เพื่อประเทศไทย (Peua Prathet Thai) For Thailand

By Sek Loso, featuring Aed Carabao, Khan Thaitanium, and other artists
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

NOTE: This song came out as whistleblower protests started, leading to the 2014 coup (I posted a translation around 12-28-13). This is not strictly speaking a Carabao song, but Aed Carabao sings the opening lines. I post it as a record of where people stood leading up to the coup:

Aed Carabao sings:

ทะเลาะกันไปได้อะไรขึ้นมา หรือคิดแค่ว่าจะเอาชนะท่าเดียว
tá-lór gan bpai dâai a-rai kêun maa rĕu kít kâe wâa jà ao chá-ná tâa dieow
You can split up whatever happens or think only of winning
ไม่แคร์ใครไม่ใส่ใจแลเหลียว บ้างเลย ใครจะเป็นอย่างไร
mâi kae krai mâi sài jai lae lĭeow bâang loie krai jà bpen yàang rai
Not caring about anyone, not paying attention to how people will be [as a result].

Someone else sings:

คิดต่างกันอยู่ด้วยกันได้ไหม มีสิทธิ์อะไรจะแบ่งไทยเป็นสอง
kít dtàang gan yòo dûay gan dâai măi ท mee sìt a-rai jà bàeng tai bpen sŏng
Can you think differently [but] live together? What right do you have to divide Thais into two?
หรือจะรอให้น้ำตานอง หรืออย่างไร ถึงทำอย่างนี้
rĕu jà ror hâi nám dtaa nong rĕu yàang rai tĕung tam yàang née
[So] you will wait for the flood of tears or whatever, to the point of doing this?!

Sek Loso:

รักกัน รักกัน รักกัน ดีกว่าไหม สามัคคีกันดีกันดีกว่าไหม
rák gan rák gan rák gan dee gwàa măi săa-mák-kee gan dee gan dee gwàa măi
Love each other, love each other, love each other! Wouldn’t that be better? Unite! Reconcile! Wouldn’t that be better?
ร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศไทย ไทย ไทย
rûam meu rûam jai pêua bprà-tâyt tai tai tai
Join hands, join hearts for Thailand, Thailand, Thailand!

Someone else:

เหลืองหรือแดงก็ไทยทั้งนั้น รบรากันไม่มีจุดหมาย
lĕuang rĕu daeng gôr tai táng nán róp raa gan mâi mee jùt măai
Red or yellow, [we] are also all Thais. There is no purpose in fighting each other.
ชนะบนซากปรักหักพังของชาติแล้วไง หรือพอใจอย่างนั้น
chá-ná bon sâak bpà-ràk hàk-pang kŏng châat láew ngai rĕu por jai yàang nán
To win on top of the ruins of the nation, [and] so what! Or are you OK with that?

Someone else:

พ่อมองดูเกรงใจบ้างไหม แม่มองดูเกรงใจบ้างไหม
pôr mong doo grayng jai bâang măi mâe mong doo grayng jai bâang măi
Does father look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)? Does mother look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?*
พี่มองดูเกรงใจบ้างไหมเจ้านาย รวยไหมครับพี่น้อง
pêe mong doo grayng jai bâang măi jâo naai ruay măi kráp pêe nóng
Does older sibling look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?* Is the boss rich, brothers and sisters?

Many sing together:

รักกัน รักกัน รักกัน ดีกว่าไหม สามัคคีกันดีกันดีกว่าไหม
rák gan rák gan rák gan dee gwàa măi săa-mák-kee gan dee gan dee gwàa măi
Would[n’t] it be better to love each other? Would[n’t] it be better to unite and reconcile?
ร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศไทย ไทย ไทย
rûam meu rûam jai pêua bprà-tâyt tai tai tai
Join hands, join hearts for Thailand!

Khan? Thaitanium:

