All posts by admin

หนุ่มบาวสาวปาน Num Bao Sao Parn (Carabao Boy and Parn Girl)

Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ Carabao-Parn Samaan-chan Carabao-Parn United, 1,000,000 + Copies Celebration (2005)

NOTE: I have to thank Samgan at eThaiCD.com for the original translation, which I know well. I retranslated this song after I noticed something pretty cool. This story in places is made of titles of Carabao and Parn songs stringed together!  I’ve highlighted any song titles by using all caps and underline. There may be more that I didn’t notice. Feel free to point them out.

กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
grèet yaang yòo dtâi mâi bplòt pai
Tapping rubber in the South isn’t safe
มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน กทม.
maa kàp wín modtêr-sai yòo nai gor-tor-mor
[He] comes to drive Win motorcycles in G.T.M. [Bangkok]*
ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ
âi kài núi lôok ták-sĭn rôop lòr
That kid from the South is handsome
ไม่ชอบเพลงฮาทคอร์ชอบเพลงคาราบาว
mâi chôp playng haad-kor chôp playng kaa-raa baao
He doesn’t like hardcore songs. Likes Carabao songs.
ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว
dâai faen bpen dèk naew săai dìeow
Gets a girlfriend who is a trendy one-spaghetti-strap girl **
แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า
dtàe yòo gan dĭeow dieow gôr òk laai náam nâo
But [they] live together just momentarily, and the soap opera comes out***
บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆ
bòk yòo gan bpai gôr òt dtaai bplào bplào
[She] says [If we] stay together, [we] will starve to death for nothing ****
เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด็อก
bèua láew kaa-raa-baa wor yâak jà moh-dern dòk
[I’m] bored now of Carabao! I want [to listen to] Modern Dog
คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกในรักมาสุดราง
kon jon gôr loie mâi yîng yài nám dtaa dtòk nai rák maa sùt raang
[So] Poor People aren’t Great! [So] Crying Inside, Love Comes to the End of Its Tracks.****
สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้าสาวล้างบาง
săn-yaa nâa fŏn man gào hŭa kwaai dtông sâo săao jâo láang bang
Rainy Season’s Promises are old. The head of the buffalo must be sad, [it’s] owner Eliminated*****

สาวจันทร์น้องนางจากบ้านนา
săao jan nóng naang jàak bâan naa
A young woman, a lady from a village
มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี
maa sìang duang chá-dtaa pêua jà jer chôhk dee
Goes and gambles her fate [hoping] to meet with good luck
จบ ม.3 ยังไม่ข้าม ม.4
jòp maw săam yang mâi kâam maw sèe
Has finished 3rd grade, [but] never passed 4th grade
เลือกอาชีพสตรีขายบริการ
lêuak aa-chêep sàt-dtree kăai bor-rí-gaan
Chooses a profession as a lady selling her services
เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่
bpen bâan lék kŏng sìa yài
Is the mistress of a big wealthy man
เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน
sìa mâi kâo jai tam-mai léu chôp playng bpaan
The rich man doesn’t understand why she likes Parn songs,
มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน
man dàa pôo chaai lăai jai táng wan
[Which] scold men all day long for their straying hearts
เสี่ยชักรำคาญเลิกกันดีกว่า
sìa chák ram-kaan lêrk gan dee gwàa
The rich man feels confined and annoyed. To split up would be better.
ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกในตบมือข้างเดียว
pôo yĭng túk kon ao dtàe jai nám dtaa dtòk nai dtòp meu kâang dieow
Every Woman Is Willful. Crying Inside, [she’s now] Clapping with One Hand
เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเค้ารู้ผู้ชายไม่เกี่ยว
rêuang ngâai ngâai têe pôo chaai mâi róo dtàe pôo yĭng káo róo pôo chaai mâi gìeow
An Easy Matter That the Man Doesn’t Understand,* the woman understands; The man is not involved

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
kwaam ngăo bpen kûa bùak kûa lóp
Loneliness is like oppositely charged poles
หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน
nùm săao dâai maa póp gan nai keun ráao raan
The young man and woman meet in the regretful night
คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา
kon ngăo yôm kâo jai kon ngă
One lonely person naturally understands another lonely person
เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน
mêua săai dtaa sâo sâo sòng bpai ták taai gan
When [their] sad expressions send a greeting to each other
หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน
nùm kŏr playng baao săao gôr kŏr playng bpaan
The young man requests a ‘Bao [Carabao] song. The young woman requests a Parn song
หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน
nùm róng playng baao săao gôr róng playng bpaan
The young man sings ‘Bao songs. The young woman sings Parn songs.
ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง
dòk rák plì baan ná dtà-wan daeng
The flower of love blooms at Tawan Daeng.**

2X

หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์
nùm săao săan kwaam săm-pan
The man and woman weave a relationship
ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
yáai bpai yòo dûay gan yàang kâo òk kâo jai
They move in together, understanding each other’s hearts
เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย
bpèrt playng bpaan fang dûay gan dton-bàai
They turn on Parn songs and listen together in the afternoon
กลับจากวินมอไซค์ ก็เปิดคาราบาว
glàp jàak wín mo-sai gôr bpèrt kaa-raa baao
Coming back from Win motorcycle, he also turns on Carabao.
สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน
sŏng raeng rûam dûay chûay gan
Two powers join to help each other
หวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า
wăng wâa èek mâi naan man dtông dee gwàa gào
[They] hope, after not much longer, it must be better than before
เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว
bplìan sà-wăn bon din hâi bpen daao
Change heaven on earth to be stars
ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน
wâa jà bpèrt ráan hăy láa chêu wâa ráan baao bpaan
Will open a bar named “’Bao Parn”

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน
nùm baao săao bpaan nùm baao gàp săao bpaan
Bao Guy, Parn Girl. Bao Guy with Parn Girl
สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด
sŏng gaai hŭa jai dieow gan ruam sâang dtam naan rák tor-rá-hòt
Two Bodies, One Heart Together, combine to create a legend of Enduring Love***

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน
nùm baao săao bpaan nùm baao gàp săao bpaan
Bao Guy, Parn Girl. Bao Guy with Parn Girl
สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด
sŏng gaai hŭa jai dieow gan ruam sâang dtam naan rák tor-rá-hòt
Two Bodies, One Heart Together, combine to create a legend of Enduring Love

*”gor tor mor” are the initials for Krung Thep Maha Nakhon (กรุงเทพมหานคร). Like calling New York City “NYC”.

**She is the type who wears one-spaghetti -strap style tops

***Litteraly the ”rotten water comes out,” but “rotten water” is an adjective that can mean “soap opera”

**** The Carabao song ” Khon Jon Phu Ying Yai” means “Poor Person[is a] Great Person” So this says “Khon Jon” OK, so they’re not “Ying Yai” (Like “I’m even sick of your stupid songs” lol . . . ) “Love Comes to the End of It’s Tracks” is a Carabao song. “Crying Inside” or literally “Tears Falling Inward” is a very common phrase in Thai Love Songs. I don’t know if it’s a Carabao song, but there is more than one Thai song by that title.

*****”Sanyaa Na Fon” is ”Rainy Season’s Promises,” another Carabao song. “Lang Bang” is “Eliminated, another Carabao song. The buffalo head might be the carabao logo, which maybe the boy who likes Carabao songs is wearing or displaying, LOL!

*”Phu Ying Ow Dte Jai” means ”Every Woman is Willful” and “Dtop Meu Kang Diow Mai Dang” “Claping with One Hand isn’t Loud” are both Parn songs. To be left claping with one hand is a metaphor for being left alone when your partner leaves you. Again, “Naam Dta Dok Nai” (Tears Falling Inward) is a very common expression in Thai love songs, and could be the title of a Parn song. I don’t know. There is more than one Thai love songs by that title. “An Easy Matter That the Man Doesn’t Understand [the woman understand’s easily]” is a Parn song

**Tawan Deng (which means Red Sun) is a club in Bangkok where Carabao often plays.

*** “Song Gaai Hua Jai Dieow Gan,” which means “Two bodies, One Heart Together” is a Parn song. “Rak Torahot” is meaning “Enduring Love” is a Carabao song.

สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love)

By  ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Notes: The central metaphor of this song translates beautifully: “This thing we think is love, actually is fire.” Love it!

Khun Aed:

แม้เลือกได้ ฉันเลือกเจ็บ
máe lêuak dâai chăn lêuak jèp
Even though I can choose, I chose pain
เจ็บลำพังในใจคนเดียว ดีกว่าเจ็บด้วยกัน
jèp lam-pang nai jai kon dieow dee gwàa jèp dûay gan
Pain in just one person’s heart is better than pain [shared] together
เพราะรักครั้งนี้ โทษใครไม่ได้
prór rák kráng née tôht krai mâi dâai
For the pain this time, nobody can be blamed.
ถ้าต้องมีใครเดินเข้ากองไฟ ก็ควรจะเป็นฉัน
tâa dtông mee krai dern kâo gong fai gôr kuan jà bpen chăn
If someone has to walk through the fire, it should be me.

รักก็คือรัก ฝันก็คือฝัน
rák gôr keu rák făn gôr keu făn
Love is love. Dreams are dreams
สองสิ่งอาจจะสัมพันธ์ แต่ก็เพียงแค่ฝันไป
sŏng sìng àat jà săm-pan dtàe gôr piang kâe făn bpai
The two things might be related . . . Nah, it’s just a dream
ยามที่ลืมตาตื่น ความจริงจึงประจักษ์
yaam têe leum dtaa dtèun kwaam jing jeung bprà-jàk
When one wakes up and opens their eyes, the truth is clear:
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
[This] thing we think is love, actually is fire.

Khun Parn:

พบครั้งแรก ฉันใจเต้น
póp kráng râek chăn jai dtên
When we first met, I was excited
เต้นรำความลุ่มหลงลำพัง ไม่สนใจดนตรี
dtên ram kwaam lûm lŏng lam-pang mâi sŏn jai don-dtree
[I] danced alone enchanted, not [even] interested in the music
ฝันไปไกลโพ้น ว่ายไปไกลฝั่ง
făn bpai glai póhn wâai bpai glai fàng
I dreamed far away, swam off to a distant shore.
มีแต่เธอคนเดียวที่วาดหวัง แห่งดวงใจดวงนี้
mee dtàe ter kon dieow têe wâat wăng hàeng duang jai duang née
There is only you there in this place I imagine, the place of [my] heart.

คอยมาหลายเดือน เลื่อนมาหลายปี
Koi maa lăai deuan lêuan maa lăai bpee
[I’ve] waited many months. Many years passed.
แต่ก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่ารักเรา
dtàe gôr yang mâi hen mee wêe-waew wâa rák rao
But [I] still don’t have a clue about this love of ours
คำที่เฝ้ารอคอย เธอเก็บไว้ให้ใคร
kam têe fâo ror koi ter gèp wái hâi krai
The words that I wait for, who are you saving them for?
ให้คน แอบซ่อนในหัวใจ ของเธอหรือเปล่า
hâi kon àep sôn nai hŭa jai kŏng ter rĕu bplào
Are you going to let someone into your heart or not?*

Khun Aed:

นานมาแล้ว ที่ฉันเป็นเช่นนี้
naan maa láew têe chăn bpen chên née
Its been so long that I’ve been this way
มีความรักง่ายดาย
mee kwaam rák ngâai daai
Having love too easily**
อาจเป็นเพราะภูมิแพ้ในใจ
àat bpen prór poom páe nai jai
Maybe my heart is allergic
ที่ขาดความอบอุ่นวัยเยาว์
têe kàat kwaam òp ùn wai yao
Because I lacked warmth in my childhood.

2X

Parn:

ฉันคิดได้ ฉันคิดผิด
chăn kít dâai chăn kít pìt
I realize I’ve been thinking wrong
ผิดตรงที่ไม่เคยคำนวณ ความรักหรือความฝัน
pìt dtrong têe mâi koie kam-nuan kwaam rák rĕu kwaam făn
Wrong that I never calculated: love or a dream?

Aed:

บทเรียนยิ่งใหญ่ อกตรมขมขื่น
Bòt rian yîng yài òk dtrom kŏm kèun
An important, heart-aching lesson:
ด้วยรักหญิงชายไม่อาจฝืน หัวใจให้กัน
dûay rák yĭng chaai mâi àat fĕun hŭa jai hâi gan
The woman and man in love shouldn’t force the hearts together.

รักก็คือรัก ฝันก็คือฝัน
rák gôr keu rák făn gôr keu făn
Love is love. Dreams are dreams
สองสิ่งอาจจะสัมพันธ์ แต่ก็เพียงแค่ฝันไป
sŏng sìng àat jà săm-pan dtàe gôr piang kâe făn bpai
The two things might be related . . . Nah, it’s just a dream
ยามที่ลืมตาตื่น ความจริงจึงประจักษ์
yaam têe leum dtaa dtèun kwaam jing jeung bprà-jàk
When one wakes up and opens their eyes, the truth is clear:
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
This thing that we think is love, truly is fire.

2X

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
This thing that we think is love, truly is fire.

* Literally, “Are you going to let someone hide in your heart or not?”
** Having love easily might mean being superficial about love.

เดือน 9 เช้าที่ 11 Duan 9 Chao Tee 11 (Nine Eleven [9/11])

By คาราบาว Carabao
สาวเบียร์ช้าง Sow Beer Chang (Chang Beer Girl) (2001):
This album is RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD, where you can shop in English

Note: A song about 9/11 that concludes with lines from John Lennon’s “Imagine” translated into Thai.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เดือน 9 เช้า têe 11
deuan gâo cháo têe sìp èt
9/11
World Trade ต้องพังทลาย
World Trade dtông pang tá-laai
The World Trade Center had to collapse
ฝีมือคนทะเลทราย ออกลายวินาศกรรม
fĕe meu kon tá-lay saai òk laai wí-nâat gam
Skillful people of the desert reveal their malicious sabotage
มันเป็นสงครามความเชื่อ
man bpen sŏng-kraam kwaam chêua
It is a war of faith
ร้ายเหลือโลกตะลึงงัน
ráai lĕua lôhk dtà-leung ngan
[An] evil [that] leaves the world stunned
อาหรับ อเมริกัน จะให้ฉันเข้าข้างใคร
aa-ràp a-may-rí-gan jà hâi chăn kâo kâang krai
Arab, America. [They] will have me take whose side?
ให้เข้าข้างคนมีผ้าโพกหัว
hâi kâo kâang kon mee pâa pôhk-hŭa
Have [me] take sides with the people wearing turbans,
มีแต่ปืนยาว มีแต่คัมภีร์
mee dtàe bpeun yaao mee dtàe kam pee
Having only long rifles and a holy book?
หรือเข้าข้างคนอำนาจศักดิ์ศรี
rĕu kâo kâang kon am-nâat sàk sĕe
Or take sides with the people with all the power and honor
ด้วยขีปนาวุธยุทโธปกรณ์
dûay kĕe-bpà-naa-wút yút-toh-bpà-gon
As well as the guided missiles and ammunition?

เดือน 9 เช้า têe 11
deuan gâo cháo têe sìp èt
9/11
World Trade กลายเป็นความหลัง
World Trade glaai bpen kwaam lăng
The World Trade Center becomes [a thing of] the past
ยิ่งสูงก็ยิ่งล้มดัง ยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งล้มตาย
yîng sŏong gôr yîng lóm dang yîng yài gôr yîng lóm dtaai
[What is] taller, falls farther; as what is bigger, all the more falls and dies.
สุดท้ายคือการแก้แค้น
sùt táai keu gaan gâe káen
The last [thing] is revenge
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
dtaa dtòr dtaa fan dtòr fan
An eye for an eye, a tooth for a tooth
อาหรับ อเมริกัน จะให้ฉันเข้าข้างใคร
aa-ràp a-may-rí-gan jà hâi chăn kâo kâang krai
Arab, America. [They] will have me take whose side?
ให้เข้าข้างคนมีผ้าโพกหัว
hâi kâo kâang kon mee pâa pôhk-hŭa
Have [me] take sides with the people wearing turbans,
มีแต่ปืนยาว มีแต่คัมภีร์
mee dtàe bpeun yaao mee dtàe kam pee
having only long rifles and a holy book?
หรือเข้าข้างคนอำนาจศักดิ์ศรี
rĕu kâo kâang kon am-nâat sàk sĕe
Or take sides with the people with all the power and honor
ด้วยขีปนาวุธยุทโธปกรณ์
dûay kĕe-bpà-naa-wút yút-toh-bpà-gon
As well as the guided missiles and ammunition?

** เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
wayn yôm rá-ngáp dûay gaan mâi jong wayn
Retribution is as likely to restrain as not taking revenge
กรรมย่อมระงับด้วยการไม่ก่อกรรม
gam yôm rá-ngáp dûay gaan mâi gòr gam
Sin is as likely to restrain as not sinning
พุทธรรมสอนไว้ดูก่อน
pút ta tam sŏn wái doo gòn
Buddha instructs [us] to look first [wait and see]
แม้แต่จอห์น เลนนอน
máe dtàe jon layn non
Even John Lennon,
ก็ยังร้องเพลง Imagine
gôr yang róng playng Imagine
the way [he] sings the song “Imagine”:
จินตนาการว่ามวลมนุษย์
jin-dtà-naa gaan wâa muan má-nút
Imagine that humankind
จะอยู่กันอย่างสันติ
jà yòo gan yàang săn dtì
shall live together in peace

*** ฮูร์…มันอาจจะดูเหมือนเป็นนักฝัน
hoo … man àat jà doo mĕuan bpen nák făn
Hoo ooo ooo . . . . It may seem like [I’m] a dreamer
แต่ไม่มีวันที่จะโดดเดี่ยว
dtàe mâi mee wan têe jà dòht dìeow
But there is no way that [I’m] the only one
หวังไว้วันหนึ่งมีเธอกับฉัน
wăng wái wan nèung mee ter gàp chăn
[I] expect one day there is you and me
แล้วโลกใบนั้นจะรวมเป็นหนึ่งเดียว
láew lôhk bai nán jà ruam bpen nèung dieow
And that world will be [as] one.*

(**, ***)

[Spoken:]
ฉันเข้าข้างจอห์น เลนนอน ดีกว่า
chăn kâo kâang jon layn non dee gwàa
[I’ll] take sides with John Lennon. That’s [a] better [idea] . . .

 

*This  is Aed Carabao’s translation of the end of John Lennon’s “Imagine” into Thai (as close as possible given the constrains of making it rhyme and scan) and my direct translation of the Thai back into English.

 

โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This is the direct translation done with the help of Si. Please also check out the  SINGABLE English version, which really turned out nicely. Aed Carabao even found it and really liked it!!!

ตราบชีวิตที่เหลือ ฉันคงพอได้ทำสิ่ง
dtràap chee-wít têe lĕua chăn kong por dâai tam sìng
As long as [I’m] still alive I will probably be doing things
ที่ผู้คนอยากมาแสนนาน
têe pôo kon yàak maa săen naan
that people have always wanted to do, going back forever
จวบจนวันสุดท้าย ที่มีลมหายใจอยู่
jùap-jon wan sùt táai têe mee lom hăai-jai yòo
Until the last day that [I] still have breath
จะสู้ทนแลกมาไม่เสียดาย
jà sôo ton lâek maa mâi sĭa daai
Will patiently endure changes that are coming without regret
แม้ตัวแทบแหลก แม้ใจสลาย
máe dtua tâep làek máe jai sà-lăai
Even if [my] body is almost crushed. Even if [my] heart breaks
จะไปให้ถึงที่คนมุ่งหวัง
jà bpai hâi tĕung têe kon mûng wăng
Will go towards the goal that people set

ขอแค่เพียงก้าวเดียว
kŏr kâe piang gâao dieow
[I] only ask for just one step forward
จะไปให้ถึงที่คนใฝ่ฝัน
jà bpai hâi tĕung têe kon fài făn
[I] will go towards that which people dream about
ขอแค่เพียงก้าวหนึ่งก่อน
kŏr kâe piang gâao nèung gòn
[I] ask only for one step forward first
จากนี้ไปย่อมก้าวเดินได้มั่นคง
jàak née bpai yôm gâao dern dâai mân kong
From here [I] will likely be able to walk on, secure.

หมู่มวลแมกไม้นานาพันธุ์
mòo muan mâek máai naa-naa pan
Many forests, many species
ผลิดอกบานรับขวัญกำลังใจ
plì dòk baan ráp kwăn gam-lang jai
Bud of a flower blossoms to cheer and give moral support
ในวันที่ท้องฟ้า เปลี่ยนเป็นสีทอง
nai wan têe tóng fáa bplìan bpen sĕe tong
In the day that the sky changes to gold
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลไปสู่วันยิ่งใหญ่
bplìan bplaeng réu-doo gaan bpai sòo wan yîng yài
Season changes towards a great day
ผู้คนชื่นบาน ทั่วกันหญิงชาย
pôo kon chêun baan tûa gan yĭng chaai
Happy people bloom together everyone
โลกยิ้มอย่างสดใส
lôhk yím yàang sòt săi
The world smiles brightly
คนทั้งโลกมีความรัก
kon táng lôhk mee kwaam rák
People in the whole world have love

ตราบชีวิตที่เหลือ ฉันคงพอได้ทำสิ่ง
dtràap chee-wít têe lĕua chăn kong por dâai tam sìng
As long as [I’m] still alive I will probably be doing things
ที่ผู้คนอยากมาแสนนาน
têe pôo kon yàak maa săen naan
that people have always wanted to do, going back forever
จวบจนวันสุดท้าย ที่มีลมหายใจอยู่
jùap-jon wan sùt táai têe mee lom hăai-jai yòo
Until the last day [I] still have breath.
จะสู้ทนแลกมาไม่เสียดาย
jà sôo ton lâek maa mâi sĭa daai
[I] will patiently endure changes that are coming without regret
แม้ตัวแทบแหลก แม้ใจสลาย
máe dtua tâep làek máe jai sà-lăai
Even if [my] body is almost crushed. Even if [my] heart breaks.
จะไปให้ถึงที่คนมุ่งหวัง
jà bpai hâi tĕung têe kon mûng wăng
[I] will go towards goals that people set
ขอแค่เพียงก้าวเดียว
kŏr kâe piang gâao dieow
[I] just ask for only one step forward
จะไปให้ถึงที่คนใฝ่ฝัน
jà bpai hâi tĕung têe kon fài făn
[I] will go towards that which people dream about
ขอแค่เพียงก้าวหนึ่งก่อน
kŏr kâe piang gâao nèung gòn
[I] ask only for one step forward first
จากนี้ไปย่อมก้าวเดินได้มั่นคง
jàak née bpai yôm gâao dern dâai mân kong
From here [I] will likely be able to walk on secure
ก้าวไปบนโลกรักกัน…
gâao bpai bon lôhk rák gan …
Progress on till on Earth [everyone] loves each other
รักนั้นเป็นหนึ่งเดียว
rák nán bpen nèung dieow
That love is one [love].

ก้าวไปบนโลกรักกัน…
gâao bpai bon lôhk rák gan …
Progress on till on Earth [everyone] loves each other
รักนั้นเป็นหนึ่งเดียว
rák nán bpen nèung dieow
That love is one [love]


 

Support the artist and BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD.

หัวใจบ้าบิ่น Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart)

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by เทียรี่ เมฆวัฒนา Thierry Mekwattana

Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ใจดวงนี้มันบอบมันช้ำ
jai duang née man bòp man chám
This heart, weak and bruised,
ถูกจองจำที่เธอ
tòok jong jam têe ter
has been imprisoned by you
ในความเหงาที่เจอะที่เจอ
nai kwaam ngăo têe jùh têe jer
in loneliness that it continually meets.
มันลุมสุมทรมาน
man lum sŭm tor-rá-maan
It is crowded with accumulated abuse
แต่ละคืน ในแต่ละวัน
dtàe-lá keun nai dtàe-lá wan
Each night and each day
เฝ้าฝันเพ้อเปล่าเปลี่ยว
fâo făn pér bplào bplìeow
I dream my crazy lonely dreams
มีบ้างไหมแค่เพียงนิดเดียว
mee bâang măi kâe piang nít dieow
Do you have just a little
เศษเสี้ยวแห่งความเห็นใจ
sàyt sîeow hàeng kwaam hĕn jai
bit of sentiment [for me]?

