วันชัย Wan Chai (The Day of Victory)

by คาราบาว Carabao (ตู่, แอ๊ด, หมี – Dtoo, Aed, Mee)
Album: เชยังไม่ตาย Chay Yang Mai Dtaai (Che Isn’t Dead) (1997)
This album is Highly Recommended. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note:  There is also a SINGABLE ENGLISH VERSION that turned out great.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เมื่อวันคืนผันผ่านไป ทางไกลจะใกล้เข้ามา
mêua wan keun păn pàan bpai taang glai jà glâi kâo maa
As days and nights pass, the long road you travel is shorter
จากวันที่เริ่มฟันฝ่า เส้นทางข้างหน้าอีกไม่ไกล
jàak wan têe rêrm fan fàa sên taang kâang nâa èek mâi glai
Since the day you began the struggle, the road left in front of you isn’t far.
จากวันที่เริ่มออกเดิน เผชิญปัญหามากมาย
jàak wan têe rêrm òk dern pà-chern bpan-hăa mâak maai
From the day [you] started out walking, [you] encounter many problems
ผ่านร้อนผ่านหนาวให้ลุยไป จุดหมายจะใกล้เข้ามา
pàan rón pàan năao hâi lui bpai jùt măai jà glâi kâo maa
Through hot and cold, keep wading through. Your aim, you about to get there.

เมื่อล้มแล้วลุกขึ้นมายืนใหม่
mêua lóm láew lúk kêun maa yeun mài
When you fall, then get up and walk again
ไม่เสียใจกับความล้มเหลวเก่าๆ
mâi sĭa jai gàp kwaam lóm lĕo gào gào
Don’t feel sorry about old, old failures
อย่าเสียน้ำตาให้ความปวดร้าว
yàa sĭa nám dtaa hâi kwaam bpùat ráao
Don’t waste tears over [your] pain
จงลุกขึ้นก้าวเราต้องเดินต่อไป
jong lúk kêun gâao rao dtông dern dtòr bpai
[You] must get up and step, we must keep walking on

เมื่อมีวันที่ออกเดิน ย่อมมีวันสมศักดิ์ศรี
mêua mee wan têe òk dern yôm mee wan sŏm sàk sĕe
When there is a day you go off walking, there is likely to be a day you will achieve success
จากวันเป็นเดือนเป็นปี ลำบากหนนี้ไม่ถึงตาย
jàak wan bpen deuan bpen bpee lam-bàak hŏn née mâi tĕung dtaai
[Whether it’s] been a month or a year, the difficulty on this occasion isn’t to the point of death

(ผ่าน)ความเจ็บช้ำกล้ำกลืน
( pàan ) kwaam jèp chám glâm gleun
(Through) hurt or pain, tolerate and be patient
อดรนทนฝืนต่อไป
òt ron ton fĕun dtòr bpai
Force yourself to go on
จะขอฝ่าฟันถึงวันชัย
jà kŏr fàa fan tĕung wan chai
I’d like you to fight until the day of victory
จนวันสุดท้ายที่ได้ดี
jon wan sùt táai têe dâai dee
Until the final day you receive good things [do well]

เมื่อล้มแล้วลุกขึ้นมายืนใหม่
mêua lóm láew lúk kêun maa yeun mài
When you fall, then get up and walk again
ไม่เสียใจกับความล้มเหลวเก่าๆ
mâi sĭa jai gàp kwaam lóm lĕo gào gào
Don’t feel sorry about old, old failures
อย่าเสียน้ำตาให้ความปวดร้าว
yàa sĭa nám dtaa hâi kwaam bpùat ráao
Don’t waste tears over [your] pain
จงลุกขึ้นก้าวเราต้องเดินต่อไป
jong lúk kêun gâao rao dtông dern dtòr bpai
[You] must get up and step, we must keep walking on