อเมริโกย Ameri-goy [The title is is a pun usually translated “Greedy Americans”]

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

MUST-READ TRANSLATION NOTE: This song from 1985 is full of puns and colloquial expressions such that I can’t really translate it correctly (follow the footnotes). However, the gist of it is that Thailand is getting the worst of it in multiple international trade battles with the United States. The notes from the album cover state that this album speaks about the American government restricting its quota of textiles coming Thailand. Also, in my own memory of that time, Thais were anxiously following the progress of a U.S Farm Bill through the US congress because higher subsidies on U.S. rice would lower the international price of rice and hurt Thai farmers. Meanwhile, I can tell you that few Americans even knew that rice was grown in Texas (I didn’t know), let alone that it was subsidized, or that those subsidies would hurt people in poorer countries. So the song is correct that the U.S. was paying no attention to the complaints coming from the countries affected.

In this song, Thailand and America are portrayed as being in a  boxing  match . Thailand has been beaten down, but it will get back up and fight.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America-shovels-theatre America America-runs-away*
อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America-shovels-theatre America America-runs-away

เมืองไทยกว้างใหญ่อุดม
meuang tai gwâang yài u-dom
Thailand is big, wide, and abundant
ดีสมและทรัพย์นาสวน
dee sŏm láe sáp naa sŭan
It is well suited for and wealthy in first-rate grains [of rice],
เป็นของคนไทยทั้งมวล
bpen kŏng kon tai táng muan
the property of all the Thai people,
มาชุมมาช่วยกันดูแล
maa chum maa chûay gan doo lae
who come together to tend to [the rice]
อเมริกาเล่นลิเกปลูกข้าวเจ้า
a-may-rí-gaa lên lí-gay bplòok kâao jâo
America plays likay theatre in growing rice *
คน คนรู้เรื่องข้าวจากเมืองไทย
kon kon róo rêuang kâao jàak meuang tai
People who know the story know its rice from Thailand
หลอกไปแลกแจกกระดาษทําด๊อกเตอร์
lòk bpai lâek jàek grà-dàat tam dokdtêr
Deceive and trade for it with a paper that makes one a doctor
ด๊อกเตอร์ ด๊อกเตอร์ ด๊อกแหมมันน่าภูมิใจ
dokdtêr dokdtêr dok hăem man nâa poom jai
“Doctor, doctor” Dog! Oh! That’s something to be proud of! **
เป็นข้าวไทยพันธุ์ทางกลางเท็กซัส
bpen kâao tai pan taang glaang ték-sát
It’s Thai species of rice all through the middle of Texas
อเมริกาโยนหมัดควํ่าไทยลงได้
a-may-rí-gaa yohn màt kwâm tai long dâai
America throws a punch that can drop Thailand
กระแทกพุงยุ้งฉางข้าวไทยกระเพื่อม
grà-tâek pung yúng chăang kâao tai grà-pêuam
Hits the belly, the storehouse of Thai rice heaves,
จนชาวนาสั่นสะเทือนพลัดตกหลังควาย
jon chaao naa sàn sà-teuan plát dtòk lăng kwaai
Until the farmer shakes and falls off his buffalo

อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America-shovels-theatre America America-runs-away*
อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America-shovels-theatre America America-runs-away

เมืองไทยกว้างใหญ่อุดม
meuang tai gwâang yài u-dom
Thailand is big, wide, and abundant
ดีสมและทรัพย์นาสวน
dee sŏm láe sáp naa sŭan
It is well suited for and wealthy in first-rate grains [of rice],
เป็นของคนไทยทั้งมวล
bpen kŏng kon tai táng muan
the property of all the Thai people,
มาชุมมาช่วยกันดูแล
maa chum maa chûay gan doo lae
who come together to tend to [the rice]

อเมริกาเล่นลิเกขุดแร่ธาตุ
a-may-rí-gaa lên lí-gay kùt râe tâat
America plays likay theatre in mining minerals ***
อย่างแก๊สก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย
yàang gáet gáat tam-má-châat glaang àao tai
Like natural gas from the middle of the Gulf of Thailand
ว่าโชติช่วงชัชวาลบานเบ้อเร่อเท่อ
wâa chôht-chûang chát-waan baan bêr-rêr têr
That huge bright glow
ใครฉลาดใครเซ่อใครต้มใคร
krai chà-làat krai sêr krai dtôm krai
Who is smart, who is stupid, who rips off who?
แก๊สก๊าซของใหม่ไทยไม่ถนัด
gáet gáat kŏng mài tai mâi tà-nàt
“Gas, gas! New things! Thais won’t limp along!”
ถ้าโค่นป่าเผาถ่านมาพอฟัดกันไหว
tâa kôhn bpàa păo tàan maa por fát gan wăi
If they knock down the forest and burn it to charcoal, that would be equally acceptable.