เพียงความหวังลมๆแล้งๆ
piang kwaam wăng lom lom láeng láeng
It’s only a futile hope
ก็ยังทำแกล้งว่ามีชัย
gôr yang tam glâeng wâa mee chai
But I still pretend I have a victory
ใช่ว่าฉันไม่มีที่ไป
châi wâa chăn mâi mee têe bpai
It’s true that I don’t have a place to go
จะไปเมื่อถึงเวลา
jà bpai mêua tĕung way-laa
I’ll go when it’s time
หากเขาถามหมอนั่นเป็นใคร
hàak kăo tăam mŏr nân bpen krai
If he asks who is that guy?
บอกไปบุคคลที่สาม
bòk bpai bùk-kon têe săam
Tell them I’m the third person [the third wheel]
แต่มีรักสวยสดงดงาม
dtàe mee rák sŭay sòt ngót ngaam
But [it was] a beautiful love
จดจำความฝันนิรันดร
jòt jam kwaam făn ní-ran-don
and I’ll remember the dream forever
ไม่อยากให้ใครสมน้ำหน้า

mâi yàak hâi krai sŏm nám nâa
I don’t want anyone to say, It serves him right
ว่าเป็นคนไม่มีน้ำยา
wâa bpen kon mâi mee nám yaa
That I’m a [useless] person without abilities*
ไม่อยากให้ใครเขาดูถูก
mâi yàak hâi krai kăo doo tòok
I don’t want to be someone he looks down on
เยี่ยงสุนัขแหงนมองเครื่องบิน
yîang sù-nák ngăen mong krêuang bin
Like a dog looking up at an airplane
สิ่งที่ฉันควรจะบอก ว่าคนหัวใจบ้าบิ่น
sìng têe chăn kuan jà bòk wâa kon hŭa jai bâa bìn
The thing I should say, what the reckless-hearted person
อยากให้เธอเพียงได้ยิน ฉันรักเธอ
yàak hâi ter piang dâai yin chăn rák ter
just wants you to hear: I love you

ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you
ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you
ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you

* Actually, “That I an a useless person with no ‘น้ำยา [nam yaa].” Word-for-word “น้ำยา” translates as “liquid medicine,” and covers Chili sauce, medicinal liquids, and effective solutions such as dishwashing liquid. As a metaphor, “น้ำยา [nam yaa]” means ability and expertise, and also a certain bodily fluid. If you have no น้ำยา, you are impotent.

มนต์เพลงคาราบาว Mon Pleang Carabao (The Spell of Carabao Songs)

By Yuenyong Opakul (ยืนยง โอภากุล) aka Aed Carabao (แอ๊ด คาราบาว) and Kirati Phromsaakhaa na Sakon (กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร) aka Keo Carabao (เขียว คาราบาว)
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This anthem is the Carabao mission statement and, remarkably it appeared on their very first album. Recall this is BEFORE they became famous, before Khun Aed quit his day job. The sound quality on the first album is so bad, it sounds like three people singing into a tape recorder. So it is freaky that the album ended with a song that perfectly summarizes Carabao and their accomplishments up until today. Thai Wikipedia says this song was influenced by the Eagle’s song “Hotel California.”

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขัน
maa róng playng glòm jai hâi kăeng kăn
Come sing songs to soothe the heart and give [us] energy
ให้ขยันเล่าเรียนเพียรศึกษา
hâi kà-yăn lâo rian pian sèuk-săa
to study diligently, to pursue learning
ให้สายตากว้างไกลไม่เฉื่อยชา
hâi săai dtàak wáang glai mâi chèuay chaa
to at last be way out in open, not inactive
ลีลาเคลิ้มไปในบทเพลง
lee-laa kay lím bpai nai bòt playng
A rhythmic trance, being into the lyrics of the song

ฟังเพลงรัก…รักหวานปานกลืนกิน
fang playng rák … rák wăan bpaan gleun gin
Listen to love songs . . . sweet love like eating ravenously
ฟังเพลงดิ้นพลาดเรี่ยราดไป
fang playng dîn plâat rîa râat bpai
Listen to upbeat music and dance all over the place
ฟังเพลงเศร้า เศร้าจนนํ้าตาไหล
fang playng sâo sâo jon nám dtaa lăi
Listen to sad songs, so sad the tears flow
เคลิ้มใจอิทธิพลเสียงเพลง
kay lím jai ìt-tí pon sĭang playng
Entranced by the power of music

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

ฮูว์……….
Huuuuu . . . . . .
Oh! . . . . . . . .

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

ดนตรีไม่มีการแข่งขัน
don-dtree mâi mee gaan kàeng kăn
There is no competition in music
เป็นความจริงความฝันในดนตรี
bpen kwaam jing kwaam făn nai don-dtree
There are truth and dreams in music
มีบรรเลงในโลกแห่งเสรี
mee ban-layng nai lôhk hàeng săy-ree
There is music played in this world of freedom

มีบรรเลงเพื่อชี้ชีวิตคน
mee ban-layng pêua chée chee-wít kon
There is music played to signify the lives of people.
ท่วงทํานองสะท้อนชีวิตแท้
tûang-tam-nong sà-tón chee-wít táe
The tune reflects real life
เป็นสาระชี้แนะชีวิตจริง
bpen săa-rá chée náe chee-wít jing
It is essential advice for real life
อันความหมายงดงามอย่าข้ามทิ้ง
an kwaam măai ngót ngaam yàa kâam tíng
beautiful and meaningful. Don’t leave it behind
ลืมสิ้นดิ้นไปในกลางฟลอร์
leum sîn dîn bpai nai glaang flor
[and] forget [it] while dancing in the center of the floor

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come everyone together sing and make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come everyone together, sing and make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs.

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make the music. The Spell of Carabao songs

รางวัลของผู้พ่ายแพ้ Rangwan Kong Phu Pai Pae (The Prize of the Loser)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)
This album is amazing. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: English translation by Ann (and thanks, Sunny!). This one is less famous because it is more recent, but it is amazing. Sorry no Thai words because we did it by listening rather than starting from written lyrics.

The winner gets the prize
The loser gets the disappointment
An easy matter that everyone understands
So how come [I] still have to endure sitting on the bench?

Losing may do bad things to people,
but one day it will pass
Let the time heal the wound
The rest of life is the prize

The prize of the loser
is the breath you still have left
The prize of the loser
is experience [you can] use to redeem yourself

The prize of the loser
is endurance, is strength of heart
The prize of the loser
is to win the next time

This world still has enough
For each person to eat and share around
But not enough to put out [the fire of] one lone person
who wants insult and do something bad to society

Do whatever thing, [one] naturally receives that thing, *
even if yesterday we have the status of the loser
Failure attacks when the victory is big
[Who] has a mind, a life, still has a prize

The prize of the loser
is the breath you still have left
The prize of the loser
is experience [you can] use to redeem yourself

The prize of the loser
is endurance and strength of heart
The prize of the loser
is winning the next time

*A Thai proverb meaning “What goes around, comes around”

ดอกไม้ริมทาง Dok Mai Rim Taang (Flowers along the Road)

by Aed Carabao คาราบาว

Notes: Translated with Thai2English.com and anonymous helper.  This one is autobiographical and less well know. As always, if you want to hear one of these songs, google the title in Thai, “คาราบาว” and “YouTube.”

ดั่งดอกไม้ ขึ้นอยู่ตามริมทางเดิน
dàng dòk máai kêun yòo dtaam rim taang dern
Like flowers grow up along the edge of the road,
เสริมความเพลิดเพลิน แก่ผู้พบเห็น
sĕrm kwaam plêrt-plern gàe pôo póp hĕn
enhancing the enjoyment of the person who notices and sees,
ปากก็ร้อง ท้องก็บ่นว่าจำเป็น มื้อเช้า
bpàak gôr róng tóng gôr bòr-n-wâa jam bpen méu cháo
the lips also must sing. Also the stomach complains it needs breakfast
มื้อเย็นยังไม่ตกลงท้อง
méu yen yang mâi dtòk long tóng
Dinner still didn’t fall down to the stomach.
จากชีวิต ลูกผู้ชายบ้านนอก
jàak chee-wít lôok pôo chaai bâan nôk
From a life as the son of a rural man
มุ่งเข้ามาบางกอก ซุ่มเสี่ยงโชค ชะตา
mûng kâo maa baang gòk sûm sìang chôhk chá-dtaa
[I] aim to enter Bankok, lie in wait for a chance at destiny

เก็บเอาฝัน มาจากบ้านนอกคอกนา
gèp ao făn maa jàak bâan nôk kôk naa
Keep/bring a dream from the countryside:
เติมแต่งคอร์ดกีตาร์ ร้องเพลง เพื่อชีวิต
dterm dtàeng kòt gee-dtâa róng playng pêua chee-wít
compose guitar chords, sing Songs for Life
เคยแอบฝันว่าอยากเป็นผู้ โด่งดัง
koie àep făn wâa yàak bpen pôo dòhng dang
[I] used to secretly dream that I’d like to be famous
ร้องเพลงฝรั่งและเพลงไทยสากล
róng playng fà-ràng láe playng tai săa-gon
Singing Farang songs and Thai pop songs.
แต่ชีวิตเมื่อเปลี่ยนฟ้าหลายฝน
dtàe chee-wít mêua bplìan fáa lăai fŏn
But life when the sky changed to many rainfalls [hard times]
อยู่ข้างคนยากจน ทำให้เราเปลี่ยนใจ
yòo kâang kon yâak jon tam hâi rao bplìan jai
Being on the poor side causes us to change our minds

เมื่อมนุษย์ยังไม่ยอมจนตรอก มันย่อมมีทางออก
mêua má-nút yang mâi yom jon dtròk man yôm mee taang òk
When humans are not willing to be cornered, there is likely to be a way out.
ไม่ทางหนึ่งก็ทางใด
mâi taang nèung gôr taang dai
If you can’t go one way, you go the other way
ช่วยสังคมให้เปลี่ยนแปรแก้ไข
chûay săng-kom hâi bplìan bprae gâe kăi
Help society to change, transform, improve,
เป็นประชาธิปไตย ในฐานะ ศิลปิน
bpen bprà-chaa-típ-bpà-dtai nai tăa-ná sĭn-lá-bpin
[and] have democracy — by being an artist

ศิลปินศิลปะเพื่อชีวิต
sĭn-lá-bpin sĭn-lá-bpà pêua chee-wít
Artist, art for life.
ใครบ้างล่ะเคยคิดว่าเขาก็มีคุณค่า
krai bâang lâ koie kít wâa kăo gôr mee kun-kâa
Who’d have thought that he’d have value?
ถึงแต่งตัว คลับคล้ายจะคนบ้า
tĕung dtàeng dtua kláp kláai jà kon bâa
When dressed, [he] vaguely resembles a crazy person
หนวดเคราเสื้อผ้า ใส่แว่นตาโพกหัว
nùat krau sêua pâa sài wâen dtaa pôhk-hŭa
Mustache, shirt, put on glasses and a head scarf
แต่ความดีที่มีอยู่ในใจตัว
dtàe kwaam dee têe mee yòo nai jai dtua
But the goodness that exists in one’s heart
ได้บดบังรูปชั่ว รูปโฉมอัปลักษณ์
dâai bòt bang rôop chûa rôop chŏhm àp-bpà-lák
Can hide ugly looks

ศิลปินศิลปะเพื่อชีวิต
sĭn-lá-bpin sĭn-lá-bpà pêua chee-wít
Artist, art for life
ใครบ้างล่ะเคยคิด ว่าเขาก็มีคุณค่า
krai bâang lâ koie kít wâa kăo gôr mee kun-kâa
Who all would ever have ever thought he’d have value?
ถึงแต่งตัว คลับคล้ายจะคนบ้า
tĕung dtàeng dtua kláp kláai jà kon bâa
When dressed, he vaguely resembles a crazy person
หนวดเคราเสื้อผ้าใส่แว่นตาโพกหัว
nùat krao sêua pâa sài wâen dtaa pôhk-hŭa
Mustache, shirt, put on glasses and head scarf
แต่ความดีที่มีอยู่ในใจตัว
dtàe kwaam dee têe mee yòo nai jai dtua
But the goodness that exists in one’s heart
ได้บดบังรูปชั่ว รูปโฉมอัปลักษณ์
dâai bòt bang rôop chûa rôop chŏhm àp-bpà-lák
can hide ugly looks

ดั่งดอกไม้ ขึ้นอยู่กลางใจมวลชน
dàng dòk máai kêun yòo glaang jai muan chon
Like a flower that grows up in the center of people’s hearts
ให้ยามหมองหม่น มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน
hâi yaam mŏng mòn mee sĭang playng bpen pêuan
so [in] a gloomy time, [one] has music to be [one’s] friend
เพื่อชีวิตลิขิตไม่เคยลืมเลือน คนจนกลาดเกลื่อน
pêua chee-wít lí-kìt mâi koie leum leuan kon jon glàat-glèuan
For a life destined never to fade away. There are poor people all over
เป็นสำคัญมั่นคง เพื่ออนาคตลูกหลานข้างหน้า
bpen săm-kan mân kong pêua a-naa-kót lôok lăan kâang nâa
[I’ll] be mostly secure for generations to come

ถึงต้องเสียน้ำตา แต่ไม่ต้องเสียใจ
tĕung dtông sĭa náam dtaa dtàe mâi dtông sĭa jai
Sometimes [I] might need to shed tears, but [I] don’t have regrets
เดินมาถูกทาง กันแล้วและมิตรสหาย
dern maa tòok taang gan láew láe mít sà-hăai
Walk in the correct path together with friends
แม้เป็นแค่ดอกไม้ อยู่ที่ริมทางเดิน
máe bpen kâe dòk máai yòo têe rim taang dern
Even if [we] are only flowers at the side of the road

เรามาถูกทาง กันแล้วและมิตรสหาย
rao maa tòok taang gan láew láe mít sà-hăai
We are on the right path together with friends
แม้เป็นแค่ดอกไม้ อยู่ที่ริมทางเดิน
máe bpen kâe dòk máai yòo têe rim taang dern
Even if [we’re] only flowers at the side of the road

สาวดอย 4×4, Saao Doi 4X4, (Hilltribe Woman Four by Four)

by คาราบาว Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: Translated by Ann with help from anonymous foreign exchange student

โอ อีก้อ
O e gau . . .
Oh Akha . . . [Akha is the name of a hilltribe]

คนป่าคนดอย เรียนน้อยบ้างไม่ได้เรียน
kon bpàa kon doi rian nói bâang mâi dâai rian
Hilltribe people study a little. Some didn’t study.
หัดอ่านหัดเขียน เรียนรู้งูๆ ปลาๆ
hàt àan hàt kĭan rian róo ngoo ngoo bplaa bplaa
Practice reading, practice writing, learn a bit [learn “snake, snake, fish, fish”]*
ทุกวีทุกวัน ทำงานอาบเหงื่อต่างหน้า
túk wee túk wan tam ngaan àap ngèua dtàang nâa
Everyday work, face bathed in sweat
หากินหล่อเลี้ยงกายา ตามประสาคนป่าคนดอย
hăa gin lòr líang gaa yaa dtaam bprà-săa kon bpàa kon doi
Make a living, find nourishment, follow the way of the hilltribe people
เป็นหนุ่มเป็นสาว มันเหงาให้คิดออกเรือน
bpen nùm bpen săao man ngăo hâi kít òk reuan
Being a young man [or] women, it’s lonely and makes one think about about marriage:
มาอยู่เป็นเพื่อน ช่วยกันหาเผือกหากลอย
maa yòo bpen pêuan chûay gan hăa pèuak hàak loi
Come stay be friends, help each other find taro [metaphor for helping each other work]
เลี้ยงหมูเลี้ยงหมา ถางป่าทำไร่เลื่อนลอย
líang mŏo líang măa tăang bpàa tam râi lêuan loi
Raise pigs, raise dogs, mow the forest, work the rice field [undertake slash and burn agriculture]
สร้างวิมานบนดอย เป็นนกน้อยในรังจนๆ
sâang wí-maan bon doi bpen nók nói nai rang jon jon
Create a paradise on the mountain. Be a few birds in the poor nest

แต่พอเมื่อวาน ป๊ะมันเธอพลันเปลี๊ยนไป๋
dtàe por mêua waan bpá man ter plan bplían-bpăi
But yesterday when I met you, it changed
ไอ้หนุ่มหน้าใส ไม่เคยแปดเปื้อนดินโคลน
âi nùm nâa săi mâi koie bpàet bpêuan din klon
The rich boy never touches dirt
จากเมืองกรุงไกล ขวักไขว่ไปด้วยรถยนต์
jàak meuang grung glai kwàk kwài bpai dûay rót yon
Far away from capital, where there are a lot of cars going back and forth,
วิมานของคนจนๆ ถูกชิ่งถูกชนด้วยรถโฟร์วีล
wí-maan kŏng kon jon jon tòok chîng tòok chon dûay rót four wheel
The paradise of the poor people is crashed by the four wheel trucks

[This whole next verse is sung with a Hilltribe accent (no ending consonants)]***

ไปอยู่กรุงเทพ สักคำไม่เคยยอมบอก
bpai yòo grung tâyp sàk kam mâi koie yom bòk
[You] went to stay in Bangkok [and] weren’t willing to tell me one word [about it].
หรือโดนเขาหลอก ให้ลงจากดอยตามมา
rĕu dohn kăo lòk hâi long jàak doi dtaam maa
Or were [you] tricked by him to come down from the mountain?
ไปอยู่กรุงเทพ เจ้าตัวไม่เคยยอมลา
bpai yòo grung tâyp [Kru The] jâo dtua mâi koie yom laa
When [you] moved to Bangkok, you never said goodbye
สาวดอยบ้านป่า พูดลาสักคำไม่มี
săao doi bâan bpàa pôot laa sàk kam mâi mee
[The] young hilltribe woman didn’t give a word of goodbye.

ใครเล่าจะสน คนจนคนดอยคนเขา
krai lâo jà sŏn kon jon kon doi kon kăo[
Who will care about the poor people and hilltribe people?
ถึงมีภูมิลำเนา แต่บัดรประชาชนไม่มี
tĕung mee poom mi lam-nao dtàe รบัด bprà-chaa chon mâi mee
Though they have a native district, [they] don’t have an ID card
พกยาทันใจ เอวไว้แทนใบขับขี่
pók yaa tan jai eo wái taen bai kàp kèe
Carry [medicine/drugs?] tucked away instead of a driver’s license
รถยนต์ก็ยังไม่มี รถเมล์ก็มาไม่ถึง
rót yon gôr yang mâi mee rót may gôr maa mâi tĕung
Cars [they] don’t have yet. Buses don’t go all the way out there.

ดอย ดอย ดอย ตั้งหน้าแต่คอย คอย คอย
doi doi doi dtâng nâa dtàe koi koi koi
Mountain, mountain, mountain still just wait, wait, wait
คอย คอย คอย น้องนางคืนดอย ดอย ดอย
koi koi koi nóng naang keun doi doi doi
Wait, wait, wait for her return up the mountain, mountain, mountain

*To speak “ngu ngu plaa plaa” (literally “snake snake fish fish”) is to be able to speak a smattering of something.

***In the Hmong language, for instance, there are no ending consonants, so the Hmong may pronounce “Krung Thaep” (Bangkok) as “Kru Thae.” You can hear Khun Aed sing “Kru Thae” and all the other words with no ending consonants.

เพื่อชีวิตติดล้อ Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song]

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (I’m almost certain) and sung with เสก โลโซ Sek Loso 
Album: โฮะ Ho! (2009)
This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

NOTE: There is a Singable English version HERE!

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
yàak leum rêuang raao têe bpùat ráao jai
If you want to forget the troubles hurting your heart
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
bpàt bpào tíng bpai … bon taang hai-way
Cast them away . . . along the highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
maa tèrt pêe nóng pêuan póng haa lây
Come along brothers and sisters, Harley friends
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
tĕung rot jà tây mâi tây mâi châi rêuang săm-kan. châi
Whether your bike is cool or not cool, it’s not important. (That’s right)

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
mee făn mee wăng mee hŏn taang sà-mĕr
If you have a dream, you have hope, you have a path forever.
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
ruam pon pêuan gler tĕung năi tĕung gan
Together with buddies to the very end
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
mee kâe wan née láe mâi dtông care wan nán
There’s only today. No need to care about those other days
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
tĕung ná-rók … sà-wăn yang mee gler láe gan jà sŏn man tam-mai
Until hell . . . or heaven, we still have company and each other. Why worry about it?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
jòk née dàe pêuan láe mít-dtrà-pâap
This glass [is raised], to friends and friendship
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
têe sâap-séung maa naan dtàe mâi koie a-tí-baai
that I’ve always appreciated, but never properly acknowledged
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
mâi sĭa châat gèrt láew lâ mít sà-hăai
I haven’t lost my home country, or the company.
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
têe mee pêuan dee dee yàang naai têe mee lao raeng raeng yóm jai făn ráai gôr glaai bpen dee … dee
To have good friends like you is to have strength and spirit. Bad dreams turn to good

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
cháang bpàa yòo bpàa haa lây yòo tà-nŏn
The elephant lives in the forest, the Harley lives on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
Few difficulties or good things, just a man and a bike.
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
We’re born into one life only. Use it so it’s enough
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao
For life on a bike, one needs only enough money for fueling up and drinking

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
âo … sŏng lór por piang kâe née gôr piang por
Oh, two wheels are sufficient. This, right here, is all one needs
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
sŏng lór por piang chee-wít têe piang por
Two wheels are sufficient. The life that is enough!

ใจตามน้ำ Jai Dtam Nam (The Heart Follows Water)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This album is EXTREMLY HIGHLY RECOMMENDED. Buy the ALBUM!!

ใจคนไม่เหมือนน้ำ ที่ไหลไปไปแล้วไปเลย
jai kon mâi mĕuan nám têe lăi bpai bpai láew bpai loie
The heart of a person isn’t like water which flows away and is gone
ใจคนไม่นิ่งเฉย เรื่องผ่านเลย ยังเก็บเอามาคิด
jai kon mâi nîng chŏie rêuang pàan loie yang gèp ao maa kít
The heart of a person isn’t silent. A matter that is already passed [the heart] still keeps to think about
ทั้งๆ ที่รู้ ว่ามันเจ็บปวด ทั้งๆ ที่รู้ตัวเองไม่ผิด
Tang tang têe róo wâa man jèp bpùat tang tang têe róo dtua ayng mâi pìt
Although one knows that it hurts. Although one realizes they aren’t guilty
ก็แล้วทำไมปล่อยให้ชีวิต อยู่กับความผิดหวัง
gôr láew tam-mai bplòi hâi chee-wít yòo gàp kwaam pìt wăng
So then why let life continue on with [holding on to] disappointment?

ใจคนไม่ใช่น้ำ แต่ไหลตามแบบน้ำไหลได้
jai kon mâi châi nám dtàe lăi dtaam bàep nám lăi dâai
The heart of a person isn’t water, but it can flow following the example of water
น้ำไม่เคยย้อนไหล มันเคลื่อนไหวจากบนลงล่าง
nám mâi koie yón lăi man klêuan wăi jàak bon long lâang
Water never flows back [where it came from], it [only] flows downward
หมั่นเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อันมีนัยยะให้เอาเยี่ยงอย่าง
màn rian róo wí-tĕe tam-má-châat an mee nai yá hâi ao yîang yàang
Diligently study the way of nature. A piece [of it] will imply a pattern/example
ปลดปล่อยมันอย่าให้คั่งค้าง อยู่ในหัวใจคุณ
bplòt bplòi man yàa hâi kâng káang
Release it, let it go, don’t let it pile up
อยู่ในหัวใจคุณ
yòo nai hŭa jai kun
In your heart

น้ำไหลไปใจไหลตาม อย่าอย่าให้ค้างอยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam  yàa yàa hâi káang yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. Don’t let it pile up in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ใน
nám lăi bpai jai lăi dtaam  lôhk têe ngót ngaam · yòo nai
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful is inside . . .

ใจทำให้เหมือนน้ำที่ไหลไป ไปแล้วไปเลย
jai tam hâi mĕuan nám têe lăi bpai bpai láew bpai loie
The heart does like the water that flows away and is gone
หัดปล่อยวางนิ่งเฉย เรื่องผ่านไปปล่อยเลยอย่างคั่งค้าง
hàt bplòi waang nîng chŏie rêuang pàan bpai bplòi loie yàang kâng káang
Practice quietly not taking things to heart. The matter that is past, let it go, whatever is congested
คนควรเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อันมีนัยยะให้เอาเยี่ยงอย่าง
kon kuan rian róo wí-tĕe tam-má-châat an mee nai yá hâi ao yîang yàang
People should learn the way of nature. A piece of it implies a pattern/example
โลกใบนี้หาได้น่าชิงชัง หากไม่ชังไม่ชิง
lôhk bai née hăa dâai nâa ching chang hàak mâi chang mâi ching
This world can find things worth hating, even if [we’re] not hating and not fighting
จริงไหมจ๊ะคุณๆ
jing măi já kun kun
Is it true, you guys?

