ทินเนอร์ Tinner (Paint Thinner)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)

This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

*เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงา
dèk chaai kon nán doo ngŏi ngăo
That boy looks lonesome
ในมือของเขามีทินเนอร์
nai meu kŏng kăo mee tin-ner
In his hand is paint thinner
เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซา
dèk yĭng kon nán doo seum sao
That girl looks dull and drowsy
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
táng ter láe kăo dom tin-ner
The two of them are sniffing paint thinner
ฉันผ่านไปพบประสบเจอ
chăn pàan bpai póp bprà-sòp jer
I run across them
จึงรํ่าร้องบอกเธอถึงอันตราย
jeung râm róng bòk ter tĕung an-dtà-raai
and so warn them about the danger

ดวงตะวันฉายแสงสดใส
duang dtà-wan chăai săeng sòt săi
The sun shines brightly
เขาสะบัดผิวกายบิดแขนขาไหล่
kăo sà-bàt pĭw gaai bìt kăen kăa lài
He flinches. His body and limbs twist
ที่ซึมเซาเมาพับหลับไป
têe seum sao mao páp làp bpai
[The one] that is drowsy and inebriated slumps and falls asleep
หลังจากดมลมร้าย…เขารุมล้อม
lăng jàak dom lom ráai … kăo rum lóm
after smelling the fumes . . . that they crowd around
หวังมอมดวงจิตดวงใจให้เหนือความวุ่นวาย..ในสังคม
wăng mom duang jìt duang jai hâi nĕua kwaam wûn waai .. nai săng-kom
They hope to intoxicate the heart and mind to [overcome ?] the confusion of society
ใครชมอย่าสมนํ้าหน้า
krai chom yàa sŏm naam nâa
Whoever is watching don’t [say] “serves them right”
ผ่านมาอย่าให้ร้ายเขา
pàan maa yàa hâi ráai kăo
[If you] pass by don’t insult them
ไถ่ถามเหตุผลกลเมา
tài tăam hàyt pŏn gon mao
Inquire the reason for this method of getting high
ว่าหมองเศร้าสิ่งใดจึงใช้ดม…จึงใช้ดม
wâa mŏng sâo sìng dai jeung chái dom … jeung chái dom
Say, “What makes you so sad that you use and inhale? . . . that you use and inhale?”

*เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงา
dèk chaai kon nán doo ngŏi ngăo
That boy looks lonesome
ในมือของเขามีทินเนอร์
nai meu kŏng kăo mee tin-ner
In his hand is [paint] thinner
เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเซา
dèk yĭng kon nán doo seum sao
That girl looks dull and drowsy
ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์
táng ter láe kăo dom tin-ner
The two of them are sniffing [paint] thinner
ฉันผ่านไปพบประสบเจอ
chăn pàan bpai póp bprà-sòp jer
I run across them
จึงรํ่าร้องบอกเธอถึงอันตราย
jeung râm róng bòk ter tĕung an-dtà-raai
and so warn them about the danger

คุณจะเสพสิ่งใดไม่ว่า
kun jà sàyp sìng dai mâi wâa
You will partake of anything and not mind
คุณจะขายจะค้าสิ่งใดไม่สน
kun jà kăai jà káa sìng dai mâi sŏn
You will sell, will trade anything and not care
ย่างก้าวของเยาวชน ทุกคนมีสิทธิ์ติดยา
yâang gâao kŏng yao-wá-chon túk kon mee sìt dtìt yaa
In this phase of youth, everyone has the right to drug addiction
ปัญหาอยู่ที่จิตใจก้าวหนึ่งผิดไปก้าวใหม่อีกหน
bpan-hăa yòo têe jìt jai gâao nèung pìt bpai gâao mài èek hŏn
The problem is in the mind/heart. One step is wrong. Walk on to another place.
งดเสพงดได้ด้วยตน
ngót sàyp ngót dâai dûay dton
You can stop using, stop by yourself
หลุดพ้นเย้ยคนนินทา
lùt pón yóie kon nin-taa
Get free from the people who gossip
คือคนละที่เดินลุยหน้า
keu kon-lá têe dern lui nâa
It’s different from what one will go through in the future
ผ่านมาไว้เป็นบทเรียน…เป็นบทเรียน
pàan maa wái bpen bòt rian … bpen bòt rian
What is passed and stored away is a lesson . . . is a lesson

*Refrain 4X