บาร์กู Ba Gu (My Bar)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
THIS album is EXTREMELY HIGHLY RECOMMENDED BUY THE ALBUM!! at eThaiCD.

NOTE: Manny Pacquiao is the name of a Filipino professional boxer. For another song about Manny Pacquiao, click HERE.

เมืองพัทยามีบาร์เบียร์มากมาย
meuang pát-tá-yaa mee baa bia mâak maai
In Pattaya, there are a lot of bars
สาวน้อยสาวใหญ่ นั่งกันหน้าสลอน
săao nói săao yài nâng-gan nâa sà-lŏn
You see younger and older women, sitting together
ฝรั่งมังค่า เดินทางมาพักผ่อน
mee fà-ràng mang kâa dern taang maa pák pòn
Have Farang who have traveled here to relax
มีคนไทยหนีร้อน ตอนสุดสัปดาห์
mee kon tai nĕe rón dton sùt sàp-daa
Have Thai people escaping the heat when the weekend comes

อาหารการกินล่ะก็ไม่แพงนักหรอก
aa hăan gaan gin lâ gôr mâi paeng nák ròk
[There is] food, eating, and it’s not expensive
ตามโรงนวดโรงแรม คาสิโนอากาซ่า
dtaam rohng nûat rohng raem kaa sì noh aa gaa-sâa
Alongside are the massage, parlor, hotels, and Alcazar casino
พูดถึงบรรยากาศ บาร์เบียร์พัทยา
pôot tĕung ban-yaa-gàat baa bia pát-tá-yaa
Speaking of the atmosphere of Pattaya’s bars,
ถ้าไม่เห็นกะตา คุณจะไม่เข้าใจ
tâa mâi hĕn gà dtaa kun jà mâi kâo jai
If you don’t see it with your own eyes, you won’t understand

Refrain:

บาเกียวไม่เกี่ยวนี่มันบาร์กู
baa-gieow mâi gìeow nêe man baa goo
Pacquiao doesn’t matter here. This here is my bar*
บาร์กูใครมาเบี้ยวก็ต้องเกี่ยวกะกู
baa goo krai maa bîeow gôr dtông gìeow gà goo
My bar. Who comes breaking things has to be concerned with me on duty
ละบาร์กูก็บาร์กูบาเกียวก็บาเกียว
lá baa goo gôr baa goo baa giow gôr baa-gieow
My bar is my bar, Pacquiao is Pacquiao
มึงไม่มาเบี้ยวมันก็ไม่เกี่ยวกะกู
meung mâi maa bîeow man gôr mâi gìeow gà goo
You don’t go damage it, you don’t [need to be concerned] with me on duty

ล่องใต้ไปหาไข่มุกอันดามัน
lông dtâi bpai hăa kài múk an daa man
Go south looking for the pearl of the Andaman
นี่แหละเกาะสวรรค์ที่คนไทยภาคภูมิ
nêe làe gòr sà-wăn têe kon tai pâak poom
This is it, holding paradise, which Thai people are proud of
มีทัวร์นักท่องเที่ยวมีทั้งเดียวทั้งกลุ่ม
mee tua nák tông tîeow mee táng dieow táng glùm
Have tours for tourists, have one kind for every group:
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฝรั่ง มาเลย์
gao-lĕe yêe-bpùn jeen fà-ràng maa-lây
Korean, Japan, Chinese, Westerners, Malaysian

ป่าตองราตรี ที่นี่ก็มีบาร์เบียร์
bpàa dtong raa-dtree têe nêe gôr mee baa bia
Forests of banana leaves at nighttime, here there are also bars
มีสาวน้อยคอยเชียร์ ปากแดงแต่งตัวเท่
mee săao nói koi chia bpàak daeng dtàeng dtua tây
Have young women waiting and cheering, their lips red, dressed stylishly
อาชีพนี้หนีไม่พ้นสันดานคนเกเร
aa-chêep née nĕe mâi pón săn daan kon gay-ray
This profession, run from it. It doesn’t rise beyond the level of a ruffian
จิ๊กโก๋โปเก นั่นอยากจะเป็นบาเกียว
jík-gŏh bpoh-gay nân yàak jà bpen baa-gieow
The wornout ganster, he wants to be Pacquiao

บาเกียวไม่เกี่ยวนี่มันบาร์กู
baa-gieow mâi gìeow nêe man baa goo
Pacquiao doesn’t matter here. This here is my bar*
บาร์กูใครมาเบี้ยวก็ต้องเกี่ยวกะกู
baa goo krai maa bîeow gôr dtông gìeow gà goo
My bar. Who comes breaking things has to be concerned with me on duty
ละบาร์กูก็บาร์กูบาเกียวก็บาเกียว
lá baa goo gôr baa goo baa giow gôr baa-gieow
My bar is my bar, Pacquiao is Pacquiao
มึงไม่มาเบี้ยวมันก็ไม่เกี่ยวกะกู
meung mâi maa bîeow man gôr mâi gìeow gà goo
You don’t go damage it, you don’t [need to be concerned] with me on duty
(2X)

อันว่าคนเกเร ใช่เกเรเพราะเหล้า
an wâa kon gay-ray châi gay-ray prór hăy láa
As for the troublemakers, yes troublemakers because of alcohol,
เกตามสันดานเก่า เขาเป็นคนเยี่ยงนี้
gay dtaam săn daan gào kăo bpen kon yîang née
[they] are twisted by old nature. That’s what kind of people they are.
อีตอน ที่ไม่เมา เขาซุกซ่อนคมกระบี่
ee dton têe mâi mao kăo súk sôn kom grà-bèe
The women, when not drunk, are hiding a sharp sword
ในธาตุแท้ที่มี สนิมอีโต้ขี้เมา
nai tâat táe têe mee sà-nĭm ee dtôh kêe mao
that is rusty. The women counter the drunks

อันว่าคนเกเร ใช่เกเรเพราะเหล้า
an wâa kon gay-ray châi gay-ray prór hăy láa
As for the ruffians, yes ruffians because of alcohol,
เกตามสันดารเก่า เขาเป็นคนเยี่ยงนี้
gay dtaam săn daan gào kăo bpen kon yîang née
[they are] twisted by old nature. That’s what kind of people they are.
อีตอน ที่ไม่เมา เขาซุกซ่อนคมกระบี่
ee dton têe mâi mao kăo súk sôn kom grà-bèe
The women when not drunk, are hiding a sharp sword
ในธาตุแท้ที่มี สนิมอีโต้ขี้เมา
nai tâat táe têe mee sà-nĭm ee dtôh kêe mao
that is rusty. The women counter the drunks

Refrain 2X