น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart

น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam · yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in the heart of you.

บ่อเยี่ยะโจ่ย Baw Ye-ya Joi (No Big Deal)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Another totally awesome song from Aed Carabao’s perfect กันชนหมา (Bumper Dog) solo album. *Khun Aed says his mother spoke Chinese and “Baw Ye-Ya Joi” was something his mother used to say and it means ไม่ เท่าไหร่  “Mai taorai” which I will translate as “Not much” or “No big deal.”

เกิดมาเป็นคนย่อมมีบาดแผล ไม่มีที่กายก็มีที่ใจ
gèrt maa bpen kon yôm mee bàat plăe mâi mee têe gaai gôr mee têe jai
I was born a person likely to have wounds – not on my body, but on my heart
คมรักก็เหมือนคมมีด กรีดลึกทรวงใน
kom rák gôr mĕuan kom mêet grèet léuk suang nai
Sharp love is like a sharp knife stabbed deep in the chest
คมมีดในครัวบาดคนทำครัว เจ็บปวดไม่นานเดี๋ยวมันก็หาย
kom mêet nai krua bàat kon tam krua jèp bpùat mâi naan dĭeow man gôr hăai
A sharp knife in the kitchen cuts the cook. It hurts, but in a short time it will heal
แต่คมรักบาดลึกแผลใจ หายยากหายเย็น
dtàe kom rák bàat léuk plăe jai hăai yâak hăai yen
But sharp love cuts deeply, wounds the heart. Recovery is difficult
คุณเบ็นคนหนึ่งไหม ที่เจอเรื่องแบบนี้
kun ben kon nèung măi têe jer rêuang bàep née
Are you a person who meets with this sort of thing?
เคยปล่อยวางได้ไหม ทำไม่รู้ไม่เห็น
koie bplòi waang dâai măi tam mâi róo mâi hĕn
Can you ever let it go (not take it to heart)? Pretend you don’t know or see?
อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด อะไรจะเป็นก็ให้มันเป็น
a-rai jà gèrt gôr hâi man gèrt a-rai jà bpen gôr hâi man bpen
Whatever will happen, OK let it happen. Whatever will be, let it be.
ไม่เป็นวรรคเป็นเวร บ่อเยี่ยะโจ่ย
mâi bpen wák bpen wayn. bòr ye-yá jòi
Not go over and over it. No big deal.

มันยู่ที่ตัวเราเองเขัาใจ ว่าการ หลอก ลวง เป็น เรื่องโง่เขลา
man yôo têe dtua rao ayng kăo jai wâa gaan lòk luang bpen rêuang ngôh klăo
It’s up to ourselves to understand that to cheat and deceive is a foolish affair.
เขาทำเชนนี้กับเรา แล้วจะสนทำไม ตัวเราเองคือศัตรูผู้น่ากลัว
kăo tam chayn née gàp rao láew jà sŏn tam-mai dtua rao ayng keu sàt-dtroo pôo nâa glua
[If] someone does like this to us, then why pay attention [to them]? We can be our own worst enemy.*
ผู้เข้มแข็ง รู้ชนะ รู้อภัย อย่าไปมองโลกในแง่ร้าย จงใช้เหตุผล
pôo kây-má-kăeng róo chá-ná róo a-pai yàa bpai mong lôhk nai ngâe ráai jong chái hàyt pŏn
A strong person knows to overcome, knows to forgive. Don’t go looking at the world pessimistically; [you] should use reason
วนเวลาให้บทเรียน ควรจดจำไว้ แต่อย่าให้มันบั่นทำร้ายใจตน
won way-laa hâi bòt rian kuan jòt jam wái dtàe yàa hâi man bàn tam ráai jai dton
The circle of time offers a lesson: [you] should remember [what happened]. But don’t let it cut and do harm to your own heart.
คนที่รอเราอยู่ยังมี คนดีๆ ที่นมีเหตุผล
kon têe ror rao yòo yang mee kon dee dee têe mee hàyt pŏn
There are still people waiting for us—really good people, who have reason.
อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it].** No big deal.

ความพ่ายแพ้จะแปลเป็นพลังสรรสร้าง ชีวิตมีหลายทาง ท้าน่าเผชิญ
kwaam pâai páe jà bplae bpen pá-lang săn sâang chee-wít mee lăai taang táa nâa pà-chern
Defeat will translate into strength [to?] choose and create. Life has many paths, challenges worth confronting
ใครคนนั้นอาจเป็น เนื้อคู่ ใครคนนี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญ
krai kon nán àat bpen néua kôo krai kon née àat bpen rêuang bang-ern
That person there might be a match. This person here might be another story
ทางใครทางมันต่างเดิน บ่อเยี่ยะโจ่ย
taang krai taang man dtàang dern · bòr ye-yá jòi
The path someone takes, it’s a separate walk. No big deal

บ่อเยี่ยะโจ่ย
bòr ye-yá jòi
No big deal . . .

มันยู่ที่ตัวเราเองเขัาใจ ว่าการ หลอก ลวง เป็น เรื่องโง่เขลา
man yôo têe dtua rao ayng kăo jai wâa gaan lòk luang bpen rêuang ngôh klăo
It’s up to ourselves to understand that to cheat and deceive is a foolish affair.
เขาทำเชนนี้กับเรา แล้วจะสนทำไม ตัวเราเองคือศัตรูผู้น่ากลัว
kăo tam chayn née gàp rao láew jà sŏn tam-mai dtua rao ayng keu sàt-dtroo pôo nâa glua
[If] someone does like this to us, then why pay attention [to them]? [We can be our own worst enemy]. *
ผู้เข้มแข็ง รู้ชนะ รู้อภัย อย่าไปมองโลกในแง่ร้าย จงใช้เหตุผล
pôo kây-má-kăeng róo chá-ná róo a-pai yàa bpai mong lôhk nai ngâe ráai jong chái hàyt pŏn
A strong person knows to overcome, knows to forgive. Don’t go looking at the world pessimistically; [you] should use reason
วนเวลาให้บทเรียน ควรจดจำไว้ แต่อย่าให้มันบั่นทำร้ายใจตน
won way-laa hâi bòt rian kuan jòt jam wái dtàe yàa hâi man bàn tam ráai jai dton
The circle of time offers a lesson: [you] should remember [what happened]. But don’t let it cut and do harm to your own heart.
คนที่รอเราอยู่ยังมี คนดีๆ ที่นมีเหตุผล
kon têe ror rao yòo yang mee kon dee dee têe mee hàyt pŏn
There are still people who wait for us—really good people, who have reason.
อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it].** No big deal.

อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it].** No big deal.
อย่าไปทุกข์กังวล . . . บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won . . . bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it] . . . No big deal.

*Literally, “Oneself is the enemy worth being afraid of.”


 

Support the artist and BUY THIS ALBUM from the friendly people at eThaiCD.com

แสงทองส่องทาง Seng Tong Song Tang (Golden Light Lighting the Way)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Also from Aed Carabao’s solo album กันชนหมา (Bumper Dog) album, we have a beautiful protest song like the classic เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (Music of Freedom).

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light shining in
คือนาฬิกาของชีวิต
keu naa-lí-gaa kŏng chee-wít
is the clock of life
คนเอยทกคนควรมีลทธิ์
kon oie túk kon kuan mee sìt
Every person should have the right
ทจะคิคจะเป็นอะไร
têe jà kít jà hĕn jà bpen a-rai
to think and to see what’s the problem seem to be?
ทำไมคุณไม่ถามตัวองบ้าง
tam-mai kun mâi tăam dtua eng bâang
Why don’t you ask yourself sometimes,
ตัองเบ่งกลัามวางกลัามใหญ่ไปทำไม
dtông bàyng glâam waang glâam yài bpai tam-mai
why must [they] always be flexing muscles?
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
Nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not teargas [and a] spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not teargas [and a] spray of bullets!

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light shining in
เพื่อหมู่นกกาออกหากิน
pêua mòo nók gaa òk hăa gin
[is] for a flock of crows to go out and find food
นกเอยเจ้าบินตามใจถวิล
nók oie jâo bin dtaam jai ta win
A bird flies where he likes,
อยากจะกินจะนอนต่างมีเสรี
yàak jà gin jà non dtàang mee săy-ree
[If] wants to eat, to sleep, he has the freedom
ทำไมคนไม่มีอิสระภาพ
tam-mai kon mâi mee ìt-sà-rà pâap
Why don’t people have freedom,
ทั้งที่คนสังคมกว่านกมากมาย
táng têe kon săng-kom gwàa nók mâak maai
even though people are much more sophisticated than birds?
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ไช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not tear gas [and a] spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáet náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not tear gas [and a] spray of bullets!

มาจบมือกันและกันผ่านมันให้ได้
maa jòp meu gan láe gan pàan man hâi dâai
Come join hands together and together [we] can get through it!
เห็นแสงนั้นไหมเสรีภาพรออยู่เบื้องหน้า
hĕn săeng nán măi săy-ree pâap ror yòo bêuang nâa
See that light? Freedom awaits you ahead in the future!
แสงสีทองสาดส่องนำทางรามา
săeng sĕe tong sàat sòng nam taang rao maa
The golden light shows the way to go.
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets fight the flowers/innocent citizens?
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets fight the flowers/innocent citizens?

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light that shining in
นำความสรัทธาสู่มนุษย์
nam kwaam sàt-taa sòo min-ut
brings faith to humanity
หนู่มสาวเอยหัวใจเจัาบริสุทธิ์
nòom săao oie hŭa jai jao bor-rí-sùt
Young men and women you have a pure heart
สู้ต่อไปโลกนี้จะอยู่ในมือ
sôo dtòr bpai lôhk née jà yòo nai meu
Continue fighting. This world will be in your hand.
ผู้ปกครองต่างมาแล้วก็ผ่านพ้น
pôo bpòk krong dtàang maa láew gôr pàan pón
Guardians come and then pass by
ประชาชนคือผู้ยืนอยู่ต่อไป
bprà-chaa chon keu pôo yeun yòo dtòr bpai
Citizens are the ones who will continue standing up
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ไช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not tear gas! Not a spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáet náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not teargas [and a] spray of bullets!

มาจบมือกันและกันผ่านมันให้ได้
maa jòp meu gan láe gan pàan man hâi dâai
Come join hands together so we can get through it
เห็นแสงนั้นไหมเสรีภาพรออยู่เบื้องหน้า
hĕn săeng nán măi săy-ree pâap ror yòo bêuang nâa
See that light? Freedom awaits you ahead in the future!
แสงสีทองสาดส่องนำทางรามา
săeng sĕe tong sàat sòng nam taang rao maa
The golden light shows the way to go
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets attack the flowers/innocent citizens?
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets attack the flowers/innocent citizens?

Review of the Album สวัสดีประเทศไทย “Sawadee Prathet Thai” (Hello Thailand!)

by Ann Norman

Sawadee Pratet Thai

Support the Artist and BUY THE ALBUM at eThaiCD.com, where you can shop in English for Thai music.

Note: Below is the Review of the album I posted at eThaiCD.com just days after I received the album in the mail. There will be is a complicated postscript about some aspects of the album in hindsight.

The 28th Carabao album Sawatdee Prathet Thai works the same old formula for success: originality and relentless positivity. The title track is infectious pop. If I’ve done this right, the refrain translates:

Hello Thailand. Are you well?
We are luckier than other to have been born Thai.
[We] have a land that is abundant
[We] have people rich in kindness
Work hard and we can live happy, living the Thai way
[I’m] doing well, Thailand.

The next verse looks forward to greater democracy and asks the citizens to hold fast to peacefulness while they wait for the picture to change.

As usual, the album encompasses a range of musical styles, including rock, country, reggae, Pacific Island, and sam cha.

But it seems most energized by that jam session about a year ago with Santana, the band’s biggest influence. For myself, I will never forgive Carlos Santana for mispronouncing “Carabao” at the end of that concert. (“CariBOO!” ARGGHH!!) Aed Carabao, usually so talkative and in charge was, by his own admission, completely starstruck that night and “could only say two words.” He later noted that it would have been nice if the two bands could have discussed beforehand what they might play together. (UH, Yeah!) But it seems that P’Aed not only survived, but is grateful for this strange experience. This album is infused with the sound of Santana, including the trumpets.

In opening bars of the 10th song, what sounds like a Santana riff is joined by a sam cha beat. The signature sounds of Santana and Carabao meld PERFECTLY for the rest of the song, which is actually titled “ Santana Carabao”! The lyrics tell the story of how Santana led to Caravan and Carabao!

Another remarkable song is the one sung by Thierry Mekwattana. It is sweetly beautiful, of course, but you will also have fun trying to guess what sort of stringed instruments they might be playing. A mandolin? A Thai violin? The mixture is delightfully different.

I am also intriqued by “Sia Muay Pra Gaan Mueang,” a song about Manny Pacquiao and boxers in China [???]*

It’s a wonderful 28th album for the band. And, yes: TWENTY EIGHT!

* This song comments on a particular boxing match—Pacquiao vs. Marquez—using characters from Chinese legends.

Postscript: After going nuts over this album, I bought the Limited Edition album to get the DVD with live performances of several songs. This DVD was inexplicably and unforgivably bad. Aed Carabao’s voice went completely hoarse on the one song I had most wanted to hear, “Santana Carabao,” and he just kept singing. My only theory as to what happened is that he is at the level of fame where no one can tell him anything, like for instance “Let’s do it over,” or “Let’s not release this.” There is no point in buying the Limited Edition. It’s a big disappointment. You will be glad to know I have heard magical performances of that same song since, so it was just a bad day.

In some ways, the album (not the DVD) got even better with time. In particular, the title of the last song translates, “The Value of a Person,” and the lyrics, once translated, completely blew me away. It’s like something Mister Rogers would have written if he had been a rockstar . . . Sorry!

“Your value that is true
I know where it is . . .
. . . . The value of a person is right here
Right here is the value for society”

On the other hand, soon after album was released, the political situation in Thailand went right down the toilet, and nothing, including the pep talk of that infectious title song, could do anything to stop it. Now the album’s upbeat title song “Swadee Pratet Thai!” or “Hello Thailand!” with its optimism and prescient cautions, reminds me of that downwards slide and so is hard to listen to.

ANOTHER SONG from this album translated at CarabaoinEnglish: วันพ่อ Wan Paw (Father’s Day)

Support the Artist and BUY THE ALBUM at eThaiCD.com, where you can shop in English for Thai music.

“Teacher Sek” (Ahjahn Sek) อาจารย์เสก

By Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)

Note: The song is about Seksan Praserkul (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล), a student leader of a successful pro-democracy popular mass uprising that brought down the dictatorship of Thanom Kittikachorn in Thailand in 1973. The name “Sek” means “Magic,” and the song plays off the double meaning of the name “Sek.” To learn more about these historical events watch this documentary, which is in Thai with English subtitles: http://youtu.be/KLgNO9KX_qA


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ปาฐกถาอาจารย์ เสกสรรค์ เจตนารมณ์ 14 ตุลา
bpaa-tà-gà-tăa aa-jaan sàyk săn jàyt-dtà-naa rom sìp sèe dtù-laa
The speech of Teacher Seksan, the aim on October 14th [1973]:
เวียนมาบรรจบครบ 40 ปีเจตนาดีที่ไม่สิ้นวัง
wian ma brajòp króp sèe sìp bpee jàyt-dtà-naa dee têe mâi sîn wang
A forty-year anniversary, very positive with some hope.*
ใครบ้างเก็บไปคิด นำไปเป็นแนวทาง
krai bâang gèp bpai kít nam bpai bpen naew taang
Some people gather to go consider [what to do]. Lead [demonstrators] out on a course
ส่องสว่างสังคม ไม่ก้มเดินดุยดุ่ย ไม่ก้มเดินดุยดุ่ย
sòng sà-wàang săng-kom mâi gôm dern dùi dùi mâi gôm dern dùi dùi
Shining out the light of society. Not bowing or walking aimlessly

ปาฐกถากลั่นมาจากใจ จากสายตายาวไกลห่วงหาอารรณ์
bpaa-tòk tăa glàn maa jàak jai jàak săai dtaa yaao glai hùang hăa atawn
Makes a speech distilled from the heart, from farsighted concern and emotion
ประสบการณ์ผ่านแพ้มาก่อน ไม่ได้กางตำราสอนแบบชุ่ยๆ
bprà-sòp gaan pàan páe maa gòn mâi dâai gaang dtam-raa sŏn bàep chûi chûi
The experience of past defeat. Didn’t stretch the teachings of the textbook in a careless way
เพราะเคยลุยถึงรู้ เพราะเคยสู้ถึงกลัว
prór koie lui tĕung róo prór koie sôo tĕung glua
Because they already waded in enough to know, because they had already fought enough to experience fear
ไม่จำมาอวดตัว แต่ห่วงบ้านห่วงเมือง
mâi jam maa ùat dtua dtàe hùang bâan hùang meuang
Not thinking of showing off, but concerned for the home and the country

เสกเลยครับอาจารย์ เสกให้มันแล้วไป
sàyk loie kráp aa-jaan sàyk hâi man láew bpai
Whatever [you say], Sek, Sir! Teacher Sek wants it, then go!
ก่อนน้ำตาตกในเลือดไทยจะมองเนือง
gòn nám dtaa dtòk nai lêuat tai jà mong neuang
Before tears fall in Thai blood, [we] will check frequently
เสกมั้ย อาจารย์ปู่ ดีมั้ยอาจารย์เสก
Sàyk máai aa-jaan bpòo dee máai aa-jaan sàyk
Sek, Teacher, is this correct? Would this be good, Teacher Sek?
ลงยันต์ลงเลขเสกให้บ้านให้เมือง
long yan long lâyk sàyk hâi bâan hâi meuang
Down came the magic words to guide the home and country:
เรื่องรอง ฟ้าผ่อง เอาไป ประชาธิปไตยกินอิ่ม
rêuang rong fáa pòng ao bpai bprà-chaa-típ-bpà-dtai gin ìm
The sky is bright! Democracy is fulfilled!

เสกเข้าไปอย่าได้ถอย เสกเข้าไปอย่าได้ถอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! [He] cast a spell: “Don’t retreat!”
เสกเข้าไปอย่าได้ถอย มวลชน คอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi muan chon koi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! The masses waited.

เสกเข้าไปอย่าได้ถอย เสกเข้าไปอย่าได้ถอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! [He] cast a spell: “Don’t retreat!
เสกเข้าไปอย่าได้ถอย มวลชน คอย (โอม เพี่ยง)
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi muan chon koi (ohm piang )
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! The masses waited. ([This] invocation . . . only)

เสกเลยครับอาจารย์ เสกให้มันแล้วไป
sàyk loie kráp aa-jaan sàyk hâi man láew bpai
Whatever [you say], Sek, Sir! Teacher Sek wants it, then go!
ก่อนน้ำตาตกในเลือดไทยจะมองเนือง
gòn nám dtaa dtòk nai lêuat tai jà mong neuang
Before tears fall in Thai blood, [we] will check frequently
เสกมั้ย อาจารย์ปู่ ดีมั้ยอาจารย์เสก
Sàyk máai aa-jaan bpòo dee máai aa-jaan sàyk
Sek, Teacher, is this correct? Would this be good, Teacher Sek?
ลงยันต์ลงเลขเสกให้บ้านให้เมือง
long yan long lâyk sàyk hâi bâan hâi meuang
Down came the magic words to guide the home and country:
เรื่องรอง ฟ้าผ่อง เอาไป ประชาธิปไตยกินอิ่ม
rêuang rong fáa pòng ao bpai bprà-chaa-típ-bpà-dtai gin ìm
The sky is bright! Democracy is fulfilled!

ปาฐกถาอาจารย์เสกสรรค์ ไม่ไกลเกินฝันถ้าจะนำพา
bpaa-tòk tăa aa-jaan sàyk săn mâi glai gern făn tâa jà nam paa
The speech of Teacher Sek: [We’re] not that far from our dream if we pay attention
เพื่อแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมือง ให้รุ่งให้เรื่องประชาธิปไตย
pêua gâe bpan-hăa hâi châat bâan meuang hâi rûng hâi rêuang bprà-chaa-típ-bpà-dtai
to fix a problem for the country and homeland—for the progress of democracy!

ปัญหาใหญ่อยู่ที่คน มีความพร้อมขนาดไหน
bpan-hăa yài yòo têe kon  mee kwaam próm kà-nàat năi
Big problems are up to people to fix, [and depend on] how much readiness [they have]
ในชีวิตวัฒนธรรม แนวทางประชาธิปไตย
nai chee-wít wát-tá-ná-tam naew taang bprà-chaa-típ-bpà-dtai
in the life of a civilization/culture, in the way of democracy

(4X)

*The end of absolute monarchy and the beginning of Thai democracy was in 1932. The forty-year anniversary probably has something to do with those events.


BUY THE ALBUM at eThaiCD.com.

Review of the Movie “Young ‘Bao” (2013) at IMDb

BUY IT HERE AT eThaiCD, where you can shop in Thai. But beware of the zone problem. You may have to play your DVD on a computer.

Note: This is a decent movie about the origins of the band Carabao  that is entirely in Thai and does not contain any new music.

youngbao

Must see for fans of Carabao, but not as good as” Siang Pleang Heng Sereepaaap”

By Ann Norman (originally posted March 2014)

Young ‘Bao, is a must-see for fans of Carabao. However, it is overly reverent of its subject and so pales in comparison to the (maybe) sillier 1985 เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ “Siang Playng Heng Seyreepaap,” (Music of Freedom), the first movie about the band’s origins, where the band members played themselves. Both stories appear to be almost completely fictional and only agree on a few key points: Aed was constantly off in a corner writing new songs for the band with a clear sense of purpose; there was apparently an incident where the band was fired from their gig because Aed wouldn’t dress up; and he also was a heavy smoker. The new movie is interesting in showing us the political context: The Thammasat University massacre that caused many students activities to flee to the jungle to join the communists. It also caused Aed’s father to send him to the Philippines for study to keep him out of trouble. The actor who plays Aed in Young Bao, plays him constantly serious and gloomy, in complete contrast to the 1985 movie where Aed played himself. In that movie, Aed was utterly charming, upbeat, and always launching into a pep talk about how things weren’t so bad and they would make it if they kept trying. The old movie also had some long musical sections that were completely magical. For this new movie, the producers went to a lot of trouble to recruit young actors who are actual musicians. So why not let them play??!! The absence of any new live music was my biggest frustration with the new movie. I don’t believe the Young ‘Bao theme song, which is kind of interesting, was even written by anyone in the band Carabao. I think someone else wrote it for this movie.

Review of 25th Anniversary Album of Covers: “Mon Playng Carabao” (“The Spell of Carabao Songs”) มนต์เพลงคาราบาว

photo (9)

Support the artists and BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English!

Note: It looks like this album review was first posted in 2012 or 2013. Turns out I was a little confused. I discovered this album near the band’s 30th Anniversary and thought it was for the 30th Anniversary, then belatedly realized it had been done for the 25th Anniversary. Oh well . . . “Change ‘fresh” to ‘five years old’ and I stand by my review, lol . . . :

Review of 25th Anniversary Album of Covers: “Mon Playng Carabao” (“The Spell of Carabao Songs”) มนต์เพลงคาราบาว

by Ann Norman

Check out this fresh album of Carabao covers titled “Mon Pleang Carabao” [The Spell of Carabao Songs]. The old song by that title, released almost thirty years ago, proclaimed the Carabao mission statement—to produce mesmerizing music with a message—something that sticks with you long after the dance party is over. And the song invited the fans to “Come together to sing, make music.” Afterall, “Music isn’t a competition/There is truth and dreams in music.”

The invitation to participate in the music is what this album is all about. Notable Thai musicians (mostly of the older generation) have been invited to cover twenty six notable Carabao songs, and it seems they were encouraged to mix it up a little. For instance the rock and roll anthem “Bua Loy” has been turned into a reggae tune! The results are playful, fun, always interesting, and sometimes spell-binding.

