ขี้เมาใจดี (ถึกควายทุย ภาค ๔) Kee Mao Jai Dee [Tuk Kwai Tuey Pak 4] (The Drunk with a Good Heart [Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 4])

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier)

Fun fact: This song, about a guy named Nohk who goes to the zoo to drink and tease the animals, is Part 4 in the 10-part “Tuk Kwai Tuey” series that includes the song “Bua Loy.” So that means the Nohk of this song, is Nohk, the friend of Bua Loey, who cries out “BuaLOOYYY!” in that famous song.  CLICK HERE FOR Tuk Kwai Tui 5, otherwise known as “BUA-LOYYYYYY!”

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถึงเขาต้องกินเหล้าเมามาย
tĕung kăo dtông gin mao maai
Even though he is a drunk,
ร่างกายมีแต่กลิ่นสุรา
râang gaai mee dtàe glìn sù-raa
his body smelling only of liquor,
โหนกยังมีรักมีเมตตา
nòhk yang mee rák mee mâyt-dtaa
Nohk still has love, has kindness
สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าเขาปรานี
sàt líang sàt bpàa kăo bpraa-nee
He has mercy for animals, both tame and wild

ยามเขามาเมืองกรุงมุ่งเขา…ดิน
yaam kăo maa meuang grung mûng kăo … din
When he comes to the capital to go to Dusit . . . Zoo.
หวังกลับคืนถิ่นคุยคับป่า
wăng glàp keun tìn kui káp bpàa
He hopes to return to the area where he can chat with the forest,
ว่าฝูงสัตว์เขาดินวนา
wâa fŏong sàt kăo din wá-naa
a group of animals at Dusit Zoo
ถูกคนพามาขังให้คนดู
tòok kon paa maa kăng hâi kon doo
who people brought there and imprisoned for the spectators

ค่าผ่านประตู…..ไม่กี่สตางค์
kâa pàan bprà-dtoo ….. mâi gèe sà-dtaang
The entrance fee . . . is not much money
ที่เหลือโหนกยังซื้อเหล้าเดินกิน
têe lĕua nòhk yang séu lâo dern gin
With the remainder, Nohk buys alcohol to walk around and drink
เดินไปรินไป…วนรอบเขาดิน
dern bpai rin bpai … won rôp kăo din
He walks and takes a swig . . . all around Dusit Zoo.
หาเพื่อนร่วมริน กินเหล้าร่วมกัน
hăa pêuan rûam rin gin lâo rûam gan
He looks for friends to drink with
หาเพื่อนร่วมวงลงขวดสุรา
hăa pêuan rûam wong long kùat sù-raa
Looks for friends to help him down the bottle of spirits

มาถึงกรงชะนีลิงค่าง
maa tĕung grong chá-nee ling kâang
He comes to the cage of the gibbons, monkeys, and langurs
ใจกว้างเลยเลี้ยงเหล้าฝูงลิง
jai gwâang loie líang lâo fŏong ling
He is really generous to provide alcohol to the monkeys
ลิงหนอลิงคออ่อนจริงๆ
ling nŏr ling kor òn jing jing
The monkeys are such inexperienced drinkers!
เมากลิ้งบางตัวก็เมาโซเซ
mao glîng baang dtua gôr mao soh-say
Some drink and spin, some stagger

ดูนั่นไงช้างพลายตัวโต
doo nân ngai cháang plaai dtua dtoh
Look at that huge male elephant
ล่ามโซ่ให้โย้ไปเย้มา
lâam sôh hâi yóh bpai yáy maa
Chained so it walks awkwardly like it might fall
ดีใจมีเพื่อนรํ่าสุรา
dee jai mee pêuan ram sù-raa
[I’m] glad to have a friend to indulge with
เป็นช้างป่ายกให้กินทั้งกลม
bpen cháang bpàa yók hâi gin táng glom
You are an elephant. To you, drink up the whole bottle!
สุราเริงใจ….ช้างยังไปไม่เป็น
sù-raa rerng jai …. cháang yang bpai mâi bpen
The high-spirited alcohol . . . the elephant still gets drunk
กําหนดกฏเกณฑ์ลงท้องต้องเมา
gam-nòt gòt-gayn long tóng dtông mao
When a certain amount goes in your stomach, you must be drunk
สุราโรงใด…เหล้าใหม่เหล้าเก่า
sù-raa rohng dai … lâo mài lâo gào
Whatever the drinking place . . .new liquor, old liquor.
ช้างโตเท่าเขา เห็นเท่าหมูตอน
cháang dtoh tâo kăo hĕn tâo mŏo dton
The elephant is as big as he is. It seems like a pig.
หมูยังไม่ตอน เห็นเป็นข้าวหมูแดง
mŏo yang mâi dton hĕn bpen kâao mŏo daeng
But now the pig is not there. It seems it is Khao Moo Daeng (rice with roasted red pork)

ดูช้างพลายเมาเหล้าคนเมาหลับ
doo cháang plaai mao lâo kon mao làp
Seeing the elephant drunk on alcohol, the drunk falls asleep
พนักงานมาจับโหนกไป
pá-nák ngaan maa jàp nòhk bpai
An official comes, catches Nohk and takes him
ไปโรงพักกักขังเขาไว้
bpai rohng pák gàk kăng kăo wái
to the police station to hold him safely away
สงบใจไว้รอการสอบสวน
sà-ngòp jai wái ror gaan sòp sŭan
To let him calm down and wait for questioning
โดนข้อหาทารุณกรรม
dohn kôr hăa taa-run gam
He’s accused of maltreatment
ใจดํารังแกสัตว์ทําไม
jai dam rang-gae sàt tam-mai
Why be cruel and bully animals?
ติดไม่นานอึดอัดแทบตาย
dtìt mâi naan èut àt tâep dtaai
Being stuck [in jail] for just a short while, [one is] extremely uncomfortable
นึกเห็นใจลิงช้างถูกขังลืม
néuk hĕn jai ling cháang tòok kăng leum
[So] sympathize with the monkey and elephant who are imprisoned and forgotten . . .

โอ…โดนข้อหาอะไร โอ…จับมันมาขังทําไม
oh … dohn kôr hăa a-rai oh … jàp man maa kăng tam-mai
Whoa! What is the charge? Oh . . . [so] why catch it and imprison it?
โอ…มันโดนข้อหาอะไร โอ…จับมันมาขังทําไม
oh … man dohn kôr hăa a-rai oh … jàp man maa kăng tam-mai
Whoa! What is it is charged with. Oh . . . why catch it and imprison it?
จับมันมาขังทําไม มันโดนข้อหาอะไร โอ……
jàp man maa kăng tam-mai man dohn kôr hăa a-rai oh ……
Why catch it and imprison it? What is it accused of? Oh . . . .

 

This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.