อเมริโกย Ameri-goy [The title is is a pun usually translated “Greedy Americans”]

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: Another translator, who is a native Thai fluent English speaker, has a new, suprising suggestion for the translation of “โกยลิเก”: it translates as “play action,” a term from American football! A play action is when the offense fakes a running play, but it turns out to be passing play. This makes alot of sense for the song: As the Americans try their tricks from American football in the field of international trade and business, the Thais are urged to treat this competition as a Thai kickboxing match. The notes from the album cover state that this album speaks about the American government restricting its quota of textiles coming Thailand. Also, in my own memory of that time, Thais were anxiously following the progress of a U.S Farm Bill through the US congress because higher subsidies on U.S. rice would lower the international price of rice and hurt Thai farmers. Meanwhile, I can tell you that few Americans even knew that rice was grown in Texas (I didn’t know), let alone that it was a Thai strain of rice with disputes about patents and subsidies and all the rest of the controversy [see the footnotes]. So the song is correct that the U.S. was paying no attention to the complaints coming from the countries affected by its trade policies and business practices.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America does a “play action.” America Ameri-runs away [with the ball]
อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America does a “play action.” America America runs away

เมืองไทยกว้างใหญ่อุดม
meuang tai gwâang yài u-dom
Thailand is big, wide, and abundant
ดีสมและทรัพย์นาสวน
dee sŏm láe sáp naa sŭan
It is well suited for and wealthy in rice fields and orchards
เป็นของคนไทยทั้งมวล
bpen kŏng kon tai táng muan
the property of all the Thai people.
มาชุมมาช่วยกันดูแล
maa chum maa chûay gan doo lae
Let’s come together to tend to [the rice and resource]
อเมริกาเล่นลิเกปลูกข้าวเจ้า
a-may-rí-gaa lên lí-gay bplòok kâao jâo
America plays like they are growing rice [to get the rice patent]
คน คนรู้เรื่องข้าวจากเมืองไทย
kon kon róo rêuang kâao jàak meuang tai
Those who know about rice are from Thailand
หลอกไปแลกแจกกระดาษทําด๊อกเตอร์
lòk bpai lâek jàek grà-dàat tam dokdtêr
[America] tricks them [to do graduate studies in the US] with a paper that makes them a doctor*
ด๊อกเตอร์ ด๊อกเตอร์ ด๊อกแหมมันน่าภูมิใจ
dokdtêr dokdtêr dok hăem man nâa poom jai
“Doctor, doctor” “Doc”/”Dog”! Oh! That’s something to be proud of! **
เป็นข้าวไทยพันธุ์ทางกลางเท็กซัส
bpen kâao tai pan taang glaang ték-sát
It’s a hybrid Thai rice in the the middle of Texas
อเมริกาโยนหมัดควํ่าไทยลงได้
a-may-rí-gaa yohn màt kwâm tai long dâai
America throws a punch that can drop Thailand [by getting the rice patent?]
กระแทกพุงยุ้งฉางข้าวไทยกระเพื่อม
grà-tâek pung yúng chăang kâao tai grà-pêuam
Hits the belly, the storehouse of Thai rice heaves,
จนชาวนาสั่นสะเทือนพลัดตกหลังควาย
jon chaao naa sàn sà-teuan plát dtòk lăng kwaai
until the farmer shakes and falls off his buffalo

อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America does a “play action.” America Ameri-runs away [with the ball]
อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America does a “play action.” America America runs away

เมืองไทยกว้างใหญ่อุดม
meuang tai gwâang yài u-dom
Thailand is big, wide, and abundant
ดีสมและทรัพย์นาสวน
dee sŏm láe sáp naa sŭan
It is well suited for and wealthy in rice fields and orchards,
เป็นของคนไทยทั้งมวล
bpen kŏng kon tai táng muan
the property of all the Thai people,
มาชุมมาช่วยกันดูแล
maa chum maa chûay gan doo lae
who come together to tend to [the rice]

อเมริกาเล่นลิเกขุดแร่ธาตุ
a-may-rí-gaa lên lí-gay kùt râe tâat
America does a “play action” [trick] in drilling for petroleum
อย่างแก๊สก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย
yàang gáet gáat tam-má-châat glaang àao tai
Like natural gas from the middle of the Gulf of Thailand
ว่าโชติช่วงชัชวาลบานเบ้อเร่อเท่อ
wâa chôht-chûang chát-waan baan bêr-rêr têr
That huge bright glow
ใครฉลาดใครเซ่อใครต้มใคร
krai chà-làat krai sêr krai dtôm krai
Who is smart, who is stupid, who rips off who?
แก๊สก๊าซของใหม่ไทยไม่ถนัด
gáet gáat kŏng mài tai mâi tà-nàt
Gas, gas! New things! Thais have no knowledge.
ถ้าโค่นป่าเผาถ่านมาพอฟัดกันไหว
tâa kôhn bpàa păo tàan maa por fát gan wăi
When it comes to knocking down the forest and burning it to charchoal, we’re experts.