Nga Carawan turns in a tremulous, haunting version of “Raeng Koi” (The Vulture Waits), which is actually better than the original. His voice is so vulnerable , I always fear it will break. (In the YouTube he is seen wringing his hands as he sings, as if he doesn’t know what to do with them or is too lost in the performance to care.) This is best song on the album. My second favorite cover is Aanon Saisaengjun’s slick, lounge lizard version of “Jeb Kung,” which is as perfect as it is hilarious. (Again, there is a must-see YouTube).

My prize for third place must be shared among the many women who cover songs on this album: Sunaree Rajchaseema’s “Ngaam Jai”; Thanachaporn Jarawanakul’s “Rak Tong Su,” Viyada Komarakul’s “Rak Khun Tao Fa,” and Rungruedee Pangponsai’s “Mai Saai,” among others. Women also contribute half in “Refugee” and in a very traditional version of “Yai Sum-aang.” I never saw the band as disadvantaged until now. Now I wonder why are there no female band members of Carabao? The female voices add something special here. I also confess my reluctant admiration for the two women who brashly rip through a stripped down “Khon La Fun,” shouting more than singing at the end—and I can’t help but sing along. That song is so infectious, there is no way to kill it.

One classic song that it IS possible to kill, as it turns out is “Telay Jai.” Just a voice and piano, at a horribly slow tempo with some weird reoccurring scratching sound like an old cassette tape player malfunctioning. Oh well . . mai bpen rai.

I need to mention the gorgeous instrumentation overall—violins and pianos and guitars. It seems that Keo Carabao (co-founder of Carabao, but not a current band member) has had a hand in this album. He plays guitar on some songs and, in the YouTubes, is seen nodding approvingly, reacting to the singers’ performances. I don’t see any of the other band members in the YouTubes, except for Aed Carabao, almost in disguise, sitting hunched over his harmonica in “Raeng Koi”—he never sings.

You will enjoy this album. Carabao has delivered on its fearless, youthful promise to make memorable music, and that is the fact celebrated in this album.

The Vulture Waits (Reng Koi) แร้งคอย

Lyrics and music by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul)
Album: ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) (1993)
This album is highly recommended. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: This is one of my very favorite Carabao songs. It is very vivid and describes a real place. (And yes, there is a field in the middle of this jungle.) This is the more exact version, but also check out my SINGABLE ENGLISH VERSION. “Older Sibling” and “Younger Sibling” is the word-for-word translation for “Pi” and “Nong”, but not necessarily the meaning. “Pi and Nong” could just as well be translated “Me and You” in this one, but for some reason, I wanted to preserve the connotation of closeness between these two people. They could easily be lovers. There are also other possible translations of “แก่ง” “geng” (the place where the one person waits for the other) including a small island or simply the town Kheng Koi. What do you see in this song?

This version by Nga Caravan blows me away. It is from “Mon Playng Carabao” (“The Spell of Carabao Songs”)  a tribute album of covers for Carabao’s 25th Anniversary:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ณ.ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอย
Na têe hàeng née koie mee ráeng koi
At this minute, a vulture quietly waits
เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย
fâo jàp jông mong pôo kon lóm hăai
Watching to see if people will fall and be lost
คือผู้เดินทางรอนแรมสัญจร
keu pôo dern taang ron raem săn-jon
A person walking this path on a journey
จะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ
jà kâam bpàa kăo dong pá-yaa fai
will cross his forest, Dong Payaa Fai [Jungle of the Fire Lord]
อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา
an mee săai náam tôt yaao sùt dtaa
That place has a stream stretching as far as the eye can see
มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
mee tiw têuak păa táa taai dàet lom
There is ridge of cliffs challenging the sun and the wind
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย
nûng hòm pĕun fáa tûng naa gàeng koi
Dressed in a sheet of sky, the field of Kheang Koi [Koi Rapids]
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart [my heart] waits for Younger Sibling [you] at the rapids.

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at those rapids
ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi
Right where the vulture guards and waits.
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at those rapids
ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi
Right where the vulture watches and waits

ณที่สายฝนกระทบหน้าผา
Na têe săai fŏn grà-tóp nâa păa
This minute rain is striking against the cliffs
แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง
wâew sà-gù-naa bin maa róng playng
From a distance [one] hears, a bird fly over, singing a song
ขับกล่อมกันเองชีวิตพงไพร
kàp glòm gan ayng chee-wít pong prai
The familiar, soothing sounds of forest life.
ใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลง
krai lâo kâo jai chee-wít ban-layng
Tell me, who understands the life of music?
ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา
châang mĕuan săai náam tôt yaao sùt data
Let it go like the river stretching as far as the eye can see!
เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
mĕuan tiw têuak păa táa taai dàet lom
Like the ridge of cliffs defying the sun and the wind!
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย
nûng hòm pĕun fáa tûng naa gàeng-koi
Dressed in the sheet of the sky, the fields of Kaeng Khoi
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at those rapids

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng (hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng)
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at the rapids (My heart waits for you at the rapids)

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย (ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย)
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi (dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi)
Right where the vulture guards and waits. (Right where the vulture waits.)
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng (hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng)
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at the rapids (My heart waits for you at the rapids)
ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอยเฝ้าคอย (ตรงที่อีแร้ง เฝ้าคอย)
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi (dtrong têe mee ráeng fâo koi)
Right where the vulture watches out and waits. (Right where the vulture waits.)

คอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
koi yàang ee ráeng fâo koi fâo koi
Like a vulture looks out and waits, [I] await.

Dream Chaser (Kon La Fun) คนล่าฝัน

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

NOTE: This may be one of the most inspiring songs ever written. The kind of thing people have tattooed on their arm (not a theoretical example). Here I am giving you the more exact translation done with the help of an anonymous foreign exchange student. I’ve also done a singable, rhyming translation which I encourage you to check out: SINGABLE ENGLISH VERSION. MUSIC FOREVER \m/

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
săeng dtà-wan pêung jà plòh pón kòp fáa
The sunlight just appears from the horizon
มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
mee way-laa hâi kon rao èek mâak maai
There is plenty more time for us again
พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
paa-chee wít gâao bpai sòo yang jùt măai
Take your life towards its goal
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
tĕung sìang bpen sìang dtaai gôr nâa long
Even if it’s perilous you should try
มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน
mong doo fáa fŏong nók gaa tîeow hăa gin
Watch the sky, the flock of crows looking for something to eat
ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา
bpai yang tìn daen glai sùt săai dtaa
Flying somewhere farther than you can see.
เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา
mĕuan yám dteuan wâa chee-wít lúan gèrt maa
Like the reminder that every life is born
แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน
sà-wăeng hăa dtòr sôo láe dîn ron
for seeking, fighting, and struggling.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี
kon bpen kon yôm bpà-bpon dûay chûa dee
Humans are people who naturally have good and evil mixed together.
ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย
nai sàk sĕe mee táng jon láe râm ruay
The honorable include both rich and poor
มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย
mee kwaam rák bpen rêuang raao an sòt sŭay
To have love is a beautiful thing
ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา
kwaam pìt wăng bpen kâe rêuang tam-má-daa
To have disappointment is only natural
ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า
fáa bêuang bon nám bêuang lâang din kwăang nâa
The sky above, the water below, the earth block the way
ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน
kâam bpai tèrt kwài kwáa kwaam fài făn
Cross over to grab your dream!
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once.
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด
máe nai kâang keun deuan daao an mêut mít
Even in months of darkness
ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย
yang mee sìt kít făn an chèrt-chăai
[You] still have the right to dream gloriously
ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล
dùt săeng tian nam taang sà-wàang glai
Like the candlelight lights the path brightly far ahead
ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน
dùt hìng-hôi prâang praai nai kâm keun
Like a sparkling firefly in the night
ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง
yeun dieow daai nai kwaam glua lòk dtua ayng
To stand alone in the fear that [you] lie to yourself
เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว
tâo gàp râyng rát bpai sòo kwaam lóm lĕo
Is the same as hastening towards failure
ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว
yang mí tan dâai long meu tam dee leo
[You] haven’t yet started to do [anything,] good or bad
กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน
glàp tòok bpleo fai kwaam glua păo dtua dton
[You] burn yourself in the fire of your fear

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม
pàen fáa gwâang kăo sŏong yài yang koie kâam
The wide sheet of sky, the gigantic mountain, you’ve crossed [both] before
ฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหม
făn ngót ngaam tăam nòi koie kâam măi
The beautiful dream, [I] ask [you] once, have you ever crossed?
ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล
bpai yang fàng têe dtâng făn an săen glai
Go to shore of the dream far away
แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง
dtàe sùt táai gôr dâai făn nán maa krong
But in the end you possess it.
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
long doo loie gèrt maa bpen kon lâa făn
Try out being a person who chases dreams
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
mee raang-wan făn fài hâi fài făn
The prize of the dream is to dream
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
săeng dtà-wan pêung jà plòh pón kòp fáa
The sunlight just appears from the horizon
มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
mee way-laa hâi kon rao èek mâak maai
There is a lot of time for us again
พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
paa chee-wít gâao bpai sòo yang jùt măai
Take your life onwards towards its goal
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
tĕung sìang bpen sìang dtaai gôr nâa long
Even if it’s perilous you should try
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
long doo loie gèrt maa bpen kon lâa făn
Try out being a person who chases dreams
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
mee raang-wan făn fài hâi fài făn
The prize of the dream is to dream
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.
[2X]

Thailand Unite! (Samakee Pratet Thai!) สามัคคีประเทศไทย

By Carabao คาราบาว
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai (2005)
Support the artist and BUY this album at eThaiCD.com.

Notes: The video for this song recalls how Thai people pulled together after the 2004 Tsumani.

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
Have happy memories. Have happiness wherever
จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
You should tell whoever that this land HERE
แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
Is the land legendary for people with impressive smiles.
จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
[You] must tell them that this is Thailand.

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
Sometimes [we’re] also cold, occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
pôo kon ruam mài bàeng hŭa jai hâi gàe gan
The new generation shares their hearts for each other

มีประเพณีโบราณ สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่
mee bprà-pay-nee boh-raan  sŏng-graan wan kêun bpee mài
[We] have an ancient custom: Songkran, New Year’s Day.
วันลอยกระทงของไทย ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
wan loi grà-tong kŏng tai nai keun pen deuan sìp sŏng
[Also] Thailand’s Loy Kratung, when the full moon returns in the twelfth month.
วัฒนธรรมยืนยาว ผู้คนรักใคร่ปรองดอง
wát-tá-ná-tam yeun yaao pôo kon rák krâi bprong-dong
A very long-lasting culture. People love each other and get along
เผ่าไทยทั้งผอง พี่น้องกันใช่อื่นไกล
pào tai táng pŏng pêe nóng gan châi èun glai
All Thais are brothers and sisters together, not distantly related

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
[We’re] sometimes also cold. Occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่ สำนึกในคุณแผ่นดิน)
pôo kon ruam mài săm-néuk nai kun pàen din
New generation appreciate how lucky you are in this country and do something for your country.*

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai land tai land tai land
Thailand, Thailand, Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite, Unite, Thailand!

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
Tai land tai land tai land
Thailand, Thailand, Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite, Unite, Thailand!

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
Have happy memories. Have happiness wherever
จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
You should tell whoever that this land HERE
แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
Is the land legendary for people with impressive smiles.
จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
[You] must tell them that this is Thailand.

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
Sometimes [we’re] also cold. Occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
pôo kon ruam mai bàeng hŭa jai hâi gàe gan
The new generation shares their hearts for each other

เรามีตะวันดวงเดียว ไม่มีพระจันทร์ดวงใด
rao mee dtà-wan duang dieow mâi mee prá jan duang dai
We have only one sun. There is no moon that
สว่างสดใส เท่าเรามองจากมุมนี้
sà-wàang sòt săi tâo rao mong jàak mum née
is as blazing bright as looking from this angle
มุมที่มีใจแห่งรัก แห่งความเมตตาอารี
mum têe mee jai hàeng rák hàeng kwaam mâyt-dtaa aa-ree
A perspective of love, kindness, and generosity
พวกเราน้องพี่ สามัคคีประเทศไทย
pûak rao nóng pêe  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
We’re all brothers and sisters. Unite Thailand!

(2X)

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai land tai land tai land
Thailand Thailand Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite , Unite, Thailand!

(3X)

*”săm-néuk” means realize/appreciate/be obligated to do something

เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea)

by Carabao [perhaps Lek Carabao who sings it?]
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This translation was one of the first done with no helpers, so beware . . .


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เฒ่าอ่ำ ลูกเลเมืองใต้
tâo àm lôok lay meuang dtâi
Old Man Am is a child of the ocean in a southern city
พำนักอาศัย อยู่ชายฝั่งทะเล
pam-nák aa-săi yòo chaai fàng tá-lay
Lives on the shore of the ocean
เติบโต มากับเรือตังเก
dtèrp dtoh maa gàp reua dtang-gay
Grows up with the fishing boat
อาชีพชาวเล เป็นชาวประมง
aa-chêep chaao lay bpen chaao bprà-mong
The profession of a sea person is fishing

สมบัติ คือเรือลำเก่า
sŏm-bàt keu reua lam gào
[His] property is an old boat
อายุรุ่นราว รุ่นคราวคนเฒ่า
aa-yú rûn raao rûn kraao kon tâo
[Its] age about the age of the old man
หาปลา ตั้งแต่ค่ำยันเช้า
hăa bplaa dtâng dtàe kâm yan cháo
[He] fishes from the evening till the morning
งานหนักงานเบา
ngaan nàk ngaan bao
[Whether] the work is heavy or light
เฒ่าอ่ำไม่ถอย
tâo-àm mâi tŏi
Old Man Am doesn’t give up (retreat)

ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านสมุทร
rói èt jèt yâan sà-mùt
One hundred and one, seven areas of the ocean
เรื่องราวมนุษย์ ได้เคยฟันฝ่า
rêuang raao má-nút dâai koie fan fàa
The story of humans is [they] have always been struggling
เฒ่าอ่ำ คือชายหาปลา
tâo àm keu chaai hăa bplaa
Old Man Am is a man who looks for fish
เหนือโชคชะตา
nĕua chôhk chá-dtaa
Gets over fate
ด้วยการกระทำ..
dûay gaan grà-tam ..
with action

เฒ่าเล โชกโชนชีวิต
tâo lay chôhk chohn chee-wít
Old man of the ocean has a soaking wet life
เรียนรู้ถูกผิด จากมหาสมุทร
rian róo tòok pìt jàak má-hăa sà-mùt
Learns and knows right and wrong from the ocean
ว่าคนเรา ย่อมมีวันสิ้นสุด
wâa kon rao yôm mee wan sîn sùt
That we people naturally have an end to our days
อันชีวิตมนุษย์ มีระยะเวลา
an chee-wít má-nút mee rá-yá way-laa
Human life has a span of time
ฤดูกาล ผลัดกันมาเยือน
réu-doo gaan plàt gan maa yeuan
Seasons of time alternate with each other, come pay a visit
ไม่สะทกสะเทือน
mâi sà-tók sà-teuan
not shaken
สายลมแสงแดด
săai lom săeng dàet
wind, sunshine
อายุ ปาเข้าไปหลักแปด
aa-yú bpaa kâo bpai làk bpàet
Age throws [one] into eight main ideas
ออดๆแอดๆ ของธรรมดา
òt òt àet àet kŏng tam-má-daa
Poor health is natural

ลุงแก เรือตังเกเก่า
lung gae reua dtang-gay gào
Uncle, old fishing boat.
รอยรั่วรอยร้าว ตามอายุขัย
roi rûa roi ráao dtaam aa-yú kăi
cracks and leaks follow with age
สองสิ่ง ร่วมทะยานไกล
sŏng sìng rûam tá-yaan glai
[If] two things run along together far
ร่วมวันร่วมวัย
rûam wan rûam wai
Share days, share age
จุดหมายเดียวกัน..
jùt măai dieow gan ..
[they] have one aim together

วันอุกาฟ้าเหลือง
wan u gaa fáa lĕuang
One day there is a yellow sky
ทะเลสะเทือน สายลมเป็นบ้า
tá-lay sà-teuan săai lom bpen bâa
The ocean is rising and falling (shaking), wind is crazy
แต่เฒ่าอ่ำ
dtàe tâo àm
But Old Man Am
ยังย้ำใจออกหาปลา
yang yám jai òk hăa bplaa
still wants to go out and fish
มันคือค่ายา ค่าพยาบาล
man keu kâa yaa kâa pá-yaa-baan
It’s the cost of medicine, the cost of nurses
อันชีวิตชาวประมงจนๆ
an chee-wít chaao bprà-mong jon jon
This is part of the life of a poor fisherman
อยู่ด้วยความอดทน
yòo dûay kwaam òt ton
Live with endurance

แล่นไปข้างหน้า
lâen bpai kâang nâa
Sail into the future
จุดหมาย ย่อมหมายชีวิตปลา
jùt măai yôm măai chee-wít bplaa
Goal is likely to be the goal of fish life
ไปนำกลับมา เลี้ยงชีวิตคน
bpai nam glàp maa líang chee-wít kon
Go, bring back, earn one’s living
ถึงลม ฝนกระหน่ำซ้ำเติม
tĕung lom fŏn grà-nàm sám dterm
When the wind and rain pounds more intensely

หนาวสั่นสะเทิ้ม ท้าทายคนกล้า
năao sàn sà térm táa taai kon glâa
Cold, shivering and trembling. Defy the guess of the bold person
ผู้เฒ่าก็รู้ อยู่เต็มอุรา
pôo tâo gôr róo yòo dtem u-raa
The old person knows in his full chest
หนทางข้างหน้า
hŏn taang kâang nâa
the course of the future
เป็นได้สองทาง
bpen dâai sŏng taang
There were two paths
ทางหนึ่ง รอดกลับมาถึงฝั่ง
taang nèung rôt glàp maa tĕung fàng
One path: escape from death back to the coast
อีกทางหนึ่งฝัง
èek taang nèung făng
And another path: buried
ร่างลงกลาง ทะเล
râang long glaang tá-lay
down into the center of the ocean,
ชายเฒ่า กับเรือตังเก
chaai tâo gàp reua dtang-gay
the old man together with [his] fishing boat
หันหน้าออกทะเล ไม่เห็นคืนมา
hăn nâa òk tá-lay mâi hĕn keun maa
[One] looks out to sea, doesn’t see [him] return

มรสุม พัดผ่านพ้นไป
mor-rá-sŭm pát pàan pón bpai
The storm blows on by
ท้องฟ้าสดใส ทะเลเงียบสงบ
tóng fáa sòt săi tá-lay ngîap sà-ngòp
The sky is bright, the ocean quiet and peaceful
ผู้คน ยังถกเถียงกันไม่จบ
pôo kon yang tòk tĭang gan mâi jòp
People still haven’t stopped disputing with each other:
ผู้เฒ่าชรา หายลงทะเล
pôo tâo chá-raa hăai long tá-lay
The old guy disappeared down into the ocean?
เฒ่าอ่ำ อำลาจากไป
tâo àm am laa jàak bpai
Or Old Man Am bid farewell and departed?
ไม่ใช่นิยาย ไม่ใช่วีรกรรม
mâi châi ní-yaai mâi châi wee-rá-gam
Not a fairy tale, not bravery
ใครจะรู้ ถึงการกระทำ
krai jà róo tĕung gaan grà-tam
Who knows the action
ของผู้เฒ่าอ่ำ ผู้เฒ่าทะเล
kŏng pôo tâo àm pôo tâo tá-lay
of that person, Old Man Am? [Only] the Old Man of the Sea.

Glass Cabinet Beauty Queen (Naang Ngaam Dtoo Grajok) นางงามตู้กระจก

By Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)

Note: A song about a woman whose family pressures into prostitution so she can send money home.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
Naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
Tears of the girl wash two cheeks. The wind just blows in
นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
Naa-lí-gaa bòk way-laa dang dteuan wâa loie way-laa non
The clock tells the time; the alarm clock says when it’s time to sleep
ทอดถอนใจให้คำนึง
tôt tŏn jai hâi kam neung
Sighs so [she] can consider
หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
wăng wan nèung hâi pàan bpai
[She] hopes one day it will pass
ร่างของเธอปรนเปรอชาย
râang kŏng ter bpron-bprer chaai
Her body satiates the man
ด้วยดวงใจแหลกเหลวระบม
dûay duang jai làek lĕo rá-bom
With her dear heart crushed and bruised

สังคมทราม ทรามเพราะคน
săng-kom-traam traam-prór-kon
Low society, low because of [low] people
ความยากจนใครทนได้
kwaam yâak jon krai ton dâai
Poverty, who can endure it?
พ่อก็แก่แม่ไม่สบาย
pôr gôr gàe mâe mâi sà-baai
Father is old, mother is sick
น้องหญิงชายวัยกำลังหม่ำ
nóng yĭng chaai wai gam-lang màm
Younger brothers and sisters are still young[and eating]*

ชํ้าเพราะความที่เธอจน
cham prór kwaam têe ter jon
[She] hurts because of her poverty
นี่หรือคนสังคมรังเกียจ
nêe rĕu kon săng-kom rang gìat?
This is the person that society hates?
ช่วยผู้ชายระบายความเครียด
chûay pôo chaai rá-baai kwaam krîat
[She] helps the man release stress.
สิบร้อยพันยันรัฐมนตรี
sìp-rói-pan yan rát-tà-mon-dtree
Ten, a hundred, a thousand until the prime minister**

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
bpen nuan naang nai àang naam?
To be a a fair-skinned lady in the bath***
เป็นนางงามตู้กระจก
bpen naang ngaam dtôo grà-jòk
To be the beauty queen in the glass cabinet ****
นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว
naam dtaa dtòk hŭa òk ter lóm lĕo
Tears fall, her heart falls
ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
krai jà róo krai jà hĕn krai jà bpen pôo hĕn jai
Who will know, who will see? Who will corroborate this is happening?
ใครจะมาคิดจริงใจ ผ่านเลยไปไม่จริงจัง
krai jà maa kít jing jai pàan loie bpai mâi jing jang
Who will come by and seriously consider? Or just pass by and not even care?

นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
Naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
The woman’s tears wash two cheeks. The wind just flows in
นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
Naa-lí-gaa bòk way-laa dang dteuan wâa loie way-laa non
The clock tells the time, as [when] reminding sleeping time is over

ทอดถอนใจไม่คำนึง
tôt tŏn jai mâi kam neung
[She] sighs [and] doesn’t think about it
หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
wăng wan nèung hâi pàan bpai
Hopes one day it will pass
เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
[It’s]so father and mother are comfortable
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
nóng yĭng chaai dâai lâo rian
Younger siblings can go to school

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า
bpen nuan naang nai àang naam?
To be a fair-skinned lady in the bath
เป็นนางงามตู้กระจก
bpen naang ngaam dtôo grà-jòk
To be a beauty queen in a glass cabinet
นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว
naam dtaa dtòk hŭa òk ter lóm lĕo
Tears fall, her heart falls

ใครจะรู้ใครจะเห็น ใครจะเป็นผู้เห็นใจ
krai jà róo krai jà hĕn krai jà bpen pôo hĕn jai
Who will know, who will see? Who will corroborate this is happening?
ใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงจัง
krai jà maa kít jing jai pàan loie bpai mâi jing jang
Who will come by and seriously consider? Or just pass by and not even care?

นํ้าตานองอาบสองแก้ม สายลมแย้มพัดผ่านมา
naam dtaa nong àap sŏng gâem săai lom yáem pát pàan maa
The woman’s tears wash two cheeks. The wind just flows in
นาฬิกาบอกเวลา ดังเตือนว่าเลยเวลานอน
naa-lí-gaa bòk way-laa ท dang dteuan wâa loie way-laa non
The clock tells the time, as [when] reminding sleep time is over

ทอดถอนใจไม่คำนึง
tôt tŏn jai mâi kam neung
[She] sighs [and] doesn’t think about it
หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป
wăng wan nèung hâi pàan bpai
Hopes one day it will pass
เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
[It’s] so father and mother are comfortable
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
nóng yĭng chaai dâai lâo rian
Younger siblings can go to school

เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย
pua pôr mâe bpen yòo-sà-baai
[It’s] so mother and father can be comfortable
น้องหญิงชายได้เล่าเรียน
nóng yĭng chaai dâai lâo rian
Younger brothers and sisters can go to school

*It really says the the younger brothers and sisters are still [baby word for eating]. หม่ำ (mum) is the baby word for eating. Also there is an idiom วัยกำลังกินกำลังนอน (the age of always eating and sleeping) that means “children.”
**Meaning everyone, from ordinary men up to the prime minister.
***In Bangkok there are spas for prostitutes.
**** “Naang Ngaam Dtôo Grà-jòk” (Glass Cabinet Beauty Queen) is the title of the song

Mae Saai แม่สาย

Lyrics by ยืนยง โอภากุล (Yuenyong Opakul aka Add Carabao)
Melody by Add Carabao, เล็ก คาราบาว Lek Carabao (ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai), and Thierry Mekwattana (เทียรี่ เมฆวัฒนา)

Album: ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) (1988)

Note: This is a song about a woman whose parents sell her to become be a prostitute in the city, or maybe pressure her to go so she can send them money. Mae Saai is  the name of the village.