เลือดเนื้อไทย ชาติเชื้อไทย แล้วพวกเราจะฆ่าฟันกันไปทำไม
lêuat-néua-tai châat-chéua-tai ท láew pûak rao jà kâa fan gan bpai tam-mai
Thai flesh and blood. Thai nation. So why would we all go kill each other?
ยืนตรงเดะ ธงไตรรงเดะ แผ่นดินลุกเป็นไฟเดี๋ยวก็ล้มเดะ
yeun-dtrong-dè tong-dtrai-rong-dè pàen din lúk bpen fai dĭeow gôr lóm-dè
Stand right here [at?] the tri-color flag. The country bursts into flame in a moment and passes away.
น้ำตาคนไทยมันต้องหลั่งไหล แต่ทำไมซึนามิเราไม่หวั่นไหว
nám dtaa kon tai man dtông làng lăi ท dtàe tam-mai séu-naa-mí rao mâi wàn wăi
Tears of Thai people, they must flow. But why doesn’t a tsunami shake us?
ร่วมใจกัน ไม่เป็นไรกัน [the lyrics I found had something different] พี่น้องคนไทยเราไม่Fightกัน
rûam jai gan mai bpen rie gan ท pêe nóng kon tai rao mâi Fight gan
Join hearts together. Never mind, no problem between us. Brothers and sisters, Thai people don’t FIGHT together
คิดหลากหลายอย่างหลายสิ่งที่เปลี่ยนไป
kít làak lăai yàang lăai sìng têe bplìan bpai
Think of the various different things that change [over time]
ก็แต่ละคนย่อมมีมุมมองในใจที่ต่างกันออกไป
gôr dtàe lá kon yôm mee mum mong nai jai têe dtàang gan òk bpai
And each person naturally has their own differing opinion going out.
ร้อยพ่อพันแม่ชั่วดีกันแค่ไหน
rói pôr pan mâe chûa dee gan kâe năi
A hundred fathers and a thousand mothers, however much good and evil between us**
แต่เรามีพ่อแม่เดียวกันถ้าคุณได้เกิดเป็นคนไทย
dtàe rao mee pôr mâe dieow gan tâa kun dâai gèrt bpen kon tai
But we have the same parents if you were born a Thai
เก็บแรงไว้เพื่อประกาศศักดาเมื่อถึงเวลาสู้เพื่อชาติ
gèp raeng wái pêua bprà-gàat sàk-gà-daa mêua tĕung way-laa sôo pêua châat
Keep your strength stored for declaring force when it comes time to fight for the country
เขาบอกว่าไทยเรารักสงบไม่เหมือนยามรบเพื่อเอกราช
kăo bòk wâa tai rao rák sà-ngòp mâi mĕuan yaam róp pêua àyk-gà-râat
They say we Thai love peace, but it’s different when it’s time to fight for sovereignty/independence***
ปี พ.ศ.2552 แผ่นดินต้องนองน้ำตาริน
bpee por sŏr sŏng pan hâa rói hâa sìp sŏng ท pàen din dtông nong nám dtaa rin
In 2009, the land was flooded with tears [Red Shirt protests and clearing of the protesters, with many casualties]
สิ้นเสียงเพลงแห่งความขัดแย้งจงร้องเพลงชาติให้โลกได ้ยิน
sîn sĭang playng hàeng kwaam kàt yáeng jong róng playng châat hâi lôhk dâai yin
The ending music of the opposition must be to sing the National Anthem for the world to hear

Someone else:

คิดต่างกันอยู่ด้วยกันได้ไหม มีสิทธิ์อะไรจะแบ่งไทยเป็นสอง
kít dtàang gan yòo dûay gan dâai măi ท mee sìt a-rai jà bàeng tai bpen sŏng
Can you think differently from each other [but still] live together? What right do you have to divide Thailand into two?
หรือจะรอให้น้ำตานอง หรืออย่างไร ถึงทำอย่างนี้
rĕu jà ror hâi nám dtaa nong rĕu yàang rai tĕung tam yàang née
You will wait for the flood of tears, or do anything else up to and including this?

Sek Loso?:

พ่อมองดูเกรงใจบ้างไหม แม่มองดูเกรงใจบ้างไหม
pôr mong doo grayng jai bâang măi ท mâe mong doo grayng jai bâang măi
Does Father look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)? Does Mother look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?
พี่มองดูเกรงใจบ้างไหมเจ้านาย รวยไหมครับพี่น้อง
pêe mong doo grayng jai bâang măi jâo naai ท ruay măi kráp pêe nóng
Does Older Sibling look out feeling greng jai (afraid to offend somehow)?* Is the boss rich, brothers and sisters?

Many together?:

รักกัน รักกัน รักกัน ดีกว่าไหม สามัคคีกันดีกันดีกว่าไหม
rák gan rák gan rák gan dee gwàa măi săa-mák-kee gan dee gan dee gwàa măi
Love each other, love each other, love each other! Wouldn’t that be better? Unite! Reconcile! Wouldn’t that be better?
ร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศไทย ไทย ไทย
rûam meu rûam jai pêua bprà-tâyt tai tai tai
Join hands, join hearts for Thailand, Thailand, Thailand!

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai-laen tai-laen tai-laen  tai-laen
Thailand, Thailand, Thailand, Thailand
ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai-laen tai-laen tai-laen  tai-laen
Thailand, Thailand, Thailand, Thailand
ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai-laen tai-laen tai-laen tai-laen
Thailand, Thailand, Thailand, Thailand
ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai-laen tai-laen tai-laen tai-laen
Thailand, Thailand, Thailand, Thailand

*The word ”greng jai” ( เกรงใจ) has no equivalent in English, but it means feeling compelled (from within) to be polite. So I think the song is asking, Aren’t we putting Mother, Father, and Older Sibling in an awkward position with our fighting (such that they are afraid to take sides and say anything that might offend)?

**I don’t know what that means.

*** This point is made in the Thai National Anthem.