The Vulture Waits (Reng Koi) แร้งคอย

Lyrics and music by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul)
Album: ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) (1993)

Note: This is one of my very favorite Carabao songs. It is very vivid and describes a real place. (And yes, there is a field in the middle of this jungle.) There is a small chance that แก่ง means as small island in the middle of the stream rather than rapids, but I feel pretty confident it is more like a level 1 or 2 rapids. This is the more exact version, but also check out my SINGABLE ENGLISH VERSION.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ณ.ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอย
Na têe hàeng née koie mee ráeng koi
At this minute, a vulture quietly waits
เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย
fâo jàp jông mong pôo kon lóm hăai
Watching to see if people will fall and be lost
คือผู้เดินทางรอนแรมสัญจร
keu pôo dern taang ron raem săn-jon
A person walking this path on a journey
จะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ
jà kâam bpàa kăo dong pá-yaa fai
will cross his forest, Dong Payaa Fai [Jungle of the Fire Lord]
อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา
an mee săai náam tôt yaao sùt dtaa
That place has a stream stretching as far as the eye can see
มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
mee tiw têuak păa táa taai dàet lom
There is ridge of cliffs challenging the sun and the wind
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย
nûng hòm pĕun fáa tûng naa gàeng koi
Dressed in a sheet of sky, the field of Kheang Koi [Koi Rapids]
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
My heart waits for yours, at the rapids.

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
My heart waits for you at the rapids
ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi
Right where the vulture guards and waits.
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
My heart waits for you at the rapids
ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi
Right where the vulture watches and waits

ณที่สายฝนกระทบหน้าผา
Na têe săai fŏn grà-tóp nâa păa
This minute rain is striking against the cliffs
แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง
wâew sà-gù-naa bin maa róng playng
From a distance [one] hears, a bird fly over, singing a song
ขับกล่อมกันเองชีวิตพงไพร
kàp glòm gan ayng chee-wít pong prai
The familiar, soothing sounds of forest life.
ใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลง
krai lâo kâo jai chee-wít ban-layng
Tell me, who understands the life of music?
ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา
châang mĕuan săai náam tôt yaao sùt data
Let it go like the river stretching as far as the eye can see!
เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
mĕuan tiw têuak păa táa taai dàet lom
Like the ridge of cliffs defying the sun and the wind!
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย
nûng hòm pĕun fáa tûng naa gàeng-koi
Dressed in the sheet of the sky, the fields of Kaeng Khoi
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
My heart waits for your at the rapids

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng (hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng)
My heart waits for you at the rapids (My heart waits for you at the rapids)

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย (ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย)
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi (dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi)
Right where the vulture guards and waits. (Right where the vulture waits.)
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng (hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng)
My heart waits for you at the rapids (My heart waits for you at the rapids)
ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอยเฝ้าคอย (ตรงที่อีแร้ง เฝ้าคอย)
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi (dtrong têe mee ráeng fâo koi)
Right where the vulture watches out and waits. (Right where the vulture waits.)

คอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
koi yàang ee ráeng fâo koi fâo koi
Like a vulture looks out and waits, [I] await.