The video in this song tells the story clearly:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฟากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรําไร
fâak fáa yaam yen hĕn săeng ram-rai
On the horizon twilight, a faint light
อาทิตย์จะลับโลกไป
aa-tít jà láp lôhk bpai
The sun quietly leaves the world.
พระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา
prá jan jà plòh kêun maa
The moon will arise
หมู่มวลวิหคเหินลมอยู่กลางเวหา
mòo muan wí-hòk hĕrn lom yòo glaang way-hăa
A flock of birds flies in the wind, hangs in midair
จะกลับคืนสู่ชายคา ชายป่าคือแหล่งพักพิง
jà glàp keun sòo chaai kaa chaai bpàa keu làeng pák ping
Will return to the roof. The edge of the forest is home
แต่น้องนางไยไม่เห็นกลับมา
dtàe nóng naang yai mâi hĕn glàp maa
But the girl, the women, why don’t [we] see [her] come back?

จากไปตั้งหลายปีกว่า
jàak bpai dtâng lăai bpèek wâa
She has left for many years.
ท้องนาบ้านเราเหงาจัง
tóng naa bâan rao ngăo jang
The paddy field and home are so lonely
ลมหนาวพัดโบกโยกเรือนจนคล้ายจะพัง
lom năao pát bòhk yôhk reuan jon kláai jà pang
A cold wind blows, sways the house like it might collapse
ผู้เฒ่าตายายลงนั่ง
pôo tâo dtaa yaai long nâng mèr ror dûay jai lêuan loi
Elderly grandfather and grandmother sit down absently to wait with uncertain hearts

นกน้อยจากท้องนาราคาถูก
nók nói jàak tóng naa raa-kaa tòok
A small bird from a cheap field.
เธอเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ขายไป
ter bpen lôok têe tòok pôr mâe kăai bpai
She is a child that [her] mom and dad cheaply sold away
กตัญญูบิดามารดาปานใด
gà-dtan-yoo bì-daa maan-daa bpaan dai
Obliges parents no matter how much
แม่สายจากเมืองเชียงฮาย ต้องไปสู่สังคมทราม
mâe săai jàak meuang chiang-haai dtông bpai sòo săng-kom saam
From Mae Saai, Chiang Hai, to the lowest society*

เมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไป
mêua róo sèuk dtua gôr săai gern bpai
When [she] realizes, [it] is already too late
หมื่นพันที่เธอผ่านชาย
muan pan têe ter pàan chaai
Thousands of men have passed by her **
หัวใจเธอจึงเย็นชา
hŭa jai ter jeung yen chaa
Consequently, her heart is cold
สังคมกระหนํ่าซํ้าสองเธอต้องติดยา
săng-kom grà năam sam sŏng ter dtông dtìt yaa
Society has insulted her. She becomes addicted to drugs,
ไม่คิดหวนคืนบ้านนา ปรารถนาเพียงยาเมา
mâi kít hŭan keun bâan naa bpràat-tà-năa piang yaa mao
Does not consider returning home, desires only to be drunk and get high

ผู้เฒ่าล้มป่วยคนช่วยไปบอก
pôo tâo lóm bpùay kon chûay bpai bòk
An old person becomes ill. A helpful person goes to tell [her]
เธอจึงจากเมืองบางกอก
ter jeung jàak meuang-baang gòk
She therefore leaves Bangkok
หวังไปให้ทันเวลา
wăng bpai hâi tan way-laa
Hopes to be in time
เอายาไปฝากเอาหมากเอาพลูเสื้อผ้า
ao yaa bpai fàak ao màak ao ploo sêua pâa
Takes medicine to give them. Takes betel nut and clothes
แม่สายที่เธอจากมาเหมือนวาจาว่าสายเกินไป
mâe săai têe ter jàak maa mĕuan waa-jaa wâa săai gern bpai
Mae Saai that she returns to is like words blaming: “Too late” ***
นกน้อยกลับมาแค่ทันพระสวด
nók nói glàp maa kâe tan prá sùa
The small bird comes back just in time for the monks’ chanting ****

ใครเล่าเจ็บปวดรวดร้าวเท่าสาวเมืองเหนือ
krai lâo jèp bpùat rûat ráao tâo săao meuang-hăy-neu
Who is hurting, in pain, as much as the young women of the northern town?
สังคมเมืองไทยใครฟังเขาคงไม่เชื่อ
săng-kom meuang tai krai fang kăo kong mâi chêua
In Thai urban society, someone who listens [to her] might not believe
ขายกินหมดแล้วเอื้องเหนือ ให้กับชายที่อู้บ่จ้าง
kăai gin mòt láew êuan nĕua hâi gàp chaai têe ôo bòr jâang
The northern women are sold out to the men that tell lies.

* Mae Saai is peaceful in contrast to the lower society
**Actually, “Ten thousand”
***Because” Saai” in “Mae Saai” can also mean “late”
****Obviously, the  grandparent has died. The monks are chanting for the death rituals.


This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.
 

Rainy Season’s Promises (Sanya Na Fon) สัญญาหน้าฝน

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)
Support the artists! Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: English translation by Ann and Pai. Here is a very unusual and interesting cover by Tattoo Color, available on the album “Carabao The Series”:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฟ้าในเดือนฝนฉํ่า คงนึกขําต่อคําสัญญา
fáa nai deuan fŏn cham kong néuk kăm dtòr kam săn-yaa
The sky in the in the months following rain probably laughs at promises
ฝนหล่นเทร่วงมา สายลมพัดพายิ่งรนร้อนใจ
fŏn lòn tay rûang maa săai lom pát-paa yîng ron rón jai
Rain pours, wind blows, [I’m] even more anxious
ไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝน
năi wâa bpai láew glàp nâa fŏn
Who says they will go [but] come back in the rainy season?
ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้
krai bpen kon săn-yaa ao wái
Who is the person who makes a promise?

ทิ้งให้รอทุกข์ทนเท่าไหร่ คนอย่างเงี๊ยะก็มี
tíng hâi ror túk ton tâo rài kon yang ngia gôr mee
How much [I’ve] thrown away waiting! How much [I’ve] suffered! Some people are like that.
ฝนเจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับคนผิดสัญญา
fŏn jâo jong lăi glàp bpai ror ráp kon pìt săn-yaa
Can something bring her back? I wait to go pick up the person who broke her promise
ฝนคอยสมนํ้าหน้า อย่าเพิ่งตกมาข้าแสลงใจ
fŏn koi sŏm naam nâa yàa pêung dtòk maa kâa sà-lăeng jai
The rain holds off, which serves me right. [It] doesn’t just fall because I have hurt feelings.
เดือนเป็นปีล่วงผ่านไปแล้ว
deuan bpen bpee lûang pàan bpai láew
More than a year passes already
แก้วตาเจ้าแหกตาใช่ไหม
gâew dtaa jâo hàek dtaa châi măi
The cheater deceives, right?
รู้อย่างงี้ไม่คิดรักใคร กัดจิ้งหรีดมันกว่า
róo yàang ngée mâi kít rák krai gàt jîng-rèet man gwàa
[After] experiencing something like this, I don’t think I love anyone. The bite of a cricket, it’s better

มองเห็นควายตัวผู้ตัวเมีย
mong hĕn kwaai dtua pôo dtua mia
Seeing a male and female buffalo
คลอเคลียแล้วให้คิดอิจฉา
klor klia láew hâi kít ìt-chăa
nestling close, it makes [me] feel jealous
เป็นควาย….มันไม่มีปัญญา
bpen kwaai …. man mâi mee bpan-yaa
To [only] be a buffalo . . . it doesn’t have knowledge
ปัญหาเลยไม่มี
bpan-hăa loie mâi mee
It doesn’t have any troubles at all.

ได้แต่หวัง หวัง หวังว่าสักวันหนึ่ง
dâai dtàe wăng wăng wăng wâa sàk wan nèung
I hope, hope [for] that one day
ถึงได้คอย คอย คอยเธออยู่อย่างนี้
tĕung dâai koi koi koi ter yòo yàang née
Until then [I] can still wait, wait wait for her like this
แล้วมาหลอก หลอก หลอกให้ฉันตายใจ
láew maa lòk lòk lòk hâi chăn dtaai jai
Then [she] cheats, cheats, cheats until I totally believe
ลือไปทั้งตําบล
leu bpai táng dtam-bon
the rumors all over the village**

ถ้าฉันมีเงินทอง มากมายหลายหมื่น
tâa chăn mee ngern tong mâak maai lăai mèun
If I had lots and lots of money,
คงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้า
kong mâi yeun ror ter jon fŏn mòt fáa
[I] might not stand [here,] waiting until there’s rain
ฉันจะจ้างเครื่องบินหว่านฝนลงมา
chăn jà jâang krêuang bin wàan fŏn long maa
I [would] hire a plane to seed the rain to come down,
ต่อสัญญาฝนเทียม
dtòr săn-yaa fŏn tiam
contracting for artificial rain

(2X)

รักจนใจปี้ป่น เกิดเป็นคนทําตัวไม่เจียม
rák jon jai bpêe bpòn gèrt bpen kon tam dtua mâi jiam
Love is unable to help with a broken heart. I was born a person who overrates himself.
ขวัญไม่ควรคู่เรียม
kwăn mâi kuan kôo riam
Kwan isn’t appropriate for Riam*
ไม่เหมือนนิยายจากคลองแสนแสบ
mâi mĕuan ní-yaai jàak klong săen sàep
[It’s] not like a fairy tale from Sean Seap Canal
วันที่เธอได้จากไปไกล
wan têe ter dâai jàak bpai glai
The day you went far away . . .
ใครจะรู้ไปแล้วโกยแนบ
krai jà róo bpai láew goi nâep
Anyone this happens to would run off
รักมันมีมากมายหลายแบบ เจ็บทั้งแสบทั้งคัน
rák man mee mâak maai lăai bàep jèp táng sàep táng kan
There are many kinds of love: hurt, pain
ถึงเธอไปไม่กลับ ยังคอยนับวันเดือนข้างฝา
tĕung ter bpai mâi glàp yang koi náp wan deuan kâang făa
When you left and didn’t return, I continued to wait, counting the days and months on the wall
ปฏิทินดารา ยังส่งยิ้มมาถากถางหัวใจ
bpà-dtì-tin daa-raa yang sòng yím maa tàak tăang hŭa jai
A calendar star still directs a smile at my foolish heart
โดนเขาคาบไปหมํ่าเสียแล้ว
dohn kăo kâa bpai mam sĭa láew
She ran away with some guy
เอ็งไม่ต้องทําสงกะสัย
eng mâi dtông tam sŏng gà săi
I don’t even have a doubt
หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ
lŏng meuang grung táng yaao táng yài jâang gôr hăa mâi jer
[She’s] lost in the capital, so big and wide, even if I hire someone to search, I still wouldn’t find [her]
หลงเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ
lŏng meuang grung táng yaao táng yài jâang gôr hăa mâi jer
Lost in a capital so huge, if I hire someone to search, [we] still wouldn’t meet up***

*Kwan and Riam are characters in a Thai movie. From “Time Out Film Guide” : “Kwan and Riam are village sweethearts in the 1930s, separated when Riam is sold off into domestic servitude in Bangkok by her impoverished father.”

**Actually, a tambon is a subdistrict rather than a village.

***The last two lines are the same in Thai; I gave two slightly different, English translations.

My Heart Isn’t Calloused Enough ใจฉันไม่ด้านพอ

By Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล, aka Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)

Note: There is of course ambiguity with the pronouns. In particular, I’m not sure who promised they’d “love to death” who, so I took my best guest. I wish English had a word meaning “he/she.” :? SORRY! Pi Lek and Pi Ree are band members Lek Carabao and Thierry Mekwattana. BUY THIS AMAZING ALBUM from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Here is a live version:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ไม่ได้เล่นกีตาร์แค่ห้าวัน นิ้วที่เคยด้านก็บางลง
mâi dâai lên gee-dtâa kâe hâa wan níw têe koie dâan gôr baang long
I haven’t played guitar for five days. Fingers that used to be calloused get soft.
ผิวบางๆมันทำให้เจ็บ แค่ความเจ็บกายไม่เท่าเจ็บใจ
pĭw baang baang man tam hâi jèp kâe kwaam jèp gaai mâi tâo jèp jai
Thin skin makes it hurt. But physical pain can’t match the pain of the heart.
เจ็บที่ใจมาโดนเขาหลอก เขาบอกว่ารักๆเราจะตาย
jèp têe jai maa dohn kăo lòk kăo bòk wâa rák rák rao jà dtaai
Pain in the heart strikes when he’s been deceived. [She?] says [she?] loves [me?] to death.
เธอทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ…
ter tíng rao bpai tíng rao bpai jai chăn mâi dâan por …
She throws me away, [just] throws me away. My heart isn’t calloused enough.

หรือเธอเห็นความรักเป็นแค่ของเล่น เล่นเช้าเบื่อเย็นโยนลงท่อ
rĕu ter hĕn kwaam rák bpen kâe kŏng lên lên cháo bèua yen yohn long tôr
So you see love as only as a toy? Play [with it] in the morning, be bored [with it] in the late afternoon, [then] throw [it] down the drain?
พี่รี่ว่าความรักมันเหมือนผีหลอก พี่เล็กบอกผีหลอกเคยเจอกันที่ไหน
pêe rêe wâa kwaam rák man mĕuan pĕe lòk pêe lék bòk pĕe lòk koie jer gan têe năi
Pi Ree  says love is like a frightening ghost. Pi Lek says to this ghost,”[Excuse me,] where have we met before?”*
มีไหมใครเคยโดนผีหลอก เขาบอกว่ารักๆเราจะตาย
mee măi krai koie dohn pĕe lòk kăo bòk wâa rák rák rao jà dtaai
Is there someone who has run into this scary ghost before? It says it loves me to death.
เธอทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ…
ter tíng rao bpai tíng rao bpai jai chăn mâi dâan por …
She throws me away, [just] throws me away. My heart isn’t calloused enough.

พอกันทีความรักลมๆแล้งๆ เหมือนโดนเขาแกล้งให้คอยกลุ้มอกกลุ้มใจ
por gan tee kwaam rák lom lom láeng láeng mĕuan dohn kăo glâeng hâi koi glûm òk glûm jai
[It’s] hard to bear futile love, like he’s being teased so that he waits and worries.
ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเป็นเรื่่องที่เป็นไปได้
bprà-wàt sàat jà sám roi bpen ruang têe bpen bpai dâi
It is possible that history will repeat.
ก็เธอไม่เปิดประตูหัวใจ ให้ฉันเข้าไปหลบฝน
gor ter mai bpèrt bprà-dtoo hŭa jai hâi chăn kâo bpai lòp fŏn
She won’t open the door of her heart so I can come in out of the rain

เปียกปอนทั้งตัว เปียกปอนทั้งใจ
bpìak bpon táng dtua bpìak bpon táng jai
[My] whole body is drenched. [My] whole heart is drenched
เปียกปอนทั้งตัว ทั้งตัวทั้งหัวใจ…
bpìak bpon táng dtua táng dtua táng hŭa jai
Soaked [my] whole body and soul.

*Pi Lek says to the ghost, “Where have we met before?” in a dismissive way, in the same sense as the English phrase, “Excuse me, have we met before?”

ดอกไม้สีชมพู (Dok Mai See Champoo) Pink Flower

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This is a heartwrenching song about the plight of a transgendered person. P’Aed sings in the first person as the transgendered person. A true Song for Life. We also have a SINGABLE ENGLISH TRANSLATION.

เหมือนฟ้าแกล้งเรามาเกิด
mĕuan fáa glâeng rao maa gèrt
As if heaven was teasing me when I was born
เกิดมีกายไม่ตรงใจ
gèrt mee gaai mâi dtrong jai
I was born with a body not in line with my heart
ใจเป็นหญิง ตัวเป็นชาย
jai bpen yĭng dtua bpen chaai
My heart is a girl, my body is a boy.
ดั่งดอกไม้สวยแต่ไม่หอม
dàng dòk máai sŭay dtàe mâi hŏm
Like a beautiful flower that doesn’t smell good
มีรักที่คนดูหมิ่น
mee rák têe kon doo mìn
I have a love that onlookers insult
อยากจะบินหนีไปไกล
yàak jà bin nĕe bpai glai
I want to fly away far away
โลกของเราอยู่หนใด
lôhk kŏng rao yòo hŏn dai
In this world of ours when is there ever
ที่มีผู้ชายยอมเด็ดดอม
têe mee pôo chaai yom dèt dom
a man willing to deeply inhale [the fragrance]

หอมหวนยวนใจ เป็นดอกไม้สีชมพู
hŏm hŭan yuan jai bpen dòk máai sĕe chom-poo
My fragrance stimulates the heart. I’m a pink flower
อ้างว้างพร่างพราย สุดเดียวดายและหดหู่
âang wáang prâang praai sùt dieow daai láe hòt-hòo
lonely, shimering. In the end, I’ll be alone and depressed
อยากกรีดร้องให้โลกรู้
yàak grèet róng hâi lôhk róo
I want to scream and cry so the world knows
ถามเขา เราผิดตรงไหน
tăam kăo rao pìt dtrong năi
Ask them, Just where am I wrong?
ผิดหรือใจเราเป็นหญิง
pìt rĕu jai rao bpen yĭng
Am I wrong that my heart is a girl?
ผิดไหมกายเราเป็นชาย
pìt măi gaai rao bpen chaai
Am I wrong that my body is a boy?
ตัวเรายังไม่เข้าใจ
dtua rao yang mâi kâo jai
My body I still don’t understand
จะให้ใครมาเข้าใจ
jà hâi krai maa kâo jai
I want to have someone to come and understand me [enter my heart]

ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก
dòk máai mâi mee sìt lêuak
A flower doesn’t have the right to chose
เหล่าแมลงมาดมดอม
lào má-laeng ma dom dom
A group of insects come to smell
ก้มหน้ารับกรรมช้ำชอก
gôm nâa ráp gam chám-chôk
Bow the head and accept the bruising.
เป็นไม้ดอกสีชมพู
bpen máai dòk sĕe chom-poo
I’m a pink flower.

หอมหวนยวนใจ เป็นดอกไม้สีชมพู
hŏm hŭan yuan jai bpen dòk máai sĕe chom-poo
My fragrance stimulates the heart. I’m a pink flower
อ้างว้างพร่างพราย สุดเดียวดายและหดหู่
âang wáang prâang praai sùt dieow daai láe hòt-hòo
lonely, shimering. In the end, I’ll be alone and depressed
อยากกรีดร้องให้โลกรู้
yàak grèet róng hâi lôhk róo
I want scream and cry so the world knows
ถามเขา เราผิดตรงไหน
tăam kăo rao pìt dtrong năi
Ask them, Just where am I wrong?
ผิดหรือใจเราเป็นหญิง
pìt rĕu jai rao bpen yĭng
Am I wrong that my heart is a girl?
ผิดไหมกายเราเป็นชาย
pìt măi gaai rao bpen chaai
Am I wrong that my body is a boy?
ตัวเรายังไม่เข้าใจ
dtua rao yang mâi kâo jai
My body I still don’t understand
จะให้ใครมาเข้าใจ
jà hâi krai maa kâo jai
I want to have someone to come and understand me [enter my heart]

ดอกไม้ไม่มีสิทธิ์เลือก
dòk máai mâi mee sìt lêuak
A flower doesn’t have the right to chose
เหล่าแมลงมาดมดอม
lào má-laeng ma dom dom
A group of insects come to smell
ก้มหน้ารับกรรมช้ำชอก
gôm nâa ráp gam chám-chôk
Bow the head and accept the bruising.
เป็นไม้ดอกสีชมพู
bpen máai dòk sĕe chom-poo
I’m a pink flower.

เป็นไม้ดอกพรางชมพู
bpen máai dòk praang chom-poo
I am a flowering plant that conceals its pinkness

ช้างไห้ (Chang Hai) Elephant’s Lament

By แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) (1993)
This album is highly recommended. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: Translation by Ann Norman with help from Tahmnong at Deungdutjai.com (an AWESOME website with thousands of translations of Thai songs into English.)


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฮือ
Huu-ooo
Ohhhhhh
เกิดมาเป็นช้าง
gèrt maa bpen cháang
[I was] born an elephant
มีแต่ทำงานหนัก
mee dtàe tam ngaan nàk
[I] have only hard work,
ชักลากไม้ซุงเถื่อน
chák lâak máai sung tèuan
dragging logs for illegal logging,
เดินป่าพาคนเที่ยว
dern bpàa paa kon tîeow
walking the forest taking people on tours,
เรี่ยวแรงน้อยถอยลง
rîeow raeng nói tŏi long
[My] minimal strength deteriorates
เขาก็มอมยาม้า
kăo gôr mom yaa máa
So they pump [me] with amphetimines

ฮา…ฮา…
Haaaa … Haaa . . .
Haaaa. . . haaa. . .
ฮือ…..
Huuuu . . .. .
Oooohhhh . . .

เกิดมาเป็นช้าง
gèrt maa bpen cháang
I was born an elephant
เหลือเพียงแค่สองสายพันธ์
lĕua piang kâe sŏng săai pan
There are only two lines left:
เอเซีย อัฟฟาริกัน
ay-sia àf-faa-rí-gan
Asian and African
นับวันช้างลดจำนวน
náp wan cháang lót jam-nuan
Each day, the elephants are reduced in number
จวนเจียนจะสูญไป
juan jian jà sŏon bpai
Just about melted away
แสนเสียดายพันธ์ช้าง
săen sĭa daai pan cháang
What sad regrets for the elephants!

ฮา…ฮา…ฮา…
ha . . ha. . .ha . .
Haaa . . haaa . . haaa . .
ฮือ..
Hu . . .
Oh . . .

ป่าไม้ได้ถูกทำลาย
bpàa máai dâai tòok tam laai
The forest has been destroyed
ช้างล้มตาย
cháang lóm dtaai
The elephant passes away
เพราะถูกใช้ทรมาน
prór tòok chái tor-rá-maan
Because they used torture,
คนเอยไม่เคยสงสาร
kon oie mâi koie sŏng-săan
people never had pity,
รีดแรงงาน
rêet raeng ngaan
squeezed out labor
จนขาหักหลังโกง
jon kăa hàk lăng gohng
until the limbs were bent from having broken bones
ยามสัตว์ใหญ่ล้มตาย
yaam sàt yài lóm dtaai
[It is] the period when large animals die
โหรทำนายถึงความมั่นคง
hŏhn tam naai tĕung kwaam mân-kong
The astrologer predicts that to reach stability
แผ่นดินนี้ก่อนธงไตรรงค์
pàen din née gòn tong dtrai-rong
[In] this country, before the three-colored flag,
เรายังคงชักธงรูปช้าง….
rao yang kong chák tong rôop cháang ….
we probably should continue to raise the flag with the picture of the elephant!

