รั้วทะเล Rua Talay (Ocean Barrier)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เชยังไม่ตาย Chay Yang Mai Dtaai (Che Isn’t Dead) (1997)
This album is Highly Recommended. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: I translated this song because of an impressive live version on the recent (2014) concert DVD “Rock Never Dies Kwai Ever Dance” which you can buy at eThaiCD.com (That was an awesome concert.) The song refers to a finding that live coral reefs can help dampen the power of Tsunamis:

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ลมทะเล
lom tá-lay
The ocean wind
พัดเรื่องราวทะเล
pát rêuang raao tá-lay
blows in a story of the sea
ริมทะเล
rim tá-lay
[At] the edge of the ocean
อยู่มิไกลชายฝั่ง
yòo mí glai chaai fàng
not far from the coast,
ใต้ทะเล
dtâi tá-lay
the southern sea
เคยมีปะการัง
koie mee bpàgaa-rang
used to have coral,
แต่ต้องพัง
dtàe dtông pang
but it must have collasped
พ่ายไปเพราะใจคน
pâai bpai prór jai kon
It lost out because of people’s hearts

ในทะเล
nai tá-lay
In the ocean
มีกุ้งปลาปู
mee gûng hŏi bplaa bpoo
there is shrimp, shellfish, fish, crab
ปะการัง
bpà gaa rang
The coral
เป็นที่อยู่ที่กิน
bpen têe yòo têe gin
is a place to live, a place to eat
ทะเลสุข
tá-lay sùk
[If] the ocean is happy,
คนสุขทุกแดนดิน
kon sùk túk daen din
people are happy all across land
ทะเลสิ้น
tá-lay sîn
[If] the ocean is finished
คนเศร้าจนเหงาตาย
kon sâo jon ngăo dtaai
People will sad and totally lonely

ทะเลก็มีชีวิต (ชีวิต)
tá-lay gôr mee chee-wít ( chee wít )
The ocean has life (has life)
ทะเลก็มีหัวใจ (หัวใจ)
tá-lay gôr mee hŭa jai ( hŭa jai )
The ocean has a heart (a heart)
ไปเที่ยวทะเลกันไหม (ไป)
bpai tîeow tá-lay gan măi ( bpai )
Let’s all take a trip to the ocean! Want to? (Sure!)
ไปดำดูปะการัง
bpai dam doo bpàgaarang
Go dive and see the coral

ลมทะเล
lom tá-lay
The ocean breeze
พัดความเศร้า มาเยือน
pát kwaam sâo maa yeuan
blows in a sad story, paying a visit
คอยย้ำเตือน
koi yám dteuan
waiting to remind
ว่าทะเลจะวิกฤต
wâa tá-lay jà wí-grìt
that the ocean will be dangerous
ใต้ทะเล
dtâi tá-lay
The southern sea
ต้องล้มตายหลาย ชีวิต
dtông lóm dtaai lăai chee-wít
must kill many people
เพราะคนผิด
prór kon pìt
because people who are wrong
โถมทำลายนะชายฝั่ง
tŏhm tam laai ná chaai fàng
rush in and destroy the coast
ทำทะเลให้คงเป็นทะเล
tam tá-lay hâi kong bpen tá-lay
Let the ocean be the ocean
เติมทะเล
dterm tá-lay
Add to the ocean
ด้วยแนวรั้วปะการัง
dûay naew rúa bpà gaa-rang
with a barrier fence of coral
โลก ทะเล
lôhk tá-lay
The ocean world
จะได้ดูไม่น่าชัง
jà dâai doo mâi nâa chang
will not look ugly
โลกมนุษย์
lôhk má-nút
The human world
ก็จะยังคงน่าอยู่
gôr jà yang kong nâa yòo
also will remain livable [a nice place to live]

ทะเลก็มีชีวิต (ชีวิต)
tá-lay gôr mee chee-wít ( chee wít )
The ocean has life (has life)
ทะเลก็มีหัวใจ (หัวใจ)
tá-lay gôr mee hŭa jai ( hŭa jai )
The ocean has a heart (a heart)
ไปเที่ยว ทะเล กันไหม (ไป)
bpai tîeow tá-lay gan măi ( bpai )
Do you all want to take a trip to the ocean? (Sure!)
ไปดำดูปะการัง
bpai dam doo bpàgaarang
Go dive and see the coral

(น้ำใสหาดสวย
(nám săi hàat sŭay
(The water is clear, the beach is beautiful
คนไปเที่ยวทะเล
kon bpai tîeow tá-lay
People who go on vacation to the beach
ก็มีแต่ความสุข)
gôr mee dtàe kwaam sùk )
have nothing but happiness)

ทะเลก็มีชีวิต (ชีวิต)
tá-lay gôr mee chee-wít ( chee wít )
The ocean has life (has life)
ทะเลก็มีหัวใจ (หัว ใจ)
tá-lay gôr mee hŭa jai ( hŭa jai )
The ocean has a heart (a heart)
ไปเที่ยวทะเลกันไหม (ไป)
bpai tîeow tá-lay gan măi ( bpai )
Let’s all take a trip to the ocean! Want to? (Sure!)
ไปดำดูปะการัง
bpai dam doo bpàgaarang
Go dive and see the coral

2X

(น้ำใสหาดสวย
( nám săi hàat sŭay
(The water is clear, the beach is beautiful
คนไปเที่ยวทะเล
kon bpai tîeow tá-lay
People who go on vacation to the beach
ก็มีแต่ความสุข)
gôr mee dtàe kwaam sùk )
have nothing but happiness)