กีต้าร์คิงส์ Guitar King

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul (Aed Carabao)
Music by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul (Aed Carabao) and ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai (Lek Carabao)

Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: This is a song about Laem Morrison, Legendary Guitar King in Thailand. He played for American soldiers in Udon during the Vietnam War. You can hear the Thai sound in this one, blended with other things. I had lots of help from a former foreign exchange student and friends at Carabao Fans Worldwide facebook page.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ดวงใจอาดูร พ่อนักดนตรีคลุกฝุ่น
duang jai aa-doon pôr nák don-dtree klúk fùn
The sweetheart mourns because the musician gathers dust [is homeless, poor]
ต้องหาเงินเจือจุน อุ้มบุญกันต่อไป
dtông hăa ngern jeua-jun ûm bun gan dtòr bpai
[One] must find money to help keep life together
ลูกน้อยยังเล็กๆ ภรรยาวัยสดใส
lôok nói yang lék lék pan-rá-yaa wai sòt săi
The little child is still small, the wife is a teenager [literally, at the shinging age]
อยู่เคียงข้างกำลังใจ ในถนนสายดนตรี
yòo kiang kâang gam-lang jai nai tà-nŏn săai don-dtree
[They] stay beside each other for moral support on the band’s path [career]

Refrain:

ยืนดีดกีต้าร์ตลอดคืน
yeun dèet gee-dtâa dtà-lòt keun
[I] stand strumming guitar all night long
เพื่อความสุขของผู้ฟัง ผู้ชม ผู้ดู
pêua kwaam sùk kŏng pôo fang pôo chom pôo doo
for the happiness of the listeners, the spectators, the audience
เป็นมือกีต้าร์ กีต้าร์คิงส์
bpen meu gee dtâa, gee-dtâa-king
Am a guitar player, a Guitar King.
มีกีต้าร์เป็นร่างกาย หัวใจ วิญญาณ
mee gee-dtâa bpen râang gaai hŭa jai win-yaan
The guitar is [my] body, heart, and soul.

ทำงานมานาน บ้านยังเช่ารถยังผ่อน
tam ngaan maa naan bâan yang châo rót yang pòn
[I] have worked for a long time. Am still renting the house, still making payments on the car.
ยุคจีไอ เมืองอุดร ยุคเฟื่องฟูวีไอพี
Yúk jee ai meuang-u-don yúk fêuang foo wee ai pee
GI era, Udon Province, a properous era. VIP
เล่นดนตรีอันเดอร์กราวนด์
lên don-dtree an-dêr graao
[I] play underground music
ร้องเรื่องราวชาวเฮฟวี่
róng rêuang raao chaao heavy
Sing a story about people. Heavy [medal]
ผ่านมานานจนวันนี้ มีแค่กีต้าร์ตัวเก่า
pàan maa naan jon wan née mee kâe gee-dtâa dtua gào
A long time passes until today, [I] have just a guitar that is old.

Refrain

เสียงเขย่าสาย คือจดหมายหัวใจ
sĭang kà-yào săai keu-jòt-măai-hŭa-jai
The sound of the vibrating string is a letter from the heart
บ่งบอกความนัยๆ ลูกผู้ชายต้องฝ่าฟัน
bòng bòk kwaam nai nai lôok pôo chaai dtông fàa fan
[It] indicates meaning. Gentleman must fight for
ปลายฝันแห่งชีวิต พรหมลิขิตช่างหัวมัน
bplaai făn hàeng chee-wít prom lí-kìt châang hŭa man
the dream of life. [About] destiny, I don’t freaking care. *
เกิดเป็นแหลมมอริสัน เป็นตำนานกีต้าร์คิงส์
gèrt bpen lăem mor-rí-săn bpen dtam naan gee-dtâa king
[I was] born to be Laem Morrison, to be a legendary guitar king **

Refrain

เดินทางยาวนาน ประสบการณ์ยิ่งใหญ่
dern taang yaao naan bprà-sòp pra-gaan yîng yài
[I’ve] walked this path a long time, a huge experience
ยิ้มรับโลกเสมอไป ไม่ยินร้ายกับวันนี้
yím ráp lôhk sà-mĕr bpai mâi yin ráai gàp wan née
[I] smile and accept the world always. Not being dissatisfied with today
ขอเป็นคนกีต้าร์ แม้เกิดมาเกิดผิดที่
kŏr bpen kon gee-dtâa máe gèrt maa gèrt pìt têe
[I] wish to be a guitar person, even if I’m born in the wrong place***
นำพาโลกยามราตรี มีดนตรีตลอดกาล
nampaa lôhk yaam raa-dtree mêe don dtrèe talôt gaan
Lead the world at night. Have music forever.

* “Châang hŭa man” literally means “let it go” but is a little stronger than that. More like “I don’t freaking care” (according to my helper :))

** “Laem” means sharp. The last name “Morrison” comes from “Jim Morrison” who he admired and may sound like.

*** He is born in the wrong place for becoming internationally famous. Only people in Thailand know of his talent.