ช้างตายทั้งตัว
cháang dtaai táng dtua
[When] elephants die, every one
เอาใบบัวไปปิดไม่มิด
ao bai bua bpai bpìt mâi mítt
laying a lotus flower over it, won’t hide the elephant
คำสุภาษิตให้ขบคิดดูซักหน
kam sù-paa-sìt hâi kòp kít doo sák hŏn
The words of this proverb, we should take seriously*
ก่อนกลายเป็นเรื่องเศร้า
gòn glaai bpen rêuang sâo
before it becomes a tragedy
เรื่องราวช้างกระทืบคน
rêuang raao cháang grà-têup kon
The story where the elephant tramples people
จนตำรวจตัดสินด้วยปืนกล
jon dtam-rùat dtàt sĭn dûay bpeun gon
until the police decide by machine gun
สรุปผลตายตกไปตามกัน
sà-rùp pŏn dtaai dtòk bpai dtaam gan
In conclusion, they die accordingly

มีข้าวกินเพราะควาย
mee kâao gin prór kwaai
[We] have rice to eat because of buffalo
มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง
mee pàen din tai gôr prór cháang
We have Thailand because of elephants
องค์นเรศวรสร้าง
ong ná-ray-sŭan sâang
The king creates
เอกราชบนหลังพลายพัทกอ
àyk-gà-râat bon lăng plaai pát gor
sovereignty [independence] on the back of a bull elephant**
จนเมืองไทยได้เป็นบ้านเกิด
jon meuang tai dâai bpen bâan gèrt
Until Thailand can be our homeland
เราคนไทยล้วนเป็นผู้ก่อ
rao kon tai lúan bpen pôo gòr
All us Thais are people who produce
สวมใส่กำไลสร้อยคอ
sŭam sài gam-lai sôi kor
and wear bracelets and necklaces
ทำจากงาช้างอย่างนั้นเนรคุณ
tam jàak ngaa cháang yàang nán nay-rá-kun
made from ivory, like an ungrateful betrayal [of]
ช้าง…..
Cháang
The elephant!

มีข้าวกินเพราะควาย
mee kâao gin prór kwaai
We have rice because of buffalo
มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง
mee pàen din tai gôr prór cháang
We have Thailand because of the elephant
องค์นเรศวรสร้าง
ong ná-ray-sŭan sâang
The king creates
เอกราชบนหลังพลายพัทกอ
àyk-gà-râat bon lăng plaai pát gor
sovereignty/independence on the back of a bull elephant
จนเมืองไทยได้เป็นบ้านเกิด
jon meuang tai dâai bpen bâan gèrt
until Thailand is our homeland
ราคนไทยล้วนเป็นผู้ก่อ
rao kon tai lúan bpen pôo gòr
We Thai are all people who built
แผ่นดินเชิดหน้าชูคอ
pàen din chêrt nâa choo kor
a country that holds its head up proudly
มีสัตว์ชื่อช้าง
mee sàt chêu cháang
We have an animal called an elephant
ร่วมสร้างร่วมฝ่าฟัน….
rûam sâang rûam fàa fan ….
[who] shared in the building and shared in the struggle

เกิดมาเป็นช้าง
gèrt maa bpen cháang
[I] was born an elephant . . .
ช้างพลาย ช้างพังสีดอ
cháang plaai cháang pang sĕe dor
Short-tusked male and female elephants
ขอคนเข้าใจบ้างหนอ
kŏr kon kâo jai bâang nŏr
want you to understand
ขอช้างอยู่ประสาช้าง
kŏr cháang yòo bprà-săa cháang
that elephants should live like elephants,
คนอยู่ประสาคน
kon yòo bprà-săa kon
and people live like people
โลกก็สันติสุข….
lôhk gôr săn-dtì sùk ….
The world will then be calm and tranquil

* To “to hide an elephant under a lotus leaf” means to try and hide a major thing that is too big to be hidden, so as to avoid dealing with it. In this case, what is being hidden is an actual elephant!

**This line is about King Naresuan, who won Thailand’s freedom from Burma on the back of his Elephant, Patkor.

A note about buying the music

I have been asked where is the best place to start in getting into Carabao. You can start anywhere. If I were you, I would buy the latest album that came out and work backwards. The band has gotten better over time. My sons relate best to the most recent albums. But if you like music from the 80s or 90s, buy from that decade. “Made in Thailand” was the breakout album that sold 4 million copies thirty years ago. One might want to own that album, but if so, you probably want the “Gold Edition” which includes both the original version and a version rerecorded with modern recording technology. Money from “Made in Thailand” was used to build what was for many years the best recording studio in Thailand. Thus, later albums sound even better than “Made in Thailand.” Or buy the various giant greatest hits collections available on mp3 for practically nothing. However, you lose some sound quality (not to mention the cover art and, sometimes, lyrics with guitar cords) if you buy a disc of 50 mp3s rather than the corresponding albums. Most CDs from Thailand will play on American CD players, but about about 30% will not. Be prepared for the possibility that you will have to play your Thai CD through your computer or move it from your computer onto other devices.

When buying concert DVDs be aware of the zone problem. Thai DVDs will not play on most US DVD players but they will play on computers. American fans must watch the concert on a computer hooked to a good sound system.  Again, the best place to start is the most recent concert DVD: “Rock Never Dies, Kwai Ever Dance,” which takes place on Aed Carabao’s property outside his house in Sataheep. The next-best concert is the band’s thirty-year anniversary extravaganza “Velodrome Returns” at the Velodrome Stadium. Going back a little farther, check out “Diary of Carabao,” a several day concert out in the country with the fans camped out in tents.

I have had almost no success finding the music on iTunes. Actually, I can find it, but I can’t buy it with a US credit card. English speakers in other countries may be able to do it. I am able to buy songs by the younger Thai groups like Thaitanium and Bodyslam on iTunes, including their songs featuring Aed Carabao.

For now, eThaiCD.com is where I buy all my Thai music and videos. Their website is in English and you can write to them in English with any question. The music is inexpensive and there is free shipping. Type “Carabao” into their search box and go!

Review of the Pink Album กันชนหมา “Gan Chon Ma” (Bumper Dog) by Yuenyong Opakul

Review by Ann Norman (first posted on facebook May 28,2012)

photo (8)

Support the artist and BUY THE ALBUM HERE at eThaiCD.com. Shop for Thai music entirely in English from the wonderful people at eThaiCD.

I was doubtful about this last album when I learned that its title track, a playful 1950s-style tune is about dogs getting hit by cars. I was even more confused when I realized these were real dogs Aed Carabao had owned (I guess one survived), and that it’s an animal rights song “straight from the heart,” as he makes clear in the album notes. One of the most endearing things about Carabao, and it’s lead singer/songwriter, is they apparently never heard the “rule” that all pop songs are supposed to be about teenage love. Aed Carabao consistently breaks the conventions about how to be a musical artist — which helps to make him possibly the best in the world. So . . . I bought the album.

I heard Khun Aed say the album is supposed to be “sabai sabai” (สบายสบาย). It really, really is. Very, very soothing to the soul. My sister said it sounds like Hawaiian music. That’s about right. I’m still not a huge fan of the title track (though it gets high marks for originality), but each song into this album is better than the one before. Five songs at the end are absolutely perfect, including one that made me cry—for reasons I couldn’t put into words. It was just so sad and beautiful.* My Thai isn’t good enough to understand a song immediately on the first listen, so I asked my Thai foreign exchange student what this song is about. I’ve discovered that every time a Carabao tune is particularly striking, so is its topic. My “helper” guesses that this song is about the recent political strife that divided the Thai people.

A special treat for me is the final song, in English: “ Keep Joy” (the Thai version is equally good). It summarizes the feel of the whole album, which is mature and reflective: “Keep joy, keep joy/ Remember the good/ And let the sad past die.”

Khun Aed says in the notes to the album that “I’ve come to the stage of life that can be compared to early afternoon . . . and I’ve come to the conclusion that above all the thing the world needs most is love. Of course this need for love applies to nature and to our fellow human beings, but we should not forget the animals who share this planet with us, including man’s best friend, the dog. . . . .I feel that it is not worth living in a world without love, and I’m certain that this is the consensus of opinion among the people in every corner of the earth.”

Yep! Which explains our 4,000+ international fans of Carabao!!!!

*At the risk of getting it wrong (my helper isn’t here), this song is แสงทองส่องทาง (Saeng Tong Song Taang).

OTHER SONGS FROM THIS ALBUM, translated here at CarabaoinEnglish:

บ่อเยี่ยะโจ่ย ‎Baw Ye-ya Joi (No Big Deal) 
บาร์กู Ba Gu (My Bar)
ใจตามน้ำ ‎Jai Dtam Nam (The Heart Follows Water)
เดินทัพทางไกล Dern Tap Taang Glai (March Troops a Long Distance)

Review of the Concert DVD “วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา” (Wan Waan Mai Mi Kow, Wan Nee Mai Mee Row”)

photo (7)

By Ann Norman (first posted as a review at eThaiCD.com not long after the DVD was released; no date available)

This concert was special because it showcased the legendary Aed Carabao’s work from two recent solo albums: “Wan Waan Mai Mee Kow” (a great album) and “Gan Chon Maa,” (a nearly perfect album). And the concert took place AT HIS HOUSE on the front porch!!! Honestly, his voice wasn’t perfect that night, he was stretching for the high notes, but his candid remarks between the songs made the concert for me. Most starling, something he said while introducing a cover of Neil Young’s “Heart of Gold” makes me believe that classic may have sparked an idea for the even more remarkable “Telay Jai.” As if to confirm my theory, “Telay Jai” was performed just two songs later (by a woman I don’t recognize). Among the older songs, “An Sung Su Ky” was a high point. And near the end he performed a memorizing version of a his “Maa Tuh Maa Rong Pleang” (Come on and Sing a Song)–a song in which music has the power to bring about utopia. I hadn’t actually cared for this meandering song until I saw him do it live. It claims that while the music is playing “heaven also stays bound to Earth.” Yep … at least that’s what it often seems like, while I’m under the spell of this exceptional singer/composer.

WARNING: But be aware of the zone problem. You may have to play your DVD on a computer.

Review of Aed Carabao’s แอ๊ด คาราบาว solo album “วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา” (Wan Waan Mai Mi Kow, Wan Nee Mai Mee Row”)

photo (6)

Support the artist and BUY THE ALBUM HERE from the wonderful people at eThaiCD.com. You can shop for your Thai CDs entirely in English and contact them in English.

Review by Ann Norman (This review was first posted January 11, 2013)

There is one perfect, shining song on this album, the title song, “Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mee Row.” [If  Yesterday There Wasn’t Her, Today There Wouldn’t be Us]. Khun Aed explains that he was inspired to write this for his mother and for all mothers; that all mothers are saints to their children. This emotional tribute is delivered so earnestly, just the singing voice brings tears to the eyes, but, as always, the lyrics are more amazing than the tune. I don’t know about all mothers, but my mother was a saint, and so apparently was Aed’s mother. (Since her death, he is often seen wearing a T-shirt with her picture).  According to this song, mothers teach us to “fly against the wind.”  Another line that reduces me to tears:  “Just seeing her, young men and women can fly off to the distant shore of their dreams.”  Oh, and the song doubles as a tribute to the band Carabao and their community of fans. “Kow” in the title can mean “him/her” OR “horns” as in the hand signal:  \m/.  So the main meaning of the title is “If yesterday there wasn’t her [our mothers], today there wouldn’t be us.” But the second meaning is “If yesterday there wasn’t the buffalo horns [ \m/ ], today their wouldn’t be us [the community of fans].”  That’s kind of cool!

The second most-interesting song on this album is a song honoring Aed Carabao’s friend Ron Amero, a Canadian who moved to Thailand, set up a bar in Pattaya where Lam Morrison would play (Lam Morrison is the Thai musician honored in an older Carabao song “Guitar King”). Ron rode motorcycles with friends in the band, and even travelled with them on tour for a while. Right before dying of cancer, Ron asked to be buried on Aed’s property (in Sattahip) so he could be near his friend. And Aed said yes!!! So Ron is buried on Aed’s property!! This is a rousing country song (it even ends with a “Yee-Ha!”). It tells a happy story: Ron is buried near his friend Aed, where it is warm, and “they can watch the stars together”; and so in some sense, “Tiger Ron will never die.”  Once again, Khun Aed sings some lines in English. Alas, Khun Aed speaks English about as well as I speak Thai, so the results are less than perfect. Or maybe the muddled pronunciation is fitting, as this song explains a cross-cultural friendship that took place despite the problems of language. The challenges of communication are even mentioned in the song. Both the story and song reflect the artist’s openness of heart to this whole complicated, muti-faceted world—a quality this farang highly appreciates in all of Aed’s work.

This is the second solo album Aed Carabao has released within a one-year period. The last album, improbably titled, “Gan Chon Ma” or “Dog Bumper” deserves to be a classic alongside early Carabao albums. (I reviewed “Gan Chon Ma” [กันชนหมา] earlier).  Almost every single song on that album (with the possible exception of the title song) was wonderful, and I described that album as “soothing to the soul.” This album does not rise to that level. It seems to be a collection of pretty good songs by a composer who can’t stop creating and experimenting—and wants to share whatever decent material he has with the fans. Several of the songs on this album sound like covers of English-language songs that I heard in the 1970s or 1980s, but I can’t quite remember their names. [Edit: One is a cover of “Four Strong Winds” made famous by Neil Young–just the tune, with totally different lyrics.] One song [ไม่อยากทน] that does have an original-sounding tune begins with a line that translates, “I don’t want to talk about it anymore.” I know from the internet, that Khun Aed has recently been singing (very beautifully) the English-language song, “I Don’t Want to Talk about It” by Danny Whitten.  My theory is he got hooked on this song, and felt inspired write something in Thai with a similar theme.

One song on the album is called “0 = 1”. It has a catchy tune, and may have great lyrics as well. I don’t know because I’m not able to follow enough of the words, or maybe I don’t understand the particular metaphor being used. “Baan Suan Chaingmai” [บ้านสวนเชียงใหม่] is a pretty country song, with some Hawaiian ukulele thrown in, about going home to Chaing Mai, where he birds are always singing and people are relaxed. The final song on the album is a very simple, meandering song that has the feel of a live recording. In fact, it feels like we are listening to Khun Aed compose a song on the spot—like he is making  up  the words as he goes along. If I am hearing the lyrics right, he is asking the fans to “Come Sing a Song” with him in some utopian, heaven-like place where there is no crying, there is only singing, and all is well, and it’s like this forever. It ends with the lyrics, “la, la, la, la . . . la, la, la, la.”  It’s a peculiar song, very plain, and I can’t decide if I like it. But it does capture the essence of Aed Carabao, “the man who has the breath of music”: He is continually singing and composing, as if he can’t stop.  Anyway, his fans are hoping this is the case.

Music forever! \m/

Support the artist and BUY THE ALBUM HERE from the wonderful people at eThaiCD.com. You can shop for your Thai CDs entirely in English and contact them in English.

Review of the concert DVD “Rock Never Dies, Kwai Ever Dance”

Kwai ever dance

By Ann Norman  (I wrote this instantly after watching the concert on DVD, and posted it for my friends on facebook. It was posted June 12, 2014)

My Review of the Concert DVD: That was totally awesome. Like the 30th anniversary concert, they played almost 50 songs over 3 hours, with half of those strung into one long medley, with time for just one or two verses of each. There was almost no talk, they just transitioned from one song to the next. As the title suggests, the theme was rock and roll, including sam cha. I was thrilled that the playlist included about half the songs on the newest (28th) Carabao album, including my new favorite “Santana Carabao.” A totally amazing version of that song was played that night, better than on YouTube or the album itself. I was also delighted to hear my old favorite “Me Kow Dee Ma Bok” มีข่าวดีมาบอก which I haven’t heard in forever. Unlike the 30th anniversary concert, there was almost no audience. This was a concert at Aed Carabao’s home in Sattahip and they did it all for a very lucky, very exclusive group of about 50 people, it looks like, plus those of us who buy this DVD. It was P’Aed’s birthday that day and he appears to be in a great mood, and was sounding great. These days it’s hit or miss with his voice, but he was on that night. The whole thing concluded with an a loooooong jam session involving about 10 guests who appeared on the stage, rocking out to a song I’d never heard before. I don’t know who all was there, but I did recognize Lam Morrison (honored in the Carabao song “Guitar King”), and there were several others almost up to his level, plus super-special keyboardist. Some were farang. It felt like the band and their guests were having a party by themselves. I should also mention, that Uan Carabao was amazing that night. So multi-talented. There was one moment when he was singing a solo and playing drums while a saxophone hung around his neck—and then he was playing that sax the instant he finished the verse. P’Lek was also outstanding. And it’s no wonder I couldn’t guess what instruments I was hearing on the last album. I saw Mee Carabao playing something I still can’t identify. Fun, totally great concert. Oh, and Sek Loso was there, and he and Aed did that adorable motorcycle duet: “Elephants live in the forest. Harleys live on the road . . .” You really, really should buy this DVD.

BUY IT HERE at eThaiCD, where it is easy for English-speakers to shop.

CLICK HERE FOR the CONCERT PLAYLIST WITH links to the translations at Carabao in English!!!

Review of “Songs from Carabao The Series” เพลง ประกอบ ละคร คาราบาว เดอะซีรี่ส

Carabao The Series

By Ann Norman (written July  15, 2014)

This album collects 24 songs from the TV show Carabao The Series, which has aired over the past year. Carabao songs are known for their vivid themes and story-telling. So it is completely feasible that each episode of Carabao The Series takes a famous Carabao song and turns the lyrics into a 40 minute drama. These little soap operas have been, for the most part, well produced, well-acted, and entertaining. I dare say, there are few bands, and probably only one, where the song catalog easily lends itself to such a thing.

At the end of each show, a much younger band covers the song of the week in a much younger style. This album complies those fresh covers by Summer Stop, The Jukks, Lomosonic, The Richmond Toy, Tattoo Colour, and more. I love these songs. They are creative tributes to the originals.

What style are these bands playing? Well, to this old person of the Carabao generation, they all sound like Scrubb or Paradox, which is wonderful. What style is Scrubb or Paradox? Well nothing exactly equivalent is going in US music right now. These bands do rock that is slick, artsy, and somewhat retro. I have been told by a younger friend that the style is “alternative” but the songs feel way too carefully considered for me to agree to apply that label.

Lyrics are performed with great attention to emotional nuance, even in cases where the original melodies are disguised almost out of recognition. The songs, like the dramas, take unexpected turns while still capturing the essence of the featured song of the week.

My favorites on the two-CD set:

The Jukks’ version of “Lung Kee Mao,” “ลุงขี้เมา” (The Drunken Uncle) is dark and energetic. In this version, Drunken Uncle dies under a bridge, but Nirvana lives!

“Made in Thailand” is Bigger and Badder in this heavy metal version by Lomosonic. No pretty flutes this time.

“Sanyaa Na Fon,””สัญญาหน้าฝน” (Rainy Season’s Promises) by Tattoo Color, begins in the precious style of a Christmas pop song, then some rock is tossed into the mix at the end.

“Telay Jai” “ทะเลใจ” (Ocean Heart) by สมเกียรติ (Som Giat) deviates from expectations even thematically. The lyrics of this song are about the restlessness of youth and how you first have first make peace with yourself before you can be happy. “Telay Jai” is a usually a soothing song that emphasizes the “making peace with yourself” part of the story. But the “Carabao the Series” dramatization of this song explores what happens when you find you CAN’T live with yourself. Similarly, this cover of “Telay Jai” has an anxious undercurrent of clashy cymbols and distortion.

The next song, “ถามหาความรัก” (“Asking after Love”) by When has lovely Alicia Keys-like piano.

The gender-bending and totally captivating Gene Kasidit (เก็บคำว่ารัก) otherwise plays it straight in this cover of the disco-style classic “Naam Ngam Dtoo Grajok” นางงามตู้กระจก (Glass Cabinet Beauty Queen), a song about a woman working as a prostitute so her parents can be comfortable and her younger siblings can go to school. You must see the video for this cover. Also, if you see no other Carabao The Series episode PLEASE check out the episode “บัวลอย” “Bua Loy” in which Gene Kasidit plays our hero Bua Loy’s transgender girlfriend. (In the Lakon, Bua Loey’s friend Nohk tries to steer his kind-hearted friend away from this nonstandard relationship.)

The second side begins with two songs สามช่าคาราบาว “Sam Cha Carabao” and “กระถางดอกไม้ให้คุณ” “Flowers for You” (by Polycat and Tattoo Colour, respectively) that sound to me like theme music from American 70s-era TV shows. I know, its bizarre . . .

“Kon La Fun”(“Dream Chaser”) is a rousing, inspirational song advising people to chase their dream until they hold it in their hand. It has been covered in every which way, and here is done as cool jazz (by Penguin Villa). The words say please go struggle for your life, and the tone says please go relax by the pool. And yet, I LOVE IT! You can do anything to this song, and it’s still amazing because of the lyrics.

As you can see, I have a lot of favorites. I will just quickly mention that ราชาเงินผ่อน (“King of Credit”) is done in a Black soul style by Spoonfulz; the cover of “Ba” [about a crazy person] by the Barbies sounds like U2; and the “I love you” in “Hua Jai Ba Bin”“หัวใจบ้าบิ่น” (Tattoo Colour, again) is heart-melting.

To finish it off, The Richman Toy’s “Bua Loey” ROCKS with a new, bouncier beat that screams “PARTYYY!”

Young people today . . . wow, they are really talented.

__________________________________________________

English speakers can BUY THE ALBUM “Carabao The Series”, and all your other Thai music and video at eThaiCD.com. The site is in English and the helpful staff will answer your questions in English.

Review of “Hen Mai Bua Loy?” เห็นมั้ยบัวลอย, New Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว solo album

hen mai bualoy

Review of “Hen Mai Bua Loy?” เห็นมั้ยบัวลอย, New Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว solo album  

by Ann Norman (written September 20, 2014; edits December 30, 2014)

You can BUY THE ALBUM from the wonderful people at eThaiCD.com. There you can shop in English!

I almost didn’t buy this album because it contains the song “Give Military Dictatorship a Chance.” OK, that song is really called นาวารัฐบุรุษ “The Statesman” but it says in effect: “Ok, General Prayuth, let’s see what you can do to improve Thailand.” (This coming from the same person who 30 years ago wrote the antham เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ “Siang Playng Heng Saripaap” (Music of Freedom) and the cynical ประชาธิปไตย “Bprachaatipbpadtai” (Democracy), which I would much prefer to quote from in reference to the current coup. But it is not my job to explain Aed Carabao. It is my mission to translate the lyrics of his songs, given that he is (to my knowledge) the best singer/songwriter in the world. He may be (for the moment) a collaborator, but he’s also extremely independent and considered in his positions, and he’s not doing it to make people love him. He’s already lost a huge chunk of his former audience (Red Shirts, shut down some of his concerts) by being too moderate during the recent crisis, and begging for everyone to sit down and talk it out — with songs such as จับเข่า “Jap Kow” (Grab the Knees), which, regrettably, were not as musically compelling as what is contained in this album.

Because once again, following on กันชนหมา “Gan Chon Ma” (Dog Bumper) and วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา “Waan Wan Mai Me Kow” (If Yesterday There Wasn’t Her”), this is a VERY strong solo album. I could listen to it over and over from start to finish. The songs are mostly pop/country/bluegrass/rock, especially rock.

The highlights begin with the title song, เห็นมั้ยบัวลอย “Hen Mai Bua Loy?” (Do You See This, Bua Loy?”), a fun, danceable pop tune that riffs off the legendary Carabao song “Bua Loy.” Bua Loy, is, of course, the good-hearted soldier and true friend who dies worrying out loud whether everyone else is alright. In the new song and must-see music video, Aed Carabao gets to play a caricature of himself as the grumpy old man tired from warning the young people. He sings “Do you see this, Bua Loy, my good friend? . . . . Do you hear the horrible news reaching your casket?” In the video, he decries the state of society, while young people enthusiastically commit all kinds of crimes and sins, in the end surrounding him in an orgy of boxing, fighting, and partying until he gets up from his chair, where he had been playing guitar, and walks off.

There is a remarkably original Asian-sounding (but not Thai-sounding) song มูซาชิ “Musachi” about a Samurai. It sounds like movie music, with flute and Asian instruments; the tune is meandering. I only catch a few of the lines, but the music paints a picture in my mind of a Samurai wandering on alone on horseback through some vast empty landscape. I LOVE IT. It’s unlike any of Aed Carabao’s other 1,000 songs to date (though I know he does scores for movies, so maybe this is related to that.)

With only piano accompaniment, P’Aed sings his heart out on the song อยากได้ยิน “[What Would You] Like to Hear?” (from the people passing by you everyday), a song reminiscent of a late-era Elton John song called “The Bridge.” While the meaning of Elton John’s song remains somewhat mysterious, Aed Carabao’s trippy poetry always drives home a point. Here he presents an emotionally compelling case for moderation:

Here is paradise: the one and only world right here.
They say that our world amounts to the tip of the antennae of a snail,
[that] life is cheap as a cigarette stub
[If] so, learn about our hearts and minds;
release the spirit to cross the bridge to freedom

There is no happiness comparable to peace.
All [our] experience shows this is true
There is true, earnest anger.
History is [our] example.
It’s a question awaiting an answer from people.