อเมริกาโดดทิ่มไทยได้สองต่อ
a-may-rí-gaa dòht tîm tai dâai sŏng dtòr
Only America can stab Thailand in two fights
มีปลายนวมติดคอฉันจะพูดได้อย่างไง
mee bplaai nuam dtìt kor chăn jà pôot dâai yàang ngai
If you have tip of the glove choking one’s neck, how are you going to speak?
ศึกข้าวเจ้าชิงแชมป์เปี้ยนโลก
sèuk kâao jâo ching chaem-bpîan lôhk
Competing for world champion in the rice war!

ไทยถูกชกลงไปนอนนับสิบ
tai tòok chók long bpai non náp sìp
In the boxing match, Thailand is down, laying for 10 counts
ศึกแร่ธาตุชิงแชมป์เปี้ยนโลก
sèuk râe tâat ching chaem-bpîan lôhk
Competing for world champion in the battle for minerals!
ไทยถูกชกแพ้ ที .เค.โอ.
tai tòok chók páe tee kay oh
In the boxing match, Thailand is defeated by a T.K.O. [technical knock out]

อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America-shovels-theatre America America-runs-away
อเมริกา อเมริโกยลิเก อเมริกา อเมริโกย
America Ameri-goy-likay America Ameri-goy
America America-shovels-theatre America America-runs-away

อเมรีกาเล่นลิเกแก้ผ้าผ่อน
a-may ree-gaa lên lí-gay gâe pâa pòn
America plays likay theatre naked and unabashed
ฉันทนาเดือดร้อนใครสนใจ
Chan tan-na duet ron
chăn tá-naa dèuat rón krai sŏn jai
[If ] Chantana is hot and angry, who pays attention?****
ทั้งสิ่งทอไหมไทยรวมทั้งผ้าดิบ
táng sìng tor măi tai ruam táng pâa dìp
Both Thai silk and raw materials
บีบเสียจนหน้าเขียวเสียวตับไต
bèep sĭa jon nâa kĭeow sĭeow dtàp dtai
Squeezed until the face is green, feeling a sharp pain in the liver and kidney,
ไทยต้องเลิกขายผ้าเอาหน้ารอด
tai dtông lêrk kăai pâa ao nâa rôt
Thailand must break way and sell textiles if it wants to survive
อย่าหวังแต่คิดสวมกอดเขาเพื่อลี้ภัย
yàa wăng dtàe kít sŭam gòt kăo pêua lée pai
Don’t hope, or even think to hug him [to beg] for escape
เป็นคนไทยมวยไทยเรายังเป็นต่อ
bpen kon tai muay tai rao yang bpen dtòr
You are Thai! Our muay Thai can still prevail!
เขาไม่ใช่พันธุ์แม่พันธุ์พ่อกลัวญาติเขาทำไม
kăo mâi châi pan mâe pan pôr glua yâat kăo tam-mai
He isn’t decended from your mother or father. Why be scared of his relatives?

spoken:

(อย่าไปกง อย่าไปกลัว)
(yàa bpai gong yàa bpai glua)
(Don’t leave the ring! Don’t be scared!)

ศึกฉันทนาชิงแชมป์เปี้ยนโลก
sèuk chăntana chíng chaem-bpîan lôhk
fighter Chantana competes for Champion of the World!
ส่งผู้ใหญ่ไปชกเพื่อคนไทย
sòng pôo yài bpai chók pêua kon tai
Send an adult to box for Thai people
ให้เป็นมวยมิใช่มวยล้ม
hâi bpen muay mí châi muay lóm
so it is a muay [Thai] boxer, not a muay falls.

มวยไทย ไทยนิยม
muay tai ท tai-ní-yom
Muay Thai, Thais admire
อเมริโกย แน่บกลับไป
a-may-rí-goi nâep glàp bpai
Ameri-run-away, retreats back.

*This is some sort of pun. “goy” has two meanings. One is to shovel or pitch. The other is to run away. According to Wikipedia “Likay is a form of popular folk theatre from Thailand. Its uniqueness is found in the combination of extravagant costumes with barely equipped stages and vaguely determined storylines, so that the performances depend mainly on the actors’ skills of improvisation and the audiences’ imagination.”
**With the Thai accent, the words “doc” and “dog” sound the same, so it’s a pun.
***Natural gas is legally defined as a mineral
****I don’t know who Chantana is, but it is a Thai name.