อเมริกาโดดทิ่มไทยได้สองต่อ
a-may-rí-gaa dòht tîm tai dâai sŏng dtòr
Only America defeats Thailand two times in a row
มีปลายนวมติดคอฉันจะพูดได้อย่างไง
mee bplaai nuam dtìt kor chăn jà pôot dâai yàang ngai
If you have tip of the glove [kickbacks] choking one’s throat, how are you going to speak out?****
ศึกข้าวเจ้าชิงแชมป์เปี้ยนโลก
sèuk kâao jâo ching chaem-bpîan lôhk
Competing for world champion in the rice war!

ไทยถูกชกลงไปนอนนับสิบ
tai tòok chók long bpai non náp sìp
In the boxing match, Thailand is down, laying for 10 counts
ศึกแร่ธาตุชิงแชมป์เปี้ยนโลก
sèuk râe tâat ching chaem-bpîan lôhk
Competing for world champion in the battle for minerals!
ไทยถูกชกแพ้ ที .เค.โอ.
tai tòok chók páe tee kay oh
In the boxing match, Thailand is defeated by a T.K.O. [technical knock out]

อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America does a “play action.” America Ameri-runs away [with the ball]
อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America does a “play action.” America America runs away

อเมรีกาเล่นลิเกแก้ผ้าผ่อน
a-may ree-gaa lên lí-gay gâe pâa pòn
America’s “play action” is nakedly obvious
ฉันทนาเดือดร้อนใครสนใจ
Chan tan-na duet ron
chăn tá-naa dèuat rón krai sŏn jai
[If] Chantana [a textile worker] is distressed, who pays attention?***
ทั้งสิ่งทอไหมไทยรวมทั้งผ้าดิบ
táng sìng tor măi tai ruam táng pâa dìp
Clothing, thai silk, and calico
บีบเสียจนหน้าเขียวเสียวตับไต
bèep sĭa jon nâa kĭeow sĭeow dtàp dtai
Squeezed until the face is green, feeling a sharp pain in the liver and kidney,
ไทยต้องเลิกขายผ้าเอาหน้ารอด
tai dtông lêrk kăai pâa ao nâa rôt
Thailand must give up selling textiles in order to save face
อย่าหวังแต่คิดสวมกอดเขาเพื่อลี้ภัย
yàa wăng dtàe kít sŭam gòt kăo pêua lée pai
Don’t hope, or even think to hug him [to beg] for escape
เป็นคนไทยมวยไทยเรายังเป็นต่อ
bpen kon tai muay tai rao yang bpen dtòr
You are Thai! Our muay Thai can still prevail!
เขาไม่ใช่พันธุ์แม่พันธุ์พ่อกลัวญาติเขาทำไม
kăo mâi châi pan mâe pan pôr glua yâat kăo tam-mai
They are not our parents. Why be scared of them?

spoken:

(อย่าไปกง อย่าไปกลัว)
(yàa bpai gong yàa bpai glua)
(Don’t leave the ring! Don’t be scared!)

ศึกฉันทนาชิงแชมป์เปี้ยนโลก
sèuk chăntana chíng chaem-bpîan lôhk
Fighter Chantana competes for Champion of the World!***
ส่งผู้ใหญ่ไปชกเพื่อคนไทย
sòng pôo yài bpai chók pêua kon tai
Send an adult to box for Thai people
ให้เป็นมวยมิใช่มวยล้ม
hâi bpen muay mí châi muay lóm
For a good fight. Not a fix.

มวยไทย ไทยนิยม
muay tai ท tai-ní-yom
Muay Thai, Thais admire
อเมริโกย แน่บกลับไป
a-may-rí-goi nâep glàp bpai
Ameri-run-away, retreats back.

*This is an accusation that many Thai people agree on: That the US unfairly obtained a patent on Thai rice by inviting Thais to study and do their research here.
** With a Thai pronunciation, the words “doc” and “dog” sound the same [because these ending constants are unaspirated]; so it’s a pun.
*** Chantana is a character from a song “ฉันทนาที่รัก” (“Darling Chantana”) and she is a worker in a textile factory.
**** Another translator explains that the phrase “เดิมพันติดปลายนวม” [literally, the wager attached to the glove] is idiomatic and refers to the amount of money that both sides agree to wager on a boxing match. These days ติดปลายนวม [attached to the glove] (without เดิมพัน) is used to mean “an thing or condition attached to a particular event.” From the context, we can guess that “kickbacks” are the attached things/condition that makes one unable to speak out publicly.