The rest of the song continues in this manner, begging for a wait-and-see approach to the current suspension of democracy and a reconciliation between the two sides.

There are several great rock and roll tracks: กรุงเทพเมืองเถื่อน “Illicit Bangkok,” like a Jackson Browne “Running on Empty,” is being being promoted second to ‘Hen Mai Bua Loy?” by Carabao Official (Warner Music Thailand). I’m more interested in วางดาบ “Wang Dap” (Put Down the Sword), which rolls and crashes, and sweeps me along, though I don’t know what it means. [Edit: Now translated; it’s amazing.]  อาจารย์เสก “Ajahan Sek” is a delightfully energetic bluegrass tune with fiddle, banjo, piano, and drums (and a military sounding drum solo). The lyrics provides further commentary on the problems of Thai democracy. [Edit: The lyrics tell the story of  Seksan Praserkul (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล), a student leader of a successful pro-democracy popular mass uprising that brought down the dictatorship of Thanom Kittikachorn in  Thailand in 1973. Again, wonderful!]

The final song, นาวารัฐบุรุษ “The Statesman,” divided the fans. The tune is nice—dark, and important—and has been recycled from ไม่อยากทน “Mai Yaak Ton” (I Don’t Want to Endure It), a song about a failed relationship, from off the last solo album. A recycled tune was necessary because the song came out ONLY TWO DAYS after the coup. A nicely produced music video followed just a week later. The lyrics of “The Statesman,” scold the people for fighting and for the mess that passes for democracy, saying this is what gives the military the opportunity to take over. And then it basically asks General Prayuth (respectfully) to prove his good intentions by reforming Thailand.

The times they are a’changing. :-?

BUY IT at  eThaiCD.com, which is accessible to English speakers:

http://www.ethaicd.com/show.php?pid=79647

The official album preview Part 1 (below), begins with the title song “Hen Mai Bua Loy?” and the second song is “Wang Dap”:

In this official album preview Part 2, you can hear snippets of “Musachit” and “Yaak Daiayin”:

And this preview part 3 begins with “Ahjan Sek”:

Glass Child (Luuk Geow) ลูกแก้ว

By Carabao คาราบาว
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)
Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE

Note: A friend told me that that listening to a Carabao song is like watching a movie, and this may be the song that best demonstrates that quality. The title is “Glass Child” because it is about a child whose parents spoil him so he is fragile and breaks. This song is usually paired with a second song called “Stone Child” about the child who is raised with love and attention so he will presumably grow up to be strong and not break.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เกิดเป็นลูกคนเดียว พ่อรักดังดวงใจ
gert bpen lôok kon dieow pôr rák dang duang jai
[A boy] is born an only child. [His] father loves [him] dearly
อยากจะได้อะไร พ่อแม่คอยตามใจ
yàak jà dâai a-rai pôr mâe koi dtaam jai
Anything [the boy] wants , the mother and father let him have
ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใจ ตามใ
dtaam jai dtaam jai dtaam jai dtaam jai dtaam jai
Indulge! Indulge! Indulge! INDULGE! *

ปรารถนาสิ่งใดพ่อแม่ตามใจ
bpràat-tà-năa sìng dai pôr mâe dtaam jai
Whatever thing he desires, the parents spoil him
ฐานะค่อนข้างรวย หาเงินตัวเป็นเกลียว
tăa-ná kôn kâang ruay hăa ngern dtua bpen glieow
The family is wealthy. The parents work strenuously
ทําเพื่อหวังสิ่งเดียว นั้นคือเงินตรา
tam pêua wăng sìng dieow nán keu ngern dtraa
to fulfill one desire only: money.
เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา เงินตรา
ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa ngern dtraa
Money! Money! Money! Money! MONEY!

ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอน อบรมตักเตือน
mâi kôi mee way-laa sàng sŏn òp-rom dtàk dteuan
[They] don’t really have time to instruct, train, and caution him
ลูกชายกําลังโต ขาดที่พึ่งทางใจ
lôok chaai gam-lang dtoh kàat têe pêung taang jai
The boy is now grown; [he] lacks a mentor
ใช้กําลังทุน ให้ความอบอุ่นไม่ได้
chái gam-lang tun hâi kwaam òp ùn mâi dâai
[The parents] use the power of money. Can’t give warmth and affection.
คบเพื่อนพากันเพลิน…เดินลงขวดสุรา
kóp pêuan paa gan plern … dern long kùat sù-raa
[He] goes out with friends, [who] lead each other into amusements . . . down the path to liquor,
เดินลงบ้องกัญชา เดินลงเข็มฉีดยาโอย
dern long bông gan-chaa dern long kĕm chèet-yaa oi
to bongs and smoking weed. Down the path to syringes! OY!!!!!

ตื่นขึ้นมากลางคุก ลุกขึ้นยืนตาขวาง
dtèun kêun mâak laang kúk lúk kêun yeun dtaa kwăang
[He] wakes up in jail. [He] stands up, gives an angry look.
ใครจับฉันมาขัง พ่อแม่ฉันรวย
krai jàp chăn maa kăng pôr mâe chăn ruay
Who caught me and threw me in jail? My mother and father are rich!
รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวยช่วยที
Rich! Rich! Rich! Rich. HELP PLEASE!

พ่อแม่จ๋ารํ่ารวยช่วยลูกชายที
pôr mâe jăa ruay chûay lôok chaai tee
Mom, Dad (pretty please.) You’re rich, [you’ll] help your son, [right]?
ข้อหาอุฉกรรจ์ ปล้นฆ่าและข่มขืน
kôr hăa u chà-gan  bplôn kâa láe kòm kĕun
The charge is robbery, murder, and rape.
พรากชีวิตผู้อื่นต้องรับโทษทัณฑ์
prâak chee-wít pôo èun dtông ráp tôht tan
[When one] deprives others of life, [that person] must be punished!
โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์
tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan tôht-sà-tan
Punished! Punished! Punished! PUNISHED!

คําสั่งศาลประหารตายตกตามกัน
kam sàng săan bprà-hăan dtaai dtòk dtaam gan
Accordingly, the ruling is execution
ตามกัน ตามกัน
dtaam gan dtaam gan dtaam gan
Of course, of course! OF COURSE!**
นํ้าตารินไหล นึกเสียดายชีวี
nám dtaa rin lăi néuk sĭa daai chee-wee
Tears flow. [The son] looks back at [his] life with regret.
พ่อจ๋าลูกลาที แม่จ๋าลูกลาตาย
pôr jăa lôok laa tee mâe jăa lôok laa dtaai
Dad, your son says goodbye. Mom, your son gives his last goodbye.

พ่อรักลูกก็รู้ แม่รักลูกเข้าใจ
pôr rák lôok gôr róo mâe rák lôok kâo jai
The father loves the son [but] knows . . . The mother loves the son [but] understands . . .
ลูกผิดสมควรตาย ก้าวพลาดไปช่างหัวมัน
lôok pìt sŏm kuan dtaai  gâao plâat bpai châang hŭa man
The wayward son should die. Let it go.
ลูกผิดสมควรตาย ขอลาไปชดใช้กรรม
lôok pìt sŏm kuan dtaai kŏr laa bpai chót-chái gam
The wayward son should die—take his leave to pay the bad karma

*”dtaam jai” literally means “follow heart” and means “do whatever you like” or in this case to let someone do whatever they like, to indulge them or “spoil” them.

Poor Person, Great Person (Kon Jon Poo Ying Yai) คนจนผู้ยิ่งใหญ่

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Notes: This song is similar to Michael Jackson’s song “Black or White” in it’s role. In 1991, Michael Jackson sang “It don’t matter if you’re Black or White,” addressing a major prejudice in American society. In 1985, Aed Carabao sang “A poor person is a great person,” addressing a major prejudice in Thai society. Both songs were huge hits that are still important today. (On this translation, I had a lot of help from an anonymous foreign exchange student. THANK YOU. The word ยิ่งใหญ่ (ying-yai) means great in the sense of important, superior, or mighty. To call someone a buffalo is to call them stupid.)


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
มีจนวัดใจคนไม่ได้
mee jon wát jai kon mâi dâai
Rich or poor, [one] can’t measure the heart of a person
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
Poor but rich in generousity. A great person of poverty.

ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
sáp sĭn mâi mee sà-sŏm yòo nai săng-kom dûay kwaam sùk kĕe
Even without savings, I’m living a happy life.
ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้
bpà-rin-yaa chăn mâi koie mee kwaam róo por dee por àan òk kĭan dâai
[I] never had a diploma. [Just] know enough to be able to read and write.
ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง
bpai tam ngaan ráp jâang gôr tam jing
When I do a job for someone, I really work [hard]
ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย
chăn tam túk sìng yok wâyn bprà-jòp jâo naai
I do everything except flatter the boss
วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย
wát kon kăo wát gan têe năam laai
[They] measure people by [their] spit [by how well they flatter the boss]*
ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก
laa gòn jâo naai chăn mâi châi kwaai jon dtròk
Bye, Boss! [So long!] I’m not a buffalo trapped here**

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài ท mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
[I’ve] never dreamed of being big or important. I don’t have all four factors in life [i.e. clothes, food, a place to live, and medicine].
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
[I’m] only a lizard by the side of the road [I’m just a poor bastard wandering around]***
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
The body is poor, but the generosity is great.

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
มีจนวัดใจคนไม่ได้
mee jon wát jai kon mâi dâai
Rich or poor, [one] can’t measure the heart of someone
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
Poor but rich in generosity. A great person of poverty.

คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
Poor person (Poor but rich in generosity)
ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
Krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)
(คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
(kon jon) jon dtàe ruay naam jai
Poor person (Poor but rich in generosity)
(ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)

มีชีวิตย่อมมีความลําบาก
mee chee-wít yôm mee kwaam lam-bàak
Life is naturally difficult [life is struggle]
อดๆอยากๆดังยาชูกําลัง
òt òt yàak yàak dang yaa choo gam-lang
Starvation is like an energy drink****
ความหวังแม้ว่ายังริบหรี่เพราะสังคมวันนี้มันหางานกา รยาก
kwam wăng máe wâa yang ríp rèe prór săng-kom wan née man hăa ngaan gaan yâak
[There is] hope, though it’s still faint because in today’s society finding work is hard.
ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคา ไม่สํามะคัญ
yam bpai sà-màk bpai mâi lêuak nâa kâa jâang raa-kaa mâi sămakan
I march around applying for work, it doesn’t need to be prestigious, the wages are not important*****
ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลียยังดีกว่าเลียขากัน
lui kwan lui tôr ai sĭa mee dtàe kwaam òn plia yang dee gwàa lia kăa gan
[So I] wade through vehicle fumes, have only exhaustion. Still it’s better than to suck up to someone.******

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
[I’ve] never dreamed to be big or important. Don’t have all four factors in life
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
[I’m] only a lizard by the road
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
The body is poor, but the generosity is great. 

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ
bpàt-jai keu krêuang bàat jai
Factors [money] can cause grief
ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฎก
sàat-sà-daa sŏn wái nai prá dtrai-bpì-dòk
as the prophet teaches in Buddhist scriptures.
ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย
kwaam jing têe kôo kuan yìp yók cham-rá kwaam sòk-gà-bpròk nai săng-kom meuang tai
A truth that should be raised and discussed [how to] cleanse the dirtiness in Thai society.
จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์ นั้นคือจุดหมาย
jìt jai hàeng kwaam bpen pút săi bor-rí-sùt nán keu jùt măai
The mind of the being of Buddha is clear, pure. That is the aim.
รวยล้นกระทําตนเหลวไหล
ruay lón grà tam dton lĕo lăi
Even if you are super rich but you do stupid shit,*******
ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว
mâi châi pôo yîng yài bpen dtàe pôo yîng leo
[you’re] not a great person, only an extremely bad person

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
mâi koie fài făn bpen dtoh bpen yài mâi mee bpàt-jai táng sèe bprà-gaan
I never dreamed of being big or important. [I] don’t have all four factors in life
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
kâe sàt léuay klaan sŏng kâang tà-nŏn
[I’m] only a lizard by the side of the road
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่
néua dtua yâak jon dtàe naam jai yîng yài
The body is poor but the generosity is great.

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
tĕung yâak jon mâi mong kon yìat yìat
Although poor, [I] don’t not look down on anyone,
ไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใคร
mâi rang-gae rang gìat kít bìat bian jai krai
don’t persecute, hate, [or] think of exploiting anyone.
มีจนวัดใจคนไม่ได้
mee jon wát jai kon mâi dâai
Rich or poor, [one] can’t measure the heart of someone
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
jon dtàe ruay năam jai pôo yîng yài hàeng kwaam jon
Poor but rich in generosity. Great person of poverty.

คนจน(จนแต่รวยนํ้าใจ)
kon jon (jon dtàe ruay naam jai)
Poor person (Poor but rich in generosity)
ใครจะว่ายากจน(คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
Krai jà wâa yâak jon (kon jon pôo yîng yài )
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)
(คนจน)จนแต่รวยนํ้าใจ
(kon jon) jon dtàe ruay naam jai
Poor person (Poor but rich in generosity)
(ใครจะว่ายากจน)คนจนผู้ยิ่งใหญ่
( krai jà wâa yâak jon) kon jon pôo yîng yài
Who will scoff, “He’s poor!”? (The poor person is a great person!)

(2X)
* “Spit” means “talkative” here. And the talkative person in this context is flattering the boss.
** Meaning, “I’m not some moron trapped here.” (To call someone a buffalo is to call them stupid).
*** Meaning, “I’m just a poor bastard wandering around.” สัตว์เลื้อยคลาน (reptile) refers to เหี้ย which is both a monitor lizard and a very bad swear word. So it is like using the word “donkey” as a substitute for the swear word “ass.” They both mean the same thing, but one is triggering and the other is not.
**** Starvation is like an energy drink in that it motivates you? Another translator suggests starvation is like an energy drink in that “it adds flavor to life.” Whatever it means, this has nothing to do with the energy drink Carabao Dang, which didn’t exist when this song came out.
***** ไม่เลือกหน้า or “mâi lêuak nâa” translates “not choose face” meaning, in this case, one is not holding out for a prestigous job.
****** Still it’s better than to “lick the leg,” which means to suck up to someone.
******* An example of “tam lĕo lăi” would be drinking too much. I translated it as “doing stupid shit.”

Ocean Heart (Telay Jai) ทะเลใจ

By Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: พฤษภา Prutsapa (May)
Date of Album: 1992

Note: This is one of the most famous Carabao songs, and seems to be very meaningful for Thai people. I had help doing the direct translation. Also check out the the SINGABLE English TRANSLATION!!!! This song comes from Buddhism. Khun Aed says in interviews that it is one of the two songs he is most proud of. To me, it seems like a tune that has always existed — like the way Paul McCartney dreamed “Yesterday” and woke up thinking he’d heard it somewhere before. So I was pleased to read on Wikipedia that Aed Carabao says he wrote the whole song in half an hour.

This song is also on the rerecorded album Made In Thailand. (It was not on the first Made In Thailand.) So if you buy the “Gold Version” of Made In Thailand (at eThaiCD), you will get this song. Check out a wonderful COVER of this song by Eed Opakul, Aed Carabao’s twin brother.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
mae chee-wít dâai pàan loie wai hàeng kwaam făn
Though [my] life is completely past the age of dreaming
วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
wan têe pàan maa rái jùt măai
In the days that passed by without aim
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
chăn rian róo pêua yòo piang dtua láe jìt jai
I learned to live only by body and mind*
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน
bpen mít táe têe dee dtòr gan
being best friends with each other. [It’s the body and mind being best friends with each other]

เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา
mĕuan chee-wít păn pàan keun wan an bplìeow ngăo
Like life goes by day and night, lonely and desolate
ตัวเป็นของเราใจของใคร
dtua bpen kŏng rao jai kŏng krai
The body is mine, [but] the heart is whose?
มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย
mee chee-wít pêua sôo keun wan an hòht ráai
I have life for fighting the cruel days and nights,
คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน
keun têe dtua gàp jai mâi dtrong gan
the night when the body and mind are not completely together [the same]

คืนนั้นคืนไหน ใจแพ้ตัว
keun nán keun năi jai páe dtua
That night is the night that the heart defeats itself
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
keun láe wan an nâa glua dtua páe jai
Night and day are scary, one is defeated
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
tâam-glaang săeng sĕe sì-wí-lai
Amidst the city lights [amidst the  lights of civilization]
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
àat lŏng taang bpai mâi yâak yen
it’s not difficult to lose one’s way.

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
keun nán keun năi jai pér făn
That night is the night in which the fanciful heart,
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
keun láe wan făn bpai glai líp lôhk
always daydreaming, far away, leaves Earth
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
dàng nók nói lîw lông loi raeng lom bòhk
As if a small bird drifts and bobs, blown by the wind [until it]
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
por àp chôhk dtòk long glaang tá-lay jai
unfortunately falls into the center of the sea of the heart [into the “Ocean Heart”, the title of the song]

ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย
túk chee-wít dîn ron kón hăa dtàe jùt măai
Every life struggles, people search only for a purpose
ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
jai nai râang gaai glàp mâi jer
The spirit in the body can’t be found [doing things automatically without your mind]
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ
túk têe gèrt sám prór jai nam prâm pér
The suffering repeats because of the delirious heartt
หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
hăa hŭa jai hâi jer gôr bpen sùk
Search for (your own) heart so you can meet it and be happy.

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
keun nán keun năi jai páe dtua
That night is the night that the heart defeats itself
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
keun láe wan an nâa glua dtua páe jai
Night and day are scary, one is defeated.
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
tâam-glaang săeng sĕe sì-wí-lai
Amidst the city lights
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
àat lŏng taang bpai mâi yâak yen
it’s not difficult to lose one’s way.

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
keun nán keun năi jai pér făn
That night is the night in which the fanciful heart
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
keun láe wan făn bpai glai líp lôhk
always daydreaming, far away, leaves Earth
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
dàng nók nói lîw lông loi raeng lom bòhk
As if a small bird drifts and bobs, blown by the wind [until it]
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
por àp chôhk dtòk long glaang tá-lay jai
unfortunately falls into the center of the sea of the heart

แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
mae chee-wít dâai pàan loie wai hàeng kwaam făn
Though [my] life is completely past the age of dreaming
วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
wan têe pàan maa rái jùt măai
In the days that passed by without aim
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
chăn rian róo pêua yòo piang dtua láe jìt jai
I learned to live only by body and mind*
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน
bpen mít táe têe dee dtòr gan
being best friends with each other.**

ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
chăn rian róo puea yòo piang dtua láe jìt jai
I learned to live only by body and mind*
เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาล
bpen mít táe têe dee talot gan
being best friends together always.**

*To live only by body and mind is to live cutting off desire and want.
**It is the body and the mind who are best friends together

บัวลอย Bua Loy

by คาราบาว Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED BUY IT HERE

Note: I have joked that the closest translation of “BUA LOYYY!!!!” is “FREEBIRD!”  In interviews, Aed Carabao says this is one of the two songs he is most proud of, both because of the meaningful lyrics and because it is just alot of fun. It has become a tradition that the rousing  “Bua Loy” is always the last song of a Carabao concert. PLEASE NOTE THERE IS ALSO A SINGABLE ENGLISH VERSION.

“Bua Loy” is also Part 5 of the 10-part Tuk Kwai Tuey series of songs. CLICK HERE for “Manohk,” Part 6 in the series.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

บัวลอย
Bua Loy
บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
bua loi jâo pêuan yâak
Bua Loy, my true friend.  (1)
ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
tam-mai jàak kâa reo gern bpai
Why did you leave me too quickly?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
bua loi bpai yòo têe năi
Bua Loy, where did you go?
เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
Do you ever know that [I] think . . . of Bua Loy!!! (2)

บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม
bua loi kăo bpen chaai nùm
Bua Loy, he is a young man
ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อๆ ด๋าๆ
dtaa lày lăng ngúm dĕr dĕr dă dă
Cross-eyed, bent back, and clumsy
รูปร่างแม้ไม่โสภา
rôop râang máe mâi sŏh-paa
Even though his appearance is not handsome
จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย
jìt jai lăm fáa dang sŏm-yaa bua-loi
[his] mind is so high, like the name Bua-Loy
เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่
bpen pêuan kui yaam pêuan wáa-wày
Is a friend to talk with when a friend feels lonely
เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย
bpen pôr krua yaam pêuan hĭw hŏi
Is a cook when a friend feels hungry
เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย
Bpen mŏr yài yaam peuan òht oi
Is a doctor when a friend screams in pain
หาหยูกยามารักษาบรรเทา
hăa yòok-yaa maa rák-săa ban tao
Goes and finds medicine to treat, to ease

บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร
Bua Loie tĕung wai gayn tá-hăan
Bua-Loy reaches the age of conscription
พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง
pí-gon pí-gaan yang dee nèung bprà-pâyt sŏng
Even though handicapped, he’s still in category 2 [of potential soldiers]” (3)
อาสารับใช้ชาติพี่น้อง
aa-săa ráp chái châat pêe nóng
volunteers to serve the country, his brothers and sisters
หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน
hŭa jai káp pong glâa hăan òt ton
He has a brave heart and endurance
เป็นคนหนักเอาเบาสู้
bpen kon nàk ao bao sôo
[He is the kind of person that whether the work is hard or easy, he will work hard] (4)
อุตส่าห์มานะถ่อมตน
ùt-sàa maa ná tòm dton
He endeavors to be hardworking and humble.
ช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน
chûay lĕua pêuan pêuan túk kon
Helps every friend
ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ
rûam dtàe túk sùk mâi sŏn jai
He shares happiness or sadness—whichever; he’s OK with it.

บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก
bua loi jâo pêuan yâak
Bua Loy, my true friend.
ทําไมจากข้าเร็วเกินไป
tam-mai jàak kâa reo gern bpai
Why did you leave me too quickly?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน
bua loi bpai yòo têe năi
Bua Loy, where did you go?
เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย
koie róo bâang măi nòhk kít kam neung tĕung bua-loi
Do you ever know that [I] think . . . of Bua-Loy!!!

วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม
wan nèung mee sĭang bpeun kam-raam
One day the sound of guns roar
บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ
bua loi tòok hăam maa nai bplay pâa bai
Bua Loy is laying on a stretcher
ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร
Dtae yang lá-mer hùang wâa krai bpen a-rai
But still talks in his sleep, worrying “Who is hurt?” [5]
คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย
keu kam pôot sùt táai kŏng chaai chêu bua loi
[These] are the last words of the man named Bua Loi
ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้
dtâng dtàe wan nán yan wan née
From that day until this day
แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย
săeng dtà-giang ríp rèe têe bâan râi bplaai doi
A light from dim lamp at farmhouse at top of the hill
ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย
mâi mee chaai kon têe chêu bua-loi
There isn’t a man named Bua Loy
ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม
kwaam ngăo ngŏi kôi kâo bpòk klum
Loneliness quietly covers

[In old man’s voice:]

โลกนี้ไม่สมประกอบ
lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
This world isn’t balanced
เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
because some people only care about themselves
โลกนี้มีสักกี่คน
lôhk née mee sàk gèe kon
How many people in this world,
เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
being a lotus , become as free as the person named Bua Loi? (6) BUA-LOY!

[Khun Aed sings:]

โลกนี้ไม่สมประกอบ
lôhk née mâi sŏm bprà-gòp
This world is not balanced
เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
prór baang kon chôp ao dtàe bprà-yòht sùan dton
Because some people only care about themselves
โลกนี้มีสักกี่คน
lôhk née mee sàk gèe kon
How many people in this world,
เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)
bpen bua lùt pón dang kon chêu bua-loi ( bua-loi )
being a lotus, become as free as the person named Bua-Loi? . . . BUA-LOYYYYYY!

(1)”Bua Loi” has two meanings: “Floating Lotus” and a kind of dessert involving a cup of sweet coconut milk with little chewy balls floating in it.

(1) Literally, “Do you ever know that Nohk thinks of you?” Bua Loy’s friend Nohk is referring to himself using his own name, which is common in Thai among friends.

(3) A category for the draft. Normally only those from category one are recruited to be soldiers, but if the number from category 1 falls short, they will recruit from category 2.

(4) หนักเอาเบาสู้ (nàk ao bao sôo) refers to a Thai proverb. If the work is hard he will take it, if it is light he will struggle along. That is, he is always dedicated to his work.

(5) Bua-Loi’s last words are actually “ใครเป็นอะไร” “Krai bpen arai?” Or “Anyone have something the matter?”

(6) This is about Buddhism. Some kinds of “lotus” are low, but Bua-Loi has jumped from a low level to a high level because of his good life, and so is freer.


 

Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE

Love You as Much as the Sky (Rak Kun Tao Fah) รักคุณเท่าฟ้า

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by Aed Carabao and เทียรี่ เมฆวัฒนา Thierry Mekwattana

Album: รวมเพลง Ruam Playng (A Collection of Songs)
That album isn’t available but a more recent album เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die) is: BUY it at eThaiCD, where you can shop in English.

According to Thai Wikipedia, Khun Aed wrote this song for Thai Airways to use in their advertising, and he came up with it while flying back and forth on Thai Airways touring for concerts.  It perfectly captures the feeling of looking out the window of an airplane.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

หากฉันบิน บินไปได้ดั่งนก
hàak chăn bin bin bpai dâai dàng nók
If I can fly, fly off like a bird
ฉันจะบิน บินไปในนภา
chăn jà bin bin bpai nai ná-paa
I’ll fly off in the sky
หากฉันลอย ล่องลมเหนือฟากฟ้า
hàak chăn loi lông lom nĕua fâak fáa
If I fly over, hovering in the sky
ฉันจะมองลง มา ยังพื้นดิน
chăn jà mong long maa yang péun din
I’ll still look down to the ground.
โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน
lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
The world is almost too huge.
ยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ
yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
The more one looks, the more it entertains and delights the heart

พื้นแผ่นดิน แลดูเป็นสีเขียว
péun pàen din lae doo bpen sĕe kĭeow
The Earth [I’m] watching is green
พื้นแผ่นน้ำ แลดูเป็นสีคราม
Péun pàen nám lae doo bpen sĕe kraam
The expanse of water’s deep blue
อาจจะเคย มีใครตั้งคำถาม
àat jà koie mee krai dtâng kam tăam
Maybe someone has had a question before:
ความงดงามของโลก อยู่หนใด
kwaam ngót ngaam kŏng lôhk yòo hŏn dai
Where is the beauty of this world?
โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน
lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
The world is almost too huge
ยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ
yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
The more one looks, the more one is delighted.

ความงามความรัก
kwaam ngaam kwaam rák
Beauty, love
มีมาตามธรรมชาติ
mee maa dtaam tamachat
we have following from nature
เติม วาด แต่ง แต้ม แสง สี ตาม ใน ใจคน
dterm wâat dtàeng dtâem săeng sĕe dtaam nai jai kon
In addition people draw, compose, and paint colors following what is in their hearts
มี ฟ้า มี น้ำ มี ดิน หิน ทราย และผู้คน
mee fáa mee nám mee din hĭn saai láe pôo kon
There is sky, water, earth, rocks, sand, and people,
ร่วม สุข ทุกข์ ทน สร้างแผ่นพื้น ดินไทย
rûam sùk túk ton sâang pàen péun din tai
through good times and bad, with endurance creating the land of the Thai

หากคุณบิน บินไปได้ดั่งนก
hàak kun bin bin bpai dâai dàng nók
If you fly, fly away like a bird
ยามเมื่อคุณ บินไปในนภา
yaam mêua kun bin bpai nai ná-paa
When you fly away in the sky
ยามเมื่อคุณ ล่องลอยบนฟากฟ้า
yaam mêua kun lông loi bon fâak fáa
When you float and drift in the sky,
มองลงมา เบื้องล่าง ยังพื้นดิน
mong long maa bêuang lâang yang péun din
looking all the way down to the ground
โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่ เหลือเกิน
lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
The world is almost too huge
ยิ่งมอง ยิ่งเพลิน จำเริญ หัวใจ
yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
The more you look, the more you’re delighted.

กระ แส เสียง เพลง นี้จากฟากฟ้า
grà-săe sĭang playng née jàak fâak fáa
This song flows from the sky
แสนไกล
săen glai
So far [up] . . .
ฝาก ความ ในใจ ให้ มวล หมู่ชน ทุกคน
fàak kwaam nai jai hâi muan mòo chon túk kon
Depositing the message of my thoughts to people, every one.
อัน ความ เป็นจริงที่มองเห็นมา
an kwaam bpen jing têe mong hĕn maa
A little message, which is true from the perspective
จากฟ้าเบื้องบน
jàak fáa bêuang bon
of the sky so far [up] . . .
ฟ้า อยู่ ค้ำ คน คนไม่อยู่ค้ำ ฟ้า…
fáa yòo kám kon kon mâi yòo kám fáa …
The sky is [relatively] immortal. People don’t live in the sky [aren’t immortal] . . .*

*It is a play on the words “คน” (people) and “ฟ้า” (sky) that sounds impressive in Thai.

The Busker [formerly titled “The Beggar”] (Wanipok) วณิพก

 by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: วณิพก Wanipok (The Busker [Formerly, titled “The Beggar”]) (1983)
The album Wanipok, appearing two years before the band became hugely famous, is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

The version from the Carabao Santana Jam February 29, 2016:

NOTE: This is one of the first hits written by Khun Aed for the band Carabao. (He had previously written successful songs for the band Hammer.)  “Wanipok” is in the “sam cha” style, which would become the bands signature style. Sam cha combines Northern Thai folk rythms and Latin beats. Here is the direct translation. Also please check out the singable English version, with a MUST-HEAR cover in English.

Another translator convinced me to change the English-language title of the song to “The Busker.” As this is a huge song whose English-language translation has already gotten some attention, I mention the old title as well.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด
mêua duang dtaa kŏng chăn man mêut mít
At that time, my eyes went dark
แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลง
dtàe chee-wít chăn yang mâi mêut long
However my life was not yet descended into darkness
แม้ความรักยังเคยมีมั่นคง
máe kwaam rák yang koie mee mân kong
Even[ if] the love that I used to have secure
จะร้างไกลไม่หวนกลับคืนมา
jà ráang glai mâi hŭan glàp keun ma
would desert me, never to return.
ออกยํ่าไปบนทางที่หิวโซ
òk yaak bpai bon taang têe hĭw soh
[I] out, go with difficulty on a hungry path
มิรู้คืนรู้วันเวลา
mí róo keun róo wan way-laa
Not knowing the passage of time
ขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมา
kŏr sàyt ngern sàyt taan pôo pàan maa
[I] beg for spare change from passersby
เพียงเมตตาฉันบ้าง…เป็นครั้งคราว
piang mâyt-dtaa chăn bâang … bpen kráng kraao
Only [spare] some kindness for me . . . now and then?

อยู่ในโลกความมืดอันลึกลับ
yòo nai lôhk kwaam mêut an léuk láp
Live in the world of darkness, a secretive place
คงสดับรับได้แต่สําเนียง
kong sà-dàp ráp dâai dtàe săm-niang
May listen and take in only sounds
จะมองหามองเห็นก็เป็นเพียง
jà mong hăa mong hĕn gôr bpen piang
I can look to find [or] see [something] only
ในความฝันยามฉันล้มตัวนอน
nai kwaam făn yaam chăn lóm dtua non
in a dream when [I] lie down and sleep
พอตื่นมาพานพบกับความหมาย…..
por dtèun maa paan póp gàp kwaam măai …..
When I [finally] awoke, I meet with a purpose . . .
ยังหายใจเนื้อตัวยังผ่าวร้อน
yang hăai jai néua dtua yang pàao rón
[I] still have breath, [my] body is still warm
ยังมีหวังเห็นดวงตะวันรอน
yang mee wăng hĕn duang dtà-wan ron
Still have hope[I] will see the evening sun
จะมัวนอนนิ่งเฉย…อยู่ทําไม
jà mua non nîng chŏie … yòo tam-mai
Why should I just lie down and do nothing?

จึงมาเป็น…..วณิพกพเนจร
jeung maa bpen ….. wá-ní-pók pá-nay-jon
There fore [I ] came to be a wandering busker,
เที่ยวเร่ร่อน…..ร้องเพลงแลกเศษเงิน
tîeow rây rôn ….. róng playng lâek sàyt ngern
Travel around . . . singing songs for bits of money
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
which [you] have in excess supply
จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
[I]’ll use the savings to treat my eyes

จึงมาเป็น…..วณิพกพเนจร
jeung maa bpen ….. wá-ní-pók pá-nay-jon
So [I] come to be . . . a wandering busker
เที่ยวเร่ร่อน…..ร้องเพลงแลกเศษเงิน
tîeow rây rôn ….. róng playng lâek sàyt ngern
Travel around . . . singing songs for scraps of money
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
which [you] have in excess supply
จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
[I]’ll take the money collected . . . to treat my eyes

หากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิด
hàak chăn bpen dtua taen kwaam mêut mít
If I’m a representative of the darkness [of the blind]
ขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมา
kŏr chót-chái chee-wít têe gèrt maa
I would like to reimburse the life that came [to me]
เพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตา
pêua tót taen túk tâan têe mâyt-dta
And in return for everyone’s kindness,
ด้วยนําพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟัง
dûay nam paa sĭang playng sòo pôo fang
sing songs for the listener
เป็นบทเพลงโลกมืดและความหมาย
bpen bòt playng lôhk mêut láe kwaam măai
Its a song from the dark world and meaningful
จะกู่ก้องร้องไปไม่หยุดยั้ง
jà gòo gông róng bpai mâi yùt yáng
[I] will sing out without ceasing
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will taunt, “[You just] sing songs for the buffaloes to hear”*
ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
I say, “There are still people who understand”

ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will say, [You just] sing songs for the buffaloes to hear*
ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
I say, There are still people who understand
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will taunt, “[You just] sing songs for the buffaloes to hear”*
ฉันว่ายังมีคน…ที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon … têe kâo jai
I say, “There are still people . . . who understand!”

*That is, “Whoever will say, ‘You waste your efforts on someone who can’t appreciate it’ . . . ”

Full Moon (Duan Pen) เดือนเพ็ญ

By อัศนี พลจันทร Asanee Polachan, as covered by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

Note: The original song was คิดถึงบ้าน “Kit Tueng Baan” (“Missing Home”) by Asanee Polachan. Aed Carabao covered it, switching up some words and changing the name of the song to “Duan Pen” (Full Moon). A tip for true fans only: This song is so great that there is actually a Carabao song ABOUT THE SONG! here at Carabao in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
deuan pen sŭay yen hĕn a-ràam
A beautiful full moon, the evening is glittering
นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
ná-paa jàem nuan doo ngaam yen chêun nŏr yaam mêua lom pát maa
The sky, bright and creamy, is pretty. It’s refreshing, huh?, when the wind starts to blow in.
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
săeng jan nuan chuan jai kâa kít tĕung tìn têe jàak maa
The creamy moonlight invites my heart to think of the land I came from
คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา
kít tĕung tóng naa bâan reuan têe koie nao
to miss the paddy fields and the home where I used to live

เรไรร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา*
ray-rai róng dang fang wâa sĭang jâo tee fâo kruan hăa
The crickets sing loudly, sounding like they are crooning [a love song] to the one they miss so much
ลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย
lom oie chûay paa gràsíp kâang gaai
Wind, please take these whispers to [her]
ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย มิเลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
kâa yang koi yòo mâi nàai  mí leuan hàang jàak klêuan klaai
I still wait, not tired, never fading from my thoughts
คิดถึงมิวายเมื่อเราจากกัน
kít tĕung mí waai mêua rao jàak gan
I can’t help thinking of and missing you while we’re apart

กองไฟ สุมควายตามคอกคงยังไม่มอดดับดอก
gong fai sŭm kwaai dtaam kôk kong yang mâi môt dàp dòk
The campfire has been built, the buffalo are in their stalls,  [the fire] has not gone out.
จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
jan oie chûay bòk hâi lom chûay bpào
Moon, help tell the wind, please blow.
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
sŭm fai hâi raeng kâo pát lâi kwaam yêuak-yen năao
Pile up more [firewood] so it can blow away the cold
ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
hâi pêe nóng rao non làp ùn sà-baai
so my brothers and sisters sleep warm and comfortable

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
Wind, help pass a message, convey the love from my heart, to tell them too*
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of the mother***

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
Wind, help pass a message, convey the love from my heart, to tell them too
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of the mother
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
. . .so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle against the chest of the mother
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
. . .so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle against the chest of the mother

*Another translator says that there is no English word 100% equivalent to ครวญ. ‘A ครวญหา B’ means A always misses B very much and wants to see B again. A always spends (most of their) time talking to him or herself about how he or she misses B/how their relationship has been.
**At first I translated “นำนา” as “carry it to the fields” but another translator says that here “นำ” could be an Isaan word meaning “too” and “นา” is just an ending particle
***It is possible that “mother” here means the wife, as husband’s often call their wives “แม่” (mother).

Music of Freedom (Siang Pleang Heng Saripaap) เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: รวมเพลง Ruam Playng (A Collection of Songs)

Note: I used to have a totally magical live Carabao.net version of this song in which Khun Aed gets carried away at the end and spontaneously sings the line “We are the World . . . !”: It got blocked . . . ah well, impermanence . . . Here is the official audio version from the album, still pretty perfect.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไป
wan way-laa păn bplìan wian bpai
Time passes and changes in a circle
ใจของคน
[Ying] jai kŏng kon
[And] the heart of people
ก็หมุนวนเปลี่ยนแปร
gôr mŭn won bplìan bprae
also revolves and changes in a circle
ตั้งแต่เด็ก น้อย จนเติบแก่
dtâng dtàe dèk nói jon dtèrp gàe
From when [one is] a small child until extremely old
ผ่านไปพบปัญหาสาระพัน
pàan bpai póp bpan-hăa săa-rá pan
[one] meets thousands of types of problems
ถูกกีดกันโดยชนชั้นเอาเปรียบ
tòok gèet gan doi chon chán ao bprìap
obstructed by a class of people who exploit
เหยียบ ขย้ำ หัวใจทำลายขวัญ
yìap kà-yâm hŭa jai tam-laai kwăn
Trampled and mauled, the heart is demoralized
หยดหยาดเหงื่อ
yòt yàat ngèua
Drops of sweat
ทั้งน้ำเกลือน้ำกลั่น
táng nám gleua nám glàn
All the salty water and [bottles of] fresh water
น้ำใจนั้น จงแบ่งปันผู้คน
nám jai nán jong bàeng bpan pôo kon
That kindness, it should be distributed to people

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music allows us to express ourselves
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
[We] will yearn for a great freedom
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so that it shines out
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We will long for liberty

คนกับคนอยู่กันเป็นกลุ่มคน
kon gàp kon yòo gan bpen glùm kon
People getting together with people makes a society
ความสับสน คือโลภโมโทสัน
kwaam sàp-sŏn keu lôhp moh-toh-săn
Confusion is greed [Means “greed provokes unrest”]
คือเอาเปรียบ
keu ao bprìap
is exploitation
เอาไป ไม่แบ่งปัน
ao bpai mâi bàeng bpan
seize and not distribute
เลยตีกัน จนล้มหายตายห่า
loie dtee gan jon lóm hăai dtaai hàa
hitting/fighting each other until [some] drop and die
ก็เห็นเงิน พบเงิน ก็จะเตะ
gôr hĕn ngern póp ngern gôr jà dtè
and if [one] sees money, comes across money, will kick
ให้เตะ ให้ตาย ไม่มีราคา
hâi dtè hâi dtaai mâi mee raa-kaa
trying to kick to death. There is no cost.
ชีวิตคน ดูเหมือนดั่งผักปลา
chee-wít kon doo mĕuan dàng pàk bplaa
Human life seems like that of plants or fish
อนาถหนา สังคมสังคัง
a-nàat-năa săng-kom săng-kang
Pitiful diseased society

sเสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so we can express ourselves
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
[We] yearn for a great freedom
เสียง เพลง ให้ เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so that it shines out
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We long for liberty

อันสังคม ก็ยังเดินดั่งเก่า
an săng-kom gôr yang dern dàng gào
A part of society still walks on as before
ดั่งไดโนเสา ดั่งเผ่าล้านปี
Dàng dai-noh-săo dàng pào láan bpee
Like dinosaurs, like a million-year old clan.
คือสังคม ยศฐาบรรดามี
keu săng-kom yót tăa ban-daa mee
[It] is [that part of] society that has the long titles
มีศักดิ์มีศรี ถือนายถือบ่าว
Mee sàk mee sĕe tĕu naai tĕu bàao
Those with success and social rank
จะก้าวเดิน ต่อไปในภายหน้า
jà gâao dern dtòr bpai nai paai nâa
If we want to go forward
ต้องสร้างศรัทธา
dtông sâang sàt-taa
[one] must create confidence
หรือประชาธิปไตย
rĕu bprà-chaa-típ-bpà-dtai
or democracy
ที่เป็นจริงเป็นจังดั่งตั้งใจ
têe bpen jing bpen jang dàng dtâng jai
that is really true as we long for
ให้ชาวไทย ได้มีเสรีภาพ
hâi chaao tai dâai mee săy-ree pâap
so that Thai people can have freedom

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so [we can] express [to everyone]
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
that we yearn for a great freedom.
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so we can express
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We long for liberty
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom

เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!

Doll (Dtuk Dtaa) ตุ๊กตา

Lyrics and melody by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)

This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.

NOTE: This is an awesome song, and many people mention it as one of their very favorites. This is the direct translation, but I was able to do a singable ryhming translation that loses NOTHING in the switch to make it rhyme. Please check it out here.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆ
hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn yang bpen dèk dèk
I recall when I was still a little child
ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็ดูจะมีความหมาย
dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr doo jà mee kwaam măai
The doll, with its small body seemed so full of meaning
เติบโตในจินตนาการ
dtèrp dtoh nai jin-dtà-naa gaan
[I] grew up imagining
กว้างไกลดังท้องทะเลทราย
gwâang glai dang tóng tá-lay saai
as widely as the desert (sea of sand)
เร่าร้อนดังฟ่อนฟืนรุมสุมไฟ
râo rón dang fôn feun rum sŭm fai
with the vehemence of a bundle of firewood piled up to start a fire
แต่ต้องไปให้ตรงเส้นทาง
dtàe dtông bpai hâi dtrong sên taang
But [I] must go on a precise path
เปรียบได้ดังเส้นทางรถไฟ
bprìap dâai dang sên taang rót fai
Comparable to the path of a train
เปรียบได้ดังขบวนรถไฟ
bprìap dâai dang kà-buan rót fai
[You] can compare it to a train

หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันเข้ามาบางกอก
hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn kâo maa baang gòk
[I] recall when I [first] came to Bangkok
เรื่องราวข่าวคราวบ้านนอกนั้นดูจะมีความหมาย
rêuang raao kàao kraao bâan nôk nán doo jà mee kwaam măai
The rural news stories seemed so full of meaning,
เปรียบเมืองเป็นรถเป็นเรือ
bprìap meuang bpen rót bpen reua
comparing the city to a car or a ship,
อย่างเราเป็นเกวียนเทียมควาย
yàang rao bpen gwian tiam kwaai
like we are equal to a buffalo cart
เส้นทาง….มากมายไม่มีสิทธิ์เดิน
sên taang …. mâak maai mâi mee sìt dern
[All these] paths . . . Many that [we] don’t have the right to walk.
เก็บส่วนเกินเอาไว้ในใจ
gèp sùan gern ao wái nai jai
I kept my discontent inside my heart
ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
[And] walked out to search for truth
ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
Walked on out to search for truth

หวนคิดคํานึงถึงตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กๆ
hŭan kít kam nueng tĕung dton-née chăn mâi châi dèk dèk
I recall that I’m grown now, not a little child
ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็เลยไม่มีความหมาย
dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr loie mâi mee kwaam măai
The doll with the little body therefore has no meaning
ผ่านทางทั้งรถทั้งเรือ
pàan taang táng rót táng reua
Passing on the path of a car or a boat,
เพื่อนฝูงบางคนล้มตาย
pêuan fŏong baang kon lóm dtaai
my group of friends thins out, people die,
ดับสูญไปตามกาลเวลา
dàp sŏon bpai dtaam gaan way-laa
departing from this world in accordance with the era

ภาพตุ๊กตาในมือของเด็ก
pâap dtúk-dtaa nai meu kŏng dèk
The image of the doll in the hand of the child
เปรียบได้ดังความจริงมากมาย
bprìap dâai dang kwaam jing mâak maai
suggests many different meanings
เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse

เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse
สนตะพายใช้เป็นงัวงาน
sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
Lead them by the nose and use them as a work horse

Rain, Land (Fon Din) ฝนดิน

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฝนมาจากไหน
fŏn maa jàak năi
Where does rain come from?
ฝน มา จาก ดิน
fŏn maa jàak din
Rain comes from the land
ฝนโปรยหลั่ง ริน
fŏn bproi làng rin
Rain sprinkles, flows, pours
เรามีกินมีอาบน้ำ
rao mee gin mee àap náam
We have drink, can take a shower
น้ำมาจากไหน
nám maa jàak năi
Where does water come from?
ไหลมาจากป่า
lăi maa jàak bpàa
It flows from the forest
ฝนมาจากฟ้า
fŏn maa jàak fáa
The rain comes from the sky
เมฆบนฟ้ามาจากดิน
mâyk bon fáa maa jàak din
Clouds in the sky come from the land

ฝนเอยฝนมา
fŏn oie fŏn maa
The rain, oh the rain comes [down]
ฉ่ำอุราโลกเป็นสุข
chàm u-raa lôhk bpen sùk
Wets the chest, the world is happy
แม้เพียงฤดู
máe piang réu-doo
The seasons even
นำสู่โลกชีวิตเรา
nam sòo lôhk chee-wít rao
bring to the world our life
ยามที่ฝนจากฟ้า
yaam têe fŏn jàak fáa
When the rain falls from the sky,
จำไว้ว่ามาจากดิน
jam wái wâa maa jàak din
recognize that it comes from the land
เราคงเคยได้ยิน
rao kong koie dâai yin
We’ve probably heard before:
ดินเย็นดีเพราะมีป่า
din yen dee prór mee bpàa
The land is nice and cool because of the forest

ฝนมาจากไหน
fŏn maa jàak năi
Where does rain come from?
ฝนมาจากดิน
fŏn maa jàak din
Rain comes from the land
ฝนโปรยหลั่งริน
fŏn bproi làng rin
Rain sprinkles, flows, pours
เรามีกินมีอาบน้ำ
rao mee gin mee àap náam
we have drink, have baths [showers]

น้ำมาจากไหน
nám maa jàak năi
Where does water come from?
ไม้มาจากป่า
máai maa jàak bpàa
Trees/wood comes from the forest
คนมาจากค้า
kon maa jàak káa
People come from trade/business
ไม้หมดป่ามาจากคน
máai mòt bpàa maa jàak kon
The trees are completely cleared from the forest from the people
ใครยังนั่งทำลายป่า
krai yang nâng tam laai bpàa
Who yet sits and demolishes the forest?
ใครยังนอนขยิบตา
krai yang non kà-yìp dtaa
Who is still lying down blinking their eyes?
นั่งนั้นมาจากนอน
nâng nán maa jàak non
That [kind of] sitting comes from sleeping
นอนนั้นมาจากไหน
non nán maa jàak năi
Where does that [kind of] sleeping come from?
นอนนี้มาจากตื้น
non née maa jàak dtêun
This sleeping comes from shallowness/superficiality
สวดมนตร์กันทุกคืน
sùat mon gan túk keun
Pray together each night
ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling

คนเรามาจากไหน
kon rao maa jàak năi
Where do we people come from?
ไปดักไม้มาจากป่า
bpai dàk máai maa jàak bpàa
[We] go snatch the wood from the forest
คนมาจากค้า
kon maa jàak káa
People come from trade/business
ไม้หมดป่ามาจากคน
máai mòt bpàa maa jàak kon
The trees are completely cleared from the forest from the people
ใครยังนั่งทำลายป่า
krai yang nâng tam laai bpàa
Who yet sits and demolishes the forest?
ใครยังนอนขยิบตา
krai yang non kà-yìp dtaa
Who is still lying down blinking their eyes?
นั่งนั้นมาจากนอน
nâng nán maa jàak non
That [kind of] sitting comes from sleeping
นอนนั้นมาจากไหน
non nán maa jàak năi
Where does that [kind of] sleeping come from?
นอนนี้มาจากตื้น
non née maa jàak dtêun
This sleeping comes from shallowness/superficiality
สวดมนตร์กันทุกคืน
sùat mon gan túk keun
Pray together each night
ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling


BUY THE ALBUM World Folk Zen. You won’t be sorry. This album is as good as the title and cover art suggests.