม่เสียดาย
jà sôo ton lâek maa mâi sĭa daai
Will patiently endure changes that are coming without regret
แม้ตัวแทบแหลก แม้ใจสลาย
máe dtua tâep làek máe jai sà-lăai
Even if [my] body is almost crushed. Even if [my] heart breaks
จะไปให้ถึงที่คนมุ่งหวัง
jà bpai hâi tĕung têe kon mûng wăng
Will go towards the goal that people set

ขอแค่เพียงก้าวเดียว
kŏr kâe piang gâao dieow
[I] only ask for just one step forward
จะไปให้ถึงที่คนใฝ่ฝัน
jà bpai hâi tĕung têe kon fài făn
[I] will go towards that which people dream about
ขอแค่เพียงก้าวหนึ่งก่อน
kŏr kâe piang gâao nèung gòn
[I] ask only for one step forward first
จากนี้ไปย่อมก้าวเดินได้มั่นคง
jàak née bpai yôm gâao dern dâai mân kong
From here [I] will likely be able to walk on, secure.

หมู่มวลแมกไม้นานาพันธุ์
mòo muan mâek máai naa-naa pan
Many forests, many species
ผลิดอกบานรับขวัญกำลังใจ
plì dòk baan ráp kwăn gam-lang jai
Bud of a flower blossoms to cheer and give moral support
ในวันที่ท้องฟ้า เปลี่ยนเป็นสีทอง
nai wan têe tóng fáa bplìan bpen sĕe tong
In the day that the sky changes to gold
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลไปสู่วันยิ่งใหญ่
bplìan bplaeng réu-doo gaan bpai sòo wan yîng yài
Season changes towards a great day
ผู้คนชื่นบาน ทั่วกันหญิงชาย
pôo kon chêun baan tûa gan yĭng chaai
Happy people bloom together everyone
โลกยิ้มอย่างสดใส
lôhk yím yàang sòt săi
The world smiles brightly
คนทั้งโลกมีความรัก
kon táng lôhk mee kwaam rák
People in the whole world have love

ตราบชีวิตที่เหลือ ฉันคงพอได้ทำสิ่ง
dtràap chee-wít têe lĕua chăn kong por dâai tam sìng
As long as [I’m] still alive I will probably be doing things
ที่ผู้คนอยากมาแสนนาน
têe pôo kon yàak maa săen naan
that people have always wanted to do, going back forever
จวบจนวันสุดท้าย ที่มีลมหายใจอยู่
jùap-jon wan sùt táai têe mee lom hăai-jai yòo
Until the last day [I] still have breath.
จะสู้ทนแลกมาไม่เสียดาย
jà sôo ton lâek maa mâi sĭa daai
[I] will patiently endure changes that are coming without regret
แม้ตัวแทบแหลก แม้ใจสลาย
máe dtua tâep làek máe jai sà-lăai
Even if [my] body is almost crushed. Even if [my] heart breaks.
จะไปให้ถึงที่คนมุ่งหวัง
jà bpai hâi tĕung têe kon mûng wăng
[I] will go towards goals that people set
ขอแค่เพียงก้าวเดียว
kŏr kâe piang gâao dieow
[I] just ask for only one step forward
จะไปให้ถึงที่คนใฝ่ฝัน
jà bpai hâi tĕung têe kon fài făn
[I] will go towards that which people dream about
ขอแค่เพียงก้าวหนึ่งก่อน
kŏr kâe piang gâao nèung gòn
[I] ask only for one step forward first
จากนี้ไปย่อมก้าวเดินได้มั่นคง
jàak née bpai yôm gâao dern dâai mân kong
From here [I] will likely be able to walk on secure
ก้าวไปบนโลกรักกัน…
gâao bpai bon lôhk rák gan …
Progress on till on Earth [everyone] loves each other
รักนั้นเป็นหนึ่งเดียว
rák nán bpen nèung dieow
That love is one [love].

ก้าวไปบนโลกรักกัน…
gâao bpai bon lôhk rák gan …
Progress on till on Earth [everyone] loves each other
รักนั้นเป็นหนึ่งเดียว
rák nán bpen nèung dieow
That love is one [love]


 

Support the artist